Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szabálysértés és büntetése Dr. Csintalan Csaba Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szabálysértés és büntetése Dr. Csintalan Csaba Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék."— Előadás másolata:

1 A szabálysértés és büntetése Dr. Csintalan Csaba Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék

2 A közigazgatási jogi szankció Mindig jogellenes magatartás esetén Hátrányokozás – Adekvát hátrány – Címzett személyét érintő hátrány – Jogi hátrány Kikényszerítés lehetősége Mindig arra feljogosított szervek alkalmazzák Hiányzik a szankció szubjektív oldala

3 Funkciórendszere Jogérvényesítés – Kikényszerítő – Eltiltó – Korrekciós Speciális és generális prevenció Represszió Kártérítés Jogsértés ára

4 Speciális anyagi jogi szankciók Igazgatási korlátozások – Engedély visszavonása – Szervezet működésének felfüggesztése – Tagsági viszony felfüggesztése – Eltiltás tevékenység gyakorlásától – Intézmény bezáratása

5 Bírságok – Felügyeleti bírság – Ágazati bírság – Köztestületeknek a saját tagjaira kiszabható bírságai

6 Anyagi jogi bírságok Ágazati törvények és rendeletek Nem tartoznak a Ket. végrehajtási szankciói közé Személyi hatály: szervezetek és természetes személyek Maximumok és a minimumok Általában Ket., de sok speciális eljárás is Hatáskör: általában dekoncentrált szerv, ritkán önkormányzat Többször kiszabhatók Elkülönített állami alapokba fizetik

7 A szabálysértési felelősség Szabálysértés: jogellenes, tevésben vagy mulasztásban megnyilvánuló magatartás, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet azzá nyilvánít Kísérlet: csak meghatározott tényállásoknál büntetendő

8 Területiség elve: főszabály: belföldön elövetett Személyi hatály: magyar, külföldi Időbeli hatály

9 Felelősségrevonás akadályai Kizáró okok Gyermekkor (14 év) Kóros elmeállapot (elmebetegség, gyengeelméjűség, tudatzavar) Kényszer, fenyegetés Tévedés, megtévesztés Jogos védelem, végszükség Magánindítvány hiánya Egyéb tv-i okok

10 Megszüntető okok Büntethetőség elévülése Felelősségrevonás mellőzése Elkövető halála Kegyelem

11 Elévülés Büntethetőség – Relatív: 6 hó az elkövetéstől – Abszolút: 2 év Kiszabott büntetés – Relatív: 1 év a jogerős határozattól – Abszolút: 2 év

12 Büntetések I. Önálló elzárás Csak törvény Alternatív büntetési forma Csak bíróság Tárgyalás 1 nap – 60 nap; halmazat: 90 nap Mellette lehet: elkobzás, kiutasítás nem lehet elzárás: fiatalkorú, aránytalanul súlyos teher (pl. fogyatékos, kórházi fekvőbeteg)

13 Büntetések II. Pénzbírság az állam javára fizetendő 1000 – 150 000 Ft (önk. rendelet: max 30e) pénzbírság meg nem fizetése: – fokozatosság elve – közvetlen letiltás – adók módjára behajtás – közérdekű munka (5000 Ft/6 óra, fiatalkorú is) – elzárás (kivételek), 1 nap=1-3e Ft

14 Helyszíni bírság 500 -10 000 Ft tettenért elkövető formális bizonyítási eljárás nélkül alacsonyabb összegű bírság ha átveszi, jogorvoslatnak nincs helye ha vitatja: feljelentés elzárásra átváltoztatható

15 Intézkedések Büntetés helyett vagy mellett Figyelmeztetés Kitiltás (6 hó - 2 év, sportrendezvény) Járművezetéstől eltiltás (önálló vagy pénzbírság mellett) (1 hó – 1 év) Elkobzás

16 Mindig dolog, a helyébe lépő érték nem Tulajdonjog az államra száll Önállóan vagy büntetés vagy intézkedés mellett Kötelező: – Szabálysértés eszköze – Közbiztonságot veszélyezteti – Amely a szabálysértés útján jött létre – Amit az elkövetésért kapott Méltányosságból mellőzhető, arányosság Lehet: amire a szabálysértést elkövették

17 A szabálysértési eljárás Eljáró hatóságok Általános szabálysértési hatóság: jegyző Rendőrség Vám- és pénzügyőrség Felügyeletek (pl. ÁNTSZ, fogyasztóvédelmi felügyelőség, nemzeti park igazgatóság)

18 Bíróság mint jogorvoslati fórum: helyi bíróság a szabálysértési határozat ellen benyújtott kifogást bírálja el a szabálysértési határozat ellen benyújtott ügyészi óvást bírálja el, ha a hatóság nem ért vele egyet mint ügydöntő szerv: elzárással is sújtható szabálysértések esetén: 1. fok: helyi, 2. fok: megyei bíróság mint végrehajtási fórum: pénzbírság átváltoztatása: helyi bíróság

19 Ügyész kényszerintézkedések ellen benyújtott panaszok elbírálása az eljárásban (a bíróság előtt nem támadható meg) szabálysértési büntetés (önálló elzárás) esetén spec. felügyeleti jogosítványok

20 Eljárás alá vont személy Elkövető, felbújtó, bűnsegéd Ártatlanság vélelme megismerheti, mivel gyanúsítják kérdéseket tehet fel, indítványozási jog iratokba betekinthet, másolatot készíthet jogorvoslathoz való jog védőt vehet igénybe Védelemhez való jog (ügyvéd, nagykorú hozzátartozó, törvényes képviselő)

21 sértett: akinek jogát, jogos érdekét a szabálysértés sértette vagy veszélyeztette közreműködhet a tényállás tisztázásban kárigényét érvényesítheti magánindítvány joga feljelentő: nem gyakorolhatja a sértetti jogokat (pl. jogorvoslati jog)

22 Illetékesség általános: az eljárás alá vont személy lakóhelye kivételes: – az eljárás alá vont személy tartózkodási helye – munkahelye, szolgálati helye – cselekmény felderítésének helye – megelőzésen alapuló illetékesség – központosított illetékesség

23 Bizonyítási eszközök szabad bizonyítási rendszer: a tényállás tisztázása a hatóság feladata Tanúvallomás: tanúskodni kötelező!, korlátozott tanúvédelem Szakvélemény, tolmács Tárgyi bizonyítási eszköz Okirat Szemle Elkövető vallomása (megtagadhatja)

24 Kényszerintézkedések Feltartóztatás és előállítás – A szabálysértés megszakítása – Azonnali felelősségrevonás – Bizonyíték beszerzése – Személyazonosság megállapítása

25 Szabálysértési őrizet – Elzárással is sújtható – Tettenérés – Gyorsított bírósági eljárás – Legfeljebb 72 óra

26 Elővezetés (útbaindítás) Ruházat, csomag, jármű átvizsgálása Lefoglalás – Tárgyi bizonyíték – Ami elkobozható Rendbírság: 500- 5000 Ft

27 Eljárás megindítása Feljelentés Hivatalos észlelés

28 Tényállás tisztázása további adatok közlésére felhívás, tanúk szakvélemény beszerzése iratok, tárgyi bizonyítékok beszereztetése más szervek felhívása adatközlésre Kártérítés megállapítása: nem kötelező

29 Eljárás megszüntetése 1. a cselekmény nem szabálysértés 2. a szabálysértést nem az eljárás alá vont személy követte el 3. nem állapítható meg a szabálysértés elkövetése, az eljárás alá vont személy kiléte, tart. helye 4. eljárás alá vont személy meghalt 5. felelősséget kizáró ok fennállta 6. büntetőeljárás van folyamatban ellene emiatt 7. olyan kötelesség, amelyet jogerős egyedi államigazgatási határozat állapított meg 8. elévülés 9. elkobzás alkalmazása felelősségre vonás nélkül

30 Panasz sértett 8 napon belül teheti 3 napon belül továbbítja ügyészségre, ha nem ad helyt a panasznak 8 napon belül ügyész elbírálja: elutasítja határozatot hatályon kívül helyezi és a szab.sért. hatóságot új eljárásra utasítja

31 Érdemi határozat 30 napon belül egyszer 30 nappal meghosszabbítható

32 Kifogás pénzbírság intézkedések járművezetéstől eltiltás elkobzás egyes kártérítések ellen benyújtás: a határozat közlésétől számított 8 napon belül eljárás alá vont személy, törvényes képviselője, védő, a kártérítést illetően a sértett döntés: aki a határozatot hozta: határozat módosítása, visszavonása vagy a kifogás elutasítása ismételt kifogás esetén: helyi bírósághoz teszik át az iratokat

33 Felettes közigazgatási szerv jogköre csak (!) törvényességi ellenőrzés, közig. jogorvoslat: megszűnt információkérés törvényességi ellenőrzés jogszabálysértés esetén felhívja a szabálysértési hatóság vezetősének figyelmét érdemi határozat törvényessége aggályos → illetékes ügyészhez fordul

34 Ügyészi törvényességi felügyelet óvás végrehajtásra halasztó hatálya van súlyosítási tilalom: az elkövető terhére határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül van csak helye óvásnak

35 Bíróság előtti eljárás Első fokú bíróság egyesbíró a bíróságot a szabálysértési hatóság határozata sem ténybeli, sem jogbeli kérdésekben nem köti! hátrányosabb rendelkezést csak új bizonyíték esetén hozhat (relatív súlyosítási tilalom), ha ez alapján olyan új tényt állapít meg, amelynek folytán súlyosabb minősítést, vagy jelentősen súlyosabb büntetést kell alkalmazni

36 Intézkedések a kifogás alapján ügy áttétele eljárás felfüggesztése eljárás megszüntetése hatályon kívül helyezi a szabálysértési hatóság határozatát, ha: – törvényben kizárt személy hozta – nem a hatáskörében járt elvagy túllépte azt

37 A kifogás elintézése 30 napon belül tárgyalás nélkül, az iratok alapján dönt a szabálysértési hatóság határozatát hatályban tartja, ha a kifogás alaptalan megváltoztatja, ha a jogszabályt helytelenül alkalmazták végzés ellen fellebbezés nincs, de 8 napon belül tárgyalás tartása kérhető (halasztó hatály) sértett: kizárólag kártérítést érdemi elbíráló rendelkezéssel kapcsolatban kérheti a tárgyalást

38 Szabálysértési tárgyalás szabályai ha tárgyalást kértek, akkor bíróság zárt ülésen határoz, és azonnal nyilvánosan kihirdeti határozatát ügydöntő határozat: a tárgyalás mellőzésével hozott végzést hatályban tartja, megváltoztatja vagy hatályon kívül helyezi és az eljárást megszünteti

39 Perújítás bírósági végzésekre mint rendkívüli jogorvoslat elkövető hátrányára nem változtatható meg az eredeti határozat

40 Végrehajtás Alapelve: fokozatosság Pénzbírság határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell megfizetni közvetlen letiltás adók módjára történő behajtás (ha nincs mód közvetlen letiltásra) közérdekű munka (ha nincs mód a behajtásra) - jogorvoslat nincs, max. 30 nap elzárás (ha nem végzi el a közérdekű munkát) – helyi bíróság végzi az átváltoztatást

41 Méltányossági kérelem pénzbírság ellen járművezetéstől eltiltás ellen elkobzott dolog visszaszerzése


Letölteni ppt "A szabálysértés és büntetése Dr. Csintalan Csaba Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék."

Hasonló előadás


Google Hirdetések