Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon A TÁMOP 3.1.4. pályázathoz kapcsolódóan javaslatok a pedagógiai program módosításához 2009/2010.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon A TÁMOP 3.1.4. pályázathoz kapcsolódóan javaslatok a pedagógiai program módosításához 2009/2010."— Előadás másolata:

1 Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon A TÁMOP 3.1.4. pályázathoz kapcsolódóan javaslatok a pedagógiai program módosításához 2009/2010. tanév

2 Miről lesz szó? I. Emlékeztető: Pályázati tartalmak II. A pedagógiai program módosítása – különös tekintettel a fenntarthatóságra Óvoda, általános iskola, középiskola III. Legitimáció

3 3 I. Pályázati tartalmak 1. 1. Alapvető cél: a foglalkoztatási helyzet javítása a munkaerőpiachoz való sikeres alkalmazkodással az egész életen át tartó tanulás megalapozásával k ompetencia alapú oktatás elterjesztésével

4 4 I. Pályázati tartalmak 2. Részcélok: újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése s zegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása digitális írástudás elterjesztése

5 5 I. Pályázati tartalmak 3. 2. Támogatható tevékenységek köre 2.1. A kompetencia alapú oktatás implementációja szövegértés-szövegalkotás matematika t ovábbi egy választott kulcskompetencia tantárgytömbösítés műveltségterület tantárgyi bontás nélkül

6 6 I. Pályázati tartalmak 4. Mindez: újszerű tanulásszervezési eljárásokkal (kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, múzeumpedagógia, stb.) következő kötelező elemek megvalósítása legalább egy, 3 hetet meghaladó projekt/tanév legalább egy témahét/tanév legalább egy moduláris oktatási csomag (pl.: egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés….) digitális tartalmak, taneszközök alkalmazása kompetencia alapú oktatáshoz szükséges tanulói, tanári eszközök biztosítása

7 7 I. Pályázati tartalmak 5. 2.2. A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása egyéni tanulási utak integrációt elősegítő célzott fejlesztési programok (ott, ahol a hh-s tanulók létszáma 40% feletti) 2.3. Új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése „jó gyakorlatok átvétele” intézményi innováció

8 8 II. A pedagógiai program tartalma A PP módosításának alapelvei Stratégiai terv! Keretjelleg Egyensúly: fejezetek mélysége/mennyisége Ne legyen túlszabályozott, inkább a munkatervben vagy az intézkedési tervekben legyenek a konkrétumok!

9 9 II. A pedagógiai program tartalma PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

10 10 II. A pedagógiai program tartalma Általános Iskola 1. NEVELÉSI PROGRAM 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei Tényszerű megállapítások, tézisek kijelentő mondatokban A kompetencia alapú oktatással kapcsolatos helyi alapelvek megfogalmazása Például: A kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése Esélyegyenlőség biztosítása SNI-s tanulók integrált oktatása A tanulók képességeinek és kulcskom- petenciáinak egyénre szabott fejlesztése Alkotó pedagógiai klíma megteremtése

11 11 II. A pedagógiai program tartalma Általános Iskola 2. NEVELÉSI PROGRAM 2. A nevelő-oktató munka pedagógiai céljai Mozgósító erejű – lehet felszólító mondatokban A célrendszer kiegészítése a NAT szerinti kompetencia alapú oktatáshoz kapcsolódó helyi célokkal Például: A sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése a kompetencia alapú oktatás megvalósításával A digitális írástudás elterjesztése A tanulók képességeinek, kulcskompeten- ciáinak egyénre szabott fejlesztése A nevelőtestület módszertani kultúrájának fejlesztése Önálló intézményi innováció megvalósítása, nyomon követése

12 12 II. A pedagógiai program tartalma Általános Iskola 3. NEVELÉSI PROGRAM 3. A nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai Mit kell tennünk? – konkrét tennivalók Az új céloknak megfelelő feladatok meghatározása: olyan tevékeny- ségek, amelyek lehetővé teszik a célok megvalósítását Például: A kompetencia alapú oktatás kiterjesztése Élet közeli tanulási környezet kialakítása A tanulási stratégiák alkalmazásában a sokszínűségre törekvés tevékenység- rendszerének biztosítása A játékosság, a szimuláció gazdag eszköztárának biztosítása

13 13 II. A pedagógiai program tartalma Általános Iskola 4. NEVELÉSI PROGRAM 4. A nevelő-oktató munka pedagógiai eszközei, eljárásai Azon eljárások, folyamatok, illetve eszközök, amelyektől sikert várunk Az új feladatoknak megfelelő eszközök és eljárások meghatározása Például: tantárgytömbösítés, tevékenykedtetésre épülő tanulásszervezés projektoktatás, témahét valamely műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása, moduláris oktatás IKT, mint eszköz FONTOS! Az SNI-s tanulók esetében: sérülés specifikus fejlesztés, egyéni haladás A nevelőtestület által elfogadott eszközök!

14 14 II. A pedagógiai program tartalma Általános Iskola 5. NEVELÉSI PROGRAM 5. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Alapvető feladat a tanulók személyiségének komplex fejlesztése, megkülönböztetetten az SNI-s tanulóknál Például: Egyéni tanulási útvonalak kialakítása, kifejlesztése A tanulás iránti motiváció fejlesztése A tantárgyak közti merev határrendszer csökkentésével megvalósítani a komplex személyiségfejlesztést A tanítás-tanulás folyamatába alkotó jellegű feladatok meghatározása

15 15 II. A pedagógiai program tartalma Általános Iskola 6. NEVELÉSI PROGRAM 6. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A kooperatív együttműködésből adódó helyi feladatok, elvárások megfogalmazása Például: A közösség felkészítése az SNI-s tanulók integrált nevelésére A másság elfogadása A különböző szociális kompetenciák fejlesztése: empátia, egymásra figyelés, együttműködés, tolerancia, alkalmazkodó készség

16 16 II. A pedagógiai program tartalma Általános Iskola 7. NEVELÉSI PROGRAM 7. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai feladatok Esélyegyenlőség Sokszínű tevékenységformák biztosítása Differenciált tanulásszervezés Kooperatív technikák alkalmazása Projekt-módszer alkalmazása Tevékenységközpontú pedagógiák A személyre szabott tanítás-tanulás előtérbe helyezése Az alapozó szakasz elnyújtása Fejlesztő értékelés alkalmazása A tapasztalatszerzés, ismeretszerzés lehetőségeinek kitágítása IKT eszközök használatával

17 17 II. A pedagógiai program tartalma Általános Iskola 8. NEVELÉSI PROGRAM 8. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek Ugyanazon tevékenységek, mint előbb Fontos, hogy a valamely területen tehetséges SNI-s tanulókat is célirányosan fejleszteni szükséges (például: mozgás, tánc, kézügyesség stb.)

18 18 II. A pedagógiai program tartalma Általános Iskola 9. NEVELÉSI PROGRAM 9. Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása 2H, 3H, SNI-s integráció segítése, elfogadás, érzékenyítés IPR rendszer működtetése Képesség-kibontakoztató program alkalmazása Motiválást segítő differenciált tanulásszervezés alkalmazása A nem szakrendszerű oktatás keretében a felzárkóztatás segítése Kooperatív tanulásszervezés és differenciált rétegmunka alkalmazása a tanórák megfelelő arányában

19 19 II. A pedagógiai program tartalma Általános Iskola 10. NEVELÉSI PROGRAM 10. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök, felszerelések jegyzéke A programcsomagokhoz kapcsolódó eszközök, felszerelések jegyzéke Az IKT infrastruktúra jegyzéke (számítógép, laptop, digitális tábla stb.) IKT eszközellátottság színvonala (cél: minden tanuló külön eszközt használhasson a tanórán), hálózat, internet elérhetőség A szülők, partnerek szerepe az új tanulásszervezési eljárások során (projekt, témahét stb.), az együttmű- ködés növelése érdekében aktív részvétel A nyilvánosság biztosításának helyi lehetőségei (web-lap, faliújság, a dokumentumok nyilvánossága) A szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formái

20 20 II. A pedagógiai program tartalma Általános Iskola 11. NEVELÉSI PROGRAM 11. Egészségneveléssel és környezeti neveléssel összefüggő iskolai feladatok Környezeti nevelési program Egészségnevelési program A szociális, életviteli és környezeti kompetenciák összehangolása az egészségnevelési és környezeti nevelési programmal } Az intézmény által kidolgozott, a témához kapcsolódó moduláris oktatási csomag, vagy témahét, vagy projekt (ha van ilyen)

21 21 Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV

22 22 II. A pedagógiai program tartalma Általános Iskola 12-13. (következő táblázat) HELYI TANTERV 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak (kötelező és választható) tanórai foglalkozások, óraszámok Óraterv Az előírt tananyag és követel- ményei Nem szakrendszerű oktatás az 5-6. évfolyamon Tantárgyak megnevezése, óraszáma Műveltségterület bontás nélkül: a tantárgy neve: pl. Történelem, etika heti 2,5 óra A kompetencia alapú oktatás bevezetésének ütemezése 2014-ig (Mellékletben) A kompetencia alapú programcsomagok alkalmazása (teljes lefedettség, kereszttantervi modul, kiegészítő, óraszámi megfeleltetés) Tantárgytömbösítés leírása (fenntartási kötelezettség! részletesen pl.: éves munkatervben, ha van új tantárgy, neve?) Moduláris oktatás Nem tanórai tananyag-átadási formák (pl: erdei iskola, témahét, múzeum, stb.)

23 23

24 24 II. A pedagógiai program tartalma Általános Iskola 14. HELYI TANTERV 2. Az előírt tananyag és követelmény A kompetenciafejlesztési célokkal, feladatokkal (tevékenységekkel) kiegészített helyi tantervek tantárgyanként és évfolyamonként. A kompetencia alapú programcsomagok esetében a részletes tananyagot és a követelményeket a tantárgyi tantervcsomagok tartalmazzák, tantárgyanként és évfolyamonként. A PP helyi tantervében felsorolva, de a mellékletként csatolva, tartalomjegyzékkel ellátva.

25 25 II. A pedagógiai program tartalma Általános Iskola 15. HELYI TANTERV 3. A tankönyvek kiválasztásának elvei A magasabb évfolyamra lépés feltételei A programcsomagok alkalmazásához szükséges tankönyvek kiválasztási alapelveinek meghatározása. Figyelembe kell venni a kompetenciafejlesztést segítő taneszközöket (2008. május 16. után kiadott tankönyvek) Magasabb évfolyamra lépés: Van-e változás a moduláris oktatás vagy tömbösítés miatt…

26 26 II. A pedagógiai program tartalma Általános Iskola 16. HELYI TANTERV 4. Az iskolai beszámoltatás, a számonkérés (szóbeli és írásbeli) rendje, követelményei, formái, súlya (Összhangban a Kt. 70.§ által meghatározottakkal!) A választott programcsomag megfeleltetése a tanulók értékelésével Műveltségterület bontás nélkül: milyen osztályzat(ok) kerül(nek) be a naplóba? A tanulók értékelése során alkalmazott, a hagyományostól eltérő módszerek (kooperatív munkák, moduláris oktatás, témahét, projektmunka során alkalma- zott értékelési eljárások), ezek szerepe, súlya az osztályzatok kialakításában Numerikus, fejlesztő értékelés, portfólió… SNI tanulók: egyéni fejlesztési terv – értékelés speciális szabályok szerint IMIP-ben: Dokumentálás rendje: (tájékoztató füzet, napló, bizonyítvány) egységesség, koherencia iskolai szinten

27 27 II. A pedagógiai program tartalma Általános Iskola 17. HELYI TANTERV 5. Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok elvei, korlátai A projekttel, témahéttel kapcsolatos otthoni írásbeli és szóbeli feladatok elveinek meghatározása (pl.: Projekt- feladatok és a hagyományos házi feladatok viszonya) és korlátai (pl: internet hozzáférés biztosított-e minden tanulónál)

28 28 II. A pedagógiai program tartalma Általános Iskola 18. HELYI TANTERV 6. Az értékelés, minősítés követelményei és formái (magatartás, szorgalom) A különböző tanulásszervezési eljárások során tanúsított magatartás, segítőkészség, odafigyelés, együttműködés…..

29 29 II. A pedagógiai program tartalma Óvoda ÓVODA

30 30 II. A pedagógiai program tartalma Óvoda 1. Az Óvodai nevelés országos alapprogram (ÓNAP) szerkezetéhez kapcsolódó átvizsgálás és a programcsomaghoz kapcsolódó kiegészítés Az óvodai nevelés feladatai Az óvodai élet megszervezésének elvei Az óvodai élet tevékenységformái és az óvodapedagógus feladatai Kapcsolódás a kompetencia csomagokhoz, kiegészítés a megjelöltek figyelembevételével.

31 31 II. A pedagógiai program tartalma Óvoda 2. Az adaptáció mértéke: Teljes mértékű adaptáció Részleges mértékű adaptáció Elemek adaptációja A teljes és részleges adaptáció megjelenése a helyi nevelési programban (lsd. Táblázat 4. oldal)

32 32 II. A pedagógiai program tartalma Középiskola KÖZÉPISKOLA

33 33 II. A pedagógiai program tartalma Középiskola 1. A középszintű érettségi vizsga témakörei Kilencedik, a nyelvi előkészítő évfolyamon tanított tantárgyak kötelező és választható tanórai foglalkozások tanórai foglalkozások óraszámai az előírt tananyag és követelmény

34 34 II. A pedagógiai program tartalma Középiskola 2. Kötelező és szabadon választott tanítási órák együttes összege 9-10. évf. 27,5 + 4 = 31,5 (R. 7.§ (1) c.) Kötelező és szabadon választott tanítási órák együttes összege 11-13. évf. 30 + 4 = 34 (R. 7.§ (1) c.)

35 35 III. A pedagógiai program legitimációja 1.Kt. 44.§ (1) bekezdés alapján: a nevelési illetve a ped. programot a nevelőtestület fogadja el, a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé, de a jóváhagyás előtt közoktatási szakértő véleményét kell beszerezni 2.Kt. 61.§ (4) bekezdés alapján: ki kell kérni az iskolaszék (óvodaszék) véleményét a nev. testületi elfogadás előtt, ha nincs (11/1994 30/A§) a szülői szervezet véleményez


Letölteni ppt "Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon A TÁMOP 3.1.4. pályázathoz kapcsolódóan javaslatok a pedagógiai program módosításához 2009/2010."

Hasonló előadás


Google Hirdetések