Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanulás az információs társadalomban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanulás az információs társadalomban"— Előadás másolata:

1 Tanulás az információs társadalomban

2 2. Előszó „A számítógép lehetővé teszi, hogy minden tanuló egyéni módon haladjon a tananyaggal. Az otthoni terminálok a képzési lehetőségeket és a tudást házhoz fogják szállítani. Az oktatási célú számítógép társadalmunk szimbóluma, amely tanulótársadalommá változott”. (Fuchs, 1969)

3 3. Használat Fontos kezelési útmutatás:
Ha tovább kívánunk lépni a tananyagrészekben akkor használjuk: - A Page Down billentyűt és/vagy az akciógombokat Előző Tovább Fogalmak 55. 58. dia 1. dia FOGALOM Használat 3. Főmenü 4 Tananyag 9 Vissza

4 4. A foglalkozások tagozódása
I. Célkitűzés, cél (5) II. tartalmi leírás (7) III. tartalom és tevékenységek (9) 1. motiváció (10) 2. Emlékeztető (11) Részellenőrzés (14-15) 3. Új ismeretek (16) 3.1 A tanulási környzet mezovilág modellje: 17-24 3.2 Az e-learning 25-30 Új ismeretek ellenőrzése1.(31) Új ismeretek ellenőrzése 2. (32) 4. Összefoglalás (33-34) 5. Értékelés (35-36) 6. Javasolt százalékos határok (37) IV. Egyéb (38) 1 Fogalmak (39) 2. Illusztrációjegyzék (40) 3. Irodalom (41) 4. Ajánló (42) 5. Köszönet (43)

5 I. Cél Az anyag célja információs társadalomról tanultak felelevenítése az információs társadalomban való tanulás lehetőségeinek megismerése, a tanulási-tanítási folyamatok hagyományostól eltérő szegmenseinek vizsgálata a hagyományos tanulási modellekből való kilépés során a tanulási keretek és módszerek variabilitásának, lehetőségeinek megismertetése

6 I.1 Követelmények, kompetenciák
A tananyag és a tananyaghoz kapcsolódó irodalom és linkajánló révén egy olyan alapfogalmi hálót lehet kialakítani, amely segít benneteket az elektronikus tanulás megismerésében, kedvet csinál a tanulmányozására és segít eligazodni az információs társadalomban. Fontos az alapfogalmak, az elektronikus tanulás-tanítás lehetőségeinek és alkalmazhatóságának ismerete, annál is inkább mert dinamikusan fejlődő oktatási-tanulási modellekről van szó, amelynek lehetőségei határtalanok.

7 II. A tartalom A kommunikációs társadalom kialakulásának főbb állomásainak és jellemzőinek felsorolása után az információs társadalomban való tanulás lehetőségeit és eszközeit vizsgáljuk meg, amelyben szó esik a tanulás mezovilág-modelljéről, az e-learning szervezőelemeiről, a hagyományos és elektronikus tanulás viszonyáról.

8 A már tanult elemek felidézésén túl egy-két hasznos, a pedagógia területén kiválóan alkalmazható módszer is szóba kerül. Az ellenőrző tesztek segítségével megállapíthatjátok mennyit sikerült megjegyezni. Az inyenceknek pedig egy-két vonatkozó és kapcsolódó irodalmat, linket is ajánlok.

9 III. Tananyagtartalom és tevékenységek
Az információs társadalom kialakulása A tanulási környezet mezovilág modelljének összetevői Az e-learning fogalma és formái

10 III.1. Motiváció Az információ kódolása, dekódolása, továbbadása, megosztása és felhasználása izgalmas feladat Ki ne akarna Miss Marple lenni és megfejteni a tartalom mögötti üzenetet

11 III.2. Emlékeztető Az emberi gondolkodás kialakulása Merlin Donald szerint 4 jellegzetes szakaszra bomlik: Epizódikus: főemlősök: 5 millió év Mimetikus: homo erectus: 1,5 millió év Mitikus: homo sapiens: 50 ezer év: nyelvhasználat Teoretikus: homo tipograficus: 5 ezer év Gutenberg: 500 év – Gutenberg-galaxis Hálózati: 50 év

12 Emlékeztető 2. És a folytatás… Korai számológépek: Pascal, Leibniz
1822 – 1833 Charles Babbage: Difference és Analitical Engine 1944. Számítógépfejlesztés a II. vh idején: ENIAC és Neumann János – A neumann-architektúra SAGE és Whirlwind projektek Marconi-konstelláció: távközlés iránti mánia 1958. ARPA-projekt, D. Engelbart: NLS – Online System 1984: az ikonikus fordulat: Macintosh, John Sculley, Bill Gates, XEROX –PARC fejlesztőlabor, Simonyi Károly 1989.Tim Berners-Lee: Weaving the web – a www. megalkotója

13 Emlékeztető 3. Az információs társadalmak ismérvei:
1. Az átmenetiség társadalma – jövőorientált társadalom: Anthony Giddens: Elszabadult világ 2. Technikafüggő társadalom – technológiai determinizmus: Neil Postman: Technopoly 3. A globális világgazdaság társadalma 4. Hálózati társadalom: flexibilis hálózat: Manuel Castells: a hálózati társadalom kialakulása 5. Tudásalapú társadalom: information literacy, digital literacy, új kulcs-kompetenciák 6. Információ-intenzív társadalom: feed-back domináns szerepe 7. Planetáris társadalom: Global village – identitáskeresés 8. Egyenlőtlen társadalom: digitális szakadék, információs egyenlőtlenség

14 Részellenőrzés és visszacsatolás 1.
1. Merlin Donald felosztásában melyik korszakhoz köthető a nyelvhasználat megjelenése a. mimetikus b. mitikus c. epizódikus 2. Melyik a tudásalapú társadalom egyik legfontosabb fogalma a. kulcs-kompetenciák b. Gutenberg-galaxis c. Digitális szakadék Megoldások 1. b 2. a

15 Részellenőrzés és visszacsatolás 2.
3. Melyik állítás igaz a három közül? Az átmenetiség társadalmában a feed-back szerepe jelentős A számológép legkorábbi megalkotása Blaise Pascal nevéhez köthető A számítógépfejlesztés egyik kiemelkedő alakja Marconi volt. Megoldás b

16 III.3. Új ismeretek feldolgozása
1.A tanulási környezet mezovilág modellje :17-20 2. Az e-learning fogalma és ismérvei 21-25

17 3.1 A tanulási környezet mezovilág-modellje
hipervilág mikrovilág mezovilág

18 A tanulási környezet A tanulási környezetek közül a szervezett tanulás színtereit – mindenek előtt az iskolát – egy speciális mezovilágnak foghatjuk fel. A mezovilág szervesen kapcsolódik a Seymour Papert által bevezetett mikrovilág és hipervilág terminus technikusokhoz, azokat egy logikusan kapcsolódó háromelemű rendszerré egészíti ki.

19 A mikrovilág Az egyéni tudatok tere: Egyéni tudástartalmak
Megelőző tapasztalatok Kognitív kompetenciák Kulturális hátterek Világszemlélet Személyes célok és programok Egyéni tanulási stílusok

20 A hipervilág Médiaszféra tere:
Gutenberg-galaxis: az írásbeliség világa Marconi – konstelláció: a távközlés világa Neumann-architektúra: a számitógép, az informatika világa www : a hálózat

21

22 A mezovilág Az iskola, a kortársak és a család tartozik ide
A személyes jelenlét világa, a face to face kommunikáció tere Szocializációs tér: fontos szerepet tölt be a közös tudástartalmak és közösen osztott értékek kialakításában, mert ezek nélkülözhetetlenek egy demokratikus társadalom működéséhez. A mezovilág olyan szervezett tanulási környezet, amelyben tudatosan építünk az ún. rejtett tanterv hatásaira, ezzel együtt a tanulás informális és incidentális, random módozataira is.

23 Iskolai interface Az iskola három interface-szel dolgozik:
interface: iskola: „tabula rasa”: zárt tanulási környezet. Interface: kapcsolatok: schools e-twining: elektronikus testvérkapcsolat, interkulturális dialógus, távtanulás Interface: a család: transzparencia, állandó infokommunikációs kapcsolat a család és az iskola között.

24 A zárt és nyitott tanulási környezet
- betölteni a tanuló fejébe a tudást - tudástranszfer - termékszerű tudás - tömegtermelés Nyitott Personal prior knowledge Tudáskonstrukció Folyamatos tanulás Személyre igazítás

25 3.2 Az e-learning Az információs és kommunikációs eszközrendszer – amellett, hogy új kihívásokat jelent az oktatás számára – olyan eszközrendszert bocsát a pedagógia rendelkezésére, amely – értőn alkalmazva – jelentős hatékonyság növekedést eredményezhet a tanítás- és tanulás folyamatában. Az új lehetőségek összefoglaló, divatos neve ma az e-learning.

26 Az e-learning összetevői

27 Az e-learning elemei: 1. computer based learning
- Hard-ware: adattárolás, adatfeldolgozás - Érett technika: hipertext és interaktivitás - Formálódó technika: multimédia, szimuláció, virtuális valóság Jellemzői: -alacsony belépési küszöb, - alacsony szintű digitális irástudás Problémák: - technika, hozzáférési lehetőség

28 Az e-learning elemei: 2. web-based learning
Nyitott információforrások Hálózati kommunikáció (mail, fórum, stb.) Kiterjesztett valóság Dinamikus textualitás Jellemzői: - magas belépési küszöb - magas szintű digitális írástudás Probléma: - kognitív hozzáférés

29 Az e-learning elemei: 3. distance learning
Idő- és térbeli függetlenség Tanulás és tanulóközpontúság: perszonális kompetenciák Önmegvalósítás – önirányításos tanulás

30 Az új oktatási paradigma: blended-learning
Osztálytermi, illetve online oktatás szimbiózisában elképzelt oktatási forma, mely a face to face és a hálózati elemeket egyaránt ötvözi. Jellemzői: Dual mode curriculum: személyes és online jelenlét Distributed learning Mixed-mode learning

31 Ellenőrzés, visszacsatolás
Sorold fel milyen elemekből áll a mezovilág-modell Milyen interface-szekkel dolgozik az iskola (sorolj fel néhányat) Válaszok 1. egyéni tudatok elemei, zárt és nyílt tanulási környezet, valamint a hipervilág elemeiből 2. school’s e-twining, távtanulás, infokommunikációs kapcsolatok a család és az iskola között

32 Ellenőrzés, visszacsatolás 2.
Ismertesd az e-learning elemeit? Milyen oktatásban valósulhat meg egyszerre az online, illetve az oncampus oktatás Válaszok Computer based learning, web-based learning, distance learning Blended learning

33 III.4. Összefoglalás 1. A lecke során először visszatekintettünk az információs társadalom kezdeteire, átvettük a nyelvhasználat kialakulásának kronológiáját Bemutattuk az információs társadalmak jellemzőit Eljutottunk az információs társadalomban történő tanulás módozatainak vizsgálatához

34 Összefoglalás 2. Megvizsgáltuk a tanulás információs társadalomban való átalakulásának folyamatát Bemutattuk a tanulás mezovilág-modelljét, a nyílt és zárt tanulási folyamatok jellemzőit Eljutottunk az e-learning fogalmához, amelynek megvizsgáltuk az összetevőit és távlati lehetőségeit.

35 III.5. Értékelés A tesztek a tudásanyag elsajátításának mértékét és az összefüggések felismerésének minőségét vizsgálják. Az ellenőrző feladatok megoldása együttesen adja ki az elért eredményt százalékban.

36 Kérdések és válaszok 1. Melyik nem jellemzője a távoktatásnak
a)tudástranszfer b)önmegvalósítás c)tér- és időbeli függetlenség 2. Melyik nem sajátossága a mikrovilágnak a)Egyéni tudattartalmak b)Egyéni tanulási stílus c)world wide web 3. Melyik nem eleme a computer based learning-nek a) hipertext b)multimédia c)Nyitott információforrások Válaszok: 1. a 2. c 3.

37 III. 5 Javasolt százalékos megoldások
0- 50% Egy kicsit jobban el kellene mélyedni az anyagban 51- 61% Tudásod sajnos még nem elég alapos, rugaszkodj neki még egyszer 66- 79% Tudásod közepes szintű, tekintsd át, hogy melyik feladatot rontottad el, és ismételd át az ahhoz tartozó részeket! 80- 90% Tudásod jó szintű, még egy kis gyakorlás. % Gratulálunk, tudásod kiváló szintet ért el, az ajánlóban izgalmas anyagokat találsz a témával kapcsolatosan

38 IV. Egyéb A következőkben a fogalomtár, az irodalmi jegyzék és egy kis ajánló lesz segítségetekre a tanultak elmélyítésében és továbbgondolásában

39 IV.1 Fogalmak Mikrovilág: egyéni tudatok tere
Mezovilág: a személyes jelenlét világa, a szemtől szembeni kommunikáció tere Hipervilág: a médiaszféra világa Interface: kommunikáción alapuló csatlakozási felület Personal prior knowledge: személyes tudás elsőbbsége Tudástranszfer: tudásbetöltés: tölcsér Tudáskonstrukció. Megtervezett tudás School’s e-twining: elektronikus testvérkapcsolatok Computer-based learning. Számítógép alapú tanulás Web-based learning: web-alapú tanulás Distance-learning: távtanulás E-learning. Elektonikus úton való tanulás Blended-learning: jelenléti és online tanulás Dual mode curriculum: kettős jellegű: online és on campus kombinációja Distributed learning: „osztott” tanulás Mixed-mode learning: „Vegyes-módú” tanulás

40 IV.2 Illusztrációjegyzék
Felhasznált médiumok jegyzéke és elérése Animációk: power point saját médiatárából valók Az e-learning ábrája: Komenczi Bertalan Az információs társadalom iskolájának jellemzői 2007 In:http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=informatika-Komenczi-Informacios 1.kép - címkép 2.kép - : 3.kép -http://www.029.co.uk/i/e-learning.jpg 4.kép

41 IV.3 Felhasznált irodalom
Komenczi Bertalan 1999: Off line- Az információs társadalom közoktatási stratégiája. Új Pedagógiai Szemle, 1999/7–8. Komenczi Bertalan Információ és társadalom. Eger, EKF Líceum Kiadó McLuhan, Marshall 1962.The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. University of Toronto Press Komenczi Bertalan Az információs társadalom iskolájának jellemzői In:http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=informatika-Komenczi-Informacios

42 IV.4 Ajánló A következő oldalak izgalmas barangolást ígérnek azoknak, akiket kicsit bővebben is érdekel az elektronikus oktatás: Oktatási anyagok: Merlot Multimedia Educational Resource for Learning and online Teaching, 2007http://www.merlot.org/merlot/materials.htm?page=2& e-learning centrum 2007, e-learning rövidfilm az online zenei oktatás lehetőségeiről 2007:

43 Köszönöm a figyelmet Készítette: Balahoczki Mónika pedagógia szakos hallgató Skype: momolina.mundo További eredményes tanulást!


Letölteni ppt "Tanulás az információs társadalomban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések