Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 EMVA beruházások az állattenyésztésben A jogerős támogatási határozattal elnyert összeg felhasználási rendje, jogkövetkezmények, jogorvoslat Az Új Magyarország.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 EMVA beruházások az állattenyésztésben A jogerős támogatási határozattal elnyert összeg felhasználási rendje, jogkövetkezmények, jogorvoslat Az Új Magyarország."— Előadás másolata:

1 1 EMVA beruházások az állattenyésztésben A jogerős támogatási határozattal elnyert összeg felhasználási rendje, jogkövetkezmények, jogorvoslat Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 – 2013 közötti időszak legfontosabb agrár-vidékfejlesztési stratégiája, ami négy támogatási tengely révén, intézkedésekre bontva jelenik meg. Ebben a 7 éves periódusban mintegy 5 Mrd euró, azaz kb. 1300 Mrd Ft uniós forrást használhat fel hazánk, melynek célja a versenyképes, fenntartható fejlődést és gazdálkodást megalapozó mezőgazdaság megteremtése. Ebből a fejlesztési forrásból az I. tengelyre az összes költségvetés 47%-a került allokálásra. Az I. tengely több jogcíme közül „Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás” érdekes jelen esetben számunkra. „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa” Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával.

2 2 Jogszabályi háttér - A Tanács 1698/2005/EK rendelete (2005. szeptember 20.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról - A Bizottság 1974/2006/EK rendelete (2006. december 15.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról - A Bizottság 1975/2006/EK rendelete (2006. december 7.) a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról - 2004. évi CXL. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól - 2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről - 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól - 27/2007. FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről - IH közlemények, MVH közlemények

3 3 A támogatási összeg felhasználási rendje, általános feltételek: - jogerős támogatási határozattal - nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt, illetve az a természetes személy, aki nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt - a befogadástól követően, gép beruházáskor pedig a támogatási kérelem benyújtása után, az ügyfél saját felelősségére megkezdhető a beruházás - A támogatás döntés kézhezvételétől számított 3 éven belül meg kell valósítani. Ha a közbeszerzési eljárás megindítását az ügyfél igazolta, a művelet megvalósításának határideje, gépbeszerzés esetén 6 hónappal, építési beruházás esetén 12 hónappal meghosszabbodik - amennyiben 2009-ben támogatási előleget vett igénybe az ügyfél, akkor azzal legkésőbb 2009. december 15-ig el kell számolnia! -a támogatott beruházást, létesítményt, eszközt, a megvalósított, felújított, korszerűsített a támogatási döntés kézhezvételétől számított legalább 6 évig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni (üzemeltetési kötelezettség) - egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem - az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül megnyíló kifizetési kérelem benyújtási időszakban kell benyújtani, de legkésőbb abban a kifizetési időszakban kell benyújtani, amely a művelet megvalósulása után elsőként nyílik meg

4 4 A támogatási összeg felhasználási rendje, általános feltételek II. - a kifizetés alapját csak az ügyfélnél felmerült olyan kiadások képezhetik, amelyeket a művelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményről az ügyfél nevére kiállított, és pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat igazol - a kiadásigazoló bizonylaton az ügyfélnek fel kell tüntetnie a tétel SZJ, vagy VTSZ, valamint az ügyfél-regisztrációs számát, a támogatási határozat azonosító számát és a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzést - az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt nem fizethető ki a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatás összegének 80%-át meghaladó összeg -az ügyfél köteles a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50%-át teljesíteni - csereszerződéses, vagy kompenzációs, illetve lízing konstrukcióval érintett számlák nem szolgálhatnak a támogatás alapjául! - A támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban előírt képzésen az ügyfélnek részt kell vennie (FVM VKSZI) - a tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1., valamint a 4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, továbbá az ÚMVP logóját fel kell tüntetni!

5 5 Jogkövetkezmények A jogkövetkezmények esetei lehetnek: a kérelem részben, vagy teljes egészében történő elutasítása, a támogatás mértékének csökkentése, a támogatás visszafizetése, a késedelmi pótlék, a mulasztási bírság és az egyes támogatások igénybevételéből való kizárás. Az ügyfél a megvalósítási időszak utolsó napjáig, egyéb esetben a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő egy éven belül benyújtott, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatában vállalhatja, hogy a támogatás egészéről lemond, jogkövetkezmény nélkül. A támogatási határozatban szereplő összes elszámolható kiadáson belül a gépbeszerzési és infrastruktúra-fejlesztési tevékenység kiadásaira előírt mértéket meghaladó összegre eső, már kifizetett támogatási összeg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. (építés min. 50% - gépbeszerzés max. 30% - infrastruktúra max 30% - egyéb költsg. max.12%). A jogosulatlanul igénybe vett támogatást kamattal növelten kell visszafizetni. A kamat mértéke a kamatszámítás időszakának minden napjára a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Ilyen eset lehet pl.: A kiadásigazoló bizonylaton történő rájegyzés hiánya. E mulasztás jogosulatlanságnak minősül, visszafizetést von maga után!

6 6 Jogorvoslatok A közigazgatási döntésekkel összefüggő jogorvoslatok lehetnek: a kérelem alapján lefolytatandó jogorvoslati eljárás és a hivatalból lefolytatható döntés-felülvizsgálati eljárás. Az ügyfél kérelme alapján lefolytatható jogorvoslati eljárások: - az eljárás lehet fellebbezési eljárás, bírósági felülvizsgálat és újrafelvételi eljárás. A fellebbezést a döntés kézhez vételétől számított 15 napon belül, annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. Kizárólag már közölt elsőfokú határozat ellen lehet fellebbezni! Amennyiben az első fokú szerv nem ért egyet a fellebbezésben foglaltakkal, felterjeszti a másodfokon eljáró szervnek, illetve ha igazoltnak véli azt, saját hatáskörben korrigálhatja azt. A másodfokon eljáró szerv az elsőfokú döntést: -helybenhagyhatja, -megváltoztathatja, -megsemmisítheti. Megsemmisítés esetén a másodfokon eljáró szerv az első fokú szervet új eljárásra utasíthatja (= megismételt eljárás). Megismételt eljárásban az első fokú szervet köti a másodfokú határozat rendelkező része és az indoklása is! Bírósági felülvizsgálatra jogerős másodfokú határozat ellen, a közléstől számított 30 napon belül keresetet lehet benyújtani. Ennek akkor van helye, ha az ügyfél a korábbi összes jogorvoslati lehetőségeit kimerítette.

7 7 Egyéb említésre méltó szempontok -regisztráció: általában az első regisztráció nem okoz gondot, hiszen ennek hiányában nincs támogathatóság. A problémát a későbbi, az adatváltozások bejelentésének hiánya okozza (G002) -közbeszerzés: a 2003. évi CXXIX. törvény módosulásával, nyilatkozatot kell benyújtaniuk, hogy közbeszerzésre kötelezettek-e? -a kötelezettség átvállalásához az MVH előzetes jóváhagyása szükséges. Az erre irányuló kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani az MVH ügyfél lakóhelye (székhelye) szerint illetékes kirendeltségéhez - monitoring: a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 11. §-a alapján, az ügyfél az igénybe vett támogatáshoz kapcsolódóan köteles a monitoring rendszer működtetése céljából - külön jogszabályban - 5/2008. (I. 16.) MVH közlemény - foglaltak szerint - adatot szolgáltatni az erre rendszeresített (Monitoring - Indító, D0220-01) nyomtatványon. Ügyfél az adatszolgáltatási kötelezettségének 2009-től kezdődően kizárólag elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül tehet eleget.


Letölteni ppt "1 EMVA beruházások az állattenyésztésben A jogerős támogatási határozattal elnyert összeg felhasználási rendje, jogkövetkezmények, jogorvoslat Az Új Magyarország."

Hasonló előadás


Google Hirdetések