Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fizetésképtelenség időpontjának meghatározása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fizetésképtelenség időpontjának meghatározása"— Előadás másolata:

1 A fizetésképtelenség időpontjának meghatározása

2 jogszerűtlen gazdálkodás
„Wrongful trading” jogszerűtlen gazdálkodás Hol található ez a jogrendszerben? Mit jelent ez valójában? Csak elvi lehetőség? Alkalmazható a gyakorlatban? Hogyan növelhető a pernyertesség esélye?

3 Jogszabályi alap A társaság felel a tartozásért
F ő s z a b á l y: A társaság felel a tartozásért A vezető a társaság felé felel

4 Részletszabályokat külön törvényre bízza: Cstv. 33/A §
Jogszabályi alap múlt és jelen 2006 (új Gt.): fenyegető fizetésképtelenség után már nem a társaság, hanem a hitelezők érdekei az elsődlegesek Részletszabályokat külön törvényre bízza: Cstv. 33/A §

5 Fogalommeghatározás Cstv. 33/A § mint főszabály alóli kivétel
„A hitelező vagy a felszámoló a felszámolási eljárás ideje alatt keresettel kérheti a bíróságtól [6. § (1) bekezdés] annak megállapítását, hogy azok, akik a gazdálkodó szervezet vezetői voltak a felszámolás kezdő időpontját megelőző három évben, a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően ügyvezetési feladataikat nem a hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján látták el (ideértve a környezeti terhek rendezését is), és ezáltal a társasági vagyon a keresetben meghatározott mértékben csökkent.

6 Felelősség alapja A fizetésképtelenség előidézéséig
A fizetésképtelenség bekövetkezésétől a TÁRSASÁG FELÉ felel a Gt. 30.§ (2) bekezdése alapján a HITELEZŐK FELÉ felel a Cstv. 33/A § alapján

7 Elv vs. gyakorlat ELV GYAKORLAT
A felelősségrevonás elvi lehetősége óta megvolt Szinte nem alkalmazott jogintézmény O K A: Felszámoló a saját nevében perelhet Kétlépcsős jogérvényesítés Megállapítási per a felszámolás alatt megindítható Marasztalást csak a hitelező kérhet és csak a felszámolás befejezését követően

8 Jogalkotói megoldás a felszámoló az adós nevében perelhet
Már a felszámolás alatt megindítható a megállapítási és a marasztalási per is (közbenső mérleg alapján) Újdonság: biztosíték is kérhető

9 Gyakorlati problémák - bizonyítás
Felperes bizonyítja Alperest terheli a bizonyítás fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet időpontja Úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható Vezető felróható magatartása Az állított vagyoncsökkenés (kár) mértéke Okozati összefüggés

10 Fenyegető fizetésképtelenség megállapításának problémái I.
fizetésképtelenség vs. eladósodás Fizetésképtelenség Eladósodottság Ez alatt az adós tartós tehetetlenségét értjük, miszerint fennálló fizetési kötelezettségeinek teljesítésére nem képes. akkor áll fenn, amikor a gazdálkodó szervezet kötelezettségeit, vagyonának értéke már nem fedezi

11 Fenyegető fizetésképtelenség megállapításának problémái II.
Vezető előre látta, vagy láthatta, hogy a követeléseket esedékességkor az adós nem lesz képes kifizetni Gyakorlat: EBH ; PITB Gfv /2010/5: nem a mérleg adatai, hanem a valóságban meglévő vagyon vizsgálandó Általános feltevés: fizetésképtelen, ha ellene felszámolás indítható DE! „Joggyakorlat” (Szegedi Ítélőtábla): Felszámolási eljárás indítása körében alkalmazott fizetésképtelenség fogalom eltér az itt alkalmazandótól A kérdés: esedékességkor képes-e fizetni? Ez likvid vagyon létét feltételezi Nem elég, ha a teljes vagyon – készpénzzé tétel esetén – fedezetet nyújtana

12 Fenyegető fizetésképtelenség megállapításának problémái III.
Mérleg adatok ugyan hozzáférhetőek, de törvényi előírásokat betartva is formálható kedvezőbb kép a valósnál Nehéz helyzetet mutató mérleg ellenére is lehet biztosan működő egy társaság Cégvezetők nem tudják objektíven megítélni a nehéz pénzügyi helyzetüket

13 Fizetésképtelenség időpontjának megállapítási lehetőségei
Törvényszék elsőfokú végzése alapján NAV folyószámla adatainak ismertében Cash-flow adatok alapján Mérleg és eredmény-kimutatás adatok elemzésével

14 Egy fizetésképtelen cég mérlegadatai
adatok e Ft-ban Tétel megnevezése 2008. 2009. 2010. A Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1 340 707 245 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, felszerelések, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 71 681 48 527 32 057 Beruházások 1 689 2 514 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 270

15 Egy fizetésképtelen cég mérlegadatai
adatok e Ft-ban Tétel megnevezése 2008. 2009. 2010. B Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok 18 991 21 622 5 985 Befejezetlen termelés és félkész termékek 16 934 Késztermékek 43 970 Áruk II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK 31 672 39 499 64 155 11 932 Pénztár, csekkek 31 422 25 417 58 143 128 Bankbetétek 250 14 082 6 012 11 804 C Aktív időbeli elhatárolások 8 967 22 919 37 516 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 7 864 22 683 37 254 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 1 103 236 262 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

16 Egy fizetésképtelen cég mérlegadatai
adatok e Ft-ban 2008. 2009. 2010. A tétel megnevezése D Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE 20 000 ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE III. TŐKETARTALÉK 3 831 IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 92 648 89 074 E Céltartalékok 3 108 28 729 30 718 F Kötelezettségek HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 70 470 70 469 Beruházási és fejlesztési hitelek RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök 6 000 Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek 16 617 640 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolások 60 282 34 013 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 471 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 51 299 26 907 Halasztott bevételek 10 387 8 512 6 635 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

17 Csődkérelemhez csatolt mérleg

18 Károkozó magatartás bizonyítása
Vélelem Bizonyítási teher ha nem helyezte letétbe az éves beszámolót, vagy a felszámoló részére nem adta át a társaság iratait, a hitelezők érdeksérelme fennáll A vezető köteles bizonyítani, hogy úgy járt el, ahogy az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható Árnyékvezető is felelősségre vonható!

19 Mentesülési próbálkozások
Pécsi Ítélőtábla Gf.II /2009/7 Ilyen fogalmat a jogszabályok nem ismernek, bejegyzett vezető ugyanúgy felel, mintha ő bonyolította volna az ügyletet LB /2010/4 helyt adott a döntésnek, kiegészítve: Tényleges ügyvezetői tevékenység ellátása hiányában elmulasztotta az esetleg lehetséges intézkedéseket megtételét ez a felelősségre vonás alapja is lehet.

20 Bács-Kiskun Megyei Bíróság 8.P.20.452/2009:
Kár mértéke – eltérő gyakorlat Bács-Kiskun Megyei Bíróság 8.P /2009: LB: Gfv.X /2011/3: KÁR MÉRTÉKE = felszámolási eljárásban meg nem térült teljes követelés nem feltétlenül érvényesíthető a hitelezői igények teljes összege a vezetővel szemben, hanem csak az az összeg, ami az alperes mulasztása miatt jelenik meg vagyoncsökkenésként

21 Lehetséges bizonyítékok
Pécsi Ítélőtábla Gf.II /2009/7. bíróság által alapul vett iratok (a fizetésképtelenség időpontja és a kár mértéke körében) egyszerűsített éves beszámoló végrehajtási eljárás kezdeményezésével „beszedni” megkísérelt követelések APEH határozatok

22 Fenyegető fizetésképtelenség
FOE által elképzelt egyenrangú eljárás-indítási alternatívák Fenyegető fizetésképtelenség Fizetésképtelenség adós előreláthatólag nem lesz képes tartozásait esedékességkor kifizetni az adós beszüntette fizetéseit, nem képe tartozásait esedékességkor kifizetni. Vagyonhiány az adós vagyona nem fedezi tartozásait

23 NAV - FOE együttműködés lehetőségei
- Már a felszámolást megelőzően rendelkezik információkkal - Fa előtti tevékenység ellenőrzése során átvizsgálja az ügyleteket - Megállapíthatná a fenyegető fizetésképtelenség időpontját (folyószámla, forgóeszköz értékesítések, pénztárkészlet, pénzkezelési szabályzat ellenőrzése) - Nyilvántartás adatai a határozat mellékletét képezze - Illetékmentes perlési lehetőség fa után - „Iratok őrzője” - Törvényi vélelem: ha az adós képviselője nem adja át a felszámolónak az iratokat, a hitelezői érdeksérelmet vélelmezni kell - Hitelezői követelések körét ismeri - Cégcsoportok közti ügyletek felderítése a megállapítási per fa. alatti megindításával, illetve a közbenső mérleg alapján a marasztalási pert kezdeményezésével a hitelezők időt (is) nyerhetnek

24 MKVK együttműködés lehetőségei
Könyvvizsgálat, szakértői tevékenység körében Tagok ösztönzése, hogy már a könyvvizsgálói jelentésben, szakértői véleményben rögzítsék a fenyegető fizetésképtelenségre utaló tendenciákat Egységes álláspont kialakítása a fenyegető fizetésképtelenségi helyzet megállapítása körében = likviditási mutatók (likvid- illikvid vagyon aránya) = negatív saját tőke = eladósodottság mértékének pontos meghatározása

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A fizetésképtelenség időpontjának meghatározása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések