Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az adózás rendje törvény évi XCII. törvény

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az adózás rendje törvény évi XCII. törvény"— Előadás másolata:

1 Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény
Felsőfokú szakképzés Csorba László

2 A törvény célja Az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása valamennyi adó, állam által előírt járulék és illeték, valamint költségvetési támogatások tekintetében

3 Általános feltételek Az adóhatóság tájékoztatási kötelezettsége a törvények betartása tekintetében, méltányos joggyakorlás Adózó jóhiszemű joggyakorlása és adóhatóság feladatai teljesítésének elősegítése Minden adótárgy után meg kell fizetni az adót, akkor is, ha illegális Adóelkerülési célú tevékenységgel nem lehet megmásítani az eredeti tevékenységet és annak adóját

4 A törvény hatálya Személyi: Területi: Magyarország
székhellyel, lakhellyel rendelkező magányszemélyek, jogi személyek, egyéb szervezetek (adó), vagy akik valamilyen közigazgatási, bírósági eljárásban vesznek részt (illeték) Csak adófizetésre kötelezett még nem adózó! Nem EU illetékes elektronikusan adózók Területi: Magyarország

5 Adóhatóságok és felügyeletük
APEH VPOP Önkormányzatok jegyzője Felügyeleti szerv: Pénzügyminisztérium

6 Iratbetekintés Jogai és kötelezettségei gyakorlásához szükséges iratokba az adózó betekinthet, másolatot kérhet Iratbetekintés joga korlátozott saját ügye iratai tekintetében is (belső levelezés, előkészítés) Más adózóval kapcsolatos iratokat nem ismerhet meg - adótitok

7 Önellenőrzési jog Magyar adóztatás önbevallásra épül
Utólagosan a bevallás módosítható, kivéve: ha adóigazgatási eljárás indult az ügyben

8 Adókötelezettségek Bejelentés, nyilatkozattétel Adó-megállapítás
Bevallás Adófizetés és adóelőleg-fizetés Bizonylat kiállítása és megőrzése Nyilvántartás-vezetés Nyilatkozattétel Adatszolgáltatás Adólevonás, adóbeszedés

9 A bejelentés szabályai
Adóköteles tevékenységet csak adószámmal lehet, kivéve: nem gazdasági tevékenységet folytató magánszemély, vagy illetékügyben Be kell jelenteni kezdetben, majd változáskor is: Név Cím Levelezési cím Tevékenység kezdete és alapulása Tevékenység Gazdálkodási forma Tulajdonosi kör Telephely Iratok őrzési helye Foglalkoztatottak Kapcsolt vállalkozások Értékhatárok meghaladását Adómentességet, választott adózási módot

10 Adó megállapítása Önadózás (adózó állapítja meg)
Pl. áfa, saját szja, eva, tánya, járulékok Adólevonás (kifizető, munkáltató állapítja meg) Pl. szja levonása: levont csak a levonótól követelhető Adóbeszedéssel (erre kötelezett) Pl. Bevallás alapján kivetéssel, kiszabással (adóhatóság) Adatszolgáltatás alapján adó-megállapítással (adóhatóság) Pl. szja – kérésre: saját, vagy munkáltató Utólagos adó-megállapítással: korábban a feltételek nem álltak fenn (önrevízióval derül ki ez a tény)

11 Bevallási határidők Áfa: tárgyidőszakot (hónap, negyedév)követő hónap 20-ig, kivéve éves: február 15-ig Járulékok: minden hónap 12-ig Szja: egyéni vállalkozók és áfások február 15, többiek május 20-ig Társasági adó: tárgyévet követő május 31-ig Költségvetési támogatásokról: tárgyhót követő 20-ig Helyi adók: tárgyévet követő május 15-ig

12 Adó megfizetése Legkésőbb a bevallás, illetéknél kérelem benyújtásának határidejéig Megfizetés nem pótolja a bevallást Negyedéves feltöltési kötelezettség a társasági adónál Adóhatóság által megállapított adónál: 15 napos határidő

13 Megfizetés módja: Egyszerű magánszemélynél: csekk, illetékbélyeg, vagy ha van, bankszámláról Bankszámlavezetésre kötelezettnél: bankszámláról átutalással (áfások, egyéni vállalkozók, társaságok), illetékbélyeggel Hová: egyedi adónem számlára (pl. munkaadói járulék beszedési számla), kérelemre (illetékbélyeg)

14 Adó kiutalása Csak ha nincs köztartozás!
Bevallás benyújtását követő 30. napig (pl. támogatások igénylése), de szja március 1-től Minimum a bevallás benyújtási határideje vagy 45. nap (áfa 500 e Ft felett) Ha javítani, kiegészíteni kell a bevallást, akkor újra indul a határidő Ha ellenőrzés van folyamatban, akkor annak befejezését követően, ha elnyúlik Hová: bankszámlára, vagy egyszerű magánszemélynél lakcímre, csekkel

15 Késedelmes kiutalás következménye:
Késedelmi kamat: a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese Nem jár, ha az igénylés minimum 50%-a jogosulatlan volt, amit ellenőrzés tárt fel, vagy az ellenőrzést az adózó akadályozta.

16 Bizonylati rend Elv: minden
bizonylatnak, nyilvántartásnak, igazolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy az adó (támogatás) alapját és összegét, kedvezményeket, mentességeket meg lehessen állapítani belőle pontosan, számszerűen Mögöttes jogszabályok: számviteli törvény, egyedi adótörvények

17 Bizonylatok megőrzése:
Bejelentett iratőrzési helyen Max. 3 napig vár az adóhatóság könyvelés miatt távol levő iratra Megőrzés elévülésig: adott adó bevallásának éve december 31-től számított 5. év végéig. Megőrzés „örökre”: nyugdíjjal kapcsolatos bizonylatok

18 Nyilatkozattétel Az adózó köteles nyilatkozni általa érintett gazdasági események vonatkozásában adóhatósági felszólításra. Miről? Szerződéses viszonyairól, azok részleteiről, jellemzőiről, ezekkel összefüggő adatairól Kivéve: közvetlen családtagok esetében

19 Adatnyilvántartás - adatszolgáltatás
Adatszolgáltatás: nem a saját, hanem más adózó adókötelezettségével kapcsolatos Az adóhatóság felé kell rendszeresen teljesíteni Felkérésre adatszolgáltatás: adózók (nyilatkozattétel), nem adózók (állami, önkormányzati szervek) Legfontosabb adatszolgáltatók: Kifizető Munkáltató Biztosítóintézet Ingatlanügyi hatóság hitelintézet

20 Adótitok Az adózóról az adatok titkosak Megkaphatják az adatokat
A többi adózó elől Olyan adóhatósági alkalmazottak elől, akiknek munkájához nem feltétlenül szükséges Megkaphatják az adatokat Bíróság Nyomozóhatóság Egyéb

21 Önellenőrzés Jog és nem kötelezettség
Minimum 1000, helyi adónál 100 Ft eltérésnél Az ok feltárásától 15 napon belül benyújtandó Késedelmi pótlék helyett sima jegybanki alapkamat a kötelezettség növekedésre: önellenőrzési pótlék. Megfizetése bevallás benyújtásakor – a többlet kötelezettségnek is. Kiutalási határidők a benyújtásától kezdődnek Nem lehet önellenőrzés lezárt, vagy elévült, vagy még nem bevalláses-edékes, vagy ellenőrzés alatt álló időszakot és adónemet illetően

22 APEH feladata Az adók beszedése Illetékek beszedése
Járulékok beszedése Köztartozások végrehajtása Támogatások (nem mind) kifizetése és feltételei teljesültének (bizonylati) ellenőrzése Adóvisszatérítés és feltételeinek (bizonylati és érdemi) ellenőrzése

23 VPOP feladatai Regisztrációs adóbeszedés
Külföldi rendszámú járművek adóinak beszedése Jövedéki adóbeszedés Adójegyes dohányáruk áfája Energiaadó beszedése Termékimport adóbeszedése (nem áfa): vámbeszedés

24 Önkormányzati adóhatóság feladatai
Helyi adók beszedése Belföldi rendszámú járművek adóbeszedése Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóztatása Egyes köztartozások behajtása Illetékesség: lakóhely, székhely, telephely, termőföld helye szerinti önkormányzat

25 Az adóigazgatási eljárás fajtái
Ellenőrzés (hivatalból indul) Hatósági eljárás (hivatalból, vagy kérelemre indul) Végrehajtási eljárás (hivatalból indul)

26 Az adóigazgatási eljárás - ellenőrzés
Ellenőrzés célja: adózói kötelezettségek jogszerű gyakorlásának felülvizsgálata Adómegrövidítés megakadályozása Jogtalan kifizetések megakadályozása Adózói tudat fejlesztése, szinten tartása

27 Az ellenőrzés fajtái Bevallások utólagos vizsgálata
Állami garancia beváltása Egyes adókötelezettségek teljesítése Adatgyűjtés Illetékfizetési kötelezettség teljesítése Ellenőrzéssel lezárt időszak ismételt ellenőrzése

28 Ellenőrzésre való kiválasztás
Kötelező ellenőrzés (pl. végelszámolásnál, összeghatár feletti áfa visszaigénylésnél, legnagyobb 3000 adózó) Kockázatelemzés révén automatikus kiválasztás Célzott kiválasztás utasításra Célzott kiválasztás látókörbe kerüléskor Bevallás kiegészítése vonatkozásában ellenállása adózónak Ellenőrzési irányelvek az adott évre

29 Az ellenőrzési folyamat
1. Értesítés, idézés 2. Megbízólevél átadása (ez a kezdet, ha nincs értesítés) Határidő: 30 nap (+90 másodfok vezetője, +90 nap felügyeleti szerv vezetője, +120 nap pénzügyminiszter – hivatalvezetői előterjesztésre) végelszámolásnál 60 nap, utólagos, ismételt ellenőrzésnél 90 nap, legnagyobb 3000 tagjánál 120 nap + mindegyikhez a kapcsolódó vizsgálat határideje

30 Ellenőrzési folyamat 3. Maga a vizsgálat (helyszíni, vagy hivatali helyiségben) 4. Esetleges felhívás rendezésre, pótlásra, kiegészítésre, fordításra (határidőbe nem számít bele) 5. Tényállás tisztázása – az adózó javára szolgáló bizonyítékokat is figyelembe kell venni, fel kell tárni

31 Ellenőrzési folyamat 6. Adózónak joga van az ellenőrzés iratait megismerni, észrevételt tenni, személyazonosságát az ellenőrnek ellenőrizni, tájékoztatást kérni 7. Jegyzőkönyv átadása 8. 15 napon belül esetleg kiegészítő jegyzőkönyv, de az ellenőrzésnek vége a 15. nap (+15, +15 hosszabbítás lehetséges)

32 Adó-megállapítás becsléssel
Csak akkor alkalmazható, ha fennállnak feltételei: Vagyonszerzési illeték számítása Ha az adóalap nem állapítható meg bizonylatok hiányában Ha feltételezhető, hogy adókerülő magatartást folytat az adózó Menete: adóalap becslése rendelkezésre álló adatrészek alapján

33 Ismételt ellenőrzés Utóellenőrzés (megnézik, végrehajtották-e a korábbi határozatban foglaltakat) Adózó kérelmére „perújítás” – új adatok, körülmények merülnek fel Nyugdíjügyben Felülellenőrzés (hivatalvezetői utasításra, új adatok fellelésekor 6 hónapon belül)

34 „Kisellenőrzések” – nem lezárt időszak
Egyes adókötelezettségek ellenőrzése „pénzforgalmi ellenőrzés”. Maximum mulasztási bírság és „nagy” ellenőrzés Adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés – még nem a bevallást, csak a részadatokat ellenőrzik. Maximum mulasztási bírság, és „nagy ellenőrzés”.

35 A hatósági eljárás Hivatalból indul: ha az ellenőrzés, vagy más adatgyűjtés alapján ténylegesen döntést kell hozni: Adóalapról, adómértékről, illetékalapról és mértékről, pótlékokról, bírságokról, jogosultságról, méltányosságról, különösen ellenőrzés után: utólagos adómegállapítás Kérelemre indul, ha döntést kell hozni: Fizetési halasztás, részletfizetés, adómérséklés, adó soron kívüli megállapítása (halál, emigrálás), adó feltételes megállapítása (kapcsolt vállalkozások, belső ár)

36 Hatósági eljárás határideje
Alaphatáridő 60 nap a határozathozatalra 8 nap a fellebbezésre 5 nap a felterjesztésre 15 nap fellebbezés elbírálására

37 Adóhatósági határozat jogorvoslata
Egy éven belül megváltoztatható Egy éven túl csak az adózó javára változtatható, ha nincs új adat, új ellenőrzés Bíróságon felülvizsgáltatható, ami a végrehajtást nem akadályozza, csak egy bírósági fok: első-fokon jogerős

38 Végrehajtási eljárás Kell hozzá: végrehajtható okirat
Adózói bevallás Határozat Végzés Más szerv bejelentkezése köztartozásról Kell hozzá: adózói nem teljesítés Végrehajt: Maga az adóhatóság Önálló bírósági végrehajtó


Letölteni ppt "Az adózás rendje törvény évi XCII. törvény"

Hasonló előadás


Google Hirdetések