Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Dr. Bakos István Dr. Bakos István Projekttervezési és pályázatírási technikák.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Dr. Bakos István Dr. Bakos István Projekttervezési és pályázatírási technikák."— Előadás másolata:

1

2 1 Dr. Bakos István Dr. Bakos István Projekttervezési és pályázatírási technikák

3 2TARTALOM 1. Az EU Kohéziós politikája 1.1 Célok és erőforrások 1.2 NFT és intézményrendszere 2. Alapfogalmak, összefüggések 3. PCM - Projektfejlesztés 4. PCM lépésről-lépésre 4.1 SWOT analízis 4.2 Problémafa és célfa 4.3 A projekt érintettjeinek elemzése 4.4 Logikai keretmátrix

4 3 Alapfogalmak, összefüggések

5 4 A CIKLUS-ELMÉLET

6 5 Politikák jellemzői Pontosan definiált célrendszerük vanPontosan definiált célrendszerük van Humán és pénzügyi erőforrásokat rendelnek a célokhozHumán és pénzügyi erőforrásokat rendelnek a célokhoz Politikai döntéseket igényelnekPolitikai döntéseket igényelnek Jogi keretek között szabályozzákJogi keretek között szabályozzák Az EU politikák tagállami közös érdekek kifejeződései, követik és formálják az EU gazdasági és társadalmi viszonyait, egységes európai szintű rendezésre törekedve. Az EU politikák tagállami közös érdekek kifejeződései, követik és formálják az EU gazdasági és társadalmi viszonyait, egységes európai szintű rendezésre törekedve.

7 6 A strukturális és kohéziós politika célja A Közösség támogatja: A Közösség támogatja:  a harmonikus, kiegyensúlyozott és tartós növekedést és fejlődést,  a foglalkozatás és az emberi erőforrások bővülését,  a környezet védelmét és rehabilitációját,  a nemek közötti esélyegyenl ő séget.

8 7 1.Elmaradott régiók támogatása 2.Strukturális nehézségekkel küzdő területek átalakításának támogatása 3.Oktatási, szakképzési, foglalkoztatási politikák és rendszerek korszerűsítésének és átalakításának támogatása Célkitűzések

9 8 Az EU strukturális politikájának eszközei Strukturális Alapok: Strukturális Alapok: –Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) –Európai Szociális Alap (ESZA) –Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap orientációs fejezete (EMOGA-O) –Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) Kohéziós Alap Európai Beruházási Bank (kedvezményes hitelek) Közvetlen mezőgazdasági támogatás (EMOGA-G) Egyéb közösségi források

10 9 Célkitűzések és az alapok 1. célkitűzés ERFA, EMOGA, ESZA, HOPE 2. célkitűzés ERFA, ESZA 3. célkitűzés ESZA

11 10 A program jellemzői A program a szakpolitika strukturált lebontása (stratégia) Jellemzői: Számszerűsíthető célok által orientált Számszerűsíthető célok által orientált Méretezett erőforrásokkal rendelkezik Méretezett erőforrásokkal rendelkezik Több éves ütemezett megvalósítási időszaka van Több éves ütemezett megvalósítási időszaka van Deklarált, elfogadott (végrehajtható) Deklarált, elfogadott (végrehajtható) Nyomon követhető és ellenőrizhető Nyomon követhető és ellenőrizhető

12 11

13 12 A Nemzeti Fejlesztési Terv részei 1.Helyzetelemzés 2.Stratégiai célrendszer 3.Pénzügyi táblák 4.Operatív programok 5.A végrehajtás és intézményrendszere 6.Partnerség

14 13 Hosszú távú cél Az életminőség javítása Az EU jövedelmi szintjének közelítése A versenyképesség növelése A humán tőke fejlesztése A jobb minőségű környezet és kiegyen- súlyozottabb regionális fejlődés elősegítése Gazdasági versenyképesség OP Humán erőforrás fejlesztési OP Agrár és vidékfejlesztési OP Regionális OP Környezetvé- delmi és Infrastruktúra OP A termelő szektor versenyképességének javítása A foglalkoztatottság növelése és az emberi erőforrások fejlesztése Jobb infrastruktúra és tisztább környezet Erősebb regionális és helyi potenciál Prioritások Operatív Program Specifikus Célok Az NFT-k általános célja (2013-ig)

15 14 Gazdasági versenyképesség OP 1.Befektetés ösztönzés 2.Kis-és középvállalkozások fejlesztése 3.Kutatás-fejlesztés és innováció 4.Információs társadalom

16 15 Humán erőforrások fejlesztése OP 1.Aktív munkaerő-piaci politikák 2.Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 3.Az egész életen át tartó tanulás támogatása 4.Szociális, oktatási és egészségügyi infrastruktúra

17 16 Agrár- és vidékfejlesztés OP 1.A versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 2.Az élelmiszer-feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése 3.Vidéki térségek fejlesztése

18 17 Környezetvédelem és Infrastruktúra OP 1.Környezetvédelem (pl.: hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés, ivóvízminőség fejlesztése; árvízvédelem; természetvédelem; megújuló energia) 2.Közlekedési infrastruktúra (pl.: közúthálózat fejlesztése, régiók közötti elérhetőség javítása: elkerülőutak; gyorsforgalmi utak; regionális repterek)

19 18 Regionális fejlesztési OP 1.A turisztikai potenciál erősítése 2.Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése 3.A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése

20 19 A Strukturális Alapok és a Közösségi Támogatási Keret programjainak kapcsolata Gazdasági versenyképesség program Környezet- védelem és Infrastruktúra program Regionális fejlesztési program Humán erőforrás program Agár és vidékfejlesztési program Irányító Hatóság GKM Irányító Hatóság GKM Irányító Hatóság MeH Irányító Hatóság FMM Irányító Hatóság FVM Nemzeti Fejlesztési Terv - Közösségi Támogatási Keretterv (CSF)

21 20 A Nemzeti Fejleszt é si Terv indikat í v p é nz ü gyi t á blája (hazai + EU) Támogatási forrás milli ó EUR % HEFOP69625,17% GVOP59521,52% KIOP52018,81% ROP42015,19% AVOP41715,08% Technikai seg í ts é gny ú jt á s 1174,23% Ö sszesen 2 765 100%

22 21 Végrehajtás intézményi struktúrája Irányító Hatóság (Managing Authorithy) Közreműködő Szervezetek (Intermediate Bodies) Végrehajtásban résztvevő szervezetek Támogatások célcsoportja (pályázók) Végső kedvezményezettek (Final Beneficiaries)

23 22 A projekt-tervezés blokk Projekt – Projektciklus – Menedzsment Projekttervezési módszerek SWOT elemzés Problémafa – Célfa Érdekeltek elemzése Partnerségi mátrix Logikai keretmátrix

24 23 A projekt 1. 1. Végtermék-centrikus meghatározás: A támogatási rendszer legkisebb eleme. közép, vagy hosszú távú stratégiai cél eléréséhez. Azok a produktumok (beruházások, szolgáltatások), amelyek hozzájárulnak a szélesebb közösség által kijelölt közép, vagy hosszú távú stratégiai cél eléréséhez. 2. Tevékenység-centrikus meghatározás: 2. Tevékenység-centrikus meghatározás: – –egy adott kiinduló helyzetből – –adott időtartamon belül – –adott erőforrásokkal – –egy specifikus célt elérni kívánótevékenységsorozat

25 24 Projekt - PÁLYÁZAT Projekt – megtervezett fejlesztési elképzelés Pályázat – a PROJEKT bemutatása a pályázat kiírója (TÁMOGATÓ) által megkövetelt formában és szerkezetben a támogatás elnyerése érdekében.

26 25 A jó projekt ismérvei  releváns – kereslet-vezérelt – cél-orientált – megfelel a stratégiai elvárásoknak  megvalósítható – jól átgondolt, következetes – eredményei mérhetők – költségvetése reális – munkamegosztása világos – kockázatai ismertek  fenntartható – a célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is biztosíthatók.

27 26 Projektmenedzsment : a projektcikluson belüli különböző fázisok koherens és hatékony módon történő kezelésének képessége és folyamata. Elvek, módszerek és szabályok a program- és projektkészítők számára a támogatások megszerzésének és felhasználásának folyamatában.

28 27 A PCM előnyei  Standard formátum, strukturált megjelenés  Átlátható elemzés  Cél-orientált tervezés  Mérhető hatások megjelenítése  Költség – ráfordítás optimum kialakíthatósága  Fenntarthatóság  Visszacsatolás lehetősége - programfejlesztés

29 28 A projektciklus LezárásLezárás MeghatározásMeghatározás DöntésDöntés TervezésTervezés Előzetes értékelés MegvalósításMegvalósítás Új projektterv Helyzetvizsgálat Megvalósítható célok meghatározása A projekt részletes kidolgozása A projekt szükséges módosításainak elvégzése Erőforrásokról Finanszírozásról Szervezésről Megvalósításról Tervek szerinti végrehajtás; Rendszeres nyomonkövetés; A projekt befejezése A projekt eredményeit értékelni kell

30 29 A projekt készítésnek logikai lépései 1.A projekt h á tter é nek é s á ltal á nos c é lj á nak v á zlatos ismertet é se 2.A projekt megvitat á sa é s indokl á sa a szervezeten bel ü l é s mindazokkal, akiknek a projekthez é rdeke fűződik 3.A projekthez kapcsol ó d ó politik á kat tartalmaz ó legfontosabb dokumentumok meghat á roz á sa (nemzeti / EU rendeletek é s programok) 4.A projekt konkr é t c é ljainak é s eredm é nyeinek meghat á roz á sa 5.A projekt kimenet é nek, bemenet é nek é s előfeltev é seinek meghat á roz á sa 6.Előzetes projektismertet é s k é sz í t é se 7.A projekt k ö lts é geinek é s forr á sainak előzetes becsl é se 8.Kapcsolatfelv é tel a potenci á lis t á mogat ó kkal

31 30 Projekt-tervezési módszerek SWOT elemzésSWOT elemzés –Az ötletek közötti választást, a célok meghatározását segíti Problémafa – Célfa elemzésProblémafa – Célfa elemzés Érintettek elemzése (Stakeholder analízis)Érintettek elemzése (Stakeholder analízis) –Személyek és személyek csoportjai –amelyeket ÉRINT –akiknek ÉRDEKÉT SZOLGÁLJA –a megvalósuló projekt –Kulcstényező a kommunikáció! Logikai keretmátrix (Logframe) módszerLogikai keretmátrix (Logframe) módszer –A projektjavaslat világos, logikus és strukturált lesz –Az érintettek bevonása a készítés folyamatába –Alternatívák elemzését teszi lehetővé –Az ötletet és a megvalósítás eszközeit illeszti –A kockázatok elemzését lehetővé teszi

32 31 SWOT elemzés SWOT elemzés A SWOT négy kategóriája  Erősségek (Strengths) - Belső tényezők, + Pozitív tényezők, amelyek jól működnek, és befolyásolhatók.  Gyengeségek (Weaknesses) - Belső tényezők, - Negatív tényezők, amelyek nem jól működnek, de befolyásolhatók a helyzet javítása érdekében.  Lehetőségek (Opportunities) - Külső tényezők, + Olyan kedvező adottságok, amelyek nem befolyásolhatók, de rájuk építve kihasználhatók az erősségek.  Veszélyek (Threats) - Külső tényezők, - Olyan korlátok, negatív tényezők, amelyek nem befolyásolhatók és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot jelenthetnek.

33 32 Projekt cél Strengths Erősségek (Strengths) Gyengeségek (W eaknesses) () ( Opportunities) Lehetőségek ( Opportunities) Veszélyek Threats (Threats) A SWOT logikája HelyzetvizsgálatHelyzetvizsgálat Prognózisok a külső feltételekről (gazdasági, technológiai, társadalmi, (gazdasági, technológiai, társadalmi, politikai, kulturális stb. politikai, kulturális stb.

34 33 SWOT ERŐSSÉGEKGYENGESÉGEK LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK

35 34 SWOT „A” ERŐSSÉGEK Gyártási tapasztalat Új, mindenféle normának megfelelő saját üzemépület Kiépült infrastruktúra Hulladékhasznosítás Tartós beszállítói kapcsolat Egységes vezetés GYENGESÉGEK Kapacitás a maximumnál Elavult géppark Szűkös dolgozói létszám Alacsony szintű közvetlen piaci kapcsolat Kedvező konjuktúra Bővülő keresleti tendencia Átlag feletti munkanélküliség M5 autópálya melletiség LEHETŐSÉGEK Lakóövezeti környezet Több hasonló típusú vállalkozás a környéken Magas munkanélküliség VESZÉLYEK

36 35 SWOT „B” ERŐSSÉGEK 9 éves szakmai tapasztalat Bővítéshez alkalmas terület Széles áruskála Stabil beszállítói háttér Kiterjedt üzleti kapcsolatok Piaci alapú, következetes üzleti stratégia GYENGESÉGEK Határozott idejű telephely bérlet Szűkös eladótér Kiegészítő lakásfelszerelési tárgyakat nem forgalmaz 10% feletti munkanélküliség M3 mellettiség 200000 fős vonzáskörzet Bővülő keresleti tendencia LEHETŐSÉGEK Budapest 30 km-re Fejlődő kisvállalkozások, kisebb méretű üzletek a térségben Magas munkanélküliség VESZÉLYEK

37 36 Elemzési fázis problémaelemzésproblémaelemzés - a problémák megfogalmazása, ok-okozati összefüggések meghatározása, problémafa készítése célkitűzés-elemzéscélkitűzés-elemzés – célkitűzések meghatározása a beazonosított problémák alapján; eszköz-eredmény összefüggések meghatározása; célkitűzés- csoportok azonosítása és a projektstratégia meghatározása

38 37 Probléma elemzés  Azonosítás –SWOT-ból –VAGY Ötletroham  Ok-okozati összefüggések feltárása –Probléma-hierarchia –Kiinduló probléma? –„Ok-okozat” algoritmus –Kapcsolatok felrajzolása  Végeredmény: Probléma-fa

39 38 célfa  „Transzformált” problémafa = célfa – Ok-okozatból - eszköz-cél lesz  A logika igazolása  A fa átalakítása a logikai keretmátrixba: – szintek számának csökkentése, – kapcsolódó célok csoportosítása, – erőforrás-elemzés. Célelemzés

40 39 hatáshatás CÉLKITŰZÉS FA PROBLÉMAFA

41 40 PROBLÉMAFA értékesítési nehézségek Korszerűtlen termék Gyenge marketing Elavult termelőeszköz Alulképzett munkaerő Információ hiány Szakember hiány OK Okozat

42 41 CÉLFA Kedvező piaci részesedés Korszerű termék előállítás Hatékony Marketing Tevékenység Korszerű termelőeszköz Jól képzett munkaerő Jól működő információs csatorna Szakemberek Alkalmazása, képzése

43 42 CÉLFA Kedvező piaci részesedés Korszerű termék előállítás Hatékony Marketing Tevékenység Korszerű termelőeszköz Jól képzett munkaerő Jól működő információs csatorna Szakemberek Alkalmazása, képzése STRATÉGIA elemzési feladat: -a rendelkezésre álló erőforrások függvényében a kívánt eredmények eléréséhez vezető utak / célcsoportok megjelölése -a projekthez tartozó stratégia kiválasztása

44 43 Problémafa – Célfa ! Csoportos feladat a mintapéldák alapján !

45 44 A projekt által érintettek azonosítása és elemzése (stakeholder analízis) hátrányt szenvedők előnyt élvezők probléma kezelés partnerségi kör projekt megvalósítás >> kompenzáció A projekt érintettjeinek elemzése

46 45 ÉRINTETT (Stakeholder) Azon szervezetek, személyek  akik közvetve befolyásolhatják a projekt megvalósítását,  akik közvetlenül érdekeltek a célok elérésében,  akik döntöttek a beavatkozásról és finanszírozzák azt,  akik részt vesznek a projektben,  a közszférában dolgozó érintett végrehajtók,  a projekt végső kedvezményezettjei  a célcsoport pl. az érintett lakosság, stb.

47 46 Érintettek Fajtái: Társadalom - helyi közösség- kormány Társadalom - helyi közösség- kormány Tulajdonosok – alkalmazottak - versenytársak, Tulajdonosok – alkalmazottak - versenytársak, Szállítók – vásárlók Szállítók – vásárlókJellemzői: Jelentőségük a projekt sikerét tekintve változó, melyet direkt,vagy indirekt módon befolyásolnak Jelentőségük a projekt sikerét tekintve változó, melyet direkt,vagy indirekt módon befolyásolnak Összekötő szerepet töltenek be, szószólók, tárgyalókÖsszekötő szerepet töltenek be, szószólók, tárgyalók A projekt környezeti folyamat kísérik figyelemmelA projekt környezeti folyamat kísérik figyelemmel Megéri jó véleményt kialakítani a projektről a „külvilág” felé. - Lobbizás

48 47 ESETTANULMÁNY ESETTANULMÁNY Hegyvidéki természeti és kulturális örökségekben gazdag, de elöregedő, fogyó népességű kistelepülések csoportja, adottságaira kíván építeni (csend, jó levegő, műemléktemplom, hegyi patak). Értelmiségi fiatalok arra az elhatározásra jutnak, hogy terveznek egy projektet. Befektetők, turisták vonzása szükséges (Adjuk el magunkat a külvilágnak!) Terveik: Régi mesterségek újraélesztéseRégi mesterségek újraélesztése Épített örökség bemutatásaÉpített örökség bemutatása Technikatörténeti emlékpark (huta)Technikatörténeti emlékpark (huta) Kulturális programok (népzenei fesztivál, lovasnapok, táborok)Kulturális programok (népzenei fesztivál, lovasnapok, táborok) Falusi ökoturizmusFalusi ökoturizmus Szálloda építésSzálloda építés

49 48 Stakeholder példa A szálloda építési projektbenérdekeltek: A szálloda építési projektben érdekeltek: Önkormányzat,Önkormányzat, Finanszírozó szervezetek,Finanszírozó szervezetek, TelektulajdonosTelektulajdonos Az új szálloda tulajdonosai (közvetlenül érintettek),Az új szálloda tulajdonosai (közvetlenül érintettek), Építési vállalkozók,Építési vállalkozók, Más idegenforgalmi szakemberek,Más idegenforgalmi szakemberek, Már működő szállodások - konkurensek,Már működő szállodások - konkurensek, Turisták,Turisták, Természetvédelmi szövetségek.Természetvédelmi szövetségek.

50 49 A érintettek elemzésének lépései  Az érintettek azonosítása  Információgyűjtés az érintettekről  Az érintettek céljainak azonosítása  Az érintettek erős és gyenge pontjainak elemzése  Az érintettek stratégiájának meghatározása  Az érintettek viselkedésének elemzése  Az érintettek rangsorolása  Cselekvési terv kidolgozása

51 50 Az érintettek értékelése C. A T Á M O G A T Á S M É R T É K E BLOKKOLÓ SEMLEGES TÁMOGATÓ A T Á M O G A T Á S M É R T É K E EGZISZTENCIÁLIS ÉRINTETTSÉG NAGY KÖZEPES KICSI P. R. K. O. A. I. E. G. L. J. H. BEFOLYÁS A VÁLTOZÁSRA – NAGY: KÖZEPES: KICSI : B. D. M. Q. N. F.

52 51 ÉRINTETTEK elemzése ! Csoportos feladat a mintapéldák alapján !

53 52 A projekt által érintettek azonosítása Érintettek státusza Érintettek tipusa Célcsoport ProjektgazdaPartner Előnyt élvezők Hátrányt szenvedők Magánszemély Civil szervezet Vállalkozás Önkormányzat Intézmény

54 53 PARTNERSÉG  Kik a partnerek? Azon személyek és szervezetek, akik a projekt előkészítése illetve a projekt megvalósítása során együttműködnek. Jól körülhatárolt tevékenységgel és feladatokkal, valamint anyagi és nem anyagi hozzájárulással rendelkeznek  Partnerség építés Miért van szükség partnerekre?  Információszerzés  Többféle szaktudás egyesítése  Innováció, ötletek forrása, új látásmód  Visszajelzés a saját munkáról  Megrendelések, új feladatok és források megszerzésének lehetősége

55 54 Partnerségi mátrix PartnerekHozzájárulásokElvárások

56 55 A módszer előzménye a problémafa-célfa analízisA módszer előzménye a problémafa-célfa analízis A módszer két elemből áll:A módszer két elemből áll: –a projekt á tgondol á sa: a probl é ma okaira val ó koncentr á l á st szolg á lja az elemz é si f á zis, –az elemz é s dokument á l á sa: a tervez é s f á zisa, ahol a projekt ö tletből r é szletes projektterv lesz, elk é sz ü l a logikai keret- m á trix fel é p í t é se (logframe matrix) Tervezési fázis Logikai keretmátrix

57 56 Átfogó célok A projekt célja Eredmények Tevékenységek Eszközök Költségek Előfeltételek A beavatkozási logika Objektíven igazolható indikátorok Az ellenőrzés információ- forrása Feltételezések Projekt elemek összhangja a logikai keretmátrixban Ha megvalósulnak az eredmények és a feltételezések igaznak bizonyulnak, akkor a projekt cél teljesülni fog.

58 57 Átfogó cél Átfogó cél A Projekt célja Eredmények Tevékenységek Beavatkozási Stratégia 1 2 3 4 Objektíven mérhető indikátorok (mutatószámok) 15 13 11 9források/eszközök Az információ forrása az indikátorokhoz 16 14 12 10költségek Feltételezések 8 7 6 5Előfeltételek Logframe mátrix elkészítésének menete

59 58 Átfogó cél Átfogó cél A Projekt célja Eredmények Tevékenysé- gek Beavatkozási logika magasabb szintű célkitűzések, amelyek megvalósulásához a projekt hozzájárul; a célfa csúcsán lévő, a pályázati kiírásban szereplő céllal megegyező megfogalmazás adja. a célfából a stratégiai célt szolgáló konkrét, az eredmény következményeként előálló célmegfogalmazást emeljük ki, a projekt kézzelfogható hozadéka, az elvégzett tevékenységek „termékei”, közvetlen outputjai. a projekt végrehajtása során az eredmény elérése érdekében elvégzendő feladatokat soroljuk fel. Eszközök A tevékenységek elvégzéséhez szükséges fizikai és nem fizikai eszközök Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének fejlesztése Kedvező piaci részesedés korszerű termékelőállítással Korszerű gyártósor és raktár Piacképes termék Építés, Gépbeszerzés, Útépítés, infrastruktúra kiépítés

60 59 Feltételek Feltételek: a program sikeréhez szükséges körülmények, amelyeket azonban a program (v. menedzsmentje) nem tud befolyásolni. Feltételek szintjei: a beavatkozási logikával összhangbana beavatkozási logikával összhangban Feltételek meghatározásának célja: a tervezés korai szakaszában meghatározni a program sikerét veszélyeztető kockázatokat. monitoringot.a végrehajtás alatt lehetővé tenni a monitoringot.

61 60 FELTÉTELEZÉSEK SZERKEZETE FELTÉTELEZÉSEK SZERKEZETE Átfogó cél Projekt cél Eredmények Tevékenységek FELTÉTELEZÉSEK ELŐFELTÉTELEK + + + + + +

62 61 A pr. szempontjából fontos a feltételezés? IGEN NEM Teljesülni fog? Majdnem biztosan IGEN Ne vegyük be a LKM-ba! Valószínűleg IGEN Vegyük be a LKM-ba! Valószínűleg NEM Át tudjuk-e tervezni a pr-et úgy, hogy ez ne legyen feltétel? IGENNEM Tervezzük át a pr-et, adjunk hozzá további tevékenységeket szükség szerint! Gyilkos tényező, a pr. való- színűleg megvalósíthatatlan A feltételezések logikája

63 62 Tevékenységek Eredmények Output mutatók A mutatók forrásai A projekt célja Eredmény- mutatók A mutatók forrásai Átfogó cél Hatás- mutatók A mutatók forrásai Eszközök Költségek Beavatkozási logika A mutatók forrásai Objektív módon mérhető mutatók

64 63 Beavatkozási logika INPUTOK BEAVATKOZÁSOK OUTPUT Indikátor (Áruk és szolgáltatások) EREDMÉNY Indikátor Közvetlen és középtávú hatások HATÁS Indikátor Hosszú távú hatások Átfogó célok Projekt célja Eredmé- nyek Program célokProgram célok

65 64 Az indikátorok olyan objektíven mérhető jelzőszámok és specifikációk, melyek az eredmények  mennyiségi (db, fő, m, m 2, m 3, tonna, Ft, %, stb.),  minőségi (kategória, szint, célcsoportra, funkcióra, kompetenciára, helyre, témára utaló jelző),  vagy időbeni (állandó, időszakos, … évi) meghatározását adják. Indikátorok és forrásaik

66 65 SMART kritériumok Specific : specifikusak, a dologra jellemzőek Measurable : mérhetőek (számszerűsítés) Achieveable : elérhetőek, rendelkezésre állnak Realistic : relevánsak, reálisak Time-based : időhöz kötött Az indikátorokkal szemben támasztott követelmények QQTTP kritériumok  Quantity: mennyiségi változás  Quality: minőségi változás  Time: időben változó  Target group: fejlesztések célcsoportja  Place: térbeli, földrajzi elhelyezkedés

67 66

68 67 Műszaki kiviteli terv Építési engedély Sikeres közbeszerzési eljárás, Kiszolgáló infrastruktúra kész Saját forrás 15% Bankhitel 35% Pályázati forrás 50% 4 db gépbeszerzés 15000óra Segédmunka 110 óra projektmenedzser munka 6000m3 betonozás..stb Szerelőcsarnok átalakítás, gépsor beszerzés és üzembe- helyezés Raktárépítés Változatlan Környezetvédelmi, Eü-i és munkavédelmi előírások Fizikai lemérés Szakmunkás bizonyítvány Használatbavételi engedély 1500 db/nap termék kibocsátás 15 fő szakvégzettséggel 1500 m2 raktár Modern technológiát képviselő gyártósor Jól képzett 15 munkás Korszerű raktár Viszonylag stabil makrogazdasági és jogi piac-szabályozási környezet Gazdaságstatisztikai adatok A vállalkozás piaci részesedése 5%-kal növekszik Kedvező piaci részesedés Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai fejlesztése Korszerű technológiát alkalmazók száma 2 %-kal nő a régióban Területi KKV statisztikai adatok A beavatkozási logika Objektíven Igazolható Indikátorok Az ellenőrzés információforrása Feltételezések

69 68 Logikai keretmátrix ! Csoportos feladat a mintapéldák alapján !


Letölteni ppt "1 Dr. Bakos István Dr. Bakos István Projekttervezési és pályázatírási technikák."

Hasonló előadás


Google Hirdetések