Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fizetésképtelenség időpontjának meghatározása 2012.03.20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fizetésképtelenség időpontjának meghatározása 2012.03.20."— Előadás másolata:

1 A fizetésképtelenség időpontjának meghatározása 2012.03.20.

2 „Wrongful trading” Mit jelent ez valójában? Csak elvi lehetőség? Alkalmazható a gyakorlatban? Hogyan növelhető a pernyertesség esélye? Hol található ez a jogrendszerben? jogszerűtlen gazdálkodás

3 Jogszabályi alap F ő s z a b á l y: A vezető a társaság felé felel A társaság felel a tartozásért

4 Jogszabályi alap múlt és jelen 2006 (új Gt.): fenyegető fizetésképtelenség után már nem a társaság, hanem a hitelezők érdekei az elsődlegesek Részletszabályokat külön törvényre bízza: Cstv. 33/A §

5 Cstv. 33/A § mint főszabály alóli kivétel Fogalommeghatározás „A hitelező vagy a felszámoló a felszámolási eljárás ideje alatt keresettel kérheti a bíróságtól [6. § (1) bekezdés] annak megállapítását, hogy azok, akik a gazdálkodó szervezet vezetői voltak a felszámolás kezdő időpontját megelőző három évben, a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően ügyvezetési feladataikat nem a hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján látták el (ideértve a környezeti terhek rendezését is), és ezáltal a társasági vagyon a keresetben meghatározott mértékben csökkent.

6 Felelősség alapja A fizetésképtelenség előidézéséig A fizetésképtelenség bekövetkezésétől a TÁRSASÁG FELÉ felel a Gt. 30.§ (2) bekezdése alapján a HITELEZŐK FELÉ felel a Cstv. 33/A § alapján

7 ELV Elv vs. gyakorlat GYAKORLAT A felelősségrevonás elvi lehetősége 2006. óta megvolt Szinte nem alkalmazott jogintézmény O K A: Felszámoló a saját nevében perelhet Kétlépcsős jogérvényesítés Megállapítási per a felszámolás alatt megindítható Marasztalást csak a hitelező kérhet és csak a felszámolás befejezését követően

8 Jogalkotói megoldás a felszámoló az adós nevében perelhet Már a felszámolás alatt megindítható a megállapítási és a marasztalási per is (közbenső mérleg alapján) Újdonság: biztosíték is kérhető

9 Gyakorlati problémák - bizonyítás Felperes bizonyítjaAlperest terheli a bizonyítás Úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet időpontja Vezető felróható magatartása Az állított vagyoncsökkenés (kár) mértéke Okozati összefüggés

10 Fenyegető fizetésképtelenség megállapításának problémái I. fizetésképtelenség vs. eladósodás FizetésképtelenségEladósodottság akkor áll fenn, amikor a gazdálkodó szervezet kötelezettségeit, vagyonának értéke már nem fedezi Ez alatt az adós tartós tehetetlenségét értjük, miszerint fennálló fizetési kötelezettségeinek teljesítésére nem képes.

11 Fenyegető fizetésképtelenség megállapításának problémái II. Gyakorlat: Vezető előre látta, vagy láthatta, hogy a követeléseket esedékességkor az adós nem lesz képes kifizetni EBH 2001.543; PITB Gfv.30.248/2010/5: nem a mérleg adatai, hanem a valóságban meglévő vagyon vizsgálandó Általános feltevés: fizetésképtelen, ha ellene felszámolás indítható DE! „Joggyakorlat” (Szegedi Ítélőtábla): Felszámolási eljárás indítása körében alkalmazott fizetésképtelenség fogalom eltér az itt alkalmazandótól A kérdés: esedékességkor képes-e fizetni? Ez likvid vagyon létét feltételezi Nem elég, ha a teljes vagyon – készpénzzé tétel esetén – fedezetet nyújtana

12 Fenyegető fizetésképtelenség megállapításának problémái III. Mérleg adatok ugyan hozzáférhetőek, de törvényi előírásokat betartva is formálható kedvezőbb kép a valósnál Nehéz helyzetet mutató mérleg ellenére is lehet biztosan működő egy társaság Cégvezetők nem tudják objektíven megítélni a nehéz pénzügyi helyzetüket

13 Fizet é sk é ptelens é g időpontj á nak meg á llap í t á si lehetős é gei Törvényszék elsőfokú végzése alapján NAV folyószámla adatainak ismertében Cash-flow adatok alapján Mérleg és eredmény-kimutatás adatok elemzésével

14 Egy fizetésképtelen cég mérlegadatai adatok e Ft-ban Tétel megnevezése2008.2009.2010. 2011.09.12 ABefektetett eszközök788 328836 276720 360588 229 I.IMMATERIÁLIS JAVAK1 3407072450 II.TÁRGYI ESZKÖZÖK786 718835 299719 845587 959 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok113 181111 460105 555104 484 Műszaki berendezések, felszerelések, járművek367 628362 058304 094209 999 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek100 48571 68148 52732 057 Beruházások01 6892 514 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése205 424288 411259 155238 905 III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK270

15 adatok e Ft-ban Tétel megnevezése2008.2009.2010.2011.09.12 BForgóeszközök2 629 9412 765 2212 724 8532 341 323 I.KÉSZLETEK898 944791 794519 283344 314 Anyagok18 99121 6225 985 Befejezetlen termelés és félkész termékek543 040432 006170 10916 934 Késztermékek43 970 Áruk292 943294 196299 219283 410 II.KÖVETELÉSEK1 699 3251 933 9282 141 4151 985 077 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)1 262 9831 283 1841 254 2061 486 431 Egyéb követelések436 342650 744887 209498 646 III.ÉRTÉKPAPÍROK0000 IV.PÉNZESZKÖZÖK31 67239 49964 15511 932 Pénztár, csekkek31 42225 41758 143128 Bankbetétek25014 0826 01211 804 CAktív időbeli elhatárolások8 96722 91937 5160 Bevételek aktív időbeli elhatárolása7 86422 68337 254 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása1 103236262 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN3 427 2363 624 4163 482 7292 929 552 Egy fizetésképtelen cég mérlegadatai

16 adatok e Ft-ban 2008.2009.2010.2011.09.12 A tétel megnevezése DSaját tőke728 654904 289964 108-72 032 I.JEGYZETT TŐKE20 000 ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken0 II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE0 III.TŐKETARTALÉK3 831 IV.EREDMÉNYTARTALÉK258 389321 394415 722504 796 V.LEKÖTÖTT TARTALÉK126 250178 005176 326 VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK205 424288 411259 155238 905 VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY114 76092 64889 074-1 015 890 ECéltartalékok3 10828 72930 7180 FKötelezettségek2 549 2552 631 1162 453 8903 001 584 I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK0000 II.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK148 323113 93670 47070 469 Beruházási és fejlesztési hitelek148 323113 93670 47070 469 III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK2 400 9322 517 1802 383 4202 931 115 Rövid lejáratú kölcsönök0 6 000 Rövid lejáratú hitelek918 9841 118 9311 075 1381 112 873 Vevőktől kapott előlegek16 617640 391 380 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)1 276 0521 124 7541 179 8671 267 217 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek189 279272 855127 775153 645 GPasszív időbeli elhatárolások146 21960 28234 0130 Bevételek passzív időbeli elhatárolása471 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása135 36151 29926 907 Halasztott bevételek10 3878 5126 635 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN3 427 2363 624 4163 482 7292 929 552

17 Csődkérelemhez csatolt mérleg

18 Károkozó magatartás bizonyítása VélelemBizonyítási teher A vezető köteles bizonyítani, hogy úgy járt el, ahogy az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható ha nem helyezte letétbe az éves beszámolót, vagy a felszámoló részére nem adta át a társaság iratait, a hitelezők érdeksérelme fennáll Árnyékvezető is felelősségre vonható!

19 Mentesülési próbálkozások Pécsi Ítélőtábla Gf.II.30.266/2009/7 Ilyen fogalmat a jogszabályok nem ismernek, bejegyzett vezető ugyanúgy felel, mintha ő bonyolította volna az ügyletet LB 30.249/2010/4 helyt adott a döntésnek, kiegészítve: Tényleges ügyvezetői tevékenység ellátása hiányában elmulasztotta az esetleg lehetséges intézkedéseket megtételét ez a felelősségre vonás alapja is lehet.

20 Kár mértéke – eltérő gyakorlat Bács-Kiskun Megyei Bíróság 8.P.20.452/2009: LB: Gfv.X.30.047/2011/3: KÁR MÉRTÉKE = felszámolási eljárásban meg nem térült teljes követelés nem feltétlenül érvényesíthető a hitelezői igények teljes összege a vezetővel szemben, hanem csak az az összeg, ami az alperes mulasztása miatt jelenik meg vagyoncsökkenésként

21 Lehetséges bizonyítékok egyszerűsített éves beszámoló végrehajtási eljárás kezdeményezésével „beszedni” megkísérelt követelések APEH határozatok Pécsi Ítélőtábla Gf.II.30.266/2009/7. bíróság által alapul vett iratok (a fizetésképtelenség időpontja és a kár mértéke körében)

22 FOE által elképzelt egyenrangú eljárás- indítási alternatívák Fenyegető fizetésképtelenség adós előreláthatólag nem lesz képes tartozásait esedékességkor kifizetni Fizetésképtelenség az adós beszüntette fizetéseit, nem képe tartozásait esedékességkor kifizetni. Vagyonhiány az adós vagyona nem fedezi tartozásait

23 NAV - FOE együttműködés lehetőségei NAVFOE - Már a felszámolást megelőzően rendelkezik információkkal - Fa előtti tevékenység ellenőrzése során átvizsgálja az ügyleteket - Megállapíthatná a fenyegető fizetésképtelenség időpontját (folyószámla, forgóeszköz értékesítések, pénztárkészlet, pénzkezelési szabályzat ellenőrzése) - Nyilvántartás adatai a határozat mellékletét képezze - Illetékmentes perlési lehetőség fa után - „Iratok őrzője” - Törvényi vélelem: ha az adós képviselője nem adja át a felszámolónak az iratokat, a hitelezői érdeksérelmet vélelmezni kell - Hitelezői követelések körét ismeri - Cégcsoportok közti ügyletek felderítése a megállapítási per fa. alatti megindításával, illetve a közbenső mérleg alapján a marasztalási pert kezdeményezésével a hitelezők időt (is) nyerhetnek

24 MKVK együttműködés lehetőségei Könyvvizsgálat, szakértői tevékenység körében - Tagok ösztönzése, hogy már a könyvvizsgálói jelentésben, szakértői véleményben rögzítsék a fenyegető fizetésképtelenségre utaló tendenciákat - Egységes álláspont kialakítása a fenyegető fizetésképtelenségi helyzet megállapítása körében = likviditási mutatók (likvid- illikvid vagyon aránya) = negatív saját tőke = eladósodottság mértékének pontos meghatározása

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A fizetésképtelenség időpontjának meghatározása 2012.03.20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések