Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyéni vállalkozás I. 1. Definíció:  2009. évi: CXV:. tv.  Egyéni vállalkozó az a természetes személy, aki üzletszerű gazdasági tevékenységét Magyarországon.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyéni vállalkozás I. 1. Definíció:  2009. évi: CXV:. tv.  Egyéni vállalkozó az a természetes személy, aki üzletszerű gazdasági tevékenységét Magyarországon."— Előadás másolata:

1 Egyéni vállalkozás I. 1. Definíció:  2009. évi: CXV:. tv.  Egyéni vállalkozó az a természetes személy, aki üzletszerű gazdasági tevékenységét Magyarországon letelepedés keretében, vagyis ténylegesen és tartósan erre a célra rendszeresített létesítményben (pl. irodában, üzletben) gyakorolja. 2.Nem lehet egyéni vállalkozó:  aki cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes,  akit a közélet tisztasága elleni, gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmények miatt jogerősen, végrehajtandó szabadságvesztésre ítéletek,  akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítéletek,  aki egyéni cég vagy gazdasági társaság korlátlan felelősségű tagja..

2 Egyéni vállalkozás II. 3. Alapítás, induló vagyon  Ügyfélkapun keresztül, elektronikusan, regisztráció  Nem kell vállalkozói igazolvány  „Egyablakos” rendszer  Főszabály: bármely gazdasági tevékenységet folytathat  Nincs induló vagyon 4. A tag felelőssége  Korlátlan felelősség

3 Egyéni vállalkozás III. 4. Megszűnése ha a tevékenységének megszűntetését bejelenti, ha egyéni céget alapított, halála esetén, cselekvőképességének korlátozását vagy cselekvőképtelenségét kimondó jogerős bírósági határozat esetén, az adóhatóság adószám törlését kimondó jogerős határozata esetén.

4 Egyéni cég 1. Definíció:  2009. évi: CXV:. tv.  Az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által alapított, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, amely a cégnyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre. 2. Alapítás:  Kizárólag egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemély alapíthatja,  Közjegyző vagy ügyvéd által ellenjegyzett alapító okiratban történik a létrehozás  Induló vagyon: nincs  Cégbírósági bejegyzés  egyéni cég: korlátlan mögettes felelősség  korlátolt felelősségű cég: korlátolt mögöttes felelősség.

5 Társaságalapítás formai szabályok  Létesítő okirat:  társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat)  tagok aláírása/ képviselet meghatalmazással  Ügyvédi ellenjegyzés (közjegyző közokirat)  Kkt, bt, kft zrt esetében lehetőség szerződésminta alkalmazására  Cégokiratok elkészítése:  aláírási címpéldány/aláírásminta  Elfogadó nyilatkozatok,  Tagjegyzék  Apportlista  Illeték, költségtérítés  Stb.

6 Társaságalapítás -tartalmi szabályok  A társasági szerződés kötelező elemei:  cégnév  Székhely (telephely, fióktelep)  A társaság tagjai  Főtevékenység ( és amit a cégjegyzékbe fel akar tüntetni)  Jegyzett tőke  Képviselő személye, cégjegyzés módja  Vezető tisztségviselő, (fb tagok, könyvvizsgáló)  A működés időtartama  Valamint az egyes társaságokra vonatkozó speciális előírások

7 A társaság vagyona, a tagok vagyoni hozzájárulása  Nincs minimális induló vagyon:  bt.  Minimális induló vagyon:  Nyrt.- 20 millió Ft  Zrt - 5 millió Ft  Kft.– 500 e Ft  A vagyon formája:  Pénzbeli betét  Nem pénzbeli betét - apport  Az apport típusai:  Vagyoni értékkel rendelkező dolog  Szellemi alkotáshoz fűződő jog  Egyéb vagyoni értékű jog  Az apport túlértékelésének tilalma  Az apportáló tag 5 évig felel az apport bevitelkori értékéért

8 Az előtársaság  Fogalma: az ellenjegyzéstől a cégbíróság bejegyzésre vonatkozó döntéséig tartó időszak  Cél: a bizonytalan jogi helyzet kezelése  Tartalma: működhet, de alapvető változásokra nincs lehetőség pl:  tagok személyében  Társasági szerződésben  Jogutód nélküli megszűnés, státusváltás Önálló beszámolási időszaknak minősül  Cégbírósági elutasítás:  Tevékenység azonnali beszűntetése  Korlátolt felelősség esetén, a ki nem fizetett tartozásokért a vezető tisztségviselők korlátlanul és egyetemlegesen felelnek

9 A cégbíróság szerepe  Jogszabály: A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006: V. tv. (Ctv.) – alaki jogszabály  A cég gyűjtőfogalom:  Az a jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jön létre. Más gazdálkodó szervezet is lehet cég. Pl. vízgazdálkodási társulat, külf. cég kereskedelmi képviselete  Saját neve alatt jogokat szerezhet, kötelezettséget vállalhat  Cégbíróság  Státusa: a megyei, ill. fővárosi bíróság cégügyekben eljáró szervezeteként működik  Feladata  Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárás lefolytatása  A cégjegyzék adatairól tájékoztatás nyújtása  Törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása

10 A cégnyilvántartás és cégnyilvánosság  A cégnyilvántartás részei:  a) Cégjegyzék: a cég illetve a cégre vonatkozó adatok nyilvántartása  B) Cégiratok: a cégjegyzékben szereplő adatok igazolására szolgál A cégjegyzék és a cégiratok teljes körűen nyilvánosak,  A teljes körű nyilvánosság biztosítékai:  Személyes iratbetekintés, másolatkészítés  Cégközlöny 2008. 01.01.-től www.e-cegkozlony.gov.hu  Cégszolgálat 2008. 01.01.-től www.e-cegjegyzek.hu  A cégjegyzék adataiból kiadható közokiratok  Cégkivonat  Cégmásolat  Cégbizonyítvány

11 A céginformációs szolgálat  Cégszolgálat  Feladata  Cégnyilvánosság biztosítása  Hitelezővédelmi nyilvántartás vezetése (pl. felszámolási zárómérleg, vezető munkavállalók személye stb., naprakész információk biztosítása)  Adóhatósági igazolás arról, hogy a cégnek nincs köztartozása

12 A cégbejegyzés –nem szerződésmintával  Cégokiratok illetékes cégbírósághoz történő benyújtása: határidő: az aláírástól 30 nap  Cégbíróság: 1. hiánypótlás nélküli elutasítás Határidő: 3 munkanap 2. Hiánypótlás Hi: 8 munkanap 3. Döntés Hi:15 munkanap

13 A cégbejegyzés – szerződésmintával (egyszerűsített bejegyzési eljárás)  Cégokiratok illetékes cégbírósághoz történő benyújtása: határidő: az aláírástól 30 nap  Cégbíróság: Döntés Hi: 1 munkaóra hiánypótlási felhívás nem lehetséges

14 Betéti társaság (bt) I. 1. Definíció:  A tagok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget  Két alapvető tagi státus Beltag Kültag 2. Alapítás, induló vagyon  társasági szerződés  Nincs minimális jegyzett tőke, minden tagnak kötelező a vagyoni hozzájárulás 3. A tag felelőssége  Beltag: korlátlan és egyetemleges  Kültag: csak a vagyoni betétje mértékéig

15 Betéti társaság (bt) II. 4. Szervezet  Tagok gyűlése Kültagnak –eltérő rendelkezés hiányában azonos a szavazati joga Döntés egyszerű szótöbbség, kivétel: egyhangú – tsz módosítás, megszűnés ¾ többség üzletvezető, képviselő „leváltásához” Üzletvezetés, Főszabály: csak a beltag, kivéve ha tsz a kültagot is feljogosítja Képviselet Főszabály: csak beltag A tagok gyűlése adhat a kültagnak meghatalmazást tsz= társasági szerződés

16 Betéti társaság (bt) III. 5. Tagsági jogviszony megszűnése,  tsz szabályozza 6. Vagyonkivitel  tsz szabályozza

17 Korlátolt felelősségű társaság (kft) I. 1. Definíció:  Előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével jön létre. A tag kötelezettsége a társasággal szemben a a törzsbetétek szolgáltatására és a tsz-ben megállapított esetleges egyéb kötelezettségekre terjed 2. Alapítás, induló vagyon  Tilos a tagokat nyilvános felhívás útján gyűjteni  Szerződésmintával is alapítható  A törzstőke összessége a jegyzett tőke, minimum: 500 000 Ft  Egy törzsbetét minimum 100 000 Ft, egy törzsbetétnek több tulajdonosa is lehet  Vagyoni hozzájárulás: pénzben, teljesítés alapításkor az egyes törzsbetétek legalább fele, teljes összeg legkésőbb a bejegyzést követő egy éven belül  Apport: ha összege több mint a jegyzett tőke fele, az alapításkor, ha kevesebb, a bejegyzéstől számított 3 éven belül kell a társaság rendelkezésére bocsátani

18 Korlátolt felelősségű társaság (kft) II. 3. A tag felelőssége  Csak a befizetett összeg erejéig felelős.  Feltételeit részletesen szabályozni kell

19 Korlátolt felelősségű társaság (kft) III. 4. Szervezet  Taggyűlés Formalizáltan működik Kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések Döntés egyszerű szótöbbség, kivétel: Egyhangú: – pl. tagok kötelezettségeinek növeléséhez ¾: pl. tsz. módosítás, megszűnés Ügyvezető A társaság ügyeinek intézése, a társaság törvényes képviselete A taggyűlés összehívása, levezetése A tagjegyzék vezetése A határozatok könyve vezetése FB, könyvvizsgáló


Letölteni ppt "Egyéni vállalkozás I. 1. Definíció:  2009. évi: CXV:. tv.  Egyéni vállalkozó az a természetes személy, aki üzletszerű gazdasági tevékenységét Magyarországon."

Hasonló előadás


Google Hirdetések