Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A könyvelőnk felelőssége és az ügyvezető felelőssége Kökényesiné Pintér Ilona Saldo Zrt. 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A könyvelőnk felelőssége és az ügyvezető felelőssége Kökényesiné Pintér Ilona Saldo Zrt. 1."— Előadás másolata:

1 A könyvelőnk felelőssége és az ügyvezető felelőssége Kökényesiné Pintér Ilona Saldo Zrt. 1

2 A könyvelő felelőssége Elsősorban a jogviszony határozza meg Megbízási szerződés Megbízási szerződés Munkaviszony Munkaviszony 2

3 A könyvelő felelőssége Megbízási szerződés keretében: A szerződés tárgya határozza meg a tartalmát, amely lehet: 1. A könyvviteli szolgáltatás 2. Adótanácsadó tevékenység 3. Bérszámfejtési kötelezettség 4. Kockázatviselés 3

4 A könyvelő felelőssége 1.A könyvviteli szolgáltatás Sztv. 150.§ könyvvezetési, könyvvezetési, beszámolókészítési kötelezettség teljesítése érdekében elvégzendő feladatok összessége, beszámolókészítési kötelezettség teljesítése érdekében elvégzendő feladatok összessége, így különösen: a)a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámolókészítés számviteli szabályzatok, a főkönyvi nyilvántartások vezetését, a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzését, a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonását is; 4

5 A könyvelő felelőssége b) az elszámolások, a beszámolóban szereplő adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságának, a számviteli alapelvek követelményei megtartásának biztosításával a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítása, szolgáltatása; 5

6 A könyvelő felelőssége 2.Adótanácsadói tevékenység a vállalkozások adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos tanácsadás; a vállalkozások adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos tanácsadás; a kötelezettségek és jogok érvényesítésében való közreműködés, az adóhatóság és a bíróság előtti képviselet;a kötelezettségek és jogok érvényesítésében való közreműködés, az adóhatóság és a bíróság előtti képviselet; az adókötelezettséggel kapcsolatos valamennyi feladat önálló elvégzése, illetve szakszerű tájékoztatás;az adókötelezettséggel kapcsolatos valamennyi feladat önálló elvégzése, illetve szakszerű tájékoztatás; a vállalkozás adótervének elkészítése, költségvetési kapcsolatainak optimalizálása;a vállalkozás adótervének elkészítése, költségvetési kapcsolatainak optimalizálása; a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó információk ellenőrzése, elemzése, hasznosítása;a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó információk ellenőrzése, elemzése, hasznosítása; 6

7 A könyvelő felelőssége 3.Bérszámfejtés a munkavállalói munkabérek, egyéb járandóságok és költségtérítések számfejtése, levonások, letiltások kezelése; a munkavállalói munkabérek, egyéb járandóságok és költségtérítések számfejtése, levonások, letiltások kezelése; a munkabérekhez kapcsolódó közteher befizetési kötelezettségek (vagy adatszolgáltatás)a munkabérekhez kapcsolódó közteher befizetési kötelezettségek (vagy adatszolgáltatás) megállapítása, a jogszabályokban előírt igazolások kiadása, nyilvántartási, bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, valamintmegállapítása, a jogszabályokban előírt igazolások kiadása, nyilvántartási, bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, valamint a társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása, azzal kapcsolatos ügyintézés.a társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása, azzal kapcsolatos ügyintézés. 7

8 A könyvelő felelőssége 4.Kockázatviselési záradék 2012. Január 1-jétől megszűnt az Art. 7. § (3) bekezdése szerinti felelősség2012. Január 1-jétől megszűnt az Art. 7. § (3) bekezdése szerinti felelősség A mulasztási bírságot a vállalkozóra és nem a könyvelőre szabják kiA mulasztási bírságot a vállalkozóra és nem a könyvelőre szabják ki Szerződésben vállalt kötelezettség nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a vállalkozásra kiszabott mulasztási bírság megtérítése 8

9 A könyvelő felelőssége 4.Kockázatviselési záradék Kivétel, ha az adóbevallást adótanácsadó,adótanácsadó, adószakértő,adószakértő, okleveles adószakértőokleveles adószakértő ellenjegyezi, akkor a hibás adóbevallás, illetőleg adóbevallással egyenértékű nyilatkozat esetén a mulasztási bírságot az ellenjegyző terhére állapítják meg. ellenjegyezi, akkor a hibás adóbevallás, illetőleg adóbevallással egyenértékű nyilatkozat esetén a mulasztási bírságot az ellenjegyző terhére állapítják meg. (Art. 31.§ (14) bekezdés) 9

10 A könyvelő felelőssége Könyvelő felelőssége kiterjedhet különösen Bejelentési kötelezettség – –Áfa alanyiság bejelentése – –Bérbeadás – –Biztosított be(ki)jelentése – –Változásbejelenő Bevallások – –Adóbevallások – –Kamarai bejelentkezés – –Élelmiszerlánc felügyeleti díj Bizonylatmegőrzés 10

11 A könyvelő felelőssége Könyvelő felelőssége kiterjedhet különösen Könyvvezetés Számviteli szabályzatok készítése Nyilvántartások Beszámoló (évközi) készítés Tájékoztatási kötelezettség – –Adónemek közötti választásról – –Adótörvény változásról – –Új kötelezettség bevezetéséről 11

12 A könyvelő felelőssége Könyvelő felelőssége (akkor is, ha a szerződés nem tartalmazza a kockázatviselést) Ptk. 339.§ (1) bekezdése „ Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.” 12

13 A könyvelő felelőssége Könyvelő felelőssége (akkor is, ha a szerződés nem tartalmazza a kockázatviselést) Ptk. 342.§ (2) bekezdése „Nem jár kártérítés, ha a kárt a károsult beleegyezésével okozták, és a károkozás társadalmi érdeket nem sért vagy veszélyeztet.” 13

14 A könyvelő felelőssége Könyvelő felelősségének kimentése Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasításainak kezelése Figyelmezteti írásban a megbízót pl.: szabálytalan számla, a számlán szereplő termék/szolgáltatás nem a bevételszerző tevékenység érdekében merül fel, stb Új munkavállaló belépéséről nem megfelelő időben történő tájékoztatás Új tevékenység megkezdése előtt tájékoztatás kérése a lehetséges kötelezettségekről Meg kell tagadni az utasítást, ha az adófizetési kötelezettség jogellenes csökkentésére irányul 14

15 A könyvelő felelőssége Munkaviszonyban történő könyvelés - Kárfelelősség (Mt. 179. § (1) bekezdés) „A munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.” A kárt, valamint az okozati összefüggést a munkáltatónak kell bizonyítania. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló 4 havi távolléti díjának összegét. Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a teljes kárt kell megtéríteni. 15

16 Az ügyvezető felelőssége Az ügyvezető felelőssége Ügyvezetői feladatot Munkaviszonyban, vagyMunkaviszonyban, vagy Megbízási jogviszonyban láthatja el.Megbízási jogviszonyban láthatja el. Felelősség a Gt. 30. § alapján Az ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.Az ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A vezető tisztségviselők a Ptk. általános szabályai szerint felelnek az ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért.A vezető tisztségviselők a Ptk. általános szabályai szerint felelnek az ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért. 16

17 Az ügyvezető felelőssége Az ügyvezető felelőssége Az ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Könyvelő, adótanácsadó kiválasztásának felelőssége Szempontok: Megfelelő képesítés, referencia, szakmai háttérMegfelelő képesítés, referencia, szakmai háttér SzámlaképességSzámlaképesség Titoktartást vállalTitoktartást vállal Megfelelő technikai felkészültségMegfelelő technikai felkészültség Nemcsak pusztán könyvel, de cég életét megismerve a vállalkozás érdekében jár elNemcsak pusztán könyvel, de cég életét megismerve a vállalkozás érdekében jár el 17

18 Az ügyvezető felelőssége Az ügyvezető felelőssége Kivétel: Fizetésképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően Az ügyvezető a feladatát a társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. 18

19 Az ügyvezető felelőssége Az ügyvezető felelőssége Hitelező igény érvényesítése Kft-kre, Rt-kre közösen vonatkozó szabály jegyzett tőke összegét el nem érő saját tőke esetében (51.§) jegyzett tőke összegét el nem érő saját tőke esetében (51.§) –Ha 2 egymást követő évben ST < JT, akkor –90 napon belül intézkedés alaki és tartalmi követelményei –+ 60 nap adta lehetőségek (átalakulás, megszűnés) 19

20 Az ügyvezető felelőssége Kft-re vonatkozóan speciális szabály (143. §) –Saját tőke a jegyzett tőke 50 %-a alá csökken, vagy –a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, illetve ha a vagyona a tartozásait nem fedezi. –Tudomásra jutást követően az ügyvezető haladéktalanul köteles a taggyűlést összehívni intézkedés céljából 20

21 Az ügyvezető felelőssége Rt-re vonatkozóan speciális szabály (GT 245. §) Saját tőke a jegyzett tőke kétharmadára csökken, illetveSaját tőke a jegyzett tőke kétharmadára csökken, illetve 5 millió Ft alá csökkent, vagy fizetésképtelenség fenyegeti, illetve ha a vagyona a tartozásait nem fedezi.5 millió Ft alá csökkent, vagy fizetésképtelenség fenyegeti, illetve ha a vagyona a tartozásait nem fedezi. Az Igazgatóság a tudomásra jutást követően 8 napon belül intézkedés céljából köteles a közgyűlést összehívni 21

22 Az ügyvezető felelőssége Saját tőke rendezési lehetőségei Pótbefizetés előírása Kft-nél, vagyPótbefizetés előírása Kft-nél, vagy Rt-nél részvényesek által történő befizetés előírása, vagyRt-nél részvényesek által történő befizetés előírása, vagy Törzstőke, alaptőke más módon való biztosítása, vagyTörzstőke, alaptőke más módon való biztosítása, vagy Törzstőke, alaptőke leszállítása, mindezek hiányában, vagyTörzstőke, alaptőke leszállítása, mindezek hiányában, vagy Más társasággá való átalakulás, vagyMás társasággá való átalakulás, vagy Jogutód nélküli megszűnésről határozni.Jogutód nélküli megszűnésről határozni. A határozatokat 3 hónapon belül végre kell hajtani! 22

23 Köszönöm a figyelmüket! 23


Letölteni ppt "A könyvelőnk felelőssége és az ügyvezető felelőssége Kökényesiné Pintér Ilona Saldo Zrt. 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések