Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projekttervezési és pályázatírási technikák

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projekttervezési és pályázatírási technikák"— Előadás másolata:

1 Projekttervezési és pályázatírási technikák
Dr. Bakos István Projekttervezési és pályázatírási technikák

2 TARTALOM 1. Az EU Kohéziós politikája 1.1 Célok és erőforrások
1.2 NFT és intézményrendszere 2. Alapfogalmak, összefüggések 3. PCM - Projektfejlesztés 4. PCM lépésről-lépésre 4.1 SWOT analízis 4.2 Problémafa és célfa 4.3 A projekt érintettjeinek elemzése 4.4 Logikai keretmátrix

3 Alapfogalmak, összefüggések

4 A CIKLUS-ELMÉLET

5 Politikák jellemzői Pontosan definiált célrendszerük van
Humán és pénzügyi erőforrásokat rendelnek a célokhoz Politikai döntéseket igényelnek Jogi keretek között szabályozzák Az EU politikák tagállami közös érdekek kifejeződései, követik és formálják az EU gazdasági és társadalmi viszonyait, egységes európai szintű rendezésre törekedve.

6 A strukturális és kohéziós politika célja
A Közösség támogatja: a harmonikus, kiegyensúlyozott és tartós növekedést és fejlődést, a foglalkozatás és az emberi erőforrások bővülését, a környezet védelmét és rehabilitációját, a nemek közötti esélyegyenlőséget.

7 Célkitűzések Elmaradott régiók támogatása
Strukturális nehézségekkel küzdő területek átalakításának támogatása Oktatási, szakképzési, foglalkoztatási politikák és rendszerek korszerűsítésének és átalakításának támogatása

8 Az EU strukturális politikájának eszközei
Strukturális Alapok: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) Európai Szociális Alap (ESZA) Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap orientációs fejezete (EMOGA-O) Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) Kohéziós Alap Európai Beruházási Bank (kedvezményes hitelek) Közvetlen mezőgazdasági támogatás (EMOGA-G) Egyéb közösségi források

9 Célkitűzések és az alapok
ERFA, EMOGA, ESZA, HOPE 2. célkitűzés ERFA, ESZA 3. célkitűzés ESZA

10 A program jellemzői A program a szakpolitika strukturált lebontása (stratégia) Jellemzői: Számszerűsíthető célok által orientált Méretezett erőforrásokkal rendelkezik Több éves ütemezett megvalósítási időszaka van Deklarált, elfogadott (végrehajtható) Nyomon követhető és ellenőrizhető

11

12 A Nemzeti Fejlesztési Terv részei
Helyzetelemzés Stratégiai célrendszer Pénzügyi táblák Operatív programok A végrehajtás és intézményrendszere Partnerség

13 Az életminőség javítása
Hosszú távú cél Az NFT-k általános célja (2013-ig) Az EU jövedelmi szintjének közelítése A versenyképesség növelése A humán tőke fejlesztése A jobb minőségű környezet és kiegyen-súlyozottabb regionális fejlődés elősegítése Specifikus Célok A termelő szektor versenyképességének javítása A foglalkoztatottság növelése és az emberi erőforrások fejlesztése Jobb infrastruktúra és tisztább környezet Erősebb regionális és helyi potenciál Prioritások Gazdasági versenyképesség OP Humán erőforrás fejlesztési OP Agrár és vidékfejlesztési OP Regionális Környezetvé-delmi és Infrastruktúra OP Operatív Program

14 Gazdasági versenyképesség OP
Befektetés ösztönzés Kis-és középvállalkozások fejlesztése Kutatás-fejlesztés és innováció Információs társadalom

15 Humán erőforrások fejlesztése OP
Aktív munkaerő-piaci politikák Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem Az egész életen át tartó tanulás támogatása Szociális, oktatási és egészségügyi infrastruktúra

16 Agrár- és vidékfejlesztés OP
A versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban Az élelmiszer-feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése Vidéki térségek fejlesztése

17 Környezetvédelem és Infrastruktúra OP
Környezetvédelem (pl.: hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés, ivóvízminőség fejlesztése; árvízvédelem; természetvédelem; megújuló energia) Közlekedési infrastruktúra (pl.: közúthálózat fejlesztése, régiók közötti elérhetőség javítása: elkerülőutak; gyorsforgalmi utak; regionális repterek)

18 Regionális fejlesztési OP
A turisztikai potenciál erősítése Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése

19 A Strukturális Alapok és a Közösségi Támogatási Keret
programjainak kapcsolata Gazdasági versenyképesség program Környezet- védelem és Infrastruktúra program Regionális fejlesztési program Humán erőforrás program Agár és vidékfejlesztési program Irányító Hatóság GKM Irányító Hatóság GKM Irányító Hatóság MeH Irányító Hatóság FMM Irányító Hatóság FVM Nemzeti Fejlesztési Terv - Közösségi Támogatási Keretterv (CSF)

20 A Nemzeti Fejlesztési Terv indikatív pénzügyi táblája (hazai + EU)
Támogatási forrás millió EUR % HEFOP 696 25,17% GVOP 595 21,52% KIOP 520 18,81% ROP 420 15,19% AVOP 417 15,08% Technikai segítségnyújtás 117 4,23% Összesen 2 765 100%

21 Végrehajtás intézményi struktúrája
Irányító Hatóság (Managing Authorithy) Végrehajtásban résztvevő szervezetek Közreműködő Szervezetek (Intermediate Bodies) Végső kedvezményezettek (Final Beneficiaries) Támogatások célcsoportja (pályázók)

22 A projekt-tervezés blokk
Projekt – Projektciklus – Menedzsment Projekttervezési módszerek SWOT elemzés Problémafa – Célfa Érdekeltek elemzése Partnerségi mátrix Logikai keretmátrix

23 A projekt 1. Végtermék-centrikus meghatározás:
A támogatási rendszer legkisebb eleme. Azok a produktumok (beruházások, szolgáltatások), amelyek hozzájárulnak a szélesebb közösség által kijelölt közép, vagy hosszú távú stratégiai cél eléréséhez. 2. Tevékenység-centrikus meghatározás: egy adott kiinduló helyzetből adott időtartamon belül adott erőforrásokkal egy specifikus célt elérni kívánó tevékenységsorozat

24 Projekt - PÁLYÁZAT Projekt – megtervezett fejlesztési elképzelés
Pályázat – a PROJEKT bemutatása a pályázat kiírója (TÁMOGATÓ) által megkövetelt formában és szerkezetben a támogatás elnyerése érdekében.

25 A jó projekt ismérvei releváns kereslet-vezérelt cél-orientált
megfelel a stratégiai elvárásoknak megvalósítható jól átgondolt, következetes eredményei mérhetők költségvetése reális munkamegosztása világos kockázatai ismertek fenntartható a célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is biztosíthatók.

26 Projektmenedzsment : a projektcikluson belüli különböző fázisok koherens és hatékony módon történő kezelésének képessége és folyamata. Elvek, módszerek és szabályok a program- és projektkészítők számára a támogatások megszerzésének és felhasználásának folyamatában.

27 A PCM előnyei Standard formátum, strukturált megjelenés
Átlátható elemzés Cél-orientált tervezés Mérhető hatások megjelenítése Költség – ráfordítás optimum kialakíthatósága Fenntarthatóság Visszacsatolás lehetősége - programfejlesztés

28 A projekt eredményeit értékelni kell
A projektciklus Új projektterv Helyzetvizsgálat Megvalósítható célok meghatározása Meghatározás A projekt eredményeit értékelni kell A projekt részletes kidolgozása Lezárás Tervezés Tervek szerinti végrehajtás; Rendszeres nyomonkövetés; A projekt befejezése A projekt szükséges módosításainak elvégzése Megvalósítás Előzetes értékelés Erőforrásokról Finanszírozásról Szervezésről Megvalósításról Döntés

29 A projekt készítésnek logikai lépései
A projekt hátterének és általános céljának vázlatos ismertetése A projekt megvitatása és indoklása a szervezeten belül és mindazokkal, akiknek a projekthez érdeke fűződik A projekthez kapcsolódó politikákat tartalmazó legfontosabb dokumentumok meghatározása (nemzeti / EU rendeletek és programok) A projekt konkrét céljainak és eredményeinek meghatározása A projekt kimenetének, bemenetének és előfeltevéseinek meghatározása Előzetes projektismertetés készítése A projekt költségeinek és forrásainak előzetes becslése Kapcsolatfelvétel a potenciális támogatókkal

30 Projekt-tervezési módszerek
SWOT elemzés Az ötletek közötti választást, a célok meghatározását segíti Problémafa – Célfa elemzés Érintettek elemzése (Stakeholder analízis) Személyek és személyek csoportjai amelyeket ÉRINT akiknek ÉRDEKÉT SZOLGÁLJA a megvalósuló projekt Kulcstényező a kommunikáció! Logikai keretmátrix (Logframe) módszer A projektjavaslat világos, logikus és strukturált lesz Az érintettek bevonása a készítés folyamatába Alternatívák elemzését teszi lehetővé Az ötletet és a megvalósítás eszközeit illeszti A kockázatok elemzését lehetővé teszi

31 SWOT elemzés A SWOT négy kategóriája
Erősségek (Strengths) - Belső tényezők, + Pozitív tényezők, amelyek jól működnek, és befolyásolhatók. Gyengeségek (Weaknesses) - Belső tényezők, - Negatív tényezők, amelyek nem jól működnek, de befolyásolhatók a helyzet javítása érdekében. Lehetőségek (Opportunities) - Külső tényezők, + Olyan kedvező adottságok, amelyek nem befolyásolhatók, de rájuk építve kihasználhatók az erősségek. Veszélyek (Threats) - Külső tényezők, - Olyan korlátok, negatív tényezők, amelyek nem befolyásolhatók és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot jelenthetnek.

32 A SWOT logikája Projekt cél
Helyzetvizsgálat Erősségek (Strengths) Gyengeségek (Weaknesses) () Prognózisok a külső feltételekről (gazdasági, technológiai, társadalmi, politikai, kulturális stb. Lehetőségek (Opportunities) Veszélyek (Threats) Projekt cél

33 SWOT ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK

34 SWOT „A” ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK
Gyártási tapasztalat Új, mindenféle normának megfelelő saját üzemépület Kiépült infrastruktúra Hulladékhasznosítás Tartós beszállítói kapcsolat Egységes vezetés GYENGESÉGEK Kapacitás a maximumnál Elavult géppark Szűkös dolgozói létszám Alacsony szintű közvetlen piaci kapcsolat Kedvező konjuktúra Bővülő keresleti tendencia Átlag feletti munkanélküliség M5 autópálya melletiség LEHETŐSÉGEK Lakóövezeti környezet Több hasonló típusú vállalkozás a környéken Magas munkanélküliség VESZÉLYEK

35 SWOT „B” ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK
9 éves szakmai tapasztalat Bővítéshez alkalmas terület Széles áruskála Stabil beszállítói háttér Kiterjedt üzleti kapcsolatok Piaci alapú, következetes üzleti stratégia GYENGESÉGEK Határozott idejű telephely bérlet Szűkös eladótér Kiegészítő lakásfelszerelési tárgyakat nem forgalmaz 10% feletti munkanélküliség M3 mellettiség fős vonzáskörzet Bővülő keresleti tendencia LEHETŐSÉGEK Budapest 30 km-re Fejlődő kisvállalkozások, kisebb méretű üzletek a térségben Magas munkanélküliség VESZÉLYEK

36 Elemzési fázis problémaelemzés célkitűzés-elemzés
- a problémák megfogalmazása, ok-okozati összefüggések meghatározása, problémafa készítése célkitűzés-elemzés – célkitűzések meghatározása a beazonosított problémák alapján; eszköz-eredmény összefüggések meghatározása; célkitűzés-csoportok azonosítása és a projektstratégia meghatározása

37 Probléma elemzés Azonosítás SWOT-ból VAGY Ötletroham Ok-okozati összefüggések feltárása Probléma-hierarchia Kiinduló probléma? „Ok-okozat” algoritmus Kapcsolatok felrajzolása Végeredmény: Probléma-fa

38 „Transzformált” problémafa = célfa Ok-okozatból - eszköz-cél lesz
Célelemzés „Transzformált” problémafa = célfa Ok-okozatból - eszköz-cél lesz A logika igazolása A fa átalakítása a logikai keretmátrixba: szintek számának csökkentése, kapcsolódó célok csoportosítása, erőforrás-elemzés.

39 PROBLÉMAFA hatás CÉLKITŰZÉS FA

40 PROBLÉMAFA Okozat értékesítési nehézségek OK Korszerűtlen termék
Gyenge marketing OK Elavult termelőeszköz Alulképzett munkaerő Szakember hiány Információ hiány

41 Korszerű termék előállítás
CÉLFA Kedvező piaci részesedés Korszerű termék előállítás Hatékony Marketing Tevékenység Korszerű termelőeszköz Jól képzett munkaerő Szakemberek Alkalmazása, képzése Jól működő információs csatorna

42 Korszerű termék előállítás
STRATÉGIA elemzési feladat: a rendelkezésre álló erőforrások függvényében a kívánt eredmények eléréséhez vezető utak / célcsoportok megjelölése a projekthez tartozó stratégia kiválasztása CÉLFA Kedvező piaci részesedés Korszerű termék előállítás Hatékony Marketing Tevékenység Korszerű termelőeszköz Jól képzett munkaerő Szakemberek Alkalmazása, képzése Jól működő információs csatorna

43 ! Csoportos feladat a mintapéldák alapján !
Problémafa – Célfa ! Csoportos feladat a mintapéldák alapján !

44 A projekt érintettjeinek elemzése
A projekt által érintettek azonosítása és elemzése (stakeholder analízis) >> hátrányt szenvedők előnyt élvezők partnerségi kör probléma kezelés kompenzáció projekt megvalósítás

45 ÉRINTETT (Stakeholder)
Azon szervezetek, személyek akik közvetve befolyásolhatják a projekt megvalósítását, akik közvetlenül érdekeltek a célok elérésében, akik döntöttek a beavatkozásról és finanszírozzák azt, akik részt vesznek a projektben, a közszférában dolgozó érintett végrehajtók, a projekt végső kedvezményezettjei a célcsoport pl. az érintett lakosság, stb.

46 Érintettek Fajtái: Jellemzői: Társadalom - helyi közösség- kormány
Tulajdonosok – alkalmazottak - versenytársak, Szállítók – vásárlók Jellemzői: Jelentőségük a projekt sikerét tekintve változó, melyet direkt,vagy indirekt módon befolyásolnak Összekötő szerepet töltenek be, szószólók, tárgyalók A projekt környezeti folyamat kísérik figyelemmel Megéri jó véleményt kialakítani a projektről a „külvilág” felé. - Lobbizás

47 ESETTANULMÁNY Hegyvidéki természeti és kulturális örökségekben gazdag, de elöregedő, fogyó népességű kistelepülések csoportja, adottságaira kíván építeni (csend, jó levegő, műemléktemplom, hegyi patak). Értelmiségi fiatalok arra az elhatározásra jutnak, hogy terveznek egy projektet. Befektetők, turisták vonzása szükséges (Adjuk el magunkat a külvilágnak!) Terveik: Régi mesterségek újraélesztése Épített örökség bemutatása Technikatörténeti emlékpark (huta) Kulturális programok (népzenei fesztivál, lovasnapok, táborok) Falusi ökoturizmus Szálloda építés

48 Stakeholder példa A szálloda építési projektben érdekeltek:
Önkormányzat, Finanszírozó szervezetek, Telektulajdonos Az új szálloda tulajdonosai (közvetlenül érintettek), Építési vállalkozók, Más idegenforgalmi szakemberek, Már működő szállodások - konkurensek, Turisták, Természetvédelmi szövetségek.

49 A érintettek elemzésének lépései
Az érintettek azonosítása Információgyűjtés az érintettekről Az érintettek céljainak azonosítása Az érintettek erős és gyenge pontjainak elemzése Az érintettek stratégiájának meghatározása Az érintettek viselkedésének elemzése Az érintettek rangsorolása Cselekvési terv kidolgozása

50 Az érintettek értékelése EGZISZTENCIÁLIS ÉRINTETTSÉG
D. C. B. F. NAGY Q. K. M. G. E. O. A. KÖZEPES EGZISZTENCIÁLIS ÉRINTETTSÉG P. L. R. J. I. KICSI H. BLOKKOLÓ SEMLEGES TÁMOGATÓ A T Á M O G A T Á S M É R T É K E BEFOLYÁS A VÁLTOZÁSRA – NAGY: KÖZEPES: KICSI:

51 ! Csoportos feladat a mintapéldák alapján !
ÉRINTETTEK elemzése ! Csoportos feladat a mintapéldák alapján !

52 A projekt által érintettek azonosítása
státusza tipusa Célcsoport Projektgazda Partner Előnyt élvezők Hátrányt szenvedők Magánszemély Civil szervezet Vállalkozás Önkormányzat Intézmény

53 PARTNERSÉG Kik a partnerek? Partnerség építés
Azon személyek és szervezetek, akik a projekt előkészítése illetve a projekt megvalósítása során együttműködnek. Jól körülhatárolt tevékenységgel és feladatokkal, valamint anyagi és nem anyagi hozzájárulással rendelkeznek Partnerség építés Miért van szükség partnerekre? Információszerzés Többféle szaktudás egyesítése Innováció, ötletek forrása, új látásmód Visszajelzés a saját munkáról Megrendelések, új feladatok és források megszerzésének lehetősége

54 Partnerségi mátrix Partnerek Hozzájárulások Elvárások

55 Tervezési fázis Logikai keretmátrix
A módszer előzménye a problémafa-célfa analízis A módszer két elemből áll: a projekt átgondolása: a probléma okaira való koncentrálást szolgálja az elemzési fázis, az elemzés dokumentálása: a tervezés fázisa, ahol a projektötletből részletes projektterv lesz, elkészül a logikai keret-mátrix felépítése (logframe matrix)

56 Projekt elemek összhangja a logikai keretmátrixban
A beavatkozási logika Objektíven igazolható indikátorok Az ellenőrzés információ- forrása Feltételezések Átfogó célok A projekt célja Eredmények Tevékenységek Eszközök Költségek Ha megvalósulnak az eredmények és a feltételezések igaznak bizonyulnak, akkor a projekt cél teljesülni fog. Előfeltételek

57 Logframe mátrix elkészítésének menete
Beavatkozási Stratégia Objektíven mérhető indikátorok (mutatószámok) Az információ forrása az indikátorokhoz Feltételezések Átfogó cél 1 15 16 A Projekt célja 2 13 14 8 Eredmények 3 11 12 7 Tevékenységek 4 9 források/eszközök 10 költségek 6 5 Előfeltételek

58 Beavatkozási logika Eszközök
Átfogó cél magasabb szintű célkitűzések, amelyek megvalósulásához a projekt hozzájárul; a célfa csúcsán lévő, a pályázati kiírásban szereplő céllal megegyező megfogalmazás adja. Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének fejlesztése A Projekt célja a célfából a stratégiai célt szolgáló konkrét, az eredmény következményeként előálló célmegfogalmazást emeljük ki, Kedvező piaci részesedés korszerű termékelőállítással Eredmények a projekt kézzelfogható hozadéka, az elvégzett tevékenységek „termékei”, közvetlen outputjai. Korszerű gyártósor és raktár Piacképes termék Tevékenysé-gek a projekt végrehajtása során az eredmény elérése érdekében elvégzendő feladatokat soroljuk fel. Építés, Gépbeszerzés, Útépítés, infrastruktúra kiépítés Eszközök A tevékenységek elvégzéséhez szükséges fizikai és nem fizikai eszközök

59 Feltételek Feltételek:
a program sikeréhez szükséges körülmények, amelyeket azonban a program (v. menedzsmentje) nem tud befolyásolni. Feltételek szintjei: a beavatkozási logikával összhangban Feltételek meghatározásának célja: a tervezés korai szakaszában meghatározni a program sikerét veszélyeztető kockázatokat. a végrehajtás alatt lehetővé tenni a monitoringot.

60 FELTÉTELEZÉSEK SZERKEZETE
Átfogó cél + Projekt cél FELTÉTELEZÉSEK + Eredmények FELTÉTELEZÉSEK + Tevékenységek FELTÉTELEZÉSEK ELŐFELTÉTELEK

61 A feltételezések logikája
A pr. szempontjából fontos a feltételezés? IGEN NEM Majdnem biztosan IGEN Ne vegyük be a LKM-ba! Teljesülni fog? Valószínűleg IGEN Vegyük be a LKM-ba! Valószínűleg NEM Át tudjuk-e tervezni a pr-et úgy, hogy ez ne legyen feltétel? IGEN NEM Tervezzük át a pr-et, adjunk hozzá további tevékenységeket szükség szerint! Gyilkos tényező, a pr. való-színűleg megvalósíthatatlan

62 Hatás- mutatók A mutatók forrásai A projekt célja Eredmény- mutatók
Beavatkozási logika Objektív módon mérhető mutatók A mutatók forrásai Átfogó cél Hatás- mutatók A mutatók forrásai A projekt célja Eredmény- mutatók A mutatók forrásai Eredmények Output mutatók A mutatók forrásai Tevékenységek Költségek Eszközök

63 Beavatkozási logika HATÁS Indikátor Program célok EREDMÉNY Indikátor
Hosszú távú hatások Program célok Átfogó célok EREDMÉNY Indikátor Közvetlen és középtávú hatások Projekt célja OUTPUT Indikátor (Áruk és szolgáltatások) Eredmé-nyek BEAVATKOZÁSOK INPUTOK

64 Indikátorok és forrásaik
Az indikátorok olyan objektíven mérhető jelzőszámok és specifikációk, melyek az eredmények mennyiségi (db, fő, m, m2, m3, tonna, Ft, %, stb.), minőségi (kategória, szint, célcsoportra, funkcióra, kompetenciára, helyre, témára utaló jelző), vagy időbeni (állandó, időszakos, … évi) meghatározását adják.

65 Az indikátorokkal szemben támasztott követelmények
SMART kritériumok Specific: specifikusak, a dologra jellemzőek Measurable: mérhetőek (számszerűsítés) Achieveable: elérhetőek, rendelkezésre állnak Realistic: relevánsak, reálisak Time-based: időhöz kötött QQTTP kritériumok Quantity: mennyiségi változás Quality: minőségi változás Time: időben változó Target group: fejlesztések célcsoportja Place: térbeli, földrajzi elhelyezkedés

66

67 Korszerű technológiát alkalmazók száma 2 %-kal nő a régióban
A beavatkozási logika Objektíven Igazolható Indikátorok Az ellenőrzés információforrása Feltételezések Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai fejlesztése Korszerű technológiát alkalmazók száma 2 %-kal nő a régióban Területi KKV statisztikai adatok Kedvező piaci részesedés A vállalkozás piaci részesedése 5%-kal növekszik Gazdaságstatisztikai adatok Viszonylag stabil makrogazdasági és jogi piac-szabályozási környezet Modern technológiát képviselő gyártósor Jól képzett 15 munkás Korszerű raktár 1500 db/nap termék kibocsátás 15 fő szakvégzettséggel 1500 m2 raktár Fizikai lemérés Szakmunkás bizonyítvány Használatbavételi engedély Változatlan Környezetvédelmi, Eü-i és munkavédelmi előírások Szerelőcsarnok átalakítás, gépsor beszerzés és üzembe-helyezés Raktárépítés 4 db gépbeszerzés 15000óra Segédmunka 110 óra projektmenedzser munka 6000m3 betonozás..stb Kiszolgáló infrastruktúra kész Saját forrás 15% Bankhitel 35% Pályázati forrás 50% Műszaki kiviteli terv Építési engedély Sikeres közbeszerzési eljárás,

68 ! Csoportos feladat a mintapéldák alapján !
Logikai keretmátrix ! Csoportos feladat a mintapéldák alapján !


Letölteni ppt "Projekttervezési és pályázatírási technikák"

Hasonló előadás


Google Hirdetések