Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 – 2013

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 – 2013"— Előadás másolata:

1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 – 2013
EMVA III. és IV. tengely kifizetési kérelmek benyújtása áprilistól A a MVH Fővárosi és Pest Megyei Kirendeltség 1391 Budapest PF.: 248.

2

3 Kifizetési Közlemények
49/2011. (III. 25.) MVH Közlemény A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú Közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről 50/2011. (III. 25.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 51/2011. (III. 25.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről

4 Kifizetési Közlemények
55/2011. (III. 25.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és – fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 54/2011. (III. 25.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 52/2011. (III. 25.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének igényléséről 53/2011. (III. 25.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről

5 A közlemény tartalma Közlemény [pdf]
1.melléklet: Kifizetési kérelem - Főlap [pdf] D – Falufejlesztés D – Vidéki Örökség D – Turizmus D – Mikrovállalkozások D – LEADER D – Tanyabusz D – IKSZT 2.melléklet: D Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő [pdf] 3.melléklet: D Számla- és bizonylatösszesítő B betétlap [pdf] 4.melléklet: D Árajánlatos tétel bejelentő lap [pdf] 5.melléklet: D Kifizetési kérelem – Építési tételek (ÉNGY) betétlap [pdf] 6.melléklet: D Tételrészletező betétlap [pdf] 7.melléklet: D Nyilatkozat közbeszerzési eljárás lebonyolításáról [pdf] 8.melléklet: Kitöltési útmutató [pdf] Közlemény szkennelt formátumban [pdf]

6 Jogszabály változások
23/2007. FVM rendelet módosítva, hatályos: évi XVII. MVH Törvény módosítva, hatályos: Jogszabály változások

7 A kifizetési kérelem benyújtása
A kifizetési kérelmet 2009-től évente: január 1-31., április 1-30., július 1-31., október 1-31. között lehet benyújtani.

8 Kérelem benyújtásának általános feltételei
Amennyiben külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, a támogatási kérelmet, a kifizetési kérelmet, valamint azok módosítására irányuló kérelmet (a továbbiakban együtt: kérelem) postai úton kell benyújtani az MVH által rendszeresített formanyomtatványon az ügyfél lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes MVH kirendeltséghez. LEADER jogcím esetében a kifizetési kérelem benyújtási helye: az illetékes Helyi Akciócsoport irodája

9 Kérelem benyújtásának általános feltételei
Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki a) az adott jogcím vonatkozásában rendelkezik az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal, és b) eleget tesz a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban előírt feltételeknek. Egy kifizetési kérelem benyújtási időszakban egy ügyfél egy jogcímre egy kifizetési kérelmet nyújthat be.

10

11 Kérelem benyújtásának általános feltételei
Egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem. Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül megnyíló kifizetési kérelem benyújtási időszakban, de legkésőbb január 31-ig kell benyújtani. Amennyiben a művelet megvalósulását követő egy éven belül nem nyílik meg kifizetési kérelem benyújtási időszak, az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb abban a kifizetési időszakban – de legkésőbb január 31-ig – kell benyújtani, amely a művelet megvalósulása után elsőként nyílik meg.

12 Beruházás megkezdése A művelet megkezdésének időpontja: a gép, berendezés, technológia beszerzése esetén a megrendelés (vételi szándék) írásban történő bejelentése vagy az adásvételi szerződés megkötése, illetve a számlán szereplő teljesítés dátuma közül a legkorábbi; építési beruházás esetében a kivitelezői szerződés megkötésének napja, ennek hiányában vagy közbeszerzés esetén az építési naplóba történő első bejegyzés dátuma; nem beruházási jellegű műveletek esetén a művelethez kapcsolódó tevékenységek megvalósításához kötődő vállalkozói szerződése megkötésének dátuma, vagy a megrendelés, felhívás írásban történő bejelentésének dátuma, vagy a tevékenység megvalósításához kapcsolódó beszerzésről, szolgáltatásról kiállított bizonylat teljesítésének dátuma közül a legkorábbi.

13 Kiadások elszámolása Kifizetés
A kifizetési kérelemmel nem számolható el a támogatási határozattal jóváhagyott mértéket meghaladó vagy nem a művelet végrehajtása érdekében felmerült kiadás. A kiadások igazolására a művelet megkezdése utáni gazdasági eseményről kiállított bizonylat szolgálhat. Ez a korlátozás nem vonatkozik a támogatási kérelem összeállítása érdekében felmerült kiadásokra, melyek esetében a művelet megkezdése előtti 12 hónapon belül kiállított bizonylat kerülhet elszámolásra. Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el.

14 Kiadások elszámolása Kifizetés
A kiadásigazoló bizonylaton az ügyfélnek legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napján fel kell tüntetnie a tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy VTSZ (vámtarifa) számát vagy Knkódját (kombinált Nomenklatúra-kódját), valamint az ügyfél-regisztrációs számát, a támogatási határozat azonosító számát és a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzést.

15 Kiadások elszámolása Kifizetés
A kifizetési kérelemhez az MVH által rendszeresített nyomtatványon számlaösszesítőt, tételrészletezőt kell mellékelni, amelyek tartalmazzák: a) a kiadásigazoló bizonylat azonosítóját, típusát, kiállítójának adószámát; b) a teljesítés időpontját; c) a fizetés módját, a pénzügyi teljesítés időpontját; d) a számlatétel megnevezését, típusát, SZJ vagy VTSZ számát, vagy KN-kódját e) a számlatétel nettó összegét, az ÁFA mértékét és ezek alapján az elszámolni kívánt összeget;

16 Kiadások elszámolása Kifizetés
f) a támogatási határozatban megállapított kiadási sor támogatási határozat szerinti azonosítóját, amelyhez a tétel tartozik; g) könyvvezetésre kötelezett személyek esetében a könyvvezetésért felelős személy nevét és aláírását; h) a számlatétel mennyiségét és mértékegységét; i) a kiadásigazoló bizonylat devizanemét és a devizanemben meghatározott nettó értékét; j) a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat azonosítóját, amennyiben a pénzügyi teljesítésre sor került.

17 Kiadások elszámolása Kifizetés
Csak a készpénzzel és banki átutalással kiegyenlített kiadások fogadhatók el a támogatás alapjaként. Az igénybe vett beruházási támogatás összegét kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek tőketartalékba (lekötött tartalékba) kell helyezni,nem kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek az egyéb bevételek között kell elszámolni saját könyvelésükben.

18 Kiadások elszámolása Kifizetés
Az ügyfél köteles a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni. Az ügyfél köteles a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50%-ával elszámolni, kivéve, ha a megvalósítási idő 24 hónap, vagy annál kevesebb, mert abban az esetben az irányadó megvalósítási határidőn belül kell a 80 %-ban meghatározott elszámolási kötelezettséget teljesíteni.

19 Kiadások elszámolása Kifizetés
Felújítással, korszerűsítéssel járó, valamint a nem mezőgazdasági beruházás a támogatási kérelem befogadását megelőzően nem kezdhető meg. A kedvezményezettnek a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein, az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1, valamint a 4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program logóját (a továbbiakban együtt: arculati elemek) fel kell tüntetnie.

20 Építési beruházásokra vonatkozó különös rendelkezések
Építési beruházások esetében a támogatási kérelemhez az MVH által rendszeresített formanyomtatványon mellékelni kell: a) az építési normagyűjtemény alapján munkanemenkénti költségvetés-összesítőt, b) az építési tételek részletes felsorolását, c) az építési normagyűjteményben nem szereplő tétel esetén az MVH által rendszeresített formanyomtatványon árajánlatos tétel bejelentő lapot, d) legalább kettő részletes árajánlatot, kivéve ha az ügyfél a támogatott műveletre vonatkozóan közbeszerzési eljárást folytat le.

21 Építési beruházásokra vonatkozó különös rendelkezések
Ha a támogatási határozat több kiadási tételt állapít meg, a kifizetési kérelem azonos kiadási tételéhez tartozó elszámolható kiadás összege a támogatási határozatban megállapított kiadási tétel összegét legfeljebb húsz százalékos mértékben meghaladhatja azzal, hogy az adott építésre jóváhagyott kiadások összege nem növekedhet. Építési beruházás esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása, valamint építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedély köteles. Amennyiben az építési napló nem tartalmazza a támogatás felhasználásának jogszerűsége megállapításához szükséges adatokat, az MVH a felmérési napló benyújtására hívhatja fel az ügyfelet.

22 Építési beruházásokra vonatkozó különös rendelkezések
Építési beruházás esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az üzemeltetéshez szükséges engedélyt, valamint az építési (létesítési) engedélyköteles beruházások esetén a művelet befejezését igazoló hatósági (használatbavételi, forgalombahelyezési, üzemeltetési) engedélyt is. A kifizetési kérelem esetén a támogatási kérelem benyújtási időszak első napján hatályos Építési Normagyűjteményt kell alkalmazni. Ha ezen Építési Normagyűjtemény nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor az első olyan a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakot követően hatályos Építési Normagyűjteményt kell figyelembe venni, amelyben az építési tétel szerepelt.

23 Egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó rendelkezések
A beruházáshoz kapcsolódóan az alábbi kiadások után is vehető igénybe támogatás: a) 23/2007. FVM rendelet 3. számú mellékletben hivatkozott szolgáltatások, az ott meghatározott mérték erejéig, b) az engedélyezési eljárás díja, c) a szabadalmi jogok és licencek ellenértéke. d) közműszolgáltatónak fizetett közműrácsatlakozási és -használatbavételi díj. Az elszámolni kívánt kiadások összegét fel kell tüntetni a támogatási kérelemben. Ez az összeg nem lehet több, mint a beruházás egyéb költségek nélkül számított jóváhagyott kiadásainak 12%-a.

24 Kifizetés A kifizetést az MVH az ügyfélnek az MVH-nál az ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlájára történő átutalással, forintban teljesíti a kifizetésről szóló határozat meghozatalától számított harminc napon belül.

25 Monitoring Az ügyfél az igénybe vett támogatáshoz kapcsolódóan köteles a monitoring rendszer működtetése céljából – külön jogszabályban foglaltak szerint – adatot szolgáltatni az erre rendszeresített nyomtatványon.

26

27 Üzemeltetés Az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás tárgya - kivéve a kötelezettség jóváhagyott átvállalásának esetét - nem idegeníthető el és nem adható bérbe, de jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné használhatatlanná válás esetén az MVH által rendszeresített formanyomtatványon történő bejelentést követően – a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve – saját forrásból lecserélhető • azonos rendeltetésű, azonos vagy magasabb műszaki tartalommal rendelkező tárgyi eszközre, és • gépberuházás esetén olyan gépre, technológiai berendezésre, mely szerepel a cserére irányuló kérelem benyújtásakor hatályos gépkatalógusban, beletartozik az adott jogcím vonatkozásában támogathatónak minősített gépcsoportba, a támogatási határozatban szereplő géppel azonos gépváltozathoz tartozik, és korszerűségi mutatója azonos vagy magasabb, mint a támogatási határozatban szereplő gép korszerűségi mutatója.

28 Kötelező rájegyzések Az adott időszakban elszámolni kívánt kiadásokat igazoló eredeti bizonylat(ok)on legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napján az ügyfélnek fel kell tüntetnie a támogatási határozat számát (iratazonosítóját), a határozatban megállapított, vonatkozó kiadási tételazonosítót, a számlatétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy VTSZ (vámtarifa) számát, az ügyfél-regisztrációs számot, valamint azt, hogy a bizonylat „támogatás elszámolására benyújtásra került”. Felhívjuk a figyelmet, hogy a bizonylat nem kerül elfogadásra és arra vonatkozóan támogatás megállapításra, amennyiben ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy arról bármely, az ügyfél kötelezettségeinél felsorolt, a bizonylatokon kötelezően feltüntetendő elem hiányzik. Ugyancsak a bizonylat elutasítását és a törvényben szabályozott jogkövetkezményeket vonja maga után, ha az eredeti bizonylaton arra utaló jel van, hogy a bizonylatot más támogatáshoz is benyújtották, és a tényállás tisztázása alapján az ügyfél kettős finanszírozás iránti igénye bizonyítható.

29 Munkatársaink Kérelemkezelés Falufejlesztés – Deme Nóra
Vidéki örökség – Füleky Csaba Mikrovállalkozás – Kökény Ildikó, Vitális Zsuzsanna Turizmus – Rózsahegyi Márton, Tóth Adrienn LEADER – Mészáros Zsuzsanna IKSZT – Szabó Eszter Jog és Közbeszerzés – Dr. Borbás Viktória Helyszíni Ellenőrzés – Fülöp Mátyás

30 Elérhetőségeink Köszönöm a figyelmet! Levelezési cím:
MVH Fővárosi és Pest megyei Kirendeltség 1391 Budapest Pf.: 248. Tel: 1/ Fax: 1/ Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 – 2013"

Hasonló előadás


Google Hirdetések