Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL"— Előadás másolata:

1 BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE FOGLALKOZTATÁSI FÓRUM A munkavédelem állami irányításának bemutatása Pécs, május 22. Puszti Tibor munkavédelmi igazgatóhelyettes

2 A szervezetrendszer változásai
1996 – tól - a megyei felügyelőségek a munkaügyi központokba integrálódtak, a szakmai irányításukat továbbra is az OMMF végzi. - munkabiztonsági és munkaügyi felügyelők - munkaügyi felügyelők 2000 – től - a megyei felügyelőségek ismét önálló közigazgatási szervezetként működnek. 2006 – tól - az OMMF szervezete nem változik, de a megyei felügyeleti rendszert kettős regionális hatósági felügyelet váltja fel: - regionális munkabiztonsági felügyelőségek munkabiztonsági felügyelő - regionális munkaügyi felügyelőségek munkaügyi felügyelő

3 A szervezetrendszer változásai
2007 – től - az OMMF és a regionális munkavédelmi felügyelőségek átveszik az ÁNTSZ korábbi munkaegészségügyi feladat- és hatásköreit (a kémiai biztonság kivételével) - munkavédelmi felügyelő - munkaügyi felügyelő - az OMMF szervezetébe integrálódik az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (OMFI)

4 A szervezetrendszer változásai
2011. január 01-től - a regionális munkavédelmi és a regionális munkaügyi felügyelőségek megszűnnek, a korábbi megyei egységek munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervként a megyei kormányhivatalokba olvadnak. - Baranya Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv - Munkavédelmi Felügyelősége – munkavédelmi felügyelő - Munkaügyi Felügyelősége – munkaügyi felügyelő Az OMMF-et, mint szakmai irányító szervet a változás nem érinti .

5 A szervezetrendszer változásai
2012. január 01-től - az OMMF központi hivatal jogállása megszűnik és a Nemzeti Munkaügyi Hivatalba integrálódik. - Állami Foglalkoztatási Szolgálat - Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet - Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság , benne az OMMF és az OMFI, utóbbi az igazgatóságon belül mint az állam munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szakmai szerve A kormányhivatalokban működő munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerveket az átalakulás nem érintette.

6 A munkavédelmi jogrendszer változásai
1991. december 16. - társulási szerződés megkötése az EU-val; - megkezdődött a munkavédelmi jogrendszer harmonizációja 1994. január 01. - EU-s társult tagság kezdete; - 89/391/EGK keretirányelv évi XCIII. törvény (Mvt.) hatályos január 1-jétől; - folytatódik a jogharmonizáció az egyedi munkavédelmi irányelvek hazai jogrendbe építésével. 1995. nyara - a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatói rendszer kialakítása 89/1995. (VII.14.) EüM rend. a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 27/1995. (VII.25.) EüM rend. a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

7 A munkavédelmi jogrendszer változásai
2001. március 30. - 20/2001. (III.30.) OGY. határozat a munkavédelem országos programjáról 2002. január 01. - valamennyi szabvány kötelező alkalmazása megszűnik. 2004. május 01. - felvétel az EU-ba, - a jogharmonizáció folytatása. 2008. január 01. – Jogszabályi dereguláció - az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló évi LXXXII. törvény - 383/2007. (XII.23.) Korm. rendelet (Vhr)

8 A munkavédelmi jogrendszer változásai
Európai Unió Magyarország 1957: Római Szerződés Alaptörvény 117/a cikkely XX. Cikk 89/391/EGK keretirányelv évi XCIII. törvény Egyedi irányelvek Kormányrendeletek Rendeletek Miniszteri rendeletek Szabványi ajánlások Magyar Szabványok EN, ISO, EN ISO, IEC MSZ, MSZ EN, MSZ ISO MSZ EN ISO, MSZ IEC Munkavédelemre vonatkozó szabály: A végrehajtás közvetlen megvalósítását célzó munkavédelmi szabályok munkáltató általi meghatározása (pl. MVSZ)

9 Szemléletváltás a munkavédelem állami irányításában
2012. január 01-étől a munkavédelem állami irányítását a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága (NMH MMI) végzi. Az operatív végrehajtás a megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve munkavédelmi felügyelőségeinek a feladata. A munkavédelem állami irányításáért felelős NMH MMI től minden év február 20-ig nyilvánosságra hozza a tárgyévre vonatkozó ellenőrzési irányelveit. (pl. NMH honlapján, NGM közlönyben), stb. - az adott év kiemelt ellenőrzési, vizsgálati feladatait és céljait, - az ellenőrizendő főbb ágazatokat, szakmákat, tevékenységeket.

10 A munkavédelmi hatóság ellenőrzési irányelvei
Általános elvek: - érvényesüljön a szolgáltató közhatalom elve, a munka világában érintett felek támogatása, - a munkahelyi megelőzésre irányuló szemlélet szolgálata, - egységes, fokozatos és arányos intézkedések, - tisztesség, következetesség, bizalom, - tájékoztató, felvilágosító tevékenység erősítése. Általános ellenőrzési célok: - a munkavédelmi szabálytalanságok feltárása, - a jogkövető magatartás kikényszerítése – a szükséges hatósági intézkedések megtételével, - a munkáltatók támogatása a jogkövető magatartás kialakításában.

11 A 2013-as év főbb munkavédelmi célkitűzései
- a munkavállalók és a munkavédelmi képviselők alapvető jogai érvényesülésének elősegítése, - a jogkövető vállalkozások versenyhátrányának csökkentése, ezáltal a meglévő munkahelyek megtartásának segítése, - a munkavédelmi ellenőrzések egységes szempontrendszer szerinti és kiszámítható lefolytatása, a kiszámíthatósággal közvetett módon a megelőzés elvének támogatása, - a tájékoztatatási, tanácsadási tevékenység erősítése, nyílt napok szervezése, illetve azokon való aktív részvétel, - a kormányhivatalok szakigazgatási szervei együtt- működésének erősítése

12 A munkavédelmi ellenőrzések típusai
- Akcióellenőrzés: Rövidebb ideig tartó, konkrét ellenőrzési célra irányuló vizsgálat, amely nem tartalmazza az összes ellenőrzési körbe tartozó hatósági feladatot. (pl. kánikula akció) - Célvizsgálat: Hosszabb ideig tartó, konkrét ellenőrzési célra irányuló vizsgálat (pl. Emelőgépek üzemeltetésének ellenőrzése) az adott tárgykör munkavédelmi helyzetének és szintjének megállapítására, - Komplex ellenőrzés: Előzetes bejelentéssel induló, a szakmai irányító szerv (MNH MMI) iránymutatásai alapján lefolytatott átfogó ellenőrzés, - Utóellenőrzés: A jogerős döntésben foglaltak végrehajtásának vizsgálata különösen a munkavállalók életét, testi épségét közvetlenül vagy súlyosan veszélyeztető körülmények feltárását követően.

13 Kiemelt ellenőrzési feladatok
- Emelőgépek üzemeltetésének ellenőrzése: ok: 2012-ben 5 halálos és 12 súlyos, életveszélyes emelőgépes munkabaleset történt. - Biológiai kóroki tényezők kockázatával járó tevékenységek vizsgálata ok: a biológiai tényezők jelentős számban okoznak bejelentésre kerülő foglalkozási megbetegedéseket. - Villamos berendezések biztonságának vizsgálata ok: 2012 évben 2 halálos és 5 életveszélyes áramütéses munkabaleset történt.

14 Kiemelt ellenőrzési feladatok
- Hőségriasztástól függően, a meleg munkakörnyezetnek kitett munkavállalók tevékenységének ellenőrzése ok: a meleg munkakörnyezetben jelentősen nő a munkavállalók fizikai terhelése, illetve igénybevétele, amely a biztonságot csökkenti és az egészségi kockázatokat növeli. - Bányászati tevékenység munkaegészségügyi vizsgálata, társhatósággal egyeztetve ok: a tevékenység végzésének egyidejűleg több egészségkárosító kockázata van és több baleseti veszélyforrást kell a munkáltatónak kezelni.

15 Munkavédelmi tájékoztatás, tanácsadás
Célok: - a megelőzés elve érvényesülésének elősegítése, - munkavédelmi szemlélet és gondolkodásmód erősítése mind a munkáltatók, mind a munkavállalók körében, - a jogkövető magatartás önkéntes követésének erősítése. Feladatok: - jogszabályi és szabványi előírások ismertetése, - a helyes munkavédelmi gyakorlatról való tájékoztatás, - a munkáltató balesetvizsgálati és baleset-megelőzési tevékenységének támogatása, - a munkavédelmi érdekképviselet támogatása.

16 Munkavédelmi tájékoztatás, tanácsadás
Történhet: - telefonon: a kormányhivatalok honlapján megadott telefonszámokon, a Munkavédelmi Információs Rendszer zöld számain: - munkahelyi biztonság, munkahelyi egészség: - bányászati munkabiztonság: - írásban, levélben, faxon, ben a kormányhivatalok hon- lapján megadott címeken, - személyesen a felügyelőségek hivatalos helyiségében, - nyílt szakmai napokon, fórumokon, tájékoztatókon, konferenciákon, rendezvényeken, - az iskolarendszerű képzésben végzős (pályakezdő) fiatalok munka világába való bevezetésének támogatásával

17 Fontosabb hatósági intézkedések
- Figyelemfelhívás – végzés (nincs jogorvoslati lehetőség) Kisebb súlyú munkavédelmi hiányosságok megszüntetésére irányul, melynek megtételéről a munkáltató határidőre tájékoztatást ad. - Eljárás megindítása – végzés (nincs önálló jogorvoslati lehetőség) Nagyobb súlyú, intézkedést igénylő hiányosságok, szabálytalanságok feltárása esetén a hatósági eljárást meg kell indítani. - Határidős kötelezés – határozat (jogorvoslat: fellebbezés) A munkavédelmi tevékenység színvonalát is meghatározó hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére irányul.

18 Fontosabb hatósági intézkedések
- Írásbeli tájékoztatásra kötelezés – határozat (jogorvoslat: fellebbezés) A munkavédelmi követelmények teljesítéséről való tájékoztatásra kötelezés. - Baleset minősítése – határozat (jogorvoslat: fellebbezés) Kérelemre balesetvizsgálatot követően a baleset munkabalesetté való minősítése. - Munkavégzés tiltása – határozat (jogorvoslat: fellebbezés) Azonnali intézkedés súlyos szabálytalanság állapotának megszüntetésére. - Tevékenység felfüggesztése – határozat (jogorvoslat: fellebbezés) Megelőző azonnali intézkedés veszélyes munkafolyamat, tevékenység megszüntetésére.

19 Fontosabb hatósági intézkedések
- Használat tiltása, működés felfüggesztése – határozat (jogorvoslat: fellebbezés) Azonnali intézkedés. A munkavállalót közvetlenül fenyegető veszély esetén munkaeszköz, egyéni védőeszköz, gép, berendezés, anyag, üzem, üzemrész további használatának tiltása, működésének felfüggesztése. - Eljárási bírság – végzés (jogorvoslat: fellebbezés) - rosszhiszemű magatartás tanúsítása miatt az eljárási cselekmény megismétlése szükséges - idézésre megjelenés elmulasztása, - engedély nélküli távozás, - eljárás rendjének zavarása, akadályozása, agresszív magatartás - hatósági intézkedés határidőre történő végrehajtásának elmulasztása.

20 Fontosabb hatósági intézkedések
- Munkavédelmi bírság határozat (jogorvoslat: fellebbezés) Munkavállaló bizonyítottan súlyos veszélyeztetése esetén, ha a veszélyeztetés térben és időben közvetlenül megvalósul. Ahol az intézkedéseket nem követi jogkövető magatartás, ott a munkáltatónak a munkavédelmi hatóság határozott fellépésével kell a számolnia. A felügyelők mindig jóhiszeműen és jogszerűen járnak el, ezért elvárható, hogy az ügy érintettjei eljárást segítő magatartást tanúsítsanak.

21 Fontosabb hatósági intézkedések
A kis- és középvállalkozásokról, a fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény 12/A §-a alapján az első esetben előforduló jogsértés esetén a munkavédelmi hatóság - az adó- és vámhatósági eljárást kivéve - bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmaz. Nincs lehetőség a bírságtól való eltekintésre, amennyiben a bírság kiszabásának alapjául szolgáló tényállás megvalósulásával emberi élet, testi épség vagy egészség került közvetlen veszélybe. A bírság összege a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról szóló 273/2011. (XII.20.) Korm. rendeletben foglalt szempontrendszer alapján kerül kiszabásra.

22 Fontosabb hatósági intézkedések
A szabálysértésekről… szóló évi II. törvény az évi LXIX. törvényt és annak végrehajtási rendeletét hatályon kívül helyezte. Az új Sztv. értelmében a munkavédelmi felügyelő (egyszemélyes) szabálysértési hatósági jogköre április 16-ától megszűnt.

23 A munkavégzés nem játék! A munkahely nem játszótér!
Minden munkahelyi baleset emberi mulasztásra vagy szabálytalan munkavégzésre vezethető vissza.

24 A munkabaleseti statisztikák értékelése
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a munkabaleseti statisztikák adatait, amikor - a munkahelyi biztonság és egészségvédelem helyzetét, illetve - a munkáltatók vagy az állam munkavédelmi tevékenységét értékeljük.

25 A munkabaleseti statisztikák értékelése

26 A munkabaleseti statisztikák értékelése

27 II. A munkabaleseti statisztikák értékelése
2012

28 A munkabaleseti statisztikák értékelése
A súlyos munkabalesetek megoszlása ágazatok szerint 2012

29 A munkabaleseti statisztikák értékelése

30 A munkabaleseti statisztikák értékelése
A súlyos/halálos munkabalesetek száma, Baranya megye

31 A munkabaleseti statisztikák értékelése
A csonkolásos/súlyos csonkolásos munkabalesetek megoszlása, Baranya megye

32 Balesetmentes munkavégzést kívánok !
Köszönöm megtisztelő figyelmüket ! Puszti Tibor 72/


Letölteni ppt "BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL"

Hasonló előadás


Google Hirdetések