Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Újabb lépés az „e közigazgatás” jegyében: KÖKIR

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Újabb lépés az „e közigazgatás” jegyében: KÖKIR"— Előadás másolata:

1 Újabb lépés az „e közigazgatás” jegyében: KÖKIR
Horváth Zsolt Csaba 2009. május 21

2 Az NKH és a közlekedés állami irányítása
A közúti közlekedésről szóló évi I. törvény (Kkt)a közúti közlekedéssel összefüggő feladatokat határozza meg, többek között: a közúti közlekedés tervezése, fejlesztése, szabályozása és ellenőrzése; a közúti közlekedés szervezeti és működési feltételeinek meghatározása; a közúti közlekedési hatósági feladatok ellátása; a közúti közlekedés biztonságát szolgáló nevelés, felvilágosítás és propaganda; a közúti közlekedési szakemberek és a közúti járművezetők vizsgáztatása; a járművek műszaki vizsgálata. A törvény értelmében a közúti közlekedéssel összefüggő állami feladatokat a Kormány, a minisztériumok, ezek szervezetei – egységes közlekedési hatóság is – látják el. A közlekedési hatóság, mint közigazgatási szervezet az ágazati jogszabályokban meghatározott feladatokat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) alapján végzi. A közlekedési hatóságnak a járművek forgalomba helyezésével és tartásával kapcsolatos feladatait alapvetően a közúti közlekedésről szóló évi I. törvényt (a továbbiakban: Kkt.), mint ágazati jogszabály rendelkezik, amely meghatározza azt is, hogy a hatósági tevékenység végzésében ki, milyen feltételekkel vehet részt. A közúti közlekedésről szóló évi I. törvény a közúti közlekedéssel összefüggő feladatokat határozza meg, többek között: a közúti közlekedés tervezése, fejlesztése, szabályozása és ellenőrzése; a közúti közlekedés szervezeti és működési feltételeinek meghatározása; a közúti közlekedési hatósági feladatok ellátása; a közúti közlekedés biztonságát szolgáló nevelés, felvilágosítás és propaganda; a közúti közlekedési szakemberek és a közúti járművezetők vizsgáztatása; a járművek műszaki vizsgálata. A törvény értelmében a közúti közlekedéssel összefüggő állami feladatokat a Kormány, a minisztériumok, ezek szervezetei – egységes közlekedési hatóság is – látják el. 2007. év január 1-jei hatállyal létrejött az egységes Nemzeti Közlekedési Hatóság. A közúti közlekedési balesetek csökkentése érdekében a közlekedési törvény keretei között az állábi hatósági területen végzett tevékenységének újragondolásával tud részt vállalni a kormányzati és ezen keresztül az Uniós célok megvalósításában a helyes közlekedési magatartásra nevelésben való közreműködésen túl: közúti közlekedési ellenőrzés hatékonyságának fokozása, A közúti közlekedési szakemberek és a közúti járművezetők vizsgáztatásának korszerűsítése, a jármű forgalomba helyezésére és tartására irányuló hatósági tevékenység végrehajtásának egységesítése, a környezetvédelmi felülvizsgálatának jelenlegi – jogilag aggályos – szabályozásának felülvizsgálata.

3 NKH stratégia alapján:
Jogszabályból fakadó feladatok maradéktalan, magas színvonalon történő ellátása Ahol lehetséges, ott közreműködők bevonása Elsősorban az ellenőrzés, felügyelet ellátása Tiszta, egyenlő feltételeket megkövetelő versenyhelyzet biztosítása Az előírások maradéktalan betarttatása, folyamatos tevékenység kontrol, szükség esetén gyors beavatkozás Költséghatékony, tervezhető bevételt generáló működési modell az NKH és a közreműködői részére A közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 24. § (3) bekezdése, idézzük: „24. § (3) A gépjármű és pótkocsija, valamint a mezőgazdasági vontató és a lassú jármű megfelelőségének ellenőrzésében közreműködőként részt vehet a külön jogszabály szerinti személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező szerv vagy szervezet (a továbbiakban: kijelölt vizsgáló állomás)” bevezette a közreműködő jogintézményét.(megállapította a évi CLXXXV. Trv. Hatályos től. ) Ennek következtében a fenti törvény vezérképviseletet is érintő 23. § (3) bekezdésében, idézzük: „23. § (3) A hatósági engedély és jelzés kiadása előtt a közlekedési hatóság vizsgálaton (a továbbiakban: forgalomba helyezés előtti vizsgálat) ellenőrzi, hogy a jármű megfelel-e a típusbizonyítványban foglaltaknak vagy - ha a hatóság típusbizonyítvány kiadásától eltekintett - a 22. § (2) bekezdésében említett követelményeknek” illetve a 24. § (7) bekezdésében foglaltak, idézzük: „24. § (7) A 23. § (3) bekezdésében említett és a közlekedési hatóság által feljogosított belföldi gyártót, kereskedelmi forgalmazót, illetőleg a (3) bekezdés alapján időszakos vizsgálatot végző kijelölt vizsgáló állomást a miniszter által rendeletben meghatározott hatósági eljárások díjának a jogszabályban foglalt hányada illeti meg.” és a közreműködő jogintézménye összhangjának megteremtése vált szükségessé.

4 Hatósági Keret Rendszer
A hatósági stratégia IT megvalósulása: Hatósági Keret Rendszer Főbb előnyei: egységes, hiteles, elektronikusan tárolt adatbázis Módosítás csak ellenőrzött adatokkal On line, real time adatkapcsolat a társ szervezetek között Kisebb humánerőforrás igény (a partnereknél is) Alacsonyabb üzemelési, „termelési” költség Visszaélési lehetőség tovább minimalizálása

5 KÖKIR A KÖKIR a HKR egy modulja Használatának feltételrendszere:
jogi környezet változás: a jelenlegi szerződés helyett, új megállapodás (végső megkötési határidő: a KÖKIR indulása) a jármű megfelelőségének ellenőrzésében az vehet részt, aki a külön jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik A járművek megfelelőségének ellenőrzésében való közreműködés jogi szabályozásának változása A Kkt január 1. napján hatályba lépett módosítása új alapokra helyezte a közúti gépjárművek műszaki vizsgálatában résztvevők jogállását, és alanyi jogként rögzítette az időszakos vizsgálatban való közreműködés lehetőségét a jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételeket teljesítő vizsgáló állomásokat működtető szervezetek számára, felváltva a korábbi pályázati rendszert. A Kkt. módosítása nem követte a vizsgálóállomások kijelölésének részletes eljárási rendjét, ezért a kijelölés feltételeit meghatározó alacsonyabb szintű jogszabályok – miniszteri rendeletek –a rendeletek tárgykörre vonatkozó hatályos rendelkezései ennek következtében ellentétesek a Kkt. hatályos szabályaival, egyúttal a jogszabályi hierarchia rendjének a jogalkotásról szóló évi XI. törvénynek (Jat.) meghatározott alapelveivel. A Jat. 1. § (1) és (2) bekezdése szerint ugyanis az alacsonyabb szintű jogszabály nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal. A Jat. hivatkozott rendelkezése alapján nem lehet jogszerűen hivatkozni azon miniszteri rendelkezésekre, melyek ellentétesek a törvényben (Kkt.) meghatározott előírásokkal.

6 Az új szerződés A KÖKIR tesztoldalról letölthető
Tartalmaz egy adatkezelési hozzájárulást. Tartalmazza a pénzügyi elszámolás rendjét. Tartalmazza az eljárás során alkalmazandó, jogszabályban nem szereplő szabályokat. Pénzügyi elszámolás A megbízási szerződés tervezetben az NKH által kezdeményezett elszámolási formának az alapját a hatályos jogszabályi környezetből lehet levezetni. Az igazgatási szolgáltatási díjat – illetéket – annak kell az eljárás megindítása előtt kifizetni, aki az eljárást kezdeményezte. Nem indulhat el a jármű műszaki megvizsgálására irányuló közigazgatási eljárás, míg az igazgatási szolgáltatási díj befizetésre nem került. A díj nem az NKH bevétele, hanem a költségvetésé. Az NKH-nak kell biztosítania, hogy az államot illető díj - mely a közös költségékhez történő hozzájárulásnak minősül – beszedésre kerüljön. A javasolt kredit biztosíték arra vonatkozóan, hogy az ügyfél az állammal szembeni kötelezettségét teljesíti oly módon, hogy a közreműködő azt megelőlegezi.

7 Az együttműködési szerződés elérhetősége

8 Személyi feltételek Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló évi CLXXV. törvény jelentősen megváltoztatta a vizsgabiztosok jogállását is. Tanúsítványadó, vizsgabiztos helyett… Szakértő? Új típusú vizsgabiztos? Humán közreműködő? Megszüntette a mérlegelési jogosultságot. A vizsgálatban közreműködőként és nem hatósági személyként jár el! A vizsgabiztosi és tanúsítványadói feladatok Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló évi CLXXV. törvény módosította a gépjárművek műszaki megvizsgálásában közreműködő szervezetek és személyek jogállását. A törvény értelmében a kijelölt vizsgáló állomás, hogy meg tudjon felelni az alapvető elvárásoknak olyan természetes személlyel kell munkavégzésre irányuló jogviszonyba lennie, aki a közlekedési hatóság által vezetett vizsgabiztosi névjegyzékbe szerepel. Munkavállalóért való felelősség A törvény megfogalmazásából egyértelműen megállapítható, hogy a közreműködő vizsgáló állomásnak a tevékenység ellátásához szükséges személyi feltétellel, azaz vizsgabiztossal kell rendelkeznie. A jelenlegi szabályoktól eltérően a vizsgálóállomás a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy tevékenységéért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik. Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló évi CLXXV. törvény jelentősen megváltoztatta a vizsgabiztosok jogállását is. Megszüntette a mérlegelési jogosultságot. A névjegyzékben szereplő vizsgabiztos a vizsgálatban közreműködőként és nem hatósági személyként jár el. Az eljárásban közreműködő vizsgabiztos az NKH által meghatározott eljárási rendben méri, rögzíti, és on-line továbbítja azon adatokat, melyek a hatóság döntéséhez szükségesek. Ennek megfelelően nem szükséges, hogy a jármű vizsgálatát végző vizsgabiztos köztisztviselő legyen. Az NKH április 1-jai hatállyal megszünteti a kijáró vizsgabiztosi rendet.

9 Humán feltételek Képzett munkaerő:
a képzés e-learning formájában (telephely vezető, „vizsgabiztos”, adminisztrátor kategória) A hallgatók saját magukat regisztrálhatják. (3200) Vizsgára személyesen meg kell jelenni, és bemutatni a személyes okmányokat és bizonyítványokat. Vizsgák regionális szinten, csak a „vizsgabiztosoknak”

10 IT és a rendszer tesztje
új vizsgasori interfész kialakítása szükséges Fix IP cím szükséges A jelenlegi hardver környezet megfelelő, az új rendszer erőforrásigénye megegyezik a GJM-KIV rendszerével módosul az elszámolás módja

11 I T és a rendszer tesztje
A tesztrendszer már él: a internetes oldalról érhető el. Aki még nem jelentkezett be a tesztelésre, a Regionális Igazgatóságokon lehet jelentkezni. Szükséges informatikai feltételek: 1. Publikus Internet felől fix IP cím, 2. Browser Firefox 2.x, vagy Internet Explorer 7.x. 3. Acrobat Reader 8.x. 4. Számítógép és nyomtató, 5. Java 6-os futtató környezet, 6. Azonosításhoz kártyaolvasó, személyre szóló kártya (nem indulási feltétel)

12 Az új rendszer belépési oldala

13 Az új képzési módszert bemutató minta oldal

14 A KÖKIR rendszer sajátosságai
Az interfész a mérési adatokon kívül fotót és kiválasztott hibákat is továbbít. 1 db adatbázis, egy programfelület Rendszer integrálása a V2 (volt GI) és a típusbizonyítvány modulokkal Tanúsítvány nyomtatása Műszaki adatlap hagyományos papírra, nem előnyomott nyomtatványra KEK KH adatkapcsolat

15 Hatósági Keretrendszer
Jövőkép Hatósági Keretrendszer Műszaki vizsgáztatási rendszer Közúti ellenőrzési rendszer Elektronikus útdíj ellenőrző rendszer Forgalmi engedélyezési rendszer Környezet- védelmi felülvizsgálat Elektronikus forgalomba helyezés (V2) A közúti közlekedési balesetek csökkentése érdekében a közlekedési törvény keretei között az állábi hatósági területen végzett tevékenységének újragondolásával tud részt vállalni a kormányzati és ezen keresztül az Uniós célok megvalósításában a helyes közlekedési magatartásra nevelésben való közreműködésen túl: közúti közlekedési ellenőrzés hatékonyságának fokozása, A Nemzeti Közlekedési Hatóság a közlekedési törvény alapján többek között az alábbi ellenőrzési feladatokat látja el a közutakon: A jármű műszaki állapotának ellenőrzése, A jármű környezetvédelmi előírásnak való megfelelésének ellenőrzése, A jármű és a közút engedélyezett terhelhetőségének ellenőrzése, Az utazó munkavállalók munkaidejének figyelemmel kisérése, Az úthasználati díj megfizetésének az ellenőrzése, A külön engedélyhez kötött szolgáltató tevékenység végzésének az ellenőrzése. Várhatóan ez év végére teljes körűen kialakításra kerül a közlekedésben résztvevők helyszíni ellenőrzésének támogatására készülő informatikai rendszer (Elektronikus Közúti Közlekedési Ellenőrző Rendszer, az EKKER), amely költség-hatékonyabbá teszi a közlekedési szabályok betartásának kikényszerítésére irányuló hatósági erőfeszítéseket. A közúti közlekedési szakemberek és a közúti járművezetők vizsgáztatásának korszerűsítése, A közúti közlekedési szakemberek és a közúti járművezetők vizsgáztatása korszerűsítésének előmozdítására a közlekedési hatóság elkészítette és a jogalkotó részére felterjesztette azt a szakmai javaslatot, melynek elfogadása esetén a közlekedési szakemberek képzésének követelményrendszere a nemzetközi elvárásokhoz igazítható. A járművezető képzés szakmai színvonalának emelése, és a felügyeleti tevékenység fokozása érdekében a közlekedési hatóság olyan informatikai beruházást hajt végre, melynek eredményekén a kitűzött célok megvalósításán túl a vezetői engedélynek külön a közlekedési igazgatási eljárás – okmányirodai – kezdeményezése nélküli kiadását is biztosítani tudja. A képzőhelyek és az NKH között elektronikus adatkapcsolat kialakítása, Alaptanfolyami jelentkezéstől a vezetésre való jogosultság megszűnéséig - a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi előírásokra is figyelemmel – célhoz kötött egyedi központi adatszolgáltatás biztosítása az adatok megismerésére jogosult szervezeteknek és természetes személyeknek, Az egyedi azonosítóval rendelkező személyek részére az elektronikus ügyintézés feltételeinek az előkészítése, A közlekedési igazgatási hatóságok részére on-line real-time adtakapcsolat kialakítása a vezetésre jogosító okmányok kiadására és cseréjére irányuló közigazgatási eljárások egyszerűsítése érdekében. - E-learning fokozott alkalmazása a jármű forgalomba helyezésére és tartására irányuló hatósági tevékenység végrehajtásának egységesítése A Kkt.-t az Országgyűlés év decemberében a járművek forgalomba helyezésére és tartására vonatkozó rendelkezéseket alapjaiban változtatta meg. A Nnemzeti Közlekedési Hatóság annak érdekében, hogy a törvényi módosításban meghatározott feladatoknak valamint a Kormány azon intézkedésének, mely a közigazgatás korszerűsítésére vonatkozik (hatékonyság, gyorsaság, költségtakarékosság) elkezdte kialakítani azt az informatikai Közúti Közlekedési Információs Rendszert (KÖKIR), amely a hatályos jogszabályoknak megfelelően, zárt rendszerként támogatni fogja a járművek forgalomba helyezésre és műszaki megvizsgálására irányuló hatósági tevékenységet. a környezetvédelmi felülvizsgálatának jelenlegi – jogilag aggályos – szabályozásának felülvizsgálata. - A környezetvédelmi felülvizsgálati rendszer beillesztése az időszakos műszaki vizsgálat folyamatába, erről a későbbiekben bővebben beszélünk. Csatlakozó rendszerek: KEK KH, VPOP, stb.

16 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Újabb lépés az „e közigazgatás” jegyében: KÖKIR"

Hasonló előadás


Google Hirdetések