Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az iskolai közösségi szolgálat

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az iskolai közösségi szolgálat"— Előadás másolata:

1 Az iskolai közösségi szolgálat
„Ha valóban fontos számunkra, hogy mások javára cselekedjünk, késedelem nélkül meg is kell tennünk. Ilyen egyszerű az együttérzés gyakorlata.” Tendzin Gjaco Az iskolai közösségi szolgálat Hunyadi János Közoktatási Intézmény Mezőkovácsháza

2 Fogalom meghatározás Önkéntesség Közösségi szolgálat
személy belső indíttatásából végzett tevékenység, anyagi ellenszolgáltatás nélküli, a közjót szolgálja, egyidejűleg hasznos a támogatottnak és az önkéntes munkát végzőnek Az iskola pedagógiai programjában rögzített módon kötelező, anyagi érdektől független, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló tevékenység, szociális, környezetvédelmi, szervezett keretek között folytatott (egyéni vagy csoportos) projekt módszerrel való pedagógiai feldolgozása.

3 Fejlesztési célok érzelmi intelligencia, önbizalom,
felelősségvállalás, felelős döntéshozatal, szociális érzékenység, társadalmi felelősségvállalás, kommunikációs készség, együttműködés, empátia, konfliktuskezelés, problémamegoldás.

4 Jogszabályi háttér I. kötelezően alkalmazandó jogszabályok
A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

5 Jogszabályi háttér II. ajánlott jogszabályok
A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvény A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról szóló 1068/2012. (III.20.) Korm. határozat Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény

6 2016. január 1-je után Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A felnőttoktatás keretében szervezett érettségi vizsga esetében közösségi szolgálat végzésének igazolása nélkül is meg lehet kezdeni az érettségi vizsgát. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető.” Nkt. 6. § (4)

7 Lehetséges motiváció megismerjen egy foglalkozást,
mások érdekeit szolgálja, közösséghez tartozzon, elérjen egy fontos célt, bizonyos tulajdonságainak fejlődését elősegítse, hasznos módon töltse az idejét, bajba jutottakon segítsen, védje a környezetet gyakorlatot szerezzen egy számára fontos területen.

8 A közösségi szolgálat területei
az egészségügyi, (minden esetben mentor kijelölése) a szociális és jótékonysági, (meghatározott esetekben mentor kijelölése) az oktatási, a kulturális és közösségi, a környezet- és természetvédelemi, a katasztrófavédelmi, az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős

9 A tanulók a szolgálati tevékenység helyét érdeklődési körüknek megfelelően önállóan megválaszthatják.

10 Egészségügyi tevékenységek kórházban vagy egészségügyi intézményekben
a beteg kísérete a betegszállítókkal együtt, és ha erre szükség van, várakozás a beteggel; segítség a beteg felültetésekor, kiültetésekor, sétáltatásakor, az étkezésben, ivásban; felolvasás, beszélgetés, beteg mellett tartózkodás a beteg kéréseinek tolmácsolása az ápolószemélyzet felé tájékozódásban való segítés kórtermekbe látogatás és igény szerinti segítségnyújtás, egyéb, az ápolószemélyzetet segítő, szaktudást nem igénylő, az önkéntesek kompetenciájába tartozó feladatok; gyermekprogramokban való részvétel, szabadidős tevékenységek segítés.

11 Szociális tevékenységek
idős emberek segítése egyénileg otthonukban (sétáltatás, bevásárlás, beszélgetés, közös főzés, takarítás, udvar rendbe tétele, favágás stb.); idős emberek támogatása szociális intézmény keretei között (sétáltatás, beszélgetés, szoba rendezése, étkezésben segítés, ágynemű áthúzása); felolvasás, beszélgetés, egyéb, a mentális egészséget támogató tevékenységek; egyéb szociális tevékenység.

12 Oktatási tevékenységek
korrepetálás alsóbb évfolyamokon, gyermekotthonban, sajátos nevelési igényű intézményben; bölcsődékben, óvodákban a mindennapi tevékenységekben, játékokban való részvétel; oktatás idősek számára (például számítógép-használat, nyelvtanítás); egyéb oktatási tevékenységek.

13 Kulturális, közösségi tevékenységek
kulturális intézményekben múzeumpedagógiai vagy egyéb szolgálat elvégzése; közösségi tevékenységek: katonasírok gondozása; közgyűjteményben önkéntes feladatok ellátása; bölcsődékben, óvodákban, idősek otthonában stb. kulturális program szervezése (például bábjáték, amatőr színielőadás, versmondás, prózafelolvasás, mesemondás, éneklés)

14 Környezet- és természetvédelmi tevékenységek
parkrendezés, közösségi terek tisztítása, rendezése; biciklitároló javítása, festése, kerítésfestés; szociális intézmény környezetének rendezése, fa- és növényültetés, avar összegyűjtése; környezettudatosságra, fenntartható fejlődésre vonatkozó programokban való részvétel, a programok népszerűsítése (iskola, civil szervezet honlapján, blog írása, szórólapok készítése stb.); megújuló energiaforrások fontosságát szolgáló programok népszerűsítése; Natura 2000 területek megóvásában részvétel; egyéb környezet- és természetvédelmi tevékenység.

15 Katasztrófavédelmi tevékenység
a katasztrófavédelmi szervezetek napi teendőinek ellátásába való bekapcsolódás, közreműködés az éves, tervezhető feladatokból adódó tevékenységekben. Rendkívüli helyzetben (árvízhelyzetben homokzsákok szállítása, töltése, épületek, ingóságok óvása, jelzőrendszer részeként feladatellátás, evakuált emberek tájékoztatása, segítése stb.)

16 életinterjú készítése idős emberekkel;
Közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, továbbá idős emberekkel közös programok nehézséggel élő kortársakkal; bölcsődésekkel, óvodásokkal, idős emberekkel: sport, kézművesség, játék, főzés, egyéb közös programok; életinterjú készítése idős emberekkel; közös programok (ünnepek, kézművesség, játék, farsang, közös műsor kialakítása, közös sütés, fodrászat).

17 Fogadó szervezet lehet
a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása a nemzetiségi önkormányzat a költségvetési szerv civil szervezet, közhasznú szervezet egyházi jogi személy;

18 Fogadó intézmény lehet
szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény, egészségügyi szolgáltató, közoktatási intézmény, felsőoktatási intézmény, muzeális intézmény, nyilvános könyvtár, közlevéltár, nyilvános magánlevéltár, közművelődési intézmény

19 Fogadó szervezet NEM lehet
érdekvédelmi, képviseleti vagy politikai szervezet üzleti jellegű tevékenység, haszonszerzés nem lehet része a közösségi szolgálat a kölcsönösségen elvén alapul, a segítő és a segített közötti kapcsolatban

20 Időkeret Ötven óra 9-11. évfolyamon (nyelvi előkészítő osztály esetében évfolyamon) arányos elosztás 9. évfolyam – 15 óra* (ebből 5 óra bevezető-felkészítő foglalkozás) 10. évfolyam – 20 óra* 11. évfolyam – 15 óra* (ebből 5 óra értékelő-záró foglakozás) * Indokolt esetben a szülő kérésére ettől, el lehet térni.

21 Időtartam 1 foglalkozás = 60 perc (utazás nem számít bele)
Mikor? 16 év alatt 16-18 év között Tanítási időben 2 óra/nap; 6 óra/hét 4,5 óra/nap; 18 óra/hét Hétvégén 3 óra/nap 4,5 óra/nap Tanítási szünetben 3 óra/nap; 12 óra/hét 1 foglalkozás = 60 perc (utazás nem számít bele) 20:00 - 6:00 óra között nem végezhető a tevékenység legalább 14 óra pihenőidőt kell biztosítani.

22 Fogadó szervezet Köteles biztosítani:
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a szükséges pihenőidőt, tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését, tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét. utazásról, szállásról és étkezésről (szükség esetén)

23 Az önkéntes Köteles: a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai előírások, valamint a fogadó szervezet utasításai szerint személyesen végezni, a tudomására jutott személyes adatot, üzleti és egyéb titkot megőrizni. megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné.

24 Nem köteles: a fogadó szervezet utasításait teljesíteni, ha annak végrehajtása az életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné, jogszabályba vagy az önkéntes szerződésbe ütközik. ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő: az önkéntes köteles erre az utasítást adó figyelmét felhívni. nem felel az általa okozott kárért, amennyiben figyelemfelhívási kötelezettségének eleget tett.

25 Iskolai elvárások Pontos megjelenés, megfelelő ruházatban
Munkavégzés – legjobb tudásnak megfelelően A kijelölt szakember irányításának elfogadása Közösségi szolgálati napló naprakész vezetése Kifogástalan magatartás tanúsítása

26 Iskolai feladatok önkormányzattal, civil szervezetekkel való együttműködés lehetősége. az iskolai közösségi szolgálat irányítása intézményvezető felelős a közösségi szolgálat megszervezéséért a törzslapon, a bizonyítványban és a naplóban tanulók iskolai közösségi szolgálatának nyilvántartsa, folyamatosan vezetése iskolai koordinátor kijelölés

27 Iskolai koordinátor felelős: a tanulók felkészítéséért,
pedagógiai feldolgozásért (mentorálás), a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért, adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért, a tanulók bevonásáért a folyamat egészébe, a tevékenységek elismeréséért

28 Tájékoztató/k tartása:
diákok szülők osztályfőnökök tantestület fogadó szervezetek/intézmények részére a helyi lehetőség, helyszínek, tevékenységek folyamatos bővítése az intézményben teljesíthető közösségi szolgálat lehetőségeinek felmérése, összesítése

29 Dokumentáció a tanuló által kitöltött jelentkezési lap
a tanuló által naprakészen vezetett közösség szolgálati napló az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködési megállapodást kötnek osztálynaplóban, törzslapon, bizonyítványban rögzíteni a tanuló előmenetelét (osztályfőnök)

30 Dokumentáció igazolást kiállítása két példányban,
iratkezelési szabályzatában rögzíteni, iskolai dokumentumokban (pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, házirend, éves munkaterv) rögzíteni, mely évfolyamokon szervezi meg a közösségi szolgálatot, mely tevékenységek körében, milyen szabályok szerint

31 Hasznos tudnivalók A közösségi szolgálatot kezdő évfolyamok (9. illetve nyelvi előkészítő esetében 10. osztály) a 10 órás tevékenységüket az iskolában vagy helyben (Mezőkovácsháza) végezhetik. Így szervezett keretben lehetséges tevékenységük hatékony és eredményes támogatása és ellenőrzése, továbbá az adminisztrációs kötelezettségeik teljesítésének segítése

32 Hasznos tudnivalók A közösségi szolgálatban résztvevő (havi közösségi szolgálatának helyéről és időpontjáról) a tevékenység megkezdése előtt egy héttel köteles az iskolai koordinátort tájékoztatni, amely a szolgálat beosztásához és nyomon követéséhez szükséges

33 Hasznos tudnivalók A évfolyamon (nyelvi előkészítő évfolyam esetében a évfolyamon) a közösségi szolgálat lakhelyen, más településen (30 km-es körzetben) is teljesíthető, amennyiben a fogadó szervezettel, ahol a feltételek rendelkezésre állnak az intézmény együttműködési megállapodást kötött.

34 Hasznos tudnivalók Amennyiben a közösségi szolgálat ellenőrzésekor kiderül, hogy a tanuló nem jelent meg a szolgálati helyén (erről sem a diák, sem a fogadó szervezet nem értesített az iskolai koordinátort) ebben az esetben a fogadó szervezetnél teljesített addigi tevékenység „nem teljesített” óraszámnak minősül illetve a fogadó szervezettel az együttműködési megállapodás megszűntetésre kerül.

35 Hasznos tudnivalók Az iskola a közösségi szolgálat idejére a tanulókra vonatkozóan balesetbiztosítást – külön kiegészítő biztosítást- nem köt. Az állam minden magyar állampolgárságú gyermek részére gondoskodik 3−18 éves korig a baleset-biztosításáról az alábbi kondícióval:

36 Biztosítási kockázat megnevezése
Hasznos tudnivalók Biztosítási kockázat megnevezése Szolgáltatás mértéke Csonttörés 3.000 Ft biztosítási összeg Maradandó egészségkárosodás (rokkantság) amennyiben a rokkantság foka 1−9% 3.000 Ft amennyiben a rokkantság foka 10−29% Ft amennyiben a rokkantság foka 30−100% Ft biztosítási összegnek a rokkantság fokával megegyező százaléka Baleseti halál Ft biztosítási összeg

37 Iskolai közösségi szolgálat elektronikus oldalai
https://www.facebook.com/hunyadijanos.mezokovacshaza

38 Bővebb információ Magyar István – iskolai közösségi szolgálat koordinátora Kedd, csütörtök (7:00 – 14:00) Tel: 68/

39


Letölteni ppt "Az iskolai közösségi szolgálat"

Hasonló előadás


Google Hirdetések