Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szabálysértési jog.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szabálysértési jog."— Előadás másolata:

1 Szabálysértési jog

2 A szabálysértés fogalma
A szabálysértés az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet a törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit a szabálysértési törvényben meghatározott joghátrány fenyegeti.

3 Jogszabályok 1999. évi LXIX. Tv. a szabálysértésekről
218/1999 (XII. 28.) Kr. az egyes szabálysértésekről

4 A szabálysértési felelősség
Szándékosság, de legalább gondatlanság az elkövetésben Az elkövetővel szemben ne legyen kimutatható felelősséget kizáró ok Nem vonható felelősségre: 14 év alatti életkorú Elmebeteg Tudatzavar Gyengeelméjű Kényszer vagy fenyegetés hatása alatt Jogos védelmi helyzetben Végszükségben Tévedésben Elévülés

5 Elévülés 6 hó Az elkövetéstől számított 6hónapon belül meg kell indítani az eljárást. Ha nem, 6 hó elteltével eljárás nem indítható. Ha 6 hón belül megindították az eljárást, a cselekmény elkövetésétől számított 2 éven belül marasztalhatja el. 2 év után semmiféle felelősségre vonásnak nincs helye.

6 Szabálysértési hatóságok
Helyi bíróság (egyesbíróként, elzárással is sújtható szabálysértések esetén) Önkormányzat – jegyző Vám- és Pénzügyőrség meghatározott szervei Rendőrség Egyéb szervek ÁNTSZ Bányakapitányságok Magyar Bányászati Hivatal Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Határőrség Hírközlési Felügyelet Nemzeti park igazgatóságok Szerencsejáték Felügyelet

7 Az eljárás alá vont jogai és kötelezettségei
Az eljáró hatóságok kötelesek az eljárás minden szakaszában figyelemmel kísérni , hogy az abban részt vevők ismerik-e jogaikat és kötelezettségeiket, és hogy megfelelő módon élnek-e azokkal. Kötelező felvilágosítás.

8 Jogok Az ügy megismeréséhez való jog
Kérdezés és felvilágosítás kérésének joga Ügy-előbbreviteli jog Észrevételezés joga Indítványozás joga Képviselethez való jog Jogorvoslati jog Ártatlanság vélelméhez való jog Szabad védekezéshez való jog Vallomástétel megtagadásának joga

9 Kötelezettségek Megjelenési kötelezettség
(szabályszerű idézésre az abban megjelölt helyen és időben) kivétel: előzetes kimentés alapos indok alapján Mulasztástól számított 8 napon belül igazolható a hatóságnál a távolmaradás oka Vétkes mulasztás esetén: mulasztási bírság, költségtérítés, Ismételt mulasztás esetén: elővezetés

10 Tűrési kötelezettség Költségviselési kötelezettség

11 Az elkövetővel szemben kiszabható büntetések és intézkedések
Vétkesség megállapítása = büntetéskiszabás, intézkedés Arányosság

12 Büntetés - pénzbírság BÜNTETÉS: - elzárás (csak Tv állapíthatja meg)
1-60 nap nincs helye eltiltásnak:- fiatalkorú - fogyatékos - terhes (4 hó) - 16 év alatti gyereket e- gyedül nevelő szülő - pénzbírság 1000 – Ft önkormányzati rendelet alapján: max Ft átváltozatás: - 1 nap elzárás 1000 – 3000 Ft - 1 nap közérdekű munka 5000 Ft Végrehajtás elévülése: 1 év

13 Intézkedés Járművezetéstől eltiltás Elkobzás Kiutasítás Figyelmeztetés
Kitiltás

14 Járművezetéstől eltiltás
Akár főbüntetés mellett, akár önálló intézkedésként alkalmazható, ha a szabálysértést engedélyhez kötött járművezetés szabályainak megszegésével követte el. Időtartam: 1 hó – 1év Vonatkozhat járműkategóriára vagy járműfajtára.

15 A szabálysértés elkövetéséhez eszközül használt tárgyakra,
Elkobzás A szabálysértés elkövetéséhez eszközül használt tárgyakra, Szabálysértés útján létrejött tárgyakra, Szabálysértésért kapott tárgyakra.

16 Időtartamát hónapokban kell meghatározni (max. 2 év)
Kiutasítás Külföldi elkövető esetén alkalmazható önállóan vagy pénzbüntetés mellett. Időtartamát hónapokban kell meghatározni (max. 2 év)

17 Alkalmazható büntetés helyett, ha a szabálysértés csekély súlyú.
Figyelmeztetés Alkalmazható büntetés helyett, ha a szabálysértés csekély súlyú.

18 Büntetés alkalmazása mellett vagy önállóan alkalmazható.
Kitiltás Büntetés alkalmazása mellett vagy önállóan alkalmazható. Sportrendezvényen való részvétellel összefüggő szabálysértés miatt sportrendezvényről, sportlétesítményből Időtartama: 6 hó – 2 év

19 Hatósági eljárás indítása Helyszíni bírság
500 – Ft Csekk Befizetés: 30 nap Fellebbezni ellene nem lehet

20 Jogorvoslat Legfontosabb és legáltalánosabb jog az eljárásban szereplők számára a hatóság döntéseivel szemben Valamennyi jogterület Kétoldalú kapcsolat: Hatóság (döntése, tevése, mulasztása…) Magánszemély (aki sérelmezi a hatóság aktusát)

21 Panasz Kifogás Fellebbezés

22 (pl. valami átvizsgálása, lefoglalása, rendbírság kiszabása)
Panasz Nem az ügy érdemében, hanem egyéb kérdésben hozott határozattal kapcsolatban. (pl. valami átvizsgálása, lefoglalása, rendbírság kiszabása) (Csak a sértett élhet vele: eljárás megszüntetése) Határozat közlésétől számított 8 napon belül terjeszthető elő a szabálysértési hatóságnál. Ha nem ad helyt neki, az ügyészségre továbbítja az iratokkal együtt Az ügyész: Vagy elutasítja a panaszt Vagy hatályon kívül helyezi a határozatot és új eljárása folytatására utasítja a hatóságot.

23 Kifogás 8 napon belül Pénzbírság, figyelmeztetés, járművezetéstől eltiltás, kiutasítás, elkobzás esetén. A hatóság döntése: Visszavonja döntését A kifogást tévő javára módosítja határozatát Ha ezekkel nem él, a helyi bírósághoz terjeszti fel az iratokat 30 napon beül tárgyalás nélkül végzéssel dönt megfellebbezni nem lehet, de 8 napon belül lehet tárgyalást kérni

24 Fellebbezés Ha bíróság volt az első fokon eljáró szabálysértési hatóság.

25 Az eljárás megindítása
Feljelentés, vagy Hatóság részéről eljáró személy észlelése vagy tudomására jutás alapján indul. Feljelentés: Szóban vagy írásban Bármely személy vagy szerv Jegyzőkönyvezik Tartalma: Az eljárás alá vont személy ismert személyi adatai Az elkövetett cselekmény helye, ideje, körülményei, bizonyítási eszközök megjelölése Az érdemi határozatot az eljárás megindítását követő 30 napon belül meg kell hozni (bonyolultság esetén egyszer 30 nappal meghosszabbítható)

26 Az eljárás felfüggesztése
ha az ügy elbírálása során olyan kérdés előzetes eldöntésétől függ, amelyben a döntés más szerv hatáskörébe tartozik Ha az ismert eljárás alá vont személy távolléte az ügy érdemi elbírálását nem teszi lehetővé. Az elévülésbe nem számít bele. 2 éven belül az eljárást a rendelkezésre álló adatok alapján mindig be kell fejezni.

27 Az eljárás megszüntetése
Ha a cselekmény nem szabálysértés Nem a felelősségre vont követte el Az adatok alapján nem állapítható meg a szabálysértés elkövetése, az eljárás alá vont személy kiléte, tartózkodási helye, és az eljárás folytatásától nem várható eredmény Az eljárás alá vont személy meghalt Felelősséget kizáró ok áll fenn A cselekmény miatt büntetőeljárás van folyamatban, vagy már jogerősen elbírálták büntetőeljárás vagy szabálysértési eljárás keretében Olyan kötelesség megszegéséről van szó, amelyet jogerős egyedi államigazgatási határozat állapított meg Elévülés Az eljárás alá vont személy felelősségre vonása nélkül alkalmaz elkobzást

28 Egyes szabálysértések

29 Lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés
141. § (1) Aki a) a lőfegyver vagy lőszer gyártására, tartására, kereskedelmére, javítására és használatára vonatkozó szabályokat megszegi, b) lőfegyverdarabot vagy lőszerelemet engedély nélkül készít, megszerez, tart vagy forgalomba hoz, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Aki a) a légfegyver, gáz- és riasztófegyver, illetőleg hatástalanított lőfegyver gyártására, kereskedelmére, megszerzésére, tartására vagy használatára vonatkozó szabályokat megszegi, b) a lőtér üzemeltetésére vonatkozó rendelkezéseket megszegi, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (3) (4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik. (5) Azt a lőfegyverdarabot vagy lőszerelemet, amelyre nézve az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértést elkövették, el kell, azt a légfegyvert, gáz- és riasztófegyvert, amelyre nézve a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szabálysértést elkövették, el lehet kobozni.

30 Rendzavarás 142. § (1) Aki a) verekszik, továbbá aki mást verekedésre felhív, b) rendzavarás vagy garázdaság esetén a hatóság vagy az eljáró hivatalos személy intézkedésével szemben engedetlenséget tanúsít, elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Aki nyilvános rendezvényen a) lőfegyvert vagy robbanóanyagot, illetőleg az élet kioltására vagy testi sértés okozására alkalmas eszközt tartva magánál jelenik meg, b) a rendező szerv, illetőleg a rendőrség biztonságra vonatkozó felhívásának, rendelkezésének nem tesz eleget, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság, a (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendőrség hatáskörébe tartozik. (5)

31 Tulajdon elleni szabálysértések
157. § (1) Aki a) húszezer forintot meg nem haladó értékre lopást, sikkasztást, jogtalan elsajátítást, orgazdaságot, b) húszezer forintot meg nem haladó kárt okozva készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélést, csalást, szándékos rongálást, c) húszezer forintot meg nem haladó vagyoni hátrányt okozva hűtlen kezelést követ el, úgyszintén, aki e cselekmények elkövetését megkísérli, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Aki idegen, nem gépi meghajtású járművet mástól azért vesz el, hogy jogtalanul használja, harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (3) Aki műemléket, muzeális tárgyat, az államhatárt, a megye-, város-, községhatár vagy a birtokhatár megjelölésére szolgáló hivatalos jelet, tömegközlekedési vagy távközlési eszközt, közúti jelzést, továbbá parkot vagy az ahhoz tartozó felszerelést gondatlanul megrongálja, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt szabálysértési eljárásnak csak magánindítványra van helye, ha a sértett az elkövető hozzátartozója. (5) Aki a húszezer forintot meg nem haladó lopást mező-, illetőleg erdőgazdaságilag hasznosított földön lévő terményre, termékre, illetve haszonállatra, vagy az ott elhelyezett felszerelésre, eszközre követi el, elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (6) Az (5) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik. (7)-(8)

32 Ittas vezetés 42. § (1) Aki a) vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, továbbá közúton vagy a közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású járművet úgy vezet, hogy szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, vagy a jármű vezetését ilyen állapotban lévő személynek engedi át, b) nem gépi meghajtású járművet szeszes italtól befolyásolt állapotban vezet vagy hajt, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást alkalmazhat. (3) Az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott szabálysértés miatt közúti határátkelőhelyen a határőrség helyszíni bírságot szabhat ki. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott közúti közlekedési szabálysértés esetén - a szabálysértési jogsegély keretében - a pénzbírságot kiszabó jogerős határozat végrehajtása átadható.

33 A közúti közlekedés rendjének megzavarása
46. § (1) Aki a közúti közlekedés szabályait megszegi és ezzel másnak vagy másoknak életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki vagy könnyű testi sértést okoz, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Az (1) bekezdésében meghatározott szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást alkalmazhat. (3) Az (1) bekezdés alkalmazásában nem tekinthetők közúti közlekedési szabálynak a gyalogosra és az utasra vonatkozó rendelkezések. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén - a szabálysértési jogsegély keretében - a pénzbírságot kiszabó jogerős határozat végrehajtása átadható.


Letölteni ppt "Szabálysértési jog."

Hasonló előadás


Google Hirdetések