Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A könyvelőnk felelőssége és az ügyvezető felelőssége

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A könyvelőnk felelőssége és az ügyvezető felelőssége"— Előadás másolata:

1 A könyvelőnk felelőssége és az ügyvezető felelőssége
A könyvelőnk felelőssége és az ügyvezető felelőssége Kökényesiné Pintér Ilona Saldo Zrt.

2 A könyvelő felelőssége
Elsősorban a jogviszony határozza meg Megbízási szerződés Munkaviszony

3 A könyvelő felelőssége
Megbízási szerződés keretében: A szerződés tárgya határozza meg a tartalmát, amely lehet: A könyvviteli szolgáltatás Adótanácsadó tevékenység Bérszámfejtési kötelezettség Kockázatviselés

4 A könyvelő felelőssége
1. A könyvviteli szolgáltatás Sztv. 150.§ könyvvezetési, beszámolókészítési kötelezettség teljesítése érdekében elvégzendő feladatok összessége, így különösen: a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámolókészítés számviteli szabályzatok, a főkönyvi nyilvántartások vezetését, a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzését, a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonását is;

5 A könyvelő felelőssége
b) az elszámolások, a beszámolóban szereplő adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságának, a számviteli alapelvek követelményei megtartásának biztosításával a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítása, szolgáltatása;

6 A könyvelő felelőssége
2. Adótanácsadói tevékenység a vállalkozások adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos tanácsadás; a kötelezettségek és jogok érvényesítésében való közreműködés, az adóhatóság és a bíróság előtti képviselet; az adókötelezettséggel kapcsolatos valamennyi feladat önálló elvégzése, illetve szakszerű tájékoztatás; a vállalkozás adótervének elkészítése, költségvetési kapcsolatainak optimalizálása; a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó információk ellenőrzése, elemzése, hasznosítása;

7 A könyvelő felelőssége
Bérszámfejtés a munkavállalói munkabérek, egyéb járandóságok és költségtérítések számfejtése, levonások, letiltások kezelése; a munkabérekhez kapcsolódó közteher befizetési kötelezettségek (vagy adatszolgáltatás) megállapítása, a jogszabályokban előírt igazolások kiadása, nyilvántartási, bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, valamint a társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása, azzal kapcsolatos ügyintézés.

8 A könyvelő felelőssége
4. Kockázatviselési záradék 2012. Január 1-jétől megszűnt az Art. 7. § (3) bekezdése szerinti felelősség A mulasztási bírságot a vállalkozóra és nem a könyvelőre szabják ki Szerződésben vállalt kötelezettség nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a vállalkozásra kiszabott mulasztási bírság megtérítése

9 A könyvelő felelőssége
4. Kockázatviselési záradék Kivétel, ha az adóbevallást adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő ellenjegyezi, akkor a hibás adóbevallás, illetőleg adóbevallással egyenértékű nyilatkozat esetén a mulasztási bírságot az ellenjegyző terhére állapítják meg. (Art. 31.§ (14) bekezdés)

10 A könyvelő felelőssége
Könyvelő felelőssége kiterjedhet különösen Bejelentési kötelezettség Áfa alanyiság bejelentése Bérbeadás Biztosított be(ki)jelentése Változásbejelenő Bevallások Adóbevallások Kamarai bejelentkezés Élelmiszerlánc felügyeleti díj Bizonylatmegőrzés

11 A könyvelő felelőssége
Könyvelő felelőssége kiterjedhet különösen Könyvvezetés Számviteli szabályzatok készítése Nyilvántartások Beszámoló (évközi) készítés Tájékoztatási kötelezettség Adónemek közötti választásról Adótörvény változásról Új kötelezettség bevezetéséről

12 A könyvelő felelőssége
Könyvelő felelőssége (akkor is, ha a szerződés nem tartalmazza a kockázatviselést) Ptk. 339.§ (1) bekezdése „ Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.”

13 A könyvelő felelőssége
Könyvelő felelőssége (akkor is, ha a szerződés nem tartalmazza a kockázatviselést) Ptk. 342.§ (2) bekezdése „Nem jár kártérítés, ha a kárt a károsult beleegyezésével okozták, és a károkozás társadalmi érdeket nem sért vagy veszélyeztet.”

14 A könyvelő felelőssége
Könyvelő felelősségének kimentése Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasításainak kezelése Figyelmezteti írásban a megbízót pl.: szabálytalan számla, a számlán szereplő termék/szolgáltatás nem a bevételszerző tevékenység érdekében merül fel, stb Új munkavállaló belépéséről nem megfelelő időben történő tájékoztatás Új tevékenység megkezdése előtt tájékoztatás kérése a lehetséges kötelezettségekről Meg kell tagadni az utasítást, ha az adófizetési kötelezettség jogellenes csökkentésére irányul

15 A könyvelő felelőssége
Munkaviszonyban történő könyvelés - Kárfelelősség (Mt § (1) bekezdés) „A munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.” A kárt, valamint az okozati összefüggést a munkáltatónak kell bizonyítania. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló 4 havi távolléti díjának összegét. Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a teljes kárt kell megtéríteni.

16 Az ügyvezető felelőssége
Ügyvezetői feladatot Munkaviszonyban, vagy Megbízási jogviszonyban láthatja el. Felelősség a Gt. 30. § alapján Az ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A vezető tisztségviselők a Ptk. általános szabályai szerint felelnek az ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért.

17 Az ügyvezető felelőssége
Az ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Könyvelő, adótanácsadó kiválasztásának felelőssége Szempontok: Megfelelő képesítés, referencia, szakmai háttér Számlaképesség Titoktartást vállal Megfelelő technikai felkészültség Nemcsak pusztán könyvel, de cég életét megismerve a vállalkozás érdekében jár el

18 Az ügyvezető felelőssége
Kivétel: Fizetésképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően Az ügyvezető a feladatát a társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.

19 Az ügyvezető felelőssége
Hitelező igény érvényesítése Kft-kre, Rt-kre közösen vonatkozó szabály jegyzett tőke összegét el nem érő saját tőke esetében (51.§) Ha 2 egymást követő évben ST < JT, akkor 90 napon belül intézkedés alaki és tartalmi követelményei + 60 nap adta lehetőségek (átalakulás, megszűnés)

20 Az ügyvezető felelőssége
Kft-re vonatkozóan speciális szabály (143. §) Saját tőke a jegyzett tőke 50 %-a alá csökken, vagy a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, illetve ha a vagyona a tartozásait nem fedezi. Tudomásra jutást követően az ügyvezető haladéktalanul köteles a taggyűlést összehívni intézkedés céljából

21 Az ügyvezető felelőssége
Rt-re vonatkozóan speciális szabály (GT 245. §) Saját tőke a jegyzett tőke kétharmadára csökken, illetve 5 millió Ft alá csökkent, vagy fizetésképtelenség fenyegeti, illetve ha a vagyona a tartozásait nem fedezi. Az Igazgatóság a tudomásra jutást követően 8 napon belül intézkedés céljából köteles a közgyűlést összehívni

22 Az ügyvezető felelőssége
Saját tőke rendezési lehetőségei Pótbefizetés előírása Kft-nél, vagy Rt-nél részvényesek által történő befizetés előírása, vagy Törzstőke, alaptőke más módon való biztosítása, vagy Törzstőke, alaptőke leszállítása, mindezek hiányában, vagy Más társasággá való átalakulás, vagy Jogutód nélküli megszűnésről határozni. A határozatokat 3 hónapon belül végre kell hajtani!

23 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A könyvelőnk felelőssége és az ügyvezető felelőssége"

Hasonló előadás


Google Hirdetések