Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

§ ÁLLAMSZERVEZET JOGRENDSZER KÖZIGAZGATÁS ÜZLETI SZERVEZETEK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "§ ÁLLAMSZERVEZET JOGRENDSZER KÖZIGAZGATÁS ÜZLETI SZERVEZETEK"— Előadás másolata:

1 § ÁLLAMSZERVEZET JOGRENDSZER KÖZIGAZGATÁS ÜZLETI SZERVEZETEK
VERSENYJOG JOGI FELELŐSSÉG SZERZŐDÉSEK MUNKAJOG CÉGJOG CSŐDJOG

2 *piac kiszorítása piacgazdaság joga kiszélesítése
RENDSZERVÁLTÁS *piac kiszorítása piacgazdaság joga kiszélesítése *rendelet/miniszter törvény/parlament JOG FOGALMA I. Szabály: *előír, megtilt, megenged *hogyan? (eljárások, formák) *szervezet JOG FOGALMA II. *jóslat-bíróság hogyan dönt

3 *államilag kikényszeríthető magatartás-szabály
JOG FOGALMA III. *államilag kikényszeríthető magatartás-szabály (erkölcs,üzlet,szakma,szokás) -materiális viszony/gazdaság(tartalom)-jogviszony/forma -kanalízál=kiszámíthatóság -másodlagos teleológiai tételezés-tudatforma -tárgyi jog/alanyi jog -anyagi jog(ágazati-funkcionális)/alaki jog JOGELVEK *államhatalmi ágak szétválasztása *magasabbrendű erősebb *speciális erősebb *későbbi erősebb

4 SZUVERENITÁS BELSŐ SZUVERENITÁS-területi főhatalom *JOGALKOTÁS JOGA
*JOG KIKÉNYSZERÍTÉS JOGA KÜLSŐ SZUVERENITÁS *NEMZETKÖZI JOG ALANYA EURÓPAI UNIÓ *ÁLLAMSZÖVETSÉG /SZÖVETSÉGI ÁLLAM

5 KORMÁNYFORMA PARLAMENTÁRIS PREZIDENCIÁLIS

6 JOGÁLLAM I. JOGBIZTONSÁG-törvények uralma -szabályozott közhatalom
*ÁLLAMI SZERVEK-ami megengedett *ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG-kontroll *ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK-kontroll *SZEMÉLYEK (jogi és természetes) -minden, ami nem tilos -törvények betartatása

7 JOGÁLLAM II. EMBERI ALAPJOGOK érvényesülése
*POLITIKAI-részvétel a hatalomgyakorlásában /közvetlen demokrácia:népszavazás(ügydöntő,véleménynyilvánító) népi kezdeményezés /közvetett demokrácia:képviselet(aktív és passzív választójog) *SZABADSÁG-egyesülési,gyülekezési,szólás,sajtó,vallás(passzív áll.gar.) -személyi:élethez, ma.élethez,ma.lakáshoz,emb.méltósághoz *SZOCIÁLIS-jog munkához, megélhetéshez, pihenéshez, egészséghez -aktív állami garancia(jóléti áll., pozítiv diszkr.) *KULTURÁLIS-tanuláshoz, művelődéshez, sporthoz *GAZDASÁGI-jog a vállalkozáshoz, verseny szabadságához *EGYENJOGÚSÁG-faj,szín,nem,nyelv,vallás,nézet,származás,vagyon

8 ALKOTMÁNY FUNKCIÓI Legitimáció: állami főhatalom alapelemei
Deklaráció: politikai intézményrendszer alapjai Védelmi: alkotmány érvényesülése fő biztosítékai Rendező: állam szervezete, feladat-, hatáskör Helyi autonómia: önkormányzatok önállósága Nemzetközi: államközi együttműködés alapjai

9 GAZDASÁGI ALKOTMÁNYOSSÁG ELVEI
SZEKTORSEMLEGESSÉG JÓHISZEMŰSÉG RENDELTETÉSSZERŰ JOGGYAKORLÁS JOGGAL VALÓ VISSZÉLÉS TILALMA KÖLCSÖNÖS EGYÜTTMŰKÖDÉS

10 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK JOGÁLLÁSA
Ellenjegyzéses jogkör-miniszter *kinevezések, kitüntetések, nk-i szerz-k, kegyelem Javaslattétel *törvény, népszav., LB-elnök, Lfügyész, min.eln. Parlament feloszlatása *kormányzat ellehetetlenül -nem alakul meg 40 napig, -bizalomhiány 4X Törvény kihirdetése – aláírása vagy *visszaküldés, normakontroll

11 ORSZÁGGYŰLÉS Választási rendszer vegyes rendszer(egyéni, 2 lista)
alapelvek: általánosság, egyenlőség, közvetlenség vegyes rendszer(egyéni, 2 lista) Képviselők jogállása mentelmi jog, interpelláció, összeférhetetlenség Feladat-,hatáskör kormányprogram, költségvetés elfogadása személyi döntések.közt.eln.,min.eln.,ombudsman AB tagok, ÁSZ elnök, LB elnök, legfőbb ügyész rendkívüli-, szükség-, hadiállapot elrendelése törvénykezés: alkotmány, kódex, törvény tv:áll.szerv,választ.r, tulajdon,munkavisz., áll.polg.j.

12 KORMÁNY FELADATKÖRE Törvények végrehajtása
Irányít minisztériumok, katonaság, rendőrség Társadalmi-gazdasági tervek kidolgozása Szociális és egészségügyi ellátás megszervezése Külpolitika meghatározása Rendeletalkotás ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JOGÁLLÁSA –elnök 12 év országgyűlés pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve közpénzek felhasználása-kontroll (tv-s, gazd-s, célszerű) Ombudsman – alkotmányossági sérelmek panaszfóruma *állampolgári jogok, kisebbségek, adatvédelem *intézkedések kezdeményezése

13 ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG JOGÁLLÁSA
11 fő, 9 évre, országgyűlés választ Alkotmány ellenesség, nemzetközi szerződés-sértés Előzetes normakontroll –köztársasági elnök kérésére Utólagos normakontroll -bárki Mulasztásos alkotmánysértés – bárki, hivatalból Eljárásra kötelezés –állami szervek hatásköri ütközése

14 BÍRÓSÁGOK szervezete Jogalkalmazás jogviták eldöntésére
Polgári (család) jogi, munkaügyi (szövetkezet tagsági) Büntető (katonai) jogi Bírói függetlenség – köztársasági elnök kinevezés Legfelsőbb Bíróság elvi határozat, jogegységi döntés Négyszintű szervezet: helyi, megyei, ítélőtábla, országos Kétfokozatú bíráskodás + felülvizsgálati kérelem ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE –büntető, katonai, polgári *helyi, megyei, Legfőbb Ügyész(6 év, ogy.) *nyomozás törvényességi felügyelete *vád képviselete bíróságon

15 ÖNKORMÁNYZAT Helyi közhatalom-rendelet/határozat
-települési:község,város, megyei jogú (50elakos),fővárosi ker. területi: megye(régió),főváros -feladatok:telep.fejl.-s,lakásgazd-s,ivóvíz,közút,közvilágítás, alapf.oktatás, eü.és szoc.ellátás -képviselőtestület-bizottságok polgármester (ktl.választás 10elakos alatt) polgármesteri hivatal - jegyző közmeghallgatás(évente) -bevételek:saját-üzleti,helyi adó központi-normatív kv.-hozzájár.,cél-,kiegészítő tám.

16 GAZDASÁGI KAMARÁK önigazgató,önkéntes,szakmai köztestület
-kereskedelmi és ipari/agrár *területi(megyei,mjv-i.,fővárosi): -gazdaságfejlesztés: helyi infrastr.,ter.fejl. segítése szakképzés, mestervizsgáztatás rendezvényszervezés(konferencia,kiállítás,vásár) -üzleti forgalom biztonsága kereskedelmi szokványok elkészítése áruk származási igazolása, üzleti etika szabályainak kidolgozása együttműködés Fogyasztóvédelem, Versenyhivatal *országos:üzleti etika szabályainak meghatározása részévtel jogalkotásban

17 JOGI NORMA SZERKEZETE HIPOTÉZIS DISZPOZÍCIÓ SZANKCIÓ
kógens diszpozítiv ajánló represszív reparatív tiltó parancsoló

18 GAZDASÁGI JOGVISZONY TÁRGYA: A DOLGOK
*FORGALOMKÉPES, KOLÁTOZOTTAN FORG.KÉPES, F.KÉPTELEN *INGÓ, INGATLAN *ELHASZNÁLHATÓ, EL NEM HASZNÁLHATÓ *HELYETTESÍTHETŐ, EGYEDI *OSZTHATÓ, OSZTHATATLAN

19 *jogforrási hierarchia
ÉRVÉNYESSÉG *jogforrási hierarchia *hatáskör *kihirdetés HATÁLYOSSÁG *idő- kihirdetéstől (később/előbb), megszüntetés *tér - felségterület *személyi - mindenki (magyar,külföldi,fiatalk.,társaság)

20 JOGFORRÁSOK hierarchiája Törvény Határozat *Alkotmány *Kódex *törvény Legfelsőbb Bíróság Jogegységi döntés Kormányrendelet Határozat Miniszteri rendelet Utasítás Önkormányzati rendelet Határozat

21 JOGRENDSZER TAGOZÓDÁSA
TÁRGY: viszonyok egyneműsége (ágazat,funkció) MÓDSZER: horizontális, vertikális KÖZJOG-közszféra joga - alá-fölérendeltség alkotmányjog: tiszta alk.j.norma, áttételes alk.j.norma közigazgatási jog: áll.igazgatás műk.-e - személyek jogai-köt-i pénzügyi jog: pénz, költségvetés, pénzpiacok, pénzügyi ellenőrzés büntetőjog: bűncselekmények, büntetőeljárásjog:nyomozás-bíróság MAGÁNJOG - magánszféra joga - mellérendeltség polgári jog: vagyoni (áru) viszonyok joga, polgári eljárájog:bíróság családjog: családi viszonyok munkajog: munkaviszony, munkaigazgatás,ellenőrzés,felelősség NEMZETKÖZI JOG - nemzetközi kapcsolatok nemzetközi közjog: államok kapcsolatai nemzetközi magánjog: személyek külkapcsolatai - kollíziós normák

22 JOGALANYISÁG JOGKÉPESSÉG - passzív
jogok/kötelezettségek alanya lehet - természetes/jogi személy CSELEKVŐKÉPESSÉG - aktív jogokat/kötelezettségeket keletkeztethet - természetes/jogi személy korlátozott év, cselekvőképtelen 14 év alatt VÉTŐKÉPESSÉG felelősség károkozásért 12 év felett SZERZŐKÉPESSÉG speciális lehtőségek alanyi jogra ÁLLAM jogalanyisága többrétű közjog/magánjog, közhatalom/piaci szereplő

23 JOGÉRTELMEZÉS *nyelvtani *logikai *rendszertani *történeti

24 KÖZIGAZGATÁSI JOG ALAPJAI
TEVÉKENYSÉG TÍPUSAI Irányítás - a szervezet meghatározó befolyásolása * döntés:lét,megszüntetés, tev.iránya, személyi-tárgyi feltételek * normatív szabályozás/utasítás/ellenőrzés Felügyelet - szabálybetartás kontrollja (ipari/eü-i/környvéd.igazgatás, ÁSZ) - általános/speciális *ellenőrzés, vizsgálat, adatszolgáltatás Hatósági engedélyezés - időleges/eseti

25 ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁS
Alapeljárás-első fokú hatóság *hivatalból/ügyfél kezdeményezésére *30 nap ügyintézés *határozat - rendelkezés/indoklás Jogorvoslat I. - másodfokú hatóság *15 nap alatt fellebbezés/halasztó hatályú *kijavítás/megváltoztat/megsemmísit/új eljárás Jogorvoslat II. - bíróság *30 nap alatt kereset/halasztó hatályú *elsőfokú/másodfokú/végrehajtható

26 Ptk.-vagyoni viszonyok joga
(mellérendelt viszonyok, diszpozítiv szabályok) Személyek *jogképesség, cselekvőképesség *természetes személy, jogi személy Dologi jog *abszolút szerkezet, tulajdon-birtok Kötelmi jog *relatív szerkezet, szerződések Öröklési jog *törvényes öröklés *végrendelet

27 TULAJDONJOG I. KÖZÖSSÉG EGYÉN
Materiális(közgazdasági) tulajdon - elsajátítás Tulajdonjog - abszolút szerkezet *negatív/másokat kizáró *másokat toleráló - környezetkímélő - triász: *birtoklás(hatalmában tart) *használat, hasznosítás, hasznok szedése *rendelkezés (elfogyaszt/felhasznál,elad,elhagy) birtokvédelem(önhatalom)-államigazgatás, jogvédelem-bíróság Alkotmányjogi tulajdon - magántulajdon szociális kötöttsége (foglalkoztatás, ellátási felelősség) Tulajdonformák (egyenrengúak): *köztulajdon(állami/önkormányzati) *társas tulajdon(társaságok/társadalmi szervezetek) *egyéni tulajdon/közös tulajdon

28 Tulajdonjog tárgyai - vagyon
TULAJDONJOG II. Tulajdonjog tárgyai - vagyon ingó, ingatlan (alkatrész/tartozék), értékpapír vagyoni értékű jog (haszonélvezet, bérlet, szerzői jogok) Tulajdonjog kötöttségei *fenntartás, felújítás, karbantartás *közkorlátozás (szolgalom, szükséghelyzet) uralkodó-/szolgáló telek, átjárás/vezetékjog/vízellátás szerződés/jogszabály/hatósági határozat/elbirtoklás(10 év) *kárveszély viselése *közterhek viselése *jogi terhek: használat/haszonélvezet zálog-/végrehajtási jog, elidegenitési és terhelési tilalom

29 TULAJDONJOG III. Tulajdonszerzés módjai -eredeti:
*hatósági határozat(kisajátítás)/árverés *elbirtoklás (ingó 10 év, ingatlan 15 év) *találás -származékos: „nemo plus iuris” *átruházás (adásvétel, csere, ajándékozás) *beépítés/ráépítés *szaporulat *előállítás(termelés) *öröklés-”ipso iure” *vadak/halak

30 Ptk alapelvek *jóhiszeműség és együttműködés *joggal való visszaélés tilalma *biztatási kár Kötelmi jog Szerződések alapelvei *visszterhesség *konszenzus-szeződési szabadság

31 SEMMISSÉG *jogszabályt sért *jóerkölcs tiltja *feltünő értékkülönbség *uzsorás Bírósági kikényszerítés nincs *játék, fogadás *elévült *kocsmai hitel MEGTÁMADHATÓSÁG *egyik fél tévedés *jogi tévedés *ugyanazon téves feltevés *megtévesztés, fenyegetés ELÉVÜLÉS-forg.biztonság *jogvesztő/határidős nyugvás, szakadás, újra *hi.: 5/3/1/0,6 év bünt.tétel

32 GAZDASÁGI STÁTUSJOG I. ALAPELVEK
-szektorsemleges szabályozás-formák jogegyenlősége -vállalkozásbarát - hatósági szerep minimalizálása -társulás szabadsága: formák, személyek(jogi/természetes, bel/külföldi) -diszpozítiv szabályozás: normatív alaki követelmények célszerűség/gazdaságosság=piac -nyilvánosság: cégjegyzék-cégközlöny -versenyvédelem: monopolhelyzet/erőfölény kerülése -hitelezővédelem: főbb üzleti adatok nyilvánossága tulajdon/vezetés/ellenőrzés szétválasztása -kisebbségvédelem(kisrészvényesek): tájékozódás, vélemény-nyilvánítás közgyűlés összehívás, kgy.hat. birósági megtámadása -munkavállalói védelem: participáció(üzemi bizottság, szakszervezeti jogok, FB 1/3-a, max.10 % dolgozói részvény

33 ÜZLETI SZERVEZETEK I. FŐBB JOGSZABÁLYOK polgári társadalom
*1875. évi XXXVII. tv., Kereskedelmi Törvénykönyv kereskedők, társaságok(Kkt., Bt., szövetkezet, Rt.) *1923. évi V.tv., tisztességtelen verseny/kartelljog *1930. évi V. tv., Kft. szocialista tervgazdaság *1977. évi IV.tv. Tervszerződések-piaci alapokon *1977. évi VI.tv. Állami vállalat -önkormányzati típus *1984. évi IV.tv. Tisztességtelen gazdálkodás tilalma szociális piacgazdaság *1997.évi CXLV.tv .(1988. évi VI. tv.) Gazdasági társaságok *1990.évi V.tv.(1997.mód.) Egyéni vállalkozásról *1992.évi I.tv. Szövetkezetek *1996. évi V.tv.(1990. évi LXXXVI.tv.) Tisztességtelen verseny *ÁFA, SZJA évi V.,VI.tv., Számv.1991.évi XVIII.tv, *Áht XXXVIII.tv., Cégjog 1997.évi CXLV.tv., *MNB 1991.éviXV.tv., Hpt.1991.,1996., Biztosítás1995.,

34 FŐBB FORMÁK ÉS JELLEMZŐIK
ÜZLETI SZERVEZETEK II. FŐBB FORMÁK ÉS JELLEMZŐIK nincs típuskényszer/átválthatóság - egyéni vállalkozás, szövetkezet, Kkt., Bt., Kft., Rt. - gazdálkodó szervezet / nonprofit szervezet természetes személy(egyéni vagy, kkt., bt) / jogi személy(Kft., Rt.) személy(szöv., Kkt., Bt.) / tőkeegyesülés(Kft., Rt) -kizárólag személyegyesülés - Kkt. - háztartás=cégvagyon, szem-s közr-s elsősorban személyegyesülés - Bt.. - beltag háztartás=cégvagyon, sz.közr. elsősorban tőkeegyesítés - Kft. - cégvagyon, üv. felróható fel., sz.k. szokás kizárólag tőkeegyesítés - Rt. - cégvagyon, üv.felróható fel., sz.k. nincs

35 ÜZLETI SZERVEZETEK III.
SZÖVETKEZET Jogi szabályozás-1875.évi XXXVII.tv. Kereskedelmi tv.könyv 1947.évi XI.tv., 1967.évi III.tv.mg.tsz., 1971.évi III.tv., 1992.évi I.tv.: elvek állami helyett önkormányzati szabályozás tag-Ptk. / munkavállaló-Mt. választási lehetőség társas vállalkozás jelleg -”Kft” erősödik kizárólagosság - tagi alapítószándék erősebb a profitcélnál érdekképviseleti jogok erősítése - Szövetség alapítás személyegyesülés, min.5 tag, 3m részjegytőke, alakuló közgyűlés-alapszabály szervezet közgyülés(rész-,küldöttgyűlés),Igazgatóság, Felügyelő Biz. elnök/ügyvezető/Ig. - felróhatóságért/teljes vagyonnal tagság alaprészjegy(mennyi? mennyit?) szavazás/osztalék megszünik:kilép/kizár/meghal/cég megszűnik-fel nem osztható vagyon átalakulás lehetősége Kft./Rt. 2 lépcsős 2/3-os közgyülés

36 2000. évi-Torgyán tv meghaladása
ALAPELVEK I. (MEH) 2000. évi-Torgyán tv meghaladása * jogi személy tőkebefektető tulajdonosok/természetes személy-munkavállalók - termelő típusú alapmodel/quasi gazdasági társaság(garanciális elemek nélkül) * 40 év formáljogi/15 év társasági jogi irány meghaladása Elvek * szövetkezet=egyesület/társaság keveréke(köztes forma) elsősorban személyegyesülés/másodlagosan tőkeegyesítés egyesület:- közösségszervező társadalmi szervezet - állami támogatás/kedvezmény a tagoknak - saját fogyasztói/gazdálkodói, egyenlő érdekű/jogú tagok - személyegyesülés társaság - profitérdekű gazdálkodó/els.-ban nem tagok relációban - tőkegyesítés

37 Egységes szövetkezeti törvény
ALAPELVEK II. (MEH) Egységes szövetkezeti törvény -általános rész -különös rész: termelő-ipari/mezőgazdasági fogyasztási-értékesító, biztosító/hitel, iskola, lakás -ágazati sajátosságok a speciális törvényben Elvek - önkéntesség-nyitottság - változó tőke - demokratizmus: 1 tag=1 szavazat tagok(csoportok) prioritásának kerülése - autonómia-függetlenség - gazdasági és társadalmi célok egysége

38 ÜZLETI SZERVEZETEK IV. -egyéni vállalkozás: Ker. tv., évi 15.tvr. állami engedély 1990.évi V.tv:ami nem tilos-alanyi jog/jegyző-vállalkozási igazolvány 18 éves magyar állampolgár (tartózkodási eng.) hitelezővédelmi korlát: büntetett(1 év szab.veszt.< szándékos) bíróság eltiltotta tevékenység teljes vagyoni felelősség más társaságban bevont vállalkozási engedély szakmai képesítés (szükség szerint) csak 1 igazolvány, de több telephely/tevékenység személyes közreműködés kötelező teljes vagyoni felelősség formái: egyéni vállalkozó/egyéni cég/egyszemélyes társaság külön jogszabály: orvos, közjegyző, ügyvéd megszűnik:-visszadja jegyző visszavonja:1éves köztartozás,adatszolg.megtagad halál/csel.kép-g megszűnés-özvegy/örökös folytathatja

39 GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK I.
Gt. SZERKEZETE I. A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA II. TESTÜLETEK/VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK III. KÉPVISELET/CÉGJEGYZÉS IV. TÖRVÉNYES MŰKÖDÉS BIZTOSÍTÉKAI V TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE/ÁTALAKULÁSA VI. AZ EGYES TÁRSASÁGOK SZABÁLYAI

40 GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK II.
Társaságok alapelemei cél: szerződéses alapon személyek tartós/érdekazonos együttműködése szervezeti formában-cégként (5 lehető forma) közös cél profitszerzés/veszteségviselés elkülönült vagyonnal hatály:magyar székhelyű bel/külföldi személyű társaságok alapítás főbb szabályai min. 2 fő (kivétel kft., rt.) term.szem.-csak 1 helyen lehet korlátlan felelős tag jogi személy is lehet tag egyes tevékenységek csak meghat-tt formában (bank/biztosítás) egyes tev-gek csak hatósági/képesitési engedély birtokában formai kellékek:alapokmány(szerződés,alapszabály) közjegyző/ügyvéd/jogtanácsos ellenjegyzés cégnév,székhely,tagok,tev-g,vagyon,képviselet vagyon: pénz/apport(forg.képes dolog, jog, szellemi alkotás)

41 GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK III.
MŰKÖDÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI I. a társaság legfőbb szerve -taggyűlés: kkt., bt. egyenlő jogú tagok, kft., tulajdonarányos szavazat közgyűlés: rt. tulajdonarányos szavazat -hatáskör: alapokmány elfogadása beszámoló, mérleg, eredmény és felosztása -határozathozatal: szótöbbség/minősített jszab.szerint napirendhez kötöttség elve meghívó/hirdetmény -ügyvezetés/vezető tisztségviselők legfőbb szerv választja, határozatlan időre Kkt.-mindenki, Bt.:beltag, Kft.:választott ügyvezető Rt.:igazgatóság minden tagja csak személyesen, max. 3 helyen, önfelelősségű:nem utasítható/visszahívható, felróhatóért korl-tlan felel kizárás/összeférhetetlenség-büntetett(szab.veszt.), max 5 év/de újra

42 GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK IV.
-felügyelő bizottság: létszám 200 fő felett Kft. Törzstőke 50 m felett, Rt., tulajdonosi ellenőrzés, legfőbb szerv választja 3-15 fő, határozott időre, elnököt maga a tagok közül jogkör: betekint, tájékoztatást kér. Összhívhat legfőbb szerv főbb témáit megtárgyalja -könyvvizsgáló: törvényesség külső biztosítéka kötelező: Kft. 50 m törzstőke felett, Rt legfőbb szerv választja, határozott időre max 5 év képesítés/kamarai tagság/könyvvizsgálók nyilvántartás pénzügyi-számviteli ellenőrzés/ beszámoló-mérleg-eredmény valódiság/jogszerűség összeférhetetlen: tulajdonos, munkavállaló -bíróság a társaságban döntéseket bármely tag 30 szubjektív, 90 objektív keresettel tagkizárás-társaság céljait veszélyezteti(korlát:3/4-es tulajdon 2 tagú társaságban nem

43 GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK V.
Közkereseti Társaság személyegyesülés, nem jogi személy, min. 2 fő - családi gazdaság vagyoni hozzájárulás szükség szerint / megszűnéskor vehető ki tagok korlátlan/egyetemleges felelőssége személyes közreműködés, minden tag üzletvezető (diszpozítiv) nyereség/veszteség tagokra vagyoni hozzájár. arányában(diszp-v) legfőbb szerv: taggyűlés - 1tag=1szavazat, általános hatáskör kilépés lehetősége - felmondás 3 hóra kizárás - cégellenes magatartás jogutód nélküli megszűnés - egyhangú határozattal Betéti Társaság személy+vagyonegyesülés, nem jogi személy, vagyoni betét tetszőleges beltag:közreműködés, ügyvez., korlátlan/egyetemleges felelősség kültag:közr.műk.esetleges, felelősség vagyoni hozzájár.arányában osztalék vagyonarányos(diszpozítiv) háttérszabályok=Kkt

44 GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VI.
Közös vállalat jogi személy, vagyoni betét szerződés szerint tagok kezesként vagyoni betétük arányában felelnek nyereség/veszteség vagyoni betét arányában szervezet: igazgatótanács - ügyvezető 200 fő felett FB,könyvvizsgáló Korlátolt felelősségű társaság vagyoni +személy egyesülés, jogi szem. tag fő köt.-ge törzstőke befizetése(3 m min.) 1 tagra eső vagyon=üzletrész - eladható elővásárlási jog bármely tag 15 nap/kft.30nap(max 1/3tul.)/külső kft..tul. 1 év alatt eladandó/felosztandó munkavállalók törzstőke 15 %-át kedvezményesen/ingyenesen felelőssége bevitt vagyonnal, közreműködni nem kötelező ügyvezető felróhatóért teljes vagyonával taggyűlés:vagyonarányos szavazás ügyvez.választás többségi/visszahívás 3/4-es 3/4-es szavazás törzstőke felemelése: új betét/nyereség tőkésítése leszállítása: veszteségrendezés/tagi tőkekivonás megszűnés 3/4-es:vagyonfelosztás törzsbetét arányában

45 GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VII.
Részvénytársaság tőke-egyesítés, közreműködés nincs, csak vagyoni, alaptőke min. 20 m(30 %-a kp) részvény: tagsági jogok forgalmazható ét.pap. átruházás bemutatóra szóló-átadással, névre szól-részvénykönyvbe kibocsátás/jegyzés, névértéken/felette, zárt/nyilvános, fajták: nyomdai(hagyományos)/dematerializált, törzsrészvény elsőbbségi r.: osztalékra/szavazásra(aranyr.)/vagyonfelosztásnál kamatozó r.(alaptő.10%), visszaváltható r., részvényreváltható kötvény saját részvény (alaptőke 1/3-a), dolgozói részvény(alaptőke 15 %-a) Igazgatóság(3-11 fő), FB(min.3 fő), könyvvizsgáló tagsági jogok:társaságvezetés(közgyülési szavazás,napirendkérés 10%) vagyoni jog (osztalék) szervezet: közgyűlés-határozatképesség=50%<tul., 2-szor bármennyi igazgatóság(3-11fő)=kollektív ügyvezetés(felróhatóért teljes vagyon) felügyelő bizottság (3-15fő) könyvvizsgáló alaptőke emelése: részvénykibocsátás/eredm.tőkésítés/dolg-i részvény leszállítás:részvénycsere/r.bevonás/r.lebélyegzés

46 NONPROFIT SZERVEZETEK I.
POLGÁRI JOGI TÁRSASÁG Pjt. szerződéssel, szakmai/kulturális … célra alakul (pl.kiállítás-szervezés) szem-s közr., mindenki ügyvivő, egyetemleges felelősség vagyon szükség szerint KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Kht évi XCII.tv. Nonprofit „kft.”, oktatási, kulturális, tudományos közérdek nyereség/vagyon nem osztható fel, (pl.POSZT, Siklósi vár, kórház) felügyelet: FB., könyvvizsgáló, APEH/ÁSZ/Ügyészség EGYESÜLET jogi személy/min.10 tag/tagdíj/alapszabály-önkormányzat sport, szabadidő, párt, szakszervezet, érdekképv., csak a cégvagyon felel KÖZTESTÜLET törvény előírta közfeladatra - önigazgatás forma/hatékonyság MTA, Gazdasági Kamara, szakmai kamara(ügyvédi,könyvelői,orvosi) közjogi szabályozás-önkormányzat-tagság-tagdíj/adomány egyesület háttérszabály - saját vagyon - cégfelelősség

47 NONPROFIT SZERVEZETEK II.
ALAPÍTVÁNY-KÖZALAPÍTVÁNY célvagyon kezelése - tartós közérdek finanszírozása alapító juttatása+gyűjt - alapító okirat - vissza nem vonható jogi személy - megyebíróság nyilvántartás Kuratórium (tagjai alapító-független) cél megszűnik/időtartam letelik/bíróság(ügyész) törli KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK - Áht. Alapító okirat - PM nyilvántartás feladatkör - illetékesség kp-i kv-i szerv, önkormányzati …, társ.bizt.-i, kisebbségi önkorm. Államkincstár - közvagyon kezelése forg.képtelen vagyon(utak,terek,vizek..), állami monopólium, kincs, erdők

48 CÉGJOG 1997.évi CXLV.tv. Ct. cégnyilvántartás/cégeljárás/tv-i felügyelet Pp.szerint = polgári nem peres eljárás, megyei/fővárosi cégbíróság ELVEK nyilvánosság (betekintés-cégközlöny) közhitelesség (hivatalos tanúsítás, cégmásolat/cégkivonat/cégbizonyítvány) cégvalódiság/cégszabatosság/cégkizárólagosság (tényleges helyzet, egyértelmű - név/egyedi,profil,üzleti adatok) formakényszer (egységes nyomtatányrendszer, bejegyzés/változás/adatlap) FOGALMAK cégnév/cégforma/fő tevékenység, vezérszó+toldalék(b.a., f.a., v.a.) székhely/telephely/fióktelep cégjegyzés - írásbeli képviseletre jogosult személy (önálló/együttes) okiratok:alapító okirat, aláírási címpéldány/közjegyző hitelesít, tisztségviselők elfogadó nyilatkozata, jogi képviselő meghatalmazása TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELET jog-/alapító okiratsértő bejegyzés/működés tilalma kérelemre/hivatalból/megkeresésre intézkedések: felhívás/bírság(50e-500eFt)/felfüggesztés/összehívás/betiltás cégtörlés

49 CSŐDJOG 1991.évi IL.tv. fizetésképtelenség szabályozása
csőd/felszámolás/végelszámolás CSŐD(ület hagyományos): tartozásait nem teljesíti / tartozásai>vagyon tartozások lejárttá / aránylagos kielégítés(rangsor) CSŐD(ma)=reorganizációs kísérlet adós kéri: 90 napra fizetési moratórium hitelezők szavaznak/csődegyezség-engedmények bíróság-vagyonfelügyelő egyezséget jóváhagyja/ellenőrzi FELSZÁMOLÁS csődre nincs kérelem/engedély/eredmény adós/hitelező kezdeményez 60 napig nem fizet/végr.hajtás eredm.telen/csődegyezs.nem teljesíti bíróság/felszámoló-követelés behajtás-vagyonértékesítés aránylagos kielégítés(sorrend)/reorganizációra áttérés VÉGELSZÁMOLÁS cég önmegszüntetése legfőbb szerv döntése/Cégbíróság/Cégközlöny tartozások kiegyenlítése/vagyon kiadása tulajdonosoknak(kp/természet)

50 BTK évi IV.tv. ÁLTALÁNOS RÉSZ - alapfogalmak: bűncselekmény(bűntett/vétség) szándékosság/gondatlanság, kísérlet/előkészület, elkövetők büntethetőséget kizáró/megszüntető okok, mentesítés büntetések/intézkedések, büntetés kiszabása, fiatalkorú, katona KÜLÖNÖS RÉSZ - bűncselekmények 1. Állam elleni - lázadás, hazaárulás, kémkedés 2. Emberiség elleni - népirtás, háborús fosztogatás 3. Személy elleni - emberölés, testi sértés, segítség elmulasztása, emberrablás, rágalmazás, becsületsértés 4. Közlekedési - balesetokozás, ittas vezetés, járművez.átengedése 5. Házasság/család/nemi erkölcs - bigámia, gyerekrablás, megrontás, er.nem.köz., vérfertőzés, kerítés 6. Államig., igazságszolg., közélet tisztasága - állam/szolgálati titok, tiltott határátlépés, embercsempészés, jogellenes fogvatartás, hamis tanuzás, bűnpártolás, fogolyszökés, befolyással üzérkedés 7. Közrend elleni - közérdekű üzem, terrorcsel., fegyvercsempészés, rémhírterjesztés, garázdaság, közszeméremsértés, önbíráskodás, közokirathamisítás, környezet-/természetkárosítás, kuruzslás 8. Vagyon elleni - lopás, sikkasztás, csalás, rablás, hűtlen/hanyagkez., zsarolás, orgazdaság, szerzői jogértés 9. Katonai bűntettek

51 BÜNTETŐJOG-ÁLTALÁNOS RÉSZ I.
IDŐBELI HATÁLY 2. § A bűncselekményt az elkövetése idején hatályban levő törvény szerint kell elbírálni. Ha a cselekmény elbírálásakor hatályban levő új büntető törvény szerint a cselekmény már nem bűncselekmény, vagy enyhébben bírálandó el, akkor az új törvényt kell alkalmazni; egyébként az új büntető törvénynek nincs visszaható ereje. TERÜLETI HATÁLY 3. § A magyar törvényt kell alkalmazni a belföldön elkövetett bűncselekményre, valamint a magyar állampolgár külföldön elkövetett olyan cselekményére, amely a magyar törvény szerint bűncselekmény. A magyar törvényt kell alkalmazni a Magyar Köztársaság határain kívül tartóz- kodó magyar hajón vagy magyar légi járművön elkövetett bűncselekményre is.

52 BÜNTETŐJOG-ÁLTALÁNOS RÉSZ II.
10. § Bűncselekmény az a szándékosan vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti - gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társada- lomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. Társadalomra veszélyes cselekmény az a tevékenység vagy mulasztás, amely a Magyar Köztársaság állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, az állampol- gárok személyét vagy jogait sérti vagy veszélyezteti. 13. § Szándékosan követi el a bűncselekményt, aki magatartásának következmé- nyeit kívánja, vagy e következményekbe belenyugszik. egyenes szándék (dolus directus) és az eshetőleges szándék (dolus eventualis). 14. § Gondatlanságból követi el a bűncselekményt, aki előre látja magatartásának lehetséges következményeit, de könnyelműen bízik azok elmaradásában; úgyszintén az is, aki e következmények lehetőségét azért nem látja előre, mert a tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztja. a tudatos gondatlanság (luxuria) és a hanyagság (negligencia).

53 BÜNTETŐJOG-ÁLTALÁNOS RÉSZ III.
11. § A bűncselekmény bűntett vagy vétség. Bűntett az a szándékosan elkövetett bűncselekmény, amelyre a törvény két évi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetés kiszabását rendeli el. Minden más bűncselekmény vétség. 16. § Kísérlet miatt büntetendő, aki a szándékos bűncselekmény elkövetését megkezdi, de nem fejezi be. 17. § A kísérletre a befejezett bűncselekmény büntetési tételét kell alkalmazni. A büntetést korlátlanul enyhíteni vagy mellőzni is lehet, ha a kísérletet alkalmatlan tárgyon vagy alkalmatlan eszközzel követik el. Nem büntethető kísérlet miatt, akinek önkéntes elállása folytán marad el a bűncse- lekmény befejezése, s az sem, aki az eredmény bekövetkezését önként elhárítja. Ha a kísérlet már önmagában is megvalósít más bűncselekményt, az elkövető e bűncselekmény miatt büntetendő. 18. § Ha a törvény külön elrendeli, előkészület miatt büntetendő, aki a bűncselek- mény elkövetése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket bizto- sítja, az elkövetésre felhív, ajánlkozik, vállalkozik, vagy a közös elkövetésben megállapodik.

54 BÜNTETŐJOG-ÁLTALÁNOS RÉSZ IV.
Elkövetők a tettes és a társtettes (tettesek), valamint a felbujtó és a bűnsegéd. Tettes az, aki a bűncselekmény törvényi tényállását megvalósítja. Társtettesek azok, akik a szándékos bűncselekmény törvényi tényállását, egymás tevékenységéről tudva, közösen valósítják meg. 22. § A büntethetőséget kizárja: a) a gyermekkor, b) a kóros elmeállapot, c) a kényszer és a fenyegetés, d) a tévedés, e) a cselekmény társadalomra veszélyességének csekély foka, f) a jogos védelem,

55 BÜNTETŐJOG-ÁLTALÁNOS RÉSZ V.
33. § (1) A büntethetőség elévül a) életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető, húsz év; b) büntetési tétel felső határának megfelelő idő, de min.három év. (2) Nem évül el a) az évi VII. törvénnyel meghatározott háborús bűntettek; b) az emberiség elleni egyéb bűncselekmények (XI. fejezet); c) az emberölés súlyosabban minősülő esetei; d) az emberrablás ; e) a terrorcselekmény 37. § A büntetés a bűncselekmény elkövetése miatt a törvényben megha- tározott joghátrány. A büntetés célja a annak megelőzése, hogy akár az elkövető, akár más bűncselekményt kövessen el. 38. § Főbüntetések szabadságvesztés,közérdekű munka,pénzbüntetés. Mellékbüntetések közügyektől eltiltás, foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, kitiltás,a kiutasítás,pénzmellékbüntetés.

56 CSŐDBÜNTETT 290. § (1) Aki fizetésképtelensége esetén
GAZDASÁGI BŰNTETTEK I. JOGOSULATLAN GAZDASÁGI ELŐNY SZERZÉSE § (1) Aki a) a központi költségvetésből, a helyi önkormányzati költségvetésből vagy az elkülönített állami pénzalapokból jogszabály alapján, b) külföldi állam vagy nemzetközi szervezet által céljelleggel nyújtott pénzügyi támogatást vagy más gazdasági előnyt úgy szerez meg, hogy evégett valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, avagy valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használ fel, öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. SZÁMVITEL RENDJÉNEK MEGSÉRTÉSE § (1) Aki előírt a) beszámoló készítési, könyvvezetési, könyvvizsgálati kötelezettségét megszegi, b) bizonylati rendet megsérti, ezzel a vagyoni helyzetének áttekintését, ellenőrzését megnehezíti, két évig terjedő, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. CSŐDBÜNTETT § (1) Aki fizetésképtelensége esetén a) tartozása fedezetéül szolgáló vagyont elrejti, eltitkolja, használhatatlanná teszi, b) színlelt ügyletet köt, vagy kétes követelést ismer el, c) ésszerű gazdálkodással ellentétes módon veszteséges üzletet folytat, d) vagyonát más módon ténylegesen vagy színleg csökkenti, és ezzel a hitelezői kielégítését részben vagy egészben meghiúsítja, öt évig.

57 GAZDASÁGI BÜNTETTEK II.
HITELEZŐ JOGTALAN ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSE § Aki fizetésképtelenségének tudatában valamely hitelezőjét a többi hitelező hátrányára jogtalan előnyben részesíti két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. ROSSZ MINŐSÉGŰ TERMÉK FORGALOMBA HOZATALA 292. § Aki rossz minőségű terméket jó minőségű termékként értékesít, használatba ad, illetve forgalomba hoz, vagy ezek iránt intézkedik három évig terjedő MINŐSÉG HAMIS TANUSÍTÁSA 295. § Aki minőséget tanúsító okiratban jelentős mennyiségű vagy értékű termék minőségéről valótlan adatot tanúsít, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. ÁRU HAMIS MEGJELÖLÉSE 296. § Aki árut - a versenytárs hozzájárulása nélkül - olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel vagy elnevezéssel állít elő, amelyről a versenytárs, illetőleg annak jel- legzetes tulajdonsággal rendelkező áruja ismerhető fel, forgalomba hoz, három évig. FOGYASZTÓ MEGTÉVESZTÉS 296/A. § Aki az áru lényeges tulajdonsága tekintetében valótlan tényt, vagy valós tényt megtévesz- tésre alkalmas módon állít, tájékoztatást ad, két évig terjedő szabadságvesztéssel.

58 GAZDASÁGI BŰNTETTEK III.
TARTOZÁS FEDEZETÉNEK ELVONÁSA § Aki gazdasági tevékenységből származó tartozás fedezetéül szolgáló vagyont elvonja, és ezzel a tartozás kiegyenlítését részben vagy egészben meghiúsítja, öt évig terjedő. HITELEZÉSI CSALÁS 297/A. § Aki gazdasági tevékenység gyakorlásához folyósítandó hitel nyújtásának, megszüntetésének vagy a hitelfeltételek megváltoztatásának kedvező elbírálása érdekében valótlan tartalmú okiratot használ fel, bűntettet követ el, három évig. JOGOSULATLAN SZOLGÁLTATÁS 298/D-F. § Aki pénzügyi szolgáltatási/ befektetési/ biztosítási tevékenységet törvényben előírt engedély nélkül végez, egy évtől öt évig terjedő. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ VISSZAÉLÉSE 298/A. § A gazdasági társaság vagy a szövetkezet vezető tisztségviselője, aki a társaság/ szövet- kezet tagját a társaság vagy szövetkezet vagyonát illetően megtéveszti, két évig terjedő TŐKEBEFEKTETÉSI CSALÁS 299/B. § Aki gazdálkodó szervezet vagyoni helyzetéről valótlan adat közlésével, híresztelésével, adat elhallgatásával másokat tőkebefektetésre rábír, három évig terjedő.

59 GAZDASÁGI BŰNTETTEK III.
303. § Aki szabadságvesztéssel büntetendő cselekmény elkövetéséből származó dolgot az eredetének leplezése céljából gazdasági tevékenység gyakorlása során felhasználja, a dologgal összefüggésben bármilyen pénzügyi vagy bankműveletet végez, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 304. § Aki pénzt forgalomba hozatal céljából utánoz vagy meghamisít, hamis vagy meghamisított pénzt forgalomba hozatal céljából megszerez, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz, hamis vagy meghamisított pénzt forgalomba hoz, két évtől nyolc évig terjedő. 306. § Aki valódi, illetve hamisítatlan gyanánt jogszerűen szerzett hamis vagy meghamisított pénzt forgalomba hoz, vétséget követ el és egy évig terjedő. 313/B. § Aki felhasználás céljából készpénz-helyettesítő fizetési eszközt meghamisít vagy hamis készpénz-helyettesítő fizetési eszközt készít két évig. 313/C. § Aki hamis vagy hamisított készpénz-helyettesítő fizetési eszközt jogtalan haszonszerzés végett felhasznál, a hamis, a hamisított vagy a jogosulat- lanul használt készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történő fizetést elfogadja, és ezzel kárt okoz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélést követ el.

60 PAPRIKA KÖZIGAZGATÁSI FELÜGYELET
*ÁNTSZ -egészségvédelem / méreg - büntetőjogi felelősség Fogyasztóvédelem - minőségvédelem / származás-polgári+büntető jog JOGSÉRTÉS - BÍRÓSÁG *gyártó (exportőr?/importőr?) - polgári jog-kártérítés/jogi személy *felelős ügyintéző - természetes személy/büntetőjogi felelősség nem tudta - gondatlanság tudta - szándékosság méreg - egészségkárosítás/veszélye minőség - fogyasztó megtévesztése


Letölteni ppt "§ ÁLLAMSZERVEZET JOGRENDSZER KÖZIGAZGATÁS ÜZLETI SZERVEZETEK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések