Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Középfokú felvételi rendszer A köznevelési HÍD programok - mint a tankötelezettség teljesítésének új színterei A köznevelési HÍD programok - mint a tankötelezettség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Középfokú felvételi rendszer A köznevelési HÍD programok - mint a tankötelezettség teljesítésének új színterei A köznevelési HÍD programok - mint a tankötelezettség."— Előadás másolata:

1 1 Középfokú felvételi rendszer A köznevelési HÍD programok - mint a tankötelezettség teljesítésének új színterei A köznevelési HÍD programok - mint a tankötelezettség teljesítésének új színterei Krauszné Simon Nóra Békés Megyei Kormányhivatal 2013. Békés Megyei Kormányhivatal

2 2 Középfokú felvételi eljárás 2013/2014. tanévben - ütemterv 2013. szept. 30. A középfokú iskolák tanulmányi területeinek, a felvételi tájékoztató megadására alkalmas internetes modul megnyílik az OH honlapján (OH közlemény - ADAFOR üzenete). okt. 15. Tanulmányi területek kódjainak meghatározása és megküldése a felvételi központnak. okt. 31. A középfokú iskolák a KIR-en keresztül nyilvánosságra hozzák felvételi tájékoztatójukat. dec. 10-13. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények feladatlap igényeinek jelentése dec.18. Fiktív tanulói azonosítók igénylése a kormányhivataltól 2014. jan. 7. Írásbeli feladatlap-csomagok átvétele a KH-ban: értesítés 18. Központi írásbeli felvételi vizsga (tanulói kiértesítés: febr. 6.) febr. 14. Tanulói jelentkezések a középfokú iskolákba

3 3 Békés Megyei Kormányhivatal Középfokú felvételi eljárás április 25. Jelentkezők értesítése május 5. – aug. 29. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. június 25. NYEK jelentés június 20-tól Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben a köznevelésről szóló törvény 14. § (2)-(3) bekezdése alapján kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II. programba. Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Híd I. vagy Híd II. programban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében. (2013/2014. tanév rendje)

4 4 Békés Megyei Kormányhivatal Középfokú felvételi eljárás Továbbtanulási szándék a 2013/2014. tanévre – országos adat első helyen benyújtott tanulói jelentkezések alapján* *Az általános felvételi eljárásban résztvevő valamennyi tanulóra vonatkozó adatok

5 5 Békés Megyei Kormányhivatal Középfokú felvételi eljárás …az általános felvételi eljárásban felvett tanulókra vonatkozóan országos adat

6 6 6 Békés Megyei Kormányhivatal Középfokú beiskolázási (általános eljárási) számadatok a 2012/2013. tanévre Meghirdetett férőhelyek száma Összes felvett tanuló Betöltött helyek aránya Gimnázium2038122560% Szakközép- iskola 2721127847% Szakiskola365297727% Összesen:8411348041% A szakiskolák kihasználtsága a legalacsonyabb a képzési típusok közül. A középfokú iskolai nevelés-oktatás helyzete

7 7 Békés Megyei Kormányhivatal Középfokú felvételi eljárás Békés megyei adatok A középfokú iskolába történő beiskolázás: 1.kizárólag a tanulmányi eredmények alapján 2.+központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú 3.+ a szóbeli meghallgatás eredményei alapján dönthet az intézmény KIFIR · Középfokú iskolai rangsoroló rendszerben a középfokú iskolák által rögzített adatok a 2012/2013. és a 2013/2014. tanévre vonatkozóan.

8 8 Békés Megyei Kormányhivatal Középfokú felvételi eljárás Felvettek – 3401 fő – megoszlása 2013/2014. tanévre

9 9 Békés Megyei Kormányhivatal Köznevelési HÍD programok korai iskolaelhagyás arányát sikeresen mérsékelő Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai iskolaelhagyás arányát sikeresen mérsékelő oktatási formaként jelenik meg a közoktatásban a Híd-programok szerinti képzés (felzárkóztató osztályok kifutnak). A Híd II. programban a szakképző intézmények a lemorzsolódott vagy az iskolai kudarcok miatt lassabban haladó, de tanköteles korú vagy idősebb − általános iskolai végzettség nélküli − fiatalokat képeznek. Elsődleges cél rész-szakképesítés megszerzésének lehetőségének biztosításával Elsődleges cél a későbbi foglalkoztathatóság érdekében a szakképzésbe történő bekapcsolódás biztosítása, de legalább a munkavállalásra felkészítés a rész-szakképesítés megszerzésének lehetőségének biztosításával. Előzmények

10 10 Békés Megyei Kormányhivatal Köznevelési HÍD programok Jogszabályi háttér - Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 14. §; 45. § (7); - A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/212. EMMI rendelet 2. § (2) a); 77 § (3); 180 – 182. §; - A 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet 3. sz. melléklete.

11 11 Békés Megyei Kormányhivatal Köznevelési HÍD programok HÍD I. program a tanköteles korú tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de középfokú iskolába nem nyert felvételt, tanulmányait az általános iskola kezdeményezésére a Híd I. programban folytatja. HÍD II. program Ha a tanköteles tanuló alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, azt a tanévet követően, amelyben tizenötödik életévét betölti, az általános iskola kezdeményezi felvételét a Híd II. programba.

12 12 Békés Megyei Kormányhivatal Köznevelési HÍD programok A Híd II. program A Híd II. program elvégzéséről a - szervező iskola alapfokú végzettséget igazoló tanúsítványt, - sikeres komplex szakmai vizsgáról pedig rész-szakképesítést igazoló szakmai bizonyítványt állít ki. A tanuló a Híd II. program sikeres befejezése után a szakiskolai szakképzési évfolyamon, évfolyamokon készülhet fel a szakmai vizsga letételére. A tanuló a Híd II. program keretében elsajátítja azokat az ismereteket, amelyek a szakképzés megkezdéséhez szükségesek, továbbá megszerzi a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket. A tanuló a Híd II. program sikeres befejezése után a szakiskolai szakképzési évfolyamon, évfolyamokon készülhet fel a szakmai vizsga letételére. A Híd I. programban egyéni képességeikhez igazodó tanulási módszerek középfokú iskolába történő felvételi vizsgát tesz A Híd I. programban szervezett nevelés-oktatás felkészíti a tanulókat az egyéni képességeikhez igazodó tanulási módszerek elsajátítására, illetve pályaorientációs tevékenység keretében megismerteti a tanulókat a munkaerőpiacra történő belépéshez szükséges ismeretekkel. A Híd I. program keretében a tanuló középfokú iskolába történő felvételi vizsgát tesz. A program végén a tanulmányi követelmények teljesítéséről a szervező iskola tanúsítványt állít ki.

13 13 Békés Megyei Kormányhivatal Köznevelési HÍD programok A Köznevelési Hídprogramok keretein belül szervezhető olyan osztály is, amely az Országos Képzési Jegyzékről szóló kormányrendeletben meghatározott szakképesítések körében folytatott szakiskolai képzés megkezdésére készíti fel azokat a tanulókat, akik általános iskolai tanulmányaikat a tankötelezettségük végéig nem tudták teljesíteni és hat általános iskolai évfolyamnál kevesebbet fejeztek be sikeresen. Mi történik a már nem tanköteles korú tanulókkal?

14 14 Békés Megyei Kormányhivatal Köznevelési HÍD programok 1. Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II. programba. 2. Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Híd I. vagy Híd II. programban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében. A 2012/2013. tanévben a kormányhivatalok, a 2013/2014. tanévben az állami intézményfenntartó központok jelölik ki az érintett diákok számára a HÍD I. és HÍD II. programban részt vevő iskolákat. Jelentkezés módja:

15 15 Békés Megyei Kormányhivatal Köznevelési HÍD programok A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. A tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt. Nkt. 45. § (2) (3) bekezdései Azok a tanulók, akik tanulmányaikat az iskolai nevelés-oktatás kilencedik évfolyamán a 2011/2012. tanévben vagy azt megelőzően kezdték meg, tankötelezettségük azon tanítási év végéig tart, amelyben a tizennyolcadik életévüket betöltik vagy sikeres érettségi vizsgát vagy szakmai vizsgát tettek. Azon sajátos nevelési igényű tanulók tankötelezettsége, akik esetében a szakértői és rehabilitációs bizottság e törvény hatálybalépése előtt a tankötelezettség huszadik életévükig történő meghosszabbításáról döntött, annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a huszadik életévüket betöltik. Nkt. 97. § (1) Kapcsolódó fogalmak - tankötelezettség

16 16 Békés Megyei Kormányhivatal Köznevelési HÍD programok A tankötelezettség általános iskolában, középfokú iskolában, Köznevelési Híd program keretében, valamint fejlesztő nevelés- oktatásban teljesíthető. A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető. Ha az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok eredményes folytatására vagy befejezésére nem lehet számítani, köteles erről értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét. TANKÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE

17 17 Békés Megyei Kormányhivatal Köznevelési HÍD programok A gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal ellátja a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat. A települési önkormányzat jegyzője az óvodás, a járási hivatal az állami intézményfenntartó központ útján a tanköteles gyermekekről vezetett nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes óvodának, általános iskolának. Igazolatlan mulasztások – tankötelesek nyilvántartása

18 18 Békés Megyei Kormányhivatal Köznevelési HÍD programok A 2013/2014. tanév középfokú felvételi eljárását meghatározó jogszabályi helyek A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. § (2) bekezdése; 47. § (1)-(2) bekezdése; 50 - 51. §; 79. § (6) bekezdése; 92. § (9)-(10) bekezdése. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.8.) EMMI rendelet 7. § (1) és (3) bekezdései; 22. § (5) bekezdése; 23. § (3), (4), (6), (7), (9) és (10) bekezdései 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet: A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályai 26. § (1) Az általános iskolai tanuló a középfokú iskolába az általános vagy a rendkívüli felvételi eljárás keretében vehető fel. (2) A felvételi eljárásokkal kapcsolatos határidőket az oktatásért felelős miniszter évente, a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben határozza meg.

19 19 Békés Megyei Kormányhivatal Köznevelési HÍD programok KLIK által HÍD programban kijelölt intézmények Békés megyében 2013/2014. tanév: HÍD I. és HÍD II. programban részt vesz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Székhely: 5700 Gyula, Szent István út 38. A képzés helye: Harruckern János Közoktatási Intézmény Gyula, Ady Endre utca 3. Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Székhely: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. A képzés helye: Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája Békéscsaba, Kazinczy utca 8. HÍD II. programban részt vesz:

20 20 Békés Megyei Kormányhivatal Köznevelési HÍD programok Helyi tantervek: a helyi sajátosságoknak, az iskola arculatának megfelelően kialakított, ám a kerettantervekben meghatározottakat figyelembe vevő tanterv Kerettantervek részletes, tantárgyra és évfolyamokra vonatkozó követelményeket meghatározó tanterv NAT a tartalmi követelményeket is meghatározó központi alaptanterv Tartalmi szabályozás rendszere

21 21 Békés Megyei Kormányhivatal Köznevelési HÍD programok 9. melléklet - A Köznevelési Híd programok kerettantervei 9.1. - Híd I. program kerettanterve 9.2. - Híd II. program kerettanterve A nevelési-oktatási program a NAT alapfokú nevelés-oktatás szakasza ötödik–nyolcadik évfolyamára meghatározott fejlesztési feladatokra, kompetenciákra és követelményekre épül. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet szerint: A változatokról HÍD II. program: A változat: 2 éves (20 hónapos) képzés - hosszabb közismereti képzés B változat: 2 éves (20 hónapos) képzés - rövidebb közismereti képzés C változat: 1 éves (10 hónapos) képzés

22 22 Békés Megyei Kormányhivatal Köznevelési HÍD programok Rész-szakképesítések: A képzés 20 hónapos időtartamú, az alapfokú végzettség megszerzése mellett a következő szakmákban szerezhető rész- szakképesítés: ● Asztalosipari szerelő ● Gyorséttermi eladó ● Sütőipari és gyorspékségi munkás ● Virágbolti eladó

23 23 Köznevelési HÍD programok A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája a 2013/2014-es tanévben a következő területeken hirdet képzéseket a HÍD II. program keretében: ● Csőhálózatszerelő Szakmacsoport: gépészet Képzési idő: 2 év ● Építményzsaluzat és fémállvány szerelő Szakmacsoport: építészet Képzési idő: 2 év ● Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó Szakmacsoport: kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Képzési idő: 2 év Békés Megyei Kormányhivatal

24 24 Békés Megyei Kormányhivatal Köznevelési HÍD programok optimális tanulási környezetet ● A Hídprogramokban résztvevő tanulóknak optimális tanulási környezetet alakítottak ki. egyéni ütemterven alapuló fejlesztés ● A programot egyéni ütemterven alapuló fejlesztés jellemzi, melyben hangsúlyos szerepet kap a kompetencia-fejlesztés és a kooperatív tanulásszervezés. szakmatanulásra felkészítő osztályok ● A Híd programokban dolgozó pedagógusok, akik tapasztalatokat szereztek már különböző innovatív programokban (szakmatanulásra felkészítő osztályok, Dobbantó) munkájuk során a személyközpontú pedagógia elveit követik. igény esetén kollégiumi férőhelyet ● A tanulóknak igény esetén kollégiumi férőhelyet biztosítanak. Nevelés – oktatás:

25 25 Békés Megyei Kormányhivatal Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Krauszné Simon Nóra vezető-főtanácsos Békés Megyei Kormányhivatal 2013. „Légy egy fűszálon a pici él S nagyobb leszel a világ tengelyénél.” (József Attila)


Letölteni ppt "1 Középfokú felvételi rendszer A köznevelési HÍD programok - mint a tankötelezettség teljesítésének új színterei A köznevelési HÍD programok - mint a tankötelezettség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések