Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A végelszámolással kapcsolatos feladatok. Végelszámolás / 1. dia Társaságok megszűnése JogutódlássalJogutódlás nélkül Átalakulások Vég elszámolás Felszámolás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A végelszámolással kapcsolatos feladatok. Végelszámolás / 1. dia Társaságok megszűnése JogutódlássalJogutódlás nélkül Átalakulások Vég elszámolás Felszámolás."— Előadás másolata:

1 A végelszámolással kapcsolatos feladatok

2 Végelszámolás / 1. dia Társaságok megszűnése JogutódlássalJogutódlás nélkül Átalakulások Vég elszámolás Felszámolás Hivatalból törlés

3 Végelszámolás / 2. diaMegnevezésVégelszámolásCélja Olyan eljárás, amelyben a nem fizetésképtelen gazdálkodó szervezet – a jogutód nélküli megszűnését elhatározva – a hitelezőit kielégíti. Lehetséges kimenetele Végelszámolás Végelszámolás megszüntetése Felszá- molás Fajtái „nor- mál” Egyszerű- sített Kény- szer Következ- ménye Jogutód nélkül megszűnik. Befejeződik. Tevékenységét tovább folytatja. „Normál ”

4 Végelszámolás / 2. dia

5 Végelszámolás / 3. dia A végelszámolás elhatározása minden esetben – Kft. és Rt. esetében háromnegyedes szótöbbséggel hozott – a tulajdonosok határozata szükséges, a határozat tartalmazza a végelszámolás kezdő időpontját, a végelszámoló személyét is (Ctv. 98. § (1) bek.), a legfőbb szerv elrendelheti a cég tevékenységének korlátozott és ideiglenes folytatását, valamint azt is, hogy a cég vagyonát nyilvános pályázat, vagy árverés útján értékesítsék (Ctv. 104. §.)

6 Végelszámolás / 4. dia A végelszámolás tárgya a végelszámolás körébe tartozik a gazdálkodó szervezet minden vagyona, amellyel a a végelszámolás kezdő időpontjában rendelkezik, továbbá az a vagyon, amelyet ezt követően az eljárás tartama alatt szerez, nem része ugyanakkor a gazdálkodó szervezet vagyonának az állami vagyonkezelő szervezettel kötött szerződés alapján kezelt vagyon, állami tulajdonban álló erdő, műemlék, kárpótlás céljára elkülönített termőföld, stb.

7 Végelszámolás / 5. dia záró leltárt, tevékenységet lezáró mérleget (éves, vagy egyszerűsített éves beszámolót), adóbevallást, valamint az eredmény felosztása után zárómérleget kell készítenie. végelszámolás kezdő időpontjától számított 45 napon belül át kell adni (adóhatóságnak, végelszámolónak) A folyamatos tevékenység lezárása A cég korábbi tisztségviselőjének a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal, mint mérleg fordulónappal

8 A végelszámoló feladatai a Ctv. alapján

9 Végelszámolás / 6/a. dia a végelszámolás megindítását változás- bejegyzési kérelemben köteles bejelenteni a cégbíróságnak, (a cégbíróság ez alapján – végzésben – határoz a végelszámolás megindításáról, amelyet a Cégközlönyben közzétesz), a közzétételtől számított 15 napon belül értesíti a törvényben meghatározott szerveket (földhivatal, illetékhivatal, stb…) A végelszámoló feladata a végelszámolás indításakor

10 Végelszámolás / 6/b. dia fogadja a hitelezői igényeket ( a hitelezők a közzétételtől számított 40 nap alatt jelenthetik be igényeiket, a bejelentés elmulasztása nem jogvesztő), a fenti határidőt követő 15 napon belül a követelésekről jegyzéket készít (külön kimutatja az elismert és a vitatott hitelezői igényeket), amit továbbít a cégbíróságnak, a vitatott igények fedezetére az eredménytartalékból köteles lekötött tartalékot képezni (Ctv. 106. § (5) bek.),

11 Végelszámolás / 6/c. dia könyv szerinti értéken végelszámolási nyitómérleget készít, amit a hitelező igényekre tekintettel – szükség szerint – korrigál (korrigált végelszámolási nyitómérleg), amelyet a cég legfőbb szerve elé terjeszt (Ctv. 107. § (1) bek.), ha azt állapítja meg, hogy a cég vagyona a hitelezők követeléseinek fedezetére nem elegendő, és a tulajdonosok a hiányzó összeget 30 napon belül nem fizetik meg, köteles felszámolási eljárást kezdeményezni (ehhez a legfőbb szerv a hozzájárulására nincs szükség),

12 Végelszámolás / 6/d. dia a felszámolás elrendelése esetén a felszámolást megelőző nappal az Szt. szerinti – tevékenységet lezáró – beszámolót készít (Ctv. 108. § (2) bek.)

13 Végelszámolás / 7/a. dia A végelszámoló feladata a végelszámolás folyamatában a végelszámolás során a cég vagyoni helyzetét felméri, követeléseit behajtja, tartozásait kiegyenlíti, vagyoni eszközeit pedig szükség esetén értékesíti, jogosult a cég által kötött szerződéseket azonnali hatállyal felmondani, a szerződéstől elállni,

14 Végelszámolás / 7/b. dia a jövőben felmerülő szavatossági, jótállási és kártérítési kötelezettségek rendezésével köteles harmadik személyt megbízni, akinek át kell adnia az erre a célra képzett lekötött tartalékot (T 4. Lekötött tartalék – K 3. Pénzeszközök) (Ctv. 110. § (6) bek.), a megmaradó vagyont a cég tulajdonosai között pénzben vagy természetben felosztja és a cég működését megszünteti (Ctv. 103. § (1) bek.),

15 Végelszámolás / 7/c. dia az Szt-ben meghatározott üzleti évenként – könyv szerinti értéken – köteles elkészíteni az Szt. szerinti beszámolót és az adóbevallást (változás az eddigi szabályozáshoz képest), a végelszámolás alatt levő vállalkozás a társasági adónak is alanya marad, a fizetendő adót az adóév utolsó napjára elkészített könyvviteli zárlat alapján kell megállapítania,

16 Végelszámolás / 7/d. dia a végelszámolás kezdő időpontját követően évente tájékoztatót készít a társaság legfőbb szerve és a cégbíróság részére, a végelszámolás folyamata alatt a társaság legfőbb szerve elhatározhatja a végelszámolás megszüntetését és a cég működésének továbbfolytatását (a meghatározott időpontra záró beszámolót, az azt követő napra nyitó mérleget kell készíteni) (Ctv. 113. § ).

17 Végelszámolás / 8/a. dia a végelszámolás befejezésekor az utolsó üzleti évről el kell készíteni az Szt. szerinti beszámolót, a beszámolóban az eszközöket és esetleges kötelezettségeket piaci értéken kell szerepeltetni, hatását az eredménykimutatás tartalmazza (T 1/3. Eszközök – K 9. Bevételek, illetve fordítva, továbbá T 8. Ráfordítások – K 4, Kötelezettségek, illetve fordítva) (Ctv. 111. § (’) bek.), A végelszámoló feladata a végelszámolás befejezésekor

18 Végelszámolás / 8/b. dia az utolsó évről készült éves beszámolóban kimutatott eredmény felosztása után végelszámolási zárómérleget (záró egyszerűsített mérleget), zárójelentést és – a vagyontárgyak piaci értékét tartalmazó – vagyonfelosztási javaslatot készít, intézkedik a gazdálkodó szervezet iratanyagának elhelyezéséről, a végelszámolási zárómérleget – ha a Szt. szerint szükséges – könyvvizsgálóval auditáltatni kell,

19 Végelszámolás / 8/c. dia a végelszámolási zárómérleg (záró egyszerűsített mérleg) alapján az adóhatósággal el kell számolni a társasági adót és az egyéb adókat, az adózás rendjére vonatkozó előírások szerinti záró adóbevallásokat el kell készíteni. az éves beszámolót, a végelszámolási zárómérleget (záró egyszerűsített mérleget) és a záró adóbevallást az adóhatóságnak köteles megküldeni (Cstv. 75. § (1)).

20 Végelszámolás / 8/d. dia a végelszámolás befejeztével a végelszámolónak jóváhagyásra  a zárómérleget, záró egyszerűsített mérleget,  a zárójelentést és a vagyonfelosztási javaslatot a végelszámolást kimondó testületnek kell előterjeszteni (ha a társaságnál fb., valamint könyvvizsgáló is működik, akkor azok jelentésével együtt), a testület dönt a zárómérleg jóváhagyásáról, a végelszámoló, az fb., a könyvvizsgáló felmentéséről,

21 Végelszámolás / 8/e. dia a végelszámolást nem lehet addig befejezni, amíg a cégnek olyan ismert követelése vagy tartozása áll fenn, amelyről a vagyonfelosztási határozatban nem rendelkeztek, az eljárás befejezését a Ctv-ben meghatározott dokumentumokkal együtt a cégbíróságnak be kell jelenteni, amely elrendeli a gazdálkodó szervezet törlését a cégjegyzékből. a vagyonfelosztási javaslat alapján a felosztott vagyon kiadásának az időpontjáról (csak a törlésre vonatkozó végzést követően),

22 A végelszámoló számviteli feladatai a Korm. r. alapján

23 Végelszámolás / 9/a. dia Feladatok a végelszámolás megindításakor  a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal – mint mérlegfordulónappal – tevékenységet lezáró beszámolót kell készíteni (üzleti jelentést nem kell készíteni),  az elkészített beszámolót a végelszámolás kezdő időpontjától számított 45 napon belül át kell adni a végelszámolónak (ha könyvvizsgálatra kötelezett, akkor a könyvvizsgálati jelentéssel együtt),

24 Végelszámolás / 9/a. dia Feladatok a végelszámolás megindításakor  a beszámolót – a jelentéssel, valamint az adózott eredmény felhasználásáról szóló határozattal együtt – letétbe kell helyezni, közzé kell tenni, továbbá  a bevallással le nem fedett időszakról el kell készíteni és be kell nyújtani az adóbevallásokat is. Ezek a feladatok még az eredeti (előző) ügyvezetés feladatát képezik.

25 Végelszámolás / 6/a. dia a végelszámolás megindítását változás- bejegyzési kérelemben köteles bejelenteni a cégbíróságnak, (a cégbíróság ez alapján – végzésben – határoz a végelszámolás megindításáról, amelyet a Cégközlönyben közzétesz), a közzétételtől számított 15 napon belül értesíti a törvényben meghatározott szerveket (földhivatal, illetékhivatal, stb…) A végelszámoló feladata a végelszámolás indításakor

26 Végelszámolás / 9/a. dia A végelszámolónak – munkája kezdetén – indokolt a végelszámolás alatt levő társaság számviteli politikáját módosítani  ennek keretében a megváltozott fordulónapot,  valamint a megváltozott mérlegkészítés időpontját rögzíteni kell,  ugyanakkor az értékelési szabályokat is módosíthatja.

27 Végelszámolás / 6/b. dia fogadja a hitelezői igényeket ( a hitelezők a közzétételtől számított 40 nap alatt jelenthetik be igényeiket, a bejelentés elmulasztása nem jogvesztő), a fenti határidőt követő 15 napon belül a követelésekről jegyzéket készít (külön kimutatja az elismert és a vitatott hitelezői igényeket), amit továbbít a cégbíróságnak, a vitatott igények fedezetére az eredménytartalékból köteles lekötött tartalékot képezni (Ctv. 106. § (5) bek.),

28 Végelszámolás / 9/a. dia Feladatok a végelszámolás időszaka alatt a végelszámoló – könyv szerinti értéken – nyitó mérleget, nyitó leltárt készít, az új Ctv. 107. §-a alapján a nyitó mérleg adatai – a tényleges vagyoni helyzet felmérését követően – módosíthatóak, korrigálhatók. A korrekciókat – az értékhelyesbítés kivételével – az 5-9. számlaosztály megfelelő számláira kell elszámolni,

29 Végelszámolás / 9/b. dia a korrekciók figyelembevételével korrigált nyitó mérleget kell összeállítani. A korrigált nyitó mérleget a végelszámolási nyitó mérleg elkészítését követően legfeljebb 75 napon belül kell elkészíteni és a társaság legfőbb szerve elé terjeszteni.

30 Végelszámolás / 9/b. dia Könyvviteli nyilvántartásait a végelszámolási nyitó mérleg, nyitó leltár adatai alapján nyitja meg, a hitelezők igénybejelentése, valamint a vagyoni helyzet tényleges felmérése alapján – szükség szerint – korrigálhatja, odönthet nyitó mérlegben, nem szereplő követelések, illetve kötelezettségek felvételéről, oértékhelyesbítés és értékelési tartalék, időbeli elhatárolás, értékvesztés, terven felü-li értékcsökkenés, céltartalék elszámolásáról, oa korábban ilyen címen elszámolt összegeket módosíthatja.

31 Végelszámolás / 9/b. dia A megnyitott nyilvántartások adatait úgy kell módosítani, hogy  az értékhelyesbítéseket az értékelési tartalékkal,  a többi korrekció hatását a megfelelő eredményszámlával szemben kell elszámolni. A korrigált nyitó mérleg összeállításakor a könyvviteli nyilvántartásokat nem kell lezárni

32 Végelszámolás / 9/b. dia A korrigált végelszámolási nyitó mérlegben a korrekciók, eltérések együttes adózás előtti eredményt érintő összegéből  a mérleg szerinti eredmény sorba a számított – kalkulált – társasági adóval csökkentett részt,  míg a számított társasági adó összegét a kötelezettségek között kell kimutatni.

33 Végelszámolás / 9/c. diaMegnevezés Nyitó adatok (±) Korrekciók Korrigált nyitó adatok Korrigált végelszámolási nyitó mérleg A végelszámolás első üzleti évéről szóló beszámoló speciális adattartalma A végelszámolás első üzleti évének a mérlegeMegnevezés Nyitó adatok Korrigált nyitó adatok Az üzleti év záró adatai

34 Végelszámolás / 9/d. diaMegne-vezés Az előző üzleti év adatai A korrek- ciók, eltérések A tárgyévi bevételek, költségek, ráfordítások Az összevont adatok A végelszámolás első üzleti évének az eredménykimutatása

35 Végelszámolás / 10/a. dia Feladatok a végelszámolás időszaka alatt Lényeges változás, hogy a végelszámolás ideje alatt üzleti évenként kell – az Szt. és a kormányrendelet alapján – éves (egyszerűsített éves) beszámolót készíteni (üzleti jelentés nem kell) és azt letétbe kell helyezni, közzé kell tenni (fordulónapot követő 150 nap). A vitatott hitelezői igények, valamint a jövőben felmerülő jótállási, szavatossági, kártérítési igények rendezésére lekötött tartalékot kell képezni (er.tart-ból).

36 Végelszámolás / 10/a. dia Feladatok a végelszámolás időszaka alatt Ha jótállási és kártérítési kötelezettségek rendezésére a lekötött tartalékot harmadik személynek át kell adni, az átadást a lekötött tartalékkal szemben kell elszámolni (T 4. Lekötött tartalék – K 1/3. Eszközök). Ha a végelszámolót a cégbíróság a cég vagyonához tőke hozzájárulás teljesítésére kötelezi, azt a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg az eredménytartalékba kell helyezni.

37 Végelszámolás / 10/b. dia A végelszámolás megszüntetése esetén a végelszámolás megszüntetésének időpontjára – mint mérlegfordulónapra – az Szt. szerinti értékelési szabályok alapján kell beszámolót készíteni, könyvvizsgálóval ellenőriztetni, a társaság legfőbb szervével elfogadtatni. Ha a végelszámolás felszámolásba fordul, a végelszámoló a felszámolás kezdő napját megelőző nappal készít beszámolót (a legfőbb szervvel nem kell elfogadtatni).

38 Végelszámolás / 11/a. dia Az átalakuló társaság vagyonmérleg-tervezete Feladatok a végelszámolás befejezésekor a végelszámoló által meghatározott napra kell a végelszámolás időszakát lezáró beszámolót elkészíteni, a végelszámolás időszakát lezáró beszámolót piaci értéken kell elkészíteni. Az átértékelési különbözetet a rendkívüli ráfordítások, illetve rendkívüli bevételek között kell elszámolni (T 8. Rendkívüli ráfordítások – K 1-4. Eszközök, Források, illetve T 1-4. Eszközök, Források – K 9. Rendkívüli bevételek).

39 Végelszámolás / 11/b. dia Az átalakuló társaság vagyonmérleg-tervezete a tulajdonosoknak átadandó eszközöket az Áfa törvény figyelembe vételével kell elszámolni, a fizetendő áfát a kötelezettségek, valamint a rendkívüli ráfordítások között (ha az áfát a tulajdonosokra nem hárítják át) vagy a követelések között (ha áthárítják) kell elszámolni (Korm. rendelet 7. § (3) bek.].

40 Végelszámolás / 11/b. dia Az átalakuló társaság vagyonmérleg-tervezete A mérleg összeállításakor  az átértékelést megelőzően az értékelési tartalékot az értékhelyesbítésekkel szemben ki kell vezetni,  az időbeli elhatárolásokat meg kell szüntetni,  a vagyon kiadás miatti áfa fizetési kötelezettséget be kell állítani (a követelésekkel vagy a rendkívüli ráfordításokkal szemben),  a különböző adó fizetési kötelezettségeket meg kell állapítani, be kell állítani,

41 Végelszámolás / 11/b. dia Az átalakuló társaság vagyonmérleg-tervezete A mérleg összeállításakor  a végelszámoló díját, egyéb még felmerülő (tervezett) egyéb költségeket, ráfordításokat a kötelezettségek közé – a megfelelő költségekkel, ráfordításokkal szemben – be kell állítani,  ugyancsak figyelembe kell venni az esetleges még elszámolandó bevételeket is (a megfelelő bevételek között a követelésekkel szemben).

42 Végelszámolás / 8/d. dia a végelszámolás befejeztével a végelszámolónak jóváhagyásra  a zárómérleget, záró egyszerűsített mérleget,  a zárójelentést és a vagyonfelosztási javaslatot a végelszámolást kimondó testületnek kell előterjeszteni (ha a társaságnál fb., valamint könyvvizsgáló is működik, akkor azok jelentésével együtt), a testület dönt a zárómérleg jóváhagyásáról, a végelszámoló, az fb., a könyvvizsgáló felmentéséről,

43 Végelszámolás / 8/e. dia a végelszámolást nem lehet addig befejezni, amíg a cégnek olyan ismert követelése vagy tartozása áll fenn, amelyről a vagyonfelosztási határozatban nem rendelkeztek, az eljárás befejezését a Ctv-ben meghatározott dokumentumokkal együtt a cégbíróságnak be kell jelenteni, amely elrendeli a gazdálkodó szervezet törlését a cégjegyzékből. a vagyonfelosztási javaslat alapján a felosztott vagyon kiadásának az időpontjáról (csak a törlésre vonatkozó végzést követően),

44 Végelszámolás / 11/b. dia Az átalakuló társaság vagyonmérleg-tervezete

45 Végelszámolás / 11/c. dia Az átalakuló társaság vagyonmérleg-tervezete az elkészített beszámolót a gazdálkodó törlésre irányuló kérelem benyújtásáig, de legkésőbb a beszámoló fordulónapját követő 150 napon belül letétbe kell helyezni, közzé kell tenni. A beszámoló alapján vagyonfelosztási javaslatot kell készíteni. a cégbíróság végzését követően kell a megmaradt vagyont a tulajdonosoknak kiadni. A vagyon kiadását le kell könyvelni, a kiadást követően a könyvviteli nyilvántartás értékadatot nem tartalmazhat [Korm. rendelet 8. § (4) bek.].

46 Végelszámolás / 11/c. dia Az átalakuló társaság vagyonmérleg-tervezete Az egyszerűsített végelszámolás  csak jogi személyiséggel nem rendelkező társaságnál (Kkt., Bt.) lehetséges,  ha a végelszámolás kezdő időpontját követő 120 napon belül az eljárás befejeződik,  a végelszámoló törlési kérelemmel együtt jelenti be a cégbíróságnak a végelszámolással együttjáró cégjegyzéki változásokat, adatokat is,  az általános szabályok szerinti végelszámolásra kell áttérnie a törvényben meghatározott esetekben (Ctv. 114. § (3) bek.),  a számviteli dokumentumokat ebben az esetben is el kell készíteni, de az éves beszámoló – értelem szerint – csak egy üzleti évről szól.

47 Végelszámolás / 12/a.dia A kényszer végelszámolás ha a cégbíróság törvényességi hatáskörében kötelezi a jogutód nélküli megszűnésre [1] a céget, [1] ha az anyagi jogszabályok rendelkezései miatt kötelezően következik be a jogutód nélküli megszűnés (pl. a közkereseti társaság egy főre csökkenése; a betéti társaságból valamennyi kültag (beltag) kiválása miatt), ha a cég a végelszámolását 3 év alatt nem fejezte be, [1] [1] A cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárás keretében – amennyiben a törvényes működés másképpen nem biztosítható – a céget eltilthatja a további működéstől és egyben megszűntnek nyilvánítja. Ha céget a cégbíróság megszűntnek nyilvánította – és az adott cégformára vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik – a megszűnést végelszámolás, vagy felszámolási eljárás keretében kell lefolytatni.

48 Végelszámolás / 12/b. dia továbbá ha önként nem tért át az egyszerűsített végelszámolásról az általános szabályok szerinti végelszámolásra (miközben annak törvényi feltételei bekövetkeztek), a jogerős elrendelést követő egy éven belül be kell fejezni, általában végelszámoló kirendelésével zajlik le

49 Végelszámolás / 12/c. dia kirendelt végelszámoló a cég vagyonát csak nyilvános pályázaton, árverésen értékesítheti, ha a cég vagyona a követelések kielégítésére nem elegendő, a cégbíróság felszámolási eljárást rendel el (a felszámolás a cég teljesítésére tekintettel nem szüntethető meg) (Ctv. 116. § (5) bek.)

50 Végelszámolás / 13. dia Gazdasági társaság végelszámolása esetén elszámolás a tulajdonosokkal szemben 4.Alapítókkal szembeni kötelezettségek 4.Jegyzett tőke 1/3.Eszközök E. 2/2 4 4.Tőketartalék 4.Eredménytartalék 4.Kötelezettségek 3.Egyéb követelések 3.Elszámolási betét 4.Fizetendő ÁFA 2/4 3 4.ÁFA elszámolási szla 2/3 E. 1 2/5 2/1 E.

51 Végelszámolás / 14. dia

52 Végelszámolás / 11/c. dia Az átalakuló társaság vagyonmérleg-tervezete Adózással összefüggő feladatok a végelszámolás miatt Soron kívüli bevallást kell benyújtani a társaságnak (adózónak) valamennyi adójáról a bevallással még le nem fedett időszakról, ha a társaság (adózó) végelszámolási eljárással szűnik meg (Art. 33. §).

53 Végelszámolás / 11/c. dia Az átalakuló társaság vagyonmérleg-tervezete Bevallási kötelezettségek a végelszámolás kezdetekor (változás 2006. július 1-jével)  az éves elszámolású adókról a tevékenységüket lezáró adóbevallást – a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal – a végelszámolás kezdő időpontját követő 45 napon belül kötelesek benyújtani (Art. 33. § (6)),  azokról az adókról, amelyeknél az adómegállapítási időszak egy hónap, egy negyedév, a bevallással még le nem fedett időszakról a soron kívüli adóbevallási kötelezettséget kiváltó eseményt követő 30 napon belül kell a bevallást benyújtani (Art. 33. § (5)).

54 Végelszámolás / 11/c. dia Az átalakuló társaság vagyonmérleg-tervezete Bevallási kötelezettségek a végelszámolás ideje alatt Az Art. általános szabályainak megfelelően kell, hogy eleget tegyen.  az éves elszámolású adókról (pl. társasági adó, iparűzési adó) 12 havonta kell adóbevallást készíteni és benyújtani, az üzleti évet követő 150 napon belül (abban az esetben, ha a végelszámolás ideje több, mint egy év).  az általános forgalmi adóval kapcsolatban a végelszámolás alatt levő társaságra vonatkozó bevallási gyakorisággal – havi, negyedéves, éves – kell  havonta kell elszámolni a személyhez, munkavállalóhoz köthető adókat, járulékokat, valamint a munkavállalókhoz nem köthető személyi jövedelemadót, járulékot is.

55 Végelszámolás / 11/c. dia Az átalakuló társaság vagyonmérleg-tervezete Bevallási kötelezettségek a végelszámolás befejezésekor A végelszámolás befejeztével a záró adóbevallást – minden adóról – a végelszámolást lezáró beszámoló elkészítésének időpontját követő 45 napon belül kötelesek benyújtani.

56 Végelszámolás / 11/c. dia Az átalakuló társaság vagyonmérleg-tervezete Végelszámolás esetén az adóhatóságnak  a tevékenységet záró adóbevallás,  a végelszámoló által készített záró adóbevallás,  a két bevallás közötti időszakról benyújtott bevallás(ok) ellenőrzését, valamint  a tevékenységet lezáró adóbevallást megelőző időszakra vonatkozó ellenőrzést a végelszámoló által készített záró adóbevallás kézhezvételétől számított 60 napon belül kell elvégezni (Art. 92. § (4).


Letölteni ppt "A végelszámolással kapcsolatos feladatok. Végelszámolás / 1. dia Társaságok megszűnése JogutódlássalJogutódlás nélkül Átalakulások Vég elszámolás Felszámolás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések