Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kifizetési kérelem EMVA –III- IV tengely Falumegújítás, vidéki örökség meg ő rzése 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kifizetési kérelem EMVA –III- IV tengely Falumegújítás, vidéki örökség meg ő rzése 1."— Előadás másolata:

1 Kifizetési kérelem EMVA –III- IV tengely Falumegújítás, vidéki örökség meg ő rzése 1

2 Kifizetési kérelmek Jogszabályi háttér: • 2007 évi XVII tv. (MVH tv.) 23/2007 FVM rendelet (Vhr.), jogcímrendeletek: 102/2012. (X.1.) VM rendelet, 103/2012. (X.1) VM rendelet, MVH közlemények ezeket foglalják össze, érthet ő formában. /falu: 114/2013. (VII.22.), vidéki örökség: 111/2013. (VII.22.) számú MVH közlemények/ www.mvh.gov.hu • egyéb jogszabályok: ÁFA tv, számviteli tv, GT, PTK, 191/2009. (IX.15.) Korm. r. az épít ő ipari kivitelezési tevékenységr ő l 2

3 Kérelmek benyújtása Kizárólag elektronikusan, MVH által rendszeresített formanyomtatványon Benyújtáshoz Ügyfélkapu (felhasználói név, jelszó) szükséges Elektronikus benyújtással kapcsolatos részletes tájékoztatás letölthet ő : www.mvh.gov.hu 114/2013 (VII.22) MVH közlemény 2. sz. melléklet www.mvh.gov.hu Feltétele: • joger ő s jóváhagyó/részben jóváhagyó támogatási döntés • Nem áll felszámolás, végelszámolási adósságrendezési eljárás alatt term. személy gazdálkodásával összefügg ő végrehajtási eljárás alatt. 3

4 Kérelmek benyújtás lehetséges id ő szaka  Február 1- május 31-ig  Augusztus 1-december 31-ig Egy évben kett ő KK nyújtható be ugyanazon projekt vonatkozásában Kifizetési kérelem módosítására kizárólag a benyújtási id ő szakban, a benyújtást követ ő 10 napon belül van lehet ő ség elektronikusan. 4

5 Kérelmek benyújtása • Egy kifizetési id ő szakban több kérelem is benyújtható, ha  A két KK benyújtás között legalább 3 hónap telt el, vagy  Az el ő z ő kérelemre hozott döntést az MVH közölte az ügyféllel  vagy az el ő z ő kérelmet az ügyfél az új kérelem benyújtásával egyidej ű leg visszavonta. (Vhr. 16/B § (2)) 5

6 Kérelmek benyújtása Vhr-t ő l eltér ő en! - Els ő kifizetési kérelmet a támogatási döntés közlését ő l számított 6 hónapon belül be kell nyújtani és a támogatási határozattal jóváhagyott támogatási összeg (csökkentve a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével) legalább 10%-kal el kell számolni!!! - az utolsó kifizetési kérelmet legkés ő bb a m ű velet megvalósulását követ ő hat hónapon belül, de legkés ő bb 2015. január 31-ig kell benyújtani. 6

7 Alapjogosultság Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kifizetési kérelmet, ha azt  nem megfelel ő módon, úton, (kizárólag elektronikusan!)  nem a megadott határid ő ben nyújtották be. Fontos! Az aktuális közlemények alapos áttanulmányozása, betétlapok kitöltési útmutatónak megfelelő kitöltése. 7

8 Benyújtandó mellékletek Kifizetési kérelemhez:  az els ő, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a joger ő s építési engedély hiteles másolatát vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles;  engedélyköteles tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a joger ő s- hatáskörrel rendelkez ő építési hatóság- használatbavételi-engedélyének hiteles másolatát a létesítmény használatához.  nem engedélyköteles tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez m ű szaki átadás-átvételi jegyz ő könyv  Falufejlesztés: 4. célterület esetén78/2003. (XI.27.) GKM rendelet 3. §-a szerinti megfelel ő ségi tanúsítványok, használatba vétel engedélyesésének dokumentumai  Vidéki örökség: 4. célterület esetén utolsó kk benyújtásának feltétele, hogy az önk. kihirdesse az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló önk-i rendeletet. 8

9 Benyújtandó mellékletek  számlák, ÉNGY szerinti bontású számlarészletez ő k, kifizetést igazoló bizonylatok ügyfél által hitelesített másolatai („az eredetivel mindenben megegyez ő másolat”, cégszer ű aláírás)  szerz ő dés (számlázással összhangban), vagy visszaigazolt megrendelés  teljesítésigazolás  építési napló  számításokkal alátámasztott felmérési napló  közbeszerzés dokumentumai (Vhr. 33.§) 9

10 Projekt megkezdhet ő : • a Vhr. 25§ (1) alapján a támogatási kérelem befogadását megel ő z ő en nem kezdhet ő meg. • Kezdés id ő pontok: - szerz ő dés kötés, - megrendelés, - építési naplóba történ ő els ő bejegyzés Tervezéshez, el ő készítéshez köt ő d ő általános költségek felmerülése, közbeszerzési kötelezettség esetén annak megkezdése nem min ő sül a m ű velet megkezdésének 10

11 Művelet megvalósítási ideje Vhr. 25. § (2) bekezdésétől eltérően a támogatási döntés közlésétől számított 2 éven belül meg kell valósítani a beruházást, de legkésőbb 2014.december 31-ig. 11

12 Kérelmek feldolgozása Kifizetési kérelem feldolgozása: támogatási döntésben foglaltak, valamint a kifizetési kérelemben feltüntetett illetve ténylegesen megvalósított tételek dokument um alapú, valamint a helyszínen történ ő összehasonlítása, figyelemmel a jogszabályokban el ő írtakra – Teljes kör ű adminisztratív ellen ő rzés – Egyszeri hiánypótlási lehet ő ség (azonos tárgyra vonatkozóan) – Helyszíni ellen ő rzés/szemle 12

13 Kifizetés alapja Elszámolható: • Max. a támogatási döntéssel jóváhagyott összeg, a támogatási cél, m ű velet végrehajtása érdekében az ügyfélnél felmerült kiadások, melyet teljesített gazdasági eseményr ő l az ügyfél nevére kiállított, pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat igazol. • Projekt megkezdése ( befogadó végzés) utáni gazdasági eseményr ő l kiállított bizonylat kivéve a támogatási kérelem összeállítása érdekében felmerült kiadásokra, melyek esetében a támogatási kérelem benyújtása el ő tti 12 hónapon belül kiállított bizonylat kerülhet elszámolásra. (31§ (5)) • Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el. 13

14 Számviteli bizonylat • az elszámolás alapja számla • meg kell felelni a számvitelr ő l szóló 2000. évi C. törvénynek illetve az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény által el ő írt formai és tartalmi el ő írásainak. 14

15 Számla • igazoltan kiegyenlített, fontos a kifizetés igazolható voltának ellen ő rzése (banki kivonat, banki igazolás, szállítói igazolás, készpénz, 2 M felett kp. APEH bejelent ő ) csak készpénz és banki átutalás (kompenzáció nem lehet) • jóváhagyott projekthez kapcsolódó, kedvezményezett nevére, címére kiállított (székhely, telephely) • fizikai teljesítés igazoltan megtörtént (el ő legszámla önmagában nem, csak a kapcsolódó vég/részszámlával együtt) • más programhoz nem került benyújtásra, eredeti bizonylat • kötelez ő rájegyzések: „támogatás elszámolására benyújtása került”, támogatási határozat vonalkódját, 15

16 Szakért ő i díjak • A beruházáshoz kapcsolódóan az egyéb kiadások után is vehet ő igénybe támogatás: – Megel ő z ő szakért ő i díjak: az engedélyezési eljárás díja, szakért ő i, tervezési díj, mely kérelem benyújtását megel ő z ő 12 hónapban felmerült, a Vhr. 3. melléklete szerinti mértékig, – a megvalósítás során igénybe vett szakért ő k díja is bele tartozik, pl: m ű szaki ellen ő r, közbeszerzési eljárás során igénybevett szakért ő k díjazása • Ezek mértéke : maximum az ezen tételek nélkül számított bekerülési költség 12%-át nem haladhatja meg. 16

17 Egyéb elszámolható kiadások • A 23/2007.(IV.17.) FVM rendelet 3 sz. mellékletében hivatkozott szolgáltatások, az ott meghatározott mérték erejéig • Az engedélyezési eljárás díja • A szabadalmi jogok és licencek ellenértéke • Közm ű szolgáltatónak fizetett közm ű - rácsatlakozási és –használatbavételi díj • Sikerdíj nem támogatható! Vhr.31. § (6) Önállóan nem számolható el, kivéve utolsó kifizetési kérelem. Vhr. 31. § (7)

18 Építéssel járó tevékenységek 23/2007. (IV.17. ) FVM rendelet 30. § • Építési beruházás esetén építési m ű szaki ellen ő r alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelez ő, ha a beruházás nem építési engedélyköteles. (Kivéve 1.500.000,-Ft alatti jóváhagyott elszámolható kiadás esete, amikor m ű szaki ellen ő r alkalmazását nem kell igazolni.) • Felmérési napló • Elszámolni kívánt bizonylathoz ÉNGY szerinti bontású számlarészletez ő nek is rendelkezésre kell állnia. • Csak annyi anyag számolható el, amennyi beépítésre is került. • Használt épít ő anyag, saját munka nem számolható el. • Min ő ségi tanúsítvány minden épít ő anyagról 18

19 Kifizetési kérelem összeállítása • Építés: ÉNGY alapján, a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló id ő szak els ő napján érvényes katalógust kell figyelembe venni • Ha nincs bent a tétel az ÉNGY-ben két árajánlat csatolása (ha az azonos a támogatási kérelemben lév ő vel, akkor nyilatkozat err ő l). • Nagyon fontos: tényleges megvalósítás alapján (típus, méret, mennyiség) 19

20 Módosítási lehet ő ségek Építési beruházás esetén • a támogatási kérelem eredeti m ű szaki tartalma – a hatóság kötelez ő el ő írásainak teljesítése érdekében (a kérelemhez mellékelni kell a hatóság kötelez ő el ő írását igazoló dokumentumot) – az els ő kifizetési kérelem benyújtását megel ő z ő en egy alkalommal a kifizetési kérelem benyújtásának napját megel ő z ő 30. napig, melyhez m ű szaki ellen ő ri véleményt kell csatolni. (negatív irányba nem) Új munkanem is bekerülhet Nem min ő sül módosításnak: • Amennyiben az építési beruházásra vonatkozó támogatási döntés több kiadási tételt állapít meg, a kifizetési kérelem azonos kiadási tételhez tartozó elszámolható kiadási tételhez tartozó elszámolható kiadás összege legfeljebb 20 százalékos mértékben meghaladhatja • Új munkanem felvétele: amennyiben a módosított építési tétel révén létrejött beruházási elem épületszerkezeti funkciója, használati módja, helye és mérete a támogatási határozattal jóváhagyott m ű szaki dokumentációhoz képest nem változik, és azt az épít ő ipari kivitelezési tevékenység m ű szaki ellen ő re az MVH által rendszeresített formanyomtatványon tett nyilatkozatával minden módosított tételre kiterjed ő en igazolja. 20

21 Megvalósítás helyének módosítása Vhr. 25/A § alapján: • Bírósági vagy közigazgatási határozattal igazoltan, az ügyfélnek fel nem róható okból a beruházás a kérelem benyújtásának a helyén nem megvalósítható, nem folytatható ÉS Megfelel az új helyszín a támogatási kérelemben eredetileg megjelölt helyszínre vonatkozó feltételeknek ÉS Támogatási összeg nem változhat • Hatósági kötelezés nélkül: erre vonatkozó kérelmét az 1. kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló id ő szak lejártát megel ő z ő 60. napig el ő terjeszti. 1 alkalommal terjeszthet ő el ő ilyen irányú kérelem. 21

22 Kötelezettségek • Üzemeltetési kötelezettség: – Utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart – Üzemeltetési kötelezettség végéig fent kell tartani a pénzügyi tervben vállalt mutatók értékét, egyébként a jogcím rendeletben foglalt jogkövetkezmények érvényesítésére kerül sor. 22

23 Fontos tudni • A támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegét, legalább 80%-ban teljesíteni kell. (80-50% közötti teljesítés esetén 20% szankció) • Közbüls ő elszámolások során nem fizethet ő ki több támogatás, mint a határozatban jóváhagyott támogatási összeg 80%-a. • Forinttól eltér ő pénznemben kiállított számla esetén az átváltás a számlán feltüntetett teljesítési id ő pontját megel ő z ő hónap utolsó napján érvényes MNB középárfolyamán történik • Döntéssel összefügg ő gazdasági eseményekr ő l elkülönített nyilvántartást köteles vezetni. (Vhr. 3. § 43.) 23

24 Fontos tudni Hiánypótlás • naptári napra vonatkozik a határid ő • benyújtás postai úton • a határid ő n túl beérkezett hiánypótlás nem vehet ő figyelembe • az ügyfél nem kérheti a hiánypótlási határid ő meghosszabbítását • az ügyfél nem kezdeményezheti a kérelem felfüggesztését • nincs önkéntes hiánypótlás • egy tárgyban egyszer van mód hiánypótlásra 24

25 Fontos tudni Ügyintézési határid ő • A kifizetési kérelmet annak beérkezését ő l (elektronikus benyújtás + 10 nap) számított 3 hónapon belül bírálja el az MVH és a döntésr ő l határozatban értesíti az ügyfelet – HP 2 hónapon belül • Az ügyintézési határid ő indokolt esetben maximum 3 hónappal meghosszabbítható • Kifizetés a döntést ő l számított 30 napon belül ügyfél- regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlára történ ő átutalással 25

26 Köszönöm figyelmüket


Letölteni ppt "Kifizetési kérelem EMVA –III- IV tengely Falumegújítás, vidéki örökség meg ő rzése 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések