Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fizetésképtelenség időpontjának meghatározása 2012.03.20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fizetésképtelenség időpontjának meghatározása 2012.03.20."— Előadás másolata:

1 A fizetésképtelenség időpontjának meghatározása

2 „Wrongful trading” Mit jelent ez valójában? Csak elvi lehetőség? Alkalmazható a gyakorlatban? Hogyan növelhető a pernyertesség esélye? Hol található ez a jogrendszerben? jogszerűtlen gazdálkodás

3 Jogszabályi alap F ő s z a b á l y: A vezető a társaság felé felel A társaság felel a tartozásért

4 Jogszabályi alap múlt és jelen 2006 (új Gt.): fenyegető fizetésképtelenség után már nem a társaság, hanem a hitelezők érdekei az elsődlegesek Részletszabályokat külön törvényre bízza: Cstv. 33/A §

5 Cstv. 33/A § mint főszabály alóli kivétel Fogalommeghatározás „A hitelező vagy a felszámoló a felszámolási eljárás ideje alatt keresettel kérheti a bíróságtól [6. § (1) bekezdés] annak megállapítását, hogy azok, akik a gazdálkodó szervezet vezetői voltak a felszámolás kezdő időpontját megelőző három évben, a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően ügyvezetési feladataikat nem a hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján látták el (ideértve a környezeti terhek rendezését is), és ezáltal a társasági vagyon a keresetben meghatározott mértékben csökkent.

6 Felelősség alapja A fizetésképtelenség előidézéséig A fizetésképtelenség bekövetkezésétől a TÁRSASÁG FELÉ felel a Gt. 30.§ (2) bekezdése alapján a HITELEZŐK FELÉ felel a Cstv. 33/A § alapján

7 ELV Elv vs. gyakorlat GYAKORLAT A felelősségrevonás elvi lehetősége óta megvolt Szinte nem alkalmazott jogintézmény O K A: Felszámoló a saját nevében perelhet Kétlépcsős jogérvényesítés Megállapítási per a felszámolás alatt megindítható Marasztalást csak a hitelező kérhet és csak a felszámolás befejezését követően

8 Jogalkotói megoldás a felszámoló az adós nevében perelhet Már a felszámolás alatt megindítható a megállapítási és a marasztalási per is (közbenső mérleg alapján) Újdonság: biztosíték is kérhető

9 Gyakorlati problémák - bizonyítás Felperes bizonyítjaAlperest terheli a bizonyítás Úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet időpontja Vezető felróható magatartása Az állított vagyoncsökkenés (kár) mértéke Okozati összefüggés

10 Fenyegető fizetésképtelenség megállapításának problémái I. fizetésképtelenség vs. eladósodás FizetésképtelenségEladósodottság akkor áll fenn, amikor a gazdálkodó szervezet kötelezettségeit, vagyonának értéke már nem fedezi Ez alatt az adós tartós tehetetlenségét értjük, miszerint fennálló fizetési kötelezettségeinek teljesítésére nem képes.

11 Fenyegető fizetésképtelenség megállapításának problémái II. Gyakorlat: Vezető előre látta, vagy láthatta, hogy a követeléseket esedékességkor az adós nem lesz képes kifizetni EBH ; PITB Gfv /2010/5: nem a mérleg adatai, hanem a valóságban meglévő vagyon vizsgálandó Általános feltevés: fizetésképtelen, ha ellene felszámolás indítható DE! „Joggyakorlat” (Szegedi Ítélőtábla): Felszámolási eljárás indítása körében alkalmazott fizetésképtelenség fogalom eltér az itt alkalmazandótól A kérdés: esedékességkor képes-e fizetni? Ez likvid vagyon létét feltételezi Nem elég, ha a teljes vagyon – készpénzzé tétel esetén – fedezetet nyújtana

12 Fenyegető fizetésképtelenség megállapításának problémái III. Mérleg adatok ugyan hozzáférhetőek, de törvényi előírásokat betartva is formálható kedvezőbb kép a valósnál Nehéz helyzetet mutató mérleg ellenére is lehet biztosan működő egy társaság Cégvezetők nem tudják objektíven megítélni a nehéz pénzügyi helyzetüket

13 Fizet é sk é ptelens é g időpontj á nak meg á llap í t á si lehetős é gei Törvényszék elsőfokú végzése alapján NAV folyószámla adatainak ismertében Cash-flow adatok alapján Mérleg és eredmény-kimutatás adatok elemzésével

14 Egy fizetésképtelen cég mérlegadatai adatok e Ft-ban Tétel megnevezése ABefektetett eszközök I.IMMATERIÁLIS JAVAK II.TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, felszerelések, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK270

15 adatok e Ft-ban Tétel megnevezése BForgóeszközök I.KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Késztermékek Áruk II.KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Egyéb követelések III.ÉRTÉKPAPÍROK0000 IV.PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek CAktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN Egy fizetésképtelen cég mérlegadatai

16 adatok e Ft-ban A tétel megnevezése DSaját tőke I.JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken0 II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE0 III.TŐKETARTALÉK3 831 IV.EREDMÉNYTARTALÉK V.LEKÖTÖTT TARTALÉK VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ECéltartalékok FKötelezettségek I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK0000 II.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Beruházási és fejlesztési hitelek III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek GPasszív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása471 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

17 Csődkérelemhez csatolt mérleg

18 Károkozó magatartás bizonyítása VélelemBizonyítási teher A vezető köteles bizonyítani, hogy úgy járt el, ahogy az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható ha nem helyezte letétbe az éves beszámolót, vagy a felszámoló részére nem adta át a társaság iratait, a hitelezők érdeksérelme fennáll Árnyékvezető is felelősségre vonható!

19 Mentesülési próbálkozások Pécsi Ítélőtábla Gf.II /2009/7 Ilyen fogalmat a jogszabályok nem ismernek, bejegyzett vezető ugyanúgy felel, mintha ő bonyolította volna az ügyletet LB /2010/4 helyt adott a döntésnek, kiegészítve: Tényleges ügyvezetői tevékenység ellátása hiányában elmulasztotta az esetleg lehetséges intézkedéseket megtételét ez a felelősségre vonás alapja is lehet.

20 Kár mértéke – eltérő gyakorlat Bács-Kiskun Megyei Bíróság 8.P /2009: LB: Gfv.X /2011/3: KÁR MÉRTÉKE = felszámolási eljárásban meg nem térült teljes követelés nem feltétlenül érvényesíthető a hitelezői igények teljes összege a vezetővel szemben, hanem csak az az összeg, ami az alperes mulasztása miatt jelenik meg vagyoncsökkenésként

21 Lehetséges bizonyítékok egyszerűsített éves beszámoló végrehajtási eljárás kezdeményezésével „beszedni” megkísérelt követelések APEH határozatok Pécsi Ítélőtábla Gf.II /2009/7. bíróság által alapul vett iratok (a fizetésképtelenség időpontja és a kár mértéke körében)

22 FOE által elképzelt egyenrangú eljárás- indítási alternatívák Fenyegető fizetésképtelenség adós előreláthatólag nem lesz képes tartozásait esedékességkor kifizetni Fizetésképtelenség az adós beszüntette fizetéseit, nem képe tartozásait esedékességkor kifizetni. Vagyonhiány az adós vagyona nem fedezi tartozásait

23 NAV - FOE együttműködés lehetőségei NAVFOE - Már a felszámolást megelőzően rendelkezik információkkal - Fa előtti tevékenység ellenőrzése során átvizsgálja az ügyleteket - Megállapíthatná a fenyegető fizetésképtelenség időpontját (folyószámla, forgóeszköz értékesítések, pénztárkészlet, pénzkezelési szabályzat ellenőrzése) - Nyilvántartás adatai a határozat mellékletét képezze - Illetékmentes perlési lehetőség fa után - „Iratok őrzője” - Törvényi vélelem: ha az adós képviselője nem adja át a felszámolónak az iratokat, a hitelezői érdeksérelmet vélelmezni kell - Hitelezői követelések körét ismeri - Cégcsoportok közti ügyletek felderítése a megállapítási per fa. alatti megindításával, illetve a közbenső mérleg alapján a marasztalási pert kezdeményezésével a hitelezők időt (is) nyerhetnek

24 MKVK együttműködés lehetőségei Könyvvizsgálat, szakértői tevékenység körében - Tagok ösztönzése, hogy már a könyvvizsgálói jelentésben, szakértői véleményben rögzítsék a fenyegető fizetésképtelenségre utaló tendenciákat - Egységes álláspont kialakítása a fenyegető fizetésképtelenségi helyzet megállapítása körében = likviditási mutatók (likvid- illikvid vagyon aránya) = negatív saját tőke = eladósodottság mértékének pontos meghatározása

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A fizetésképtelenség időpontjának meghatározása 2012.03.20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések