Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társasági jog II. Egyes gazdasági társaságok Kkt. és Bt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társasági jog II. Egyes gazdasági társaságok Kkt. és Bt."— Előadás másolata:

1 Társasági jog II. Egyes gazdasági társaságok Kkt. és Bt.

2 Bt.-re mögöttes szabályként a Kkt. szabályait alkalmazzuk Hogyan alapíthatunk Kkt.-t és Bt.-t? –kötelmi alapok – társasági szerződés: formai és tartalmi követelmények (kógens és diszpozitív elemek) valamennyi társaság esetén kötelező elemek tipikusan Kkt.-nél és Bt.-nél kötelező elemek –bejegyzési kérelem és mellékletek 30 napon belül az illetékes cégbíróságra (jogi képviselet kötelező)

3 – cégbírósági szakasz – bejegyzési eljárás (esetleges hiánypótlás v. bejegyzik a céget Cégközlönyben való közzététel) –költségek: 50.000 ft. illeték + 14.000 ft. közzétételi költségtérítés (+ közjegyző + ügyvédi munkadíj) –előtársaságként való működés –bejegyzett társaságként való működés

4 Kkt.-re vonatkozó szabályozás belső jogviszony: –minden tag köteles vagyoni hozzájárulást teljesíteni (társ. szerződésben meghatározott mértékben és módon) – ezt meghaladóan veszteség esetén sem kötelezhető befizetésre – nem követelheti vissza a szolgáltatott vagyoni betétet a tagsági jogviszonyának fennállása alatt –nyereség/veszteség a szolgáltatott vagyoni hányad arányában illeti/terheli (ezekből tagot kizárni nem lehet)

5 –a társasági vagyon részei: induló vagyon (nincs tőkeminimum – lehet pénz v. apport) működés során keletkezet vagyon = profit –tagok személyesen közreműködhetnek a társaság tevékenységben – esetleges díjazás (más a munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében történő munkavégzés vagy a cég üzletvezetésének/képviseletének ellátása!) –tagok jogai (legfőbb szerv tevékenységében való részvétel: javaslat, indítvány, szavazhat – ügyvezetés ellenőrzése: felvilágosítás, iratbetekintés)

6 társaság külső jogviszonyai (felelősségi szabályok): 1.társaság kötelezettségeiért elsősorban saját vagyonával felel (vagyona a tagok vagyonától elkülönült vagyontömeg) 2.ha a társaság vagyona a követeléseket nem fedezi, akkor a tagok felelnek (mögöttes - korlátlan – egyetemleges felelősség) –a tagok mögöttes felelősségük ellenére a társasággal együtt is perelhetőek továbbtársulási korlátozás belépő tag felelőssége: a belépése előtt keletkezet társasági kötelezettségekért a többi taggal azonos módon felel („visszaható hatályú” felelősség) – társasági szerződésben ettől a tagok eltérhetnek!!!!

7 tagi hitelező jogállása: –követelése fedezetéül csak az a tagi vagyonhányad szolgál, ami a tagot a társaság megszűnése esetén megilletné (csak pénzbeli) –nem kérheti annak természetben történő kiadását –hogyan nyerhet kielégítést? vagyonhányad ellen végrehajtást foganatosít jogosult arra, hogy a tag helyett éljen a rendes felmondás jogával (elszámolás……stb)

8 szervezete: –legfőbb szerv : tagok gyűlése –nem különül el a tagok személyétől –formalizálatlan – formalizált működés  hatáskör (pl.: társ. szerz. módosítás; tisztségviselők megválasztása; beszámoló elfogadása, amelyeket tv. ide utal)  szavazati jog (fsz. szerint: tagoknak azonos mértékű – ettől el lehet térni – egy tagnak minimum egy szavazat)  határozathozatal (egyszerű szótöbbség – egyhangú döntés – háromnegyedes szótöbbség)

9 –felügyelő bizottság: kötelező, ha a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók száma éves átlagban a 200 főt meghaladja + törvény azt a köztulajdon védelme vagy a társaság által folytatott tevékenységre tekintettel előírja –könyvvizsgáló: nem kötelező

10 üzletvezetés/képviselet: –vezető tisztségviselő(k) látják el = üzletvezető(k) –üzletvezetés: minden olyan döntés/intézkedés, amely nem tartozik a legfőbb szerv hatáskörébe – társaság tevékenységének irányítása – belső döntéshozatal pl.:üzletpolitika; munkáltatói jogok gyakorlása; munkaszervezet irányítása; hitelfelvételről való döntés; –üzletvezető:  lehet természetes személy/jogi személy (személyesen tegye)  minden tag jogosult erre (1 tag - több tag - összes tag)  5 év (kiv. ha összes tag )  önállóan – együttesen –üzletvezetésre jogosult tagok képviselik a társaságot (cégjegyzés: önálló v. együttes)

11 tagsági jogviszony megszűnése: –ha a tag a társasági szerződésben meghatározott vagyoni hozzájárulását felhívás ellenére nem teljesítette (30 napos póthatáridő) –a tagok közös megegyezésével (kötelemszüntető akaratnyilatkozat) –a tag kizárásával (bíróság zárja ki – társaság indít keresetet, ha a tag társaságban maradása a cél elérését nagymértékben veszélyezteti) –rendes felmondással (határozott/határozatlan idejű jogviszony – írásban kell megtenni – nem kell felmondási ok és indokolni sem kell – nem kell a társ. elfogadó nyilatkozata – 3 hónapos felmondási idő)

12 –azonnali hatályú felmondással (határozott/határozatlan idejű jogviszony – írásban kell megtenni – kell ok és indokolni kell – nincs felmondási idő) –társasági részesedés átruházásával (társ. szerz. módosításával válik hatályossá)!!!!!! –a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével (örökös beléphet) –ha annak fenntartása jogszabályba ütközik (pl.: továbbtársulási tilalmak megszegése)

13 kiváló taggal való elszámolás rendje: –követelése: vagyoni hozzájárulása és a nyereségből őt megillető rész –3 hónapon belül pénzben ki kell fizetni (eltérően is megállapodhatnak) a jogviszony megszűnésének időpontjában fennálló állapot szerint kiváló tag felelőssége: 5 évig a tagokkal azonos módon felel azokért a tartozásokért, amelyek a tagsági jogviszonya megszűnése előtt keletkeztek tag örökösének felelőssége: ha belép = új tag felelőssége;ha nem lép be = a hagyaték erejéig felel azokért a tartozásokért, amelyek a halál időpontjáig keletkeztek

14 társaság megszűnése: –a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult; –elhatározza jogutód nélküli megszűnését (végelszámolás); –elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását); –tagjainak száma egy főre csökken (6 hónapon belül nem pótolják); –a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja; –a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését; –a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti;

15 Bt.-re vonatkozó (eltérő) szabályozás kültag – beltag (minimum 1-1) Kültag: –köteles vagyoni betétet szolgáltatni –személyes közreműködést vállalhat –részt vehet a legfőbb szerv tevékenységében –Fsz. társaság tartozásaiért nem felel –Fsz.: nem láthatja el a társaság üzletvezetését/képviseletét kiv.: társ. szerz. ettől eltérően rendelkezik 1 kültagra csökken a tagok száma legfőbb szerv/képviselő meghatalmazása alapján

16 Beltag: –köteles vagyoni betétet szolgáltatni –személyes közreműködést vállalhat –részt vehet a legfőbb szerv tevékenységében –van felelőssége a társaság tartozásaiért –Fsz.: jogosult az üzletvezetés ellátására

17 felelősségi szabályok: 1.társaság felel teljes vagyonával közvetlenül 2.beltag felelőssége (mögöttes – korlátlan – egyetemleges) 3.kültag fsz. szerint nem felel, de vannak kivételek:  nem v. csak részben szolgáltatja vagyoni betétjét: felelőssége a vagyoni betétje erejéig terjed ki de a magánvagyonára is

18 megszűnés speciális esete: –ha az összes beltag/kültag kiválik:  6 hónapon belül pótolni kell a (kül/bel)tagokat  min. 2 tag Kkt.-vé alakulhat

19 előnyök-hátrányok előny: nincs kötelező tőkeminimum egyszerűbb szervezeti szabályok kisebb költségek hátrány: tagi felelősség szigorúbb (mögöttes ugyan, de korlátlan és egyetemleges) kiv. kültag


Letölteni ppt "Társasági jog II. Egyes gazdasági társaságok Kkt. és Bt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések