Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ersók Norbert Főosztályvezető-helyettes MVH – Fejlesztési Főosztály az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ersók Norbert Főosztályvezető-helyettes MVH – Fejlesztési Főosztály az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások."— Előadás másolata:

1 Ersók Norbert Főosztályvezető-helyettes MVH – Fejlesztési Főosztály az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások

2 Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 2007-2013 k ö z ö tt k ö zel 5 Mrd Eur ó, 1250 Mrd Ft. 2007-2013 => új programozási időszak EMVA = EMOGA Orientációs Részlege által finanszírozott intézkedések (AVOP) + Garancia Részleg által finanszírozott ún. kísérő intézkedések (NVT)

3 EMVA - Jogszabályi háttér 1698/2005/EK – EMVA rendelet 1974/2006/EK – Általános végrehajtási rendelet 1975/2006/EK – Ellenőrzési végrehajtási rendelet 1290/2005/EK - KAP finanszírozása

4 A Stratégiai Terv és Program összefüggése Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Intézkedések Támogatandó tevékenységek Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv Stratégiai célkitűzések Beavatkozási akciók Támogatási jogcímek

5 Hazai szabályozási háttér 2007. évi XVII. Törvény: a mezőgazdasági, agrár - vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásról 23/2007. (IV. 17.) FVM Rendelet: a támogatások igénybevételének általános szabályairól 82/2007. (IV. 25.) Korm. Rendelet: Támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellen ő rzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjér ő l Jogcímspecifikus rendeletek: a támogatások igénybevételének részletes feltételeiről;

6 A vidékfejlesztési program tengelyei I.A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének növelése (szerkezetátalakítás és modernizáció, tudásátadás és innováció, minőség az élelmiszerláncban) II.Környezet és a vidék fejlesztése (biodiverzitás, víz, klímaváltozás) III.A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása IV.A helyi kezdeményezések támogatása (Leader

7 52/2007 ( VI. 28. ) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

8 Támogatás célja  Támogatás nyújtása a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez

9 Támogatott célterületek a) a kölcsönös megfeleltetés előírásainak való megfelelés; b) a közösségi jogszabályokon alapuló munkahelyi biztonsági előírások betartása; c) a gazdálkodás összteljesítményének javítása.

10 Támogatás igénybevétele Támogatásra jogosult: a) a mezőgazdasági termelő, Legalább 2 EUME b) az erdőgazdálkodó, Legalább 1 ha erdőterület c) a kertészeti termelő Legalább 1 EUME (kertészeti) Szakmai Szervezeti tagság (mentesség: NVT, UMVP határozat)

11 Támogatás igénybevétele Jogosultsági feltételek: Ügyfél nem minősül bejegyzett szaktanácsadónak szerződés keretében igénybe veszi legalább a 3. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti szolgáltatást; egy naptári évben csak egy szerződésre alapulva igényelhet a TSzK-val kötött szerződésében a szolgáltatás tartalma az 1. számú mellékletnek megfelelően, tételesen meg van határozva, a TSzK-val kötött szerződés megkötésének időpontja nem korábbi, mint a rendelet hatálybalépésének időpontja Minimális támogatási összeg : 40.000 Ft (erdőgazdálkodó esetén 20.000 Ft)

12 Támogatás igénybevétele Támogatási kérelem benyújtása: -2007. szeptember 16-tól 23-ig postai úton a megyei MVH kirendeltségnél Támogatási kérelem tartalma: TSZK összesítő Ügyfelek támogatási kérelmei Kertészeti termelő esetén igazolás !6§ (6)bekezdés:anyagi felelősség!

13

14 Támogatás (kötelezettségvállalás) mértéke  A támogatás mértéke a szaktanácsadási szolgáltatások összegének 80%-a, figyelembe véve az ügyfélre vonatkozó támogatási plafont (2. melléklet)  Támogatási határozat rendelkezik az elszámolható kiadás mértékéről és a maximális támogatási összegről.  A támogatási határozatot az ügyfél kapja meg (VKSZI részére átadásra kerül és a TSZK ezen keresztül értesül róla)

15 Kifizetési kérelem Művelet (szolgáltatás) a támogatási kérelem benyújtását követően kezdhető meg Az ügyfél minden naptári évben legfeljebb két kifizetési kérelmet nyújthat be a TSZK-n keresztül. Tárgyévi támogatási határozattal odaítélt támogatási összegre legkésőbb a következő év első kifizetési kérelem benyújtási időszakában nyújtható be kifizetési kérelem. Benyújtás a támogatási kérelemmel azonos módon történik

16 Elszámolási szabályok -Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el. Könyvelt bizonylat! (Csak egy jogcímhez használható!) -A bizonylaton fel kell tüntetni: -a tétel SZJ vagy VTSZ számát -Szolgáltatás azonosító kódját -az ügyfél-regisztrációs számot, -„támogatás elszámolására benyújtásra került”. -A bizonylatnak meg kell felelnie a Számviteli Törvény és az ÁFA Törvény előírásainak. -Csak a készpénzzel és banki átutalással kiegyenlített kiadások fogadhatók el -Az ügyfél külön analitikát köteles vezetni a támogatás igénybevételével összefüggő eseményekről

17 Számlaösszesítő betétlap PÉLDA! Nem végleges!

18 Ellenőrzések 1.Adminisztratív ellenőrzés (100%) - Hiánypótlás (ha szükséges) - Adategyeztetés (ha szükséges) - Határozathozatal (támogatás, elutasítás, kifizetés) 2. Helyszíni szemle 3. Helyszíni ellenőrzés

19 Jogkövetkezmények Ha az ügyfél az 5. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, Ha a kifizetési kérelem mellékleteként benyújtott teljesítésigazolás valótlan adatokat tartalmaz, a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

20 Mulasztási bírság Az ügyfél ötszázezer forintig bírsággal sújtható, ha a)bejelentési, változás-bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget (regisztráció!) b) jogszabályban előírt bizonylatok kiállítását, illetve könyvek, nyilvántartások vezetését elmulasztja, c) iratmegőrzési kötelezettségének (8 év) nem tesz eleget, d) a nyilatkozattételt elmulasztja, megtagadja, vagy félrevezető nyilatkozatot tesz,

21 Jogosulatlan igénybevétel -A támogatás egészét jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak kell tekinteni, ha az ügyfél valamely tényről, körülményről írásban olyan valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, amely a jogosultság megállapítását érdemben érinti. (pl. számla) -A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamattal növelten kell visszafizetni. -5 évre kizárható az ügyfél szándékosság esetén, vagy öt éven belül kétszeri cselekmény

22 . Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Ersók Norbert Főosztályvezető-helyettes MVH – Fejlesztési Főosztály az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések