Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 2012

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 2012"— Előadás másolata:

1 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2012
Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény január 1-jétől hatályos módosításai Dr. Bogdán Katalin Nemzeti Adó és Vámhivatal Somogy Megyei Adóigazgatósága

2 Képviseletre vonatkozó szabályok 1.
Jogtanácsos képviseleti joga (Art. 7. § (2) bek.) Állandó képviselet (Art. 7. § (3)-(5) bek.) - állandó képviselő nem sújtható mulasztási bírsággal - szigorítás, hogy a meghatalmazás megszűnése napján még az adóhatósági iratok átvételére jogosult

3 Képviseletre vonatkozó szabályok 2.
Pénzügyi képviselő : (Art. 9. § (2) bek.) - A feltételek meglétét a képviselet elfogadásának bejelentésekor és a tevékenység végzése alatt évente igazolnia kell az adóhatóságnál - A feltételek változatlanok Felszámoló, végelszámoló kötelezettsége: (Art. 14. § (4) bek.) - Az adókötelezettségeket a felszámolás, végelszámolás kezdő napjától ő teljesíti - Jogsértés esetén őket lehet bírságolni( kimentési ok van)

4 Bejelentésre vonatkozó szabályok
Be kell jelenteni az adóhatósághoz: - az újonnan alakuló vállalkozások jegyzett tőkéjét; - a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a külföldi vállalkozás adatait; tényleges üzletvezetés helyét, ha az alapozza meg a belföldi illetőséget. - A munkáltató iskolaszövetkezet a biztosítottnak nem minősülő, a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény szerint megkötött munkaszerződéssel létesített munkaviszony keretében személyesen közreműködő tagja esetében az állami adóhatóság felé köteles a munkaszerződés megkötésének napján bejelenteni - a munkáltató (iskolaszövetkezet) adószámát, - a munkavállaló iskolaszövetkezeti tag adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét, - a nappali tagozatos tanuló, hallgató iskolaszövetkezeti tag munkavállaló esetében a diákigazolvány azonosító számát. - a jogviszony megszűnését követő 8 napon belül a munkavállaló iskolaszövetkezeti tag jogviszonya megszűnésének napját. - Készpénzfizetés napjától számított 15 napon belül a vevőnek nem kapcsolt vállalkozások közt a kétmilló forintot meghaladó értékben teljesített készpénz szolgáltatást

5 Bejelentésre vonatkozó szabályok
Közvetlenül az adóhatósághoz kell bejelenteni az adózó - iratai, elektronikusan rendelkezésre álló bizonylatai őrzési helyét, (ha az nem azonos a székhellyel) - az adózó jogi személy nélküli gazdasági társaság, kft, egyesülés, közös vállalat tulajdonosainak, amennyiben nincs adóazonosító jelük, az annak megállapításához szükséges adatokat. - Munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos bejelentési szabályok előírása: A kölcsönvevő az állami adóhatósághoz bejelenti a munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás -megkezdése napját megelőző napon, de legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján a munkaerő-kölcsönzési szerződéssel érintett munkavállaló nevét és adóazonosító jelét – ennek hiányában természetes személyazonosító adatait és lakcímét –, valamint a kölcsönbeadó nevét és adószámát, és a foglalkoztatás megkezdésének napját, - befejezése napját követő napon a munkaerő-kölcsönzési szerződéssel érintett munkavállaló nevét és adóazonosító jelét, valamint a kölcsönbeadó nevét és adószámát, és a foglalkoztatás befejezésének napját.

6 Bejelentésre vonatkozó szabályok
Változás-bejelentésként kell bejelenteni az adóhatósághoz - a tényleges üzletvezetés helye áthelyezésének időpontját és az érintett másik államot, ha a tényleges üzletvezetésének helyét Magyarország területéről másik állam területére helyezi át; a kapcsolt vállalkozásnak minősülő másik személy nevét (elnevezését), székhelyét (telephelyét) és adóazonosító számát az első szerződéskötésüket követő 15 napon belül, valamint a kapcsolt vállalkozási viszony megszűnését a megszűnést követő 15 napon belül

7 Bejelentésre vonatkozó szabályok
Bejelentés ÖVTJ módon: Az egyéni vállalkozó és az adószámmal rendelkező magánszemély a tevékenységi köreit az Önálló Vállalkozások Tevékenységi Jegyzéke alapján jelenti be Ügyfélkapu létesítése: Az összesítő jelentés benyújtására kötelezet adózó az adószám megszerzését követő 8 napon belül köteles ügyfélkaput létesíteni és ezt bejelenteni Egészségügyi szolgáltatási járulék Bejelentés alapján történik az előírás

8 Bejelentésre vonatkozó szabályok
Vámazonosító szám (VPID szám) A VPID szám igénylésével összefüggő szabályok bekerültek az Art-be Az adatokban bekövetkezett módosulást változás bejelentésként kell bejelenteni VPID szám képzésének elvei: - magánszemélyként egy lehet - adószámmal rendelkezőként egy lehet

9 Bejelentésre vonatkozó szabályok
Egységes adószakmai adatlapokat vezetünk be, ami azt jelenti, hogy az adóhatóság által rendszeresített adat- és változásbejelentő nyomtatványokra január 1-jétől új rovatok kerülnek, mellyel az adózó vámazonosító szám kiadását is kérheti az adóhatóságtól. Érintett nyomtatványok: ‘T34 – Adat- és változásbejelentő lap a magánszemélyek adóazonosító jelének kiadásához; ‘T101 – Magánszemélyek és Szja tv. szerinti egyéni vállalkozók, adószámos magánszemélyek; Figyelem! A ‘T34-es és a ‘T101-es nyomtatványon kért VPID és a hozzá tartozó vámadatok az MBANK-ban lesznek láthatóak! ‘T101E – Egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplők; ‘T201 – Cégbejegyzésre nem kötelezett szervezetek; ‘T201T – Cégbejegyzésre kötelezett szervezetek, egyéni cégek; ‘T201C – Cégbejegyzésre kötelezett szervezetek, egyéni cégek a Ctv. 36. § (4) bekezdése szerinti elektronikus benyújtásra; ‘T201TSZ – Törzskönyvi szervezetek adat- és változásbejelentő lapja.

10 Bejelentésre vonatkozó szabályok

11 Bejelentésre vonatkozó szabályok
Civil szervezetek egyablakos bejelentkezése ( jún. 30-tól) Áfa bejelentés elmulasztása - pl. aki EVA alól kijenetkezik és nem teljesíti az adóhatóság felhívásában meghatározott határidőben az adózási mód bejelentését, nem élhet visszaigénylési, visszatérítési, költségvetési támogatási igénnyel Elektronikus bejelentés: - Aki elektronikusan vall, az minden adókötelezettségét így teljesíti

12 Az adószám felfüggesztésére vonatkozó módosítás
A felfüggesztés ideje lerövidül: 30 nap helyett 15 nap lesz. Az adószám felfüggesztése esetköreinek szűkülése. Csak akkor van rá lehetőség, ha -az adóhatósági irat kézbesíthetetlen -az adózó a székhelyén nem található -az adózó a bevallási, befizetési kötelezettségének az adózó 365 napon keresztül nem tesz eleget. Az adószám törlése – felfüggesztés nélkül -Ha az adózó által a rá irányadó szabályoknak megfelelően bejelentett székhelye nem valós cím, -Ha az adózó a rá irányadó szabályoknak megfelelő szervezeti képviselőt az állami adóhatósághoz nem jelentette be, -Ha az adózó ellenőrzése alapján hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az adózó által bejelentett szervezeti képviselő nem valós személy. Az adóhatóság a honlapján teszi közzé az adószám törlést illetőleg felfüggesztést elrendelő határozatról szóló hirdetményt.

13 Adóregisztrációs eljárás
Cél: a nyilvánvalóan csalárd cégalapítások kiszűrése Az újonnan alakuló vállalkozások esetén a cégbejegyzési kérelem benyújtásakor az adóhatóság objektív feltételek vizsgálata alapján dönt, hogy kiadja-e az adószámot. Ha az adózó nem felel meg a feltételeknek, megtagadja az adószám kiadását – a cégbíróság megtagadja a cégbejegyzést. Az adóhatóság az eljárás során azt vizsgálja, hogy az adózó vezető tisztségviselője, képviseletre jogosult tagja, vagy kft, zrt., esetében az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagja, vagy részvényese (a továbbiakban: tag, vezető tisztségviselő) vonatkozásában áll-e fenn megtagadási ok.

14 Adóregisztrációs eljárás
Akkor tagadja meg az adóhatóság az adószám kiadását, ha az adózó tagja, vezető tisztségviselője olyan más adózó jelenlegi vagy volt vezető tisztségviselője, vagy tagja amely - az adóhatóságnál 180 napon keresztül fennálló, 15 millió, vagy 30 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik – feltétel: a jogviszony a 180 nap alatt fennállt, vagy - a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül 15 millió, vagy 30 millió forintot meghaladó adótartozással jogutód nélkül szűnt meg - feltétel: a jogviszony a felszámolás kezdő napját megelőző 180 nap alatt fennállt, a társaság adószámát az adóhatóság 5 éven belül szankciós jelleggel törölte.

15 Adóregisztrációs eljárás
Esetkörök: - az adószám felfüggesztését követően vagy felfüggesztés nélkül törölte, - társaság adószámát a törvényben meghatározott személyekben történő változás esetén lefolytatandó eljárás során törölte, társaság adószámát fokozott adóhatósági felügyelet alatt törölte. Feltétel: a jogviszony az adószám törlését kimondó jogerős határozat meghozatalának napján, vagy azt követően fennállt. Saját maga 180 napon keresztül fennálló, 15 millió, vagy 30 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik.

16 Adóregisztrációs eljárás
Megtagadás esetén kimentési kérelem terjeszthető elő - az adószám megállapítását megtagadó határozat adózóval történő közlésétől számított 8 napon belül. Sikeres a kimentés, ha - az adózó az adótartozását azért nem tudja/tudta kiegyenlíteni, mert megrendelői, vevői nem teljesítettek, - a követelés összege eléri vagy meghaladja az adótartozás összegét, - a követelések érvényesítése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható. - Törölt adószámú adózó esetén, ha vezető tisztségviselői jogviszonyról volt szó, és mint vezető tisztségviselő a jogszerű működés helyreállítása érdekében úgy járt el, ahogy az tőle elvárható – okirati bizonyítás!

17 Adóregisztrációs eljárás
Egyéb szabályok Az adóhatóság az adószámot 1 munkanapon belül állapítja meg, ha a cégbíróság által közölt adóazonosító szám alapján folytatott vizsgálat eredményeképpen a törvényben meghatározott akadályok egyike sem valószínűsíthető ezen határidőn belül. Egyéb esetben az adóhatóság az adószám megállapítása, vagy megtagadása tárgyában a bejelentéstől számított 8 munkanapon belül dönt. Az eljárás során az adóhatóság felszólíthatja az adózó vezető tisztségviselőjét, illetve tagját arra, hogy nyilatkozzon az akadály fennállásáról. Az állami adóhatóság elektronikus úton értesíti a cégbíróságot, ha az adózó adószámának megállapítására nem került sor az 1 munkanapos határidőn belül. (Ez esetben a cégbíróság az adóhatóság döntéséig a cégeljárást felfüggeszti)

18 Adóregisztrációs eljárás
Az adószám megtagadása esetén az előtársaság adókötelezettségeinek teljesítéséért az előtársaság tagjai (részvényesei) egyetemlegesen felelnek. Az adószám kiadásáig az adózót az adóhatóság technikai azonosítószámon tartja nyilván – ezen kell az adókötelezettségeket teljesíteni. Az adószám megállapítását követő egy éven belül, ha az állami adóhatóság tudomására jut, hogy az adószámának megállapításának nem lett volna helye, az adószám törölhető. A vezető tisztségviselők személyében bekövetkező változás esetén e személyek vonatkozásában az adóhatóság szintén vizsgálhatja a cégalapítás esetén vizsgálandó körülményeket – végső soron törölheti az adózó adószámát.

19 Adóregisztrációs eljárás
Előzetes igazolás: a cégbejegyzési kérelem benyújtását megelőzően kérhető az adóhatóságtól annak vizsgálata, hogy az adóregisztrációs eljárás keretében kiadná-e az adószámot. Az eljárási határidő: 30 nap A kiadott igazolás hatósági bizonyítványnak minősül Az állami adóhatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha a kérelem nem tartalmazza a kérelmező adóazonosító számát. Az állami adóhatóság az adózó adószámának megállapítását a törvényben meghatározott okok alapján nem tagadhatja meg, ha megállapítja, hogy az adózó valamennyi vezető tisztségviselője, és tagja rendelkezik 15 napnál nem régebbi igazolással, kivéve, ha megállapítja, hogy az akadály valamely igazolás kiállítását követően állt be. (Az eljárás illetékköteles, az illeték mértéke: 50 000 Ft.)

20 Fokozott adóhatósági felügyelet
Az adószám kiadását követően az adóhatóság kockázatelemzést folytat le. A kiválasztott adózó köteles az általa végezni kívánt tevékenységhez szükséges feltételek bemutatására. Kérdőív küldhető ki a részére. Ennek eredményeként az adóhatóság az adózót határozattal – legfeljebb egy éves időtartamra – fokozott adóhatósági felügyelet alá vonhatja: - kötelezheti adóbevallásának adótanácsadóval, adószakértővel, vagy okleveles adószakértővel történő ellenjegyeztetésére, vagy kötelezheti, hogy az áfa bevallásával egyidejűleg nyújtsa be az adóhatósághoz a bevallás alapjául szolgáló bizonylatok másolatát; továbbá gyakoribb áfa bevallásra, összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezheti.

21 Fokozott adóhatósági felügyelet
Törli az adóhatóság az adózó adószámát, ha az adózó - a kérdőívre határidőn belül nem válaszol, vagy a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget és mulasztását nem menti ki, vagy - az állami adóhatóság a fokozott felügyelet időtartama alatt az adózó terhére számla, nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért mulasztási bírságot vagy a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével összefüggő adóhiány alapján megállapított adóbírságot szab ki, vagy - a fokozott felügyelet időtartama alatt felszólítás ellenére nem teljesíti bevallási-, vagy – ha összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett – összesítő nyilatkozat benyújtási kötelezettségét és a mulasztását nem menti ki, - felszólítás ellenére sem tesz eleget a fokozott adóhatósági felügyelet elrendelésére tekintettel előírt kötelezettségének és mulasztását nem menti ki.

22 Bevallási szabályok A munkáltató a munkáltatói adómegállapítást választó magánszemélyről az adóévet követő február 12-éig benyújtandó adóbevallásában adatot szolgáltat. Ha a magánszemély munkáltatói adómegállapítást választott, de benyújtja az 53-as bevallását is, az adóhatóság felhívására igazolhatja, hogy a munkáltatói adómegállapítás választására nem volt jogosult. (ennek hiányában az adóhatóság az 53-as bevallást nem dolgozza fel.) Az egyszerűsített bevallás választásának feltétele az adózó belföldi lakcímének vagy elektronikus levélcímének közlése. A havi adó- és járulékbevallás vonatkozásában a nullás nyilatkozat megtétele kötelező az adóévben. Bevallást helyettesítő nyilatkozatot csak a bevallás benyújtására előírt határidőig lehet tenni. A bevallási késedelem esetén az igazolási kérelem nem utasítható el, ha a magánszemély külföldről származó jövedelemmel is rendelkezik és a határidő mulasztását azzal menti ki, hogy az adókötelezettségének megállapításához nemzetközi egyezmény, viszonosság, vagy külföldi adójog vizsgálata szükséges.

23 Bevallási szabályok A bevallás csak az ellenőrzés megkezdésének napját megelőző napig pótolható. Megszűnik az önellenőrzés vonatkozásában a 15 napos szabály. (Az önellenőrzési pótlék számítása is igazodik ehhez, a bevallás benyújtásáig kell felszámolni.) Soron kívüli bevallási kötelezettség teljesítése felszámolás, végelszámolás esetén. Pontosítás: a tevékenységet lezáró, illetve záró bevallások határidejével egy időben kell teljesíteni azon bevallásokat is, amelyek vonatkozási időszaka ezen bevallási határidőkben még nem járt le. Jogutód nélküli megszűnés esetén a záró bevallás és a megszűnés közötti időszakra a munkabérhez kapcsolódó közterhekről a munkaviszony megszűnését követő 30 napon belül kell bevallást tenni.

24 Bevallási szabályok Bevallás benyújtás lehetőségei:
2012. január 31. magánszemély nyilatkozat 11M29 munkáltatói adómegállapításhoz, 2012. február NY nyilatkozat egyszerűsített bevallás választásáról, 2012. április E egyszerűsített bevallás ajánlat, 2012. május E egyszerűsített bevallás, 2012. február bevallás egyéni vállalkozók, EVA egyéni vállalkozók, áfa fizetésére kötelezett - őstermelő,- magánszemély, 2012. május bevallás magánszemélyek, (teljes adattartalom) 1153M bevallás (csökkentett adattartalom) 2012. május ANY adónyilatkozat.

25 1153ANY adónyilatkozat tartalma
Bevallási szabályok 1153ANY adónyilatkozat tartalma A magánszemély azonosító adatai (név, lakcím, stb.). Az adóköteles jövedelem összege. A jövedelmet terhelő személyi jövedelemadó összege. A levont személyi jövedelemadó előleg összege. A bizonytalan adójogi helyzet bejelentésére vonatkozó blokk. A bevallás benyújtásának időpontja, az adózó aláírása.

26 Adónyilatkozat a 2011. adóévtől kezdődően
új bevallási lehetőség adónyilatkozat A/4-es lap év közben levont adóelőleg és az adóév végén megállapított adó összege megegyezik. levont és a tényleges adó különbözete az Ft-ot nem haladhatja meg. javítási lehetőség 1153 bevalláson (önellenőrzés) ig postázzuk a csomagokkal adónyilatkozat benyújtási határideje: önellenőrzés től 26

27 Adónyilatkozat kérdéssor
Az adóévi bevételemmel összefüggésben a személyi jövedelemadón kívül nincs más olyan kötelezettségem (egészségügyi hozzájárulás, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, 98 százalékos különadó), amely miatt bevallást kell benyújtanom, felső határt meghaladóan levont nyugdíjjárulékot nem igényelek vissza az adóhatóságtól, és más okból sem vagyok kötelezett bevallás benyújtására. Igaz Nem igaz Bevallási kötelezettség alá eső jövedelmet kizárólag belföldi munkáltatótól, más kifizetőtől szereztem. Külföldön vagy külföldön is adóztatható jövedelmem nem volt az adóévben. Munkáltatónak, más kifizetőnek tételes költségelszámolásról nem nyilatkoztam, és az év végén sem számolom el tételesen a költségeimet. Önkéntes pénztári, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot nem teszek. Házastársammal, élettársammal nem osztok meg családi kedvezményt. Az adóelőleg megállapítása során bevételből, adóalapból, adóból levonható kedvezményt (érdekképviseleti tagdíj, családi kedvezmény, adójóváírás, súlyos fogyatékosság miatti kedvezmény) kizárólag egy munkáltatónál érvényesítettem, vagy ilyen kedvezményeket nem vettem igénybe. A bevételből, adóalapból, adóból levonható kedvezményeket (érdekképviseleti tagdíj, családi kedvezmény, adójóváírás, súlyos fogyatékosság miatti kedvezmény) a munkáltató által év közben figyelembe vett összegben érvényesítem, vagy ilyen kedvezményeket év közben nem vettem igénybe és év végén sem érvényesítek. 27

28 Adónyilatkozat kérdéssor
Igaz Nem igaz A munkáltatónak nem minősülő kifizetőtől származó bevételem adóelőlegének megállapításánál bevételből, adóalapból, adóból levonható kedvezményt (érdekképviseleti tagdíj, családi kedvezmény, adójóváírás, súlyos fogyatékosság miatti kedvezmény) nem vettem igénybe és év végén sem érvényesítek, vagy csak munkáltatótól szereztem bevételt. Kizárólag egy munkáltatótól szereztem bevételt, az abból levont személyi jövedelemadó előleg és a ténylegesen fizetendő adó különbözete nem haladja meg az 1000 forintot, vagy több munkáltatótól, más kifizetőtől is volt bevételem. Bevételt munkáltatótól vagy munkáltatóktól, más kifizetőtől szereztem, a munkáltatók által levont személyi jövedelemadó előleg együttes összege és a ténylegesen fizetendő adó különbözete nem haladja meg az 1000 forintot, vagy kizárólag egy munkáltatótól volt bevételem. Munkáltatónak nem minősülő kifizetőtől nem szereztem bevételt, vagy ha volt ilyen bevételem, az nem eredményezett év végén adókülönbözetet, mert a kifizető pontosan vonta le az adót, adóelőleget. Munkáltatónak nem minősülő kifizetőtől nem szereztem bevételt, vagy ha volt ilyen bevételem, annak összege kifizetésenként nem haladta meg a 100 000 forintot. 13+1) Kizárólag egy munkáltatótól, illetve kizárólag más kifizetőtől volt bevételem, vagy több munkáltatótól, illetve munkáltatótól és más kifizetőtől is volt bevételem, de az éves összes jövedelmem nem haladja meg a forintot, vagy a több munkáltatótól és más kifizetőtől származó jövedelmem meghaladja a forintot, de adójóváírást év közben nem vettem igénybe és év végén sem érvényesítek. 28

29 1153NY, 1153E egyszerűsített SZJA bevallás
egyszerűsített bevallás választása: szja tv-ben meghatározott feltételek adózó belföldi címének vagy elektronikus levélcímének közlése a 1153NY jelű nyilatkozaton. 1153NY jelű nyilatkozaton külföldi postai címet tüntet fel, az címét is kötelező megadnia. belföldi postai cím esetén az cím kitöltése nem kötelező. nyilatkozat főlapján szerepel az cím, az egyszerűsített bevallás elektronikus úton kerül megküldésre.

30 Borítékban, postán, személyesen 2012.05.21. kell eljuttatni.
Munkáltatónak kell leadni.

31 Kontroll adatszolgáltatások
Régi nyomtatvány Új elektronikus űrlap 31 Kon, eKon programok, feldolgozó rendszer megszűnik, szabványos .XML

32 1243TAO bevallás megszűnő EVA adózó Tao. előlege
Az eva megszűnést követő naptól 60 napon belül Tao előleget kell bevallani. TAO előleg éves összes bevétel 1 %-a Negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig kell megfizetni 32

33 MNYP tagdíjjal kapcsolatos változások
2011. december 1-jétől hatályos változás (Tbj. 33. § (1): A magánnyugdíjpénztár tagja 10 % tagdíjat fizet. Feladatok: a havi járulék bevallások havi (és 4. n.éves) bevallási időszakra újra kitölthető az MNYP tagdíj sor, új hibakódok kerülnek beépítésre a 1108, 1108INT, 1158, 1108E bevallásokba. 2012. január 1-jétől hatályos változás (Tbj. 51. § (1) bekezdés): A évre vonatkozóan a MNYP tagdíjat és tagdíj kiegészítést közvetlenül a pénztárak felé kell bevallani, ezzel kapcsolatosan a NAV-nak nincs feladata. 33

34 Járulék bevallás változásai 1208M főlap
Jelölni kell, hogy a magánszemély: külön nyilatkozattal kérte-e az adóalap-kiegészítés alkalmazását, különbözeti bírsággal sújtható, a munkáltatói adómegállapítást választotta. szja bevallás nem dolgozható fel.

35 1208 – magánszemélyes lapok változásai
Új sorban kerül feltüntetésre a szociális hozzájárulási adó alapja, összege. Megszűnt a tb.-i járulék fogalma → helyette szociális hozzájárulási adó Új sorban kerül feltüntetésre a szociális hozzájárulási adó alapja, összege.

36 1208 – magánszemélyes lapok változásai
A START Programhoz kapcsolódóan az adatok levezetése módosult, START BÓNUSZ kártya került bevezetésre, A szociális hozzájárulási adó összege külön-külön összesítő sorba kerül az ’A’-s lapra.

37 Bizonytalan adójogi helyzet bejelentése
A bevallásokra új jelölés került → kivétel: támogatás (’11, ‘110) „’A”-jelű bevallások (pl.’A215) vámszakterületi bevallások Bizonytalan adójogi helyzet bejelentése (Art. 33/A. §), valamint a kapcsolódó adónem kód jelölése.

38 az összevonás miatt új adatmező kerül beépítésre
ÁFA főlap változása az összevonás miatt új adatmező kerül beépítésre a fokozott adóhatósági felügyelettel kapcsolatosan új mező került beépítésre 1265 1286 38

39 1208 – magánszemélyes lapok változásai
Új blokk került kialakításra a Karrier Híd Programmal és a munkabérek nettó értékének megőrzésével kapcsolatban.

40 1201-es bevallás - Cégautóadó
Módosult a cégautóadó mértéke. Szgk. db számára vonatkozóan új blokk került kialakításra, a Környezetvédelmi osztályba sorolás és a Gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kW) alapján kell számítani az adót a cégautóadó mértéke: a korábbi 7.000Ft-os, és Ft-os összeg helyett 12 új összeg került bevezetésre.

41 Szakképzési hozzájárulás
A évi CLV. törvény alapján a szakképzési hozzájárulás bevallása az eddigi gyakorlattól eltérően új bevalláson valósul meg, Az előleg, a csökkentő tételek részletezése, a kötelezettség (éves) elszámolása, Kizárólag elektronikusan nyújtható be. előleg tekintetében a tárgyhót követő hónap 12-ig, az elszámolás tekintetében: a tárgyévet követő év február 25-ig. Alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja, Mértéke a szociális hozzájárulási adóalap 1,5%-a. 41

42 Bizonytalan adójogi helyzet bejelentése
Az adózó az adóbevallásában bejelentheti az adóhatóságnak, hogy az adóbevallásban feltüntetett fizetendő vagy visszaigényelhető adó összege azért lehet hibás, mert az adó megállapítása szempontjából meghatározó jogszabályi rendelkezés általa elfogadott értelmezése tévesnek minősülhet. A bevallási határidő jogvesztő e tekintetben. Önellenőrzés keretében nincs lehetőség a bejelentésre. A bejelentésnek nem lehet a tárgya az áfa az innovációs járulék, a szokásos piaci ár megállapítása vagy adókedvezmény igénybevétele. Az adózó a bejelentéssel mentesül a téves jogértelmezéssel összefüggő adóhiány alapján kiszabható adóbírság alól. Téves jogszabály-értelmezés esetében a bejelentés az adózót azonban nem mentesíti az adóhiány megfizetése alól.

43 Bizonytalan adójogi helyzet bejelentése
A bejelentésre az adózó akkor jogosult, ha a bevallás benyújtásának napján az ügyvéd, adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő által ellenjegyzett jegyzőkönyvvel támasztja alá a bejelentést. Jegyzőkönyv benyújtási határideje – 3 nap. A bejelentés díjköteles. A díj a bejelentés tárgyát képező adó abszolút értékének 0,5 százaléka, de legalább 100 ezer és legfeljebb 5 millió forint. (Megfizetés: az adóbevallás benyújtásának napjáig) Adókülönbözet esetén a díjat ki kell egészítenie a megállapított adókülönbözet 0,5 százalékáig, de legfeljebb 5 millió forintra.

44 Bizonytalan adójogi helyzet bejelentése
Bizonytalan adójogi helyzetre hivatkozó bejelentése nem jogszerű, és azt az adóhatóság nem fogadja el, ha: az adózó a díjat az előírt határidőig hiánytalanul nem fizette meg, a bejelentés vagy az azt alátámasztó jegyzőkönyv nem felel meg a törvényben foglalt bármely feltételnek, az adózó az adóbevallás elkészítése során nyilvánvalóan téves jogszabály-értelmezést fogadott el. Nyilvánvalóan téves jogszabály-értelmezés: ha az adózó az adó mértékét bevallásában nem megfelelően tüntette fel, bíróság által az adózó saját ügyében azonos tényállás mellett már jogerősen elbírált kérdést rögzített a jegyzőkönyvben, és a bejelentés alapjául szolgáló tényállás ilyen jogügylet következménye, amely ellentétes a rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvével.

45 Bizonytalan adójogi helyzet bejelentése
További következmények: Ha jogszerűtlen a bejelentés az adóhatóság a bejelentést alátámasztó jegyzőkönyvet ellenjegyző ügyvédet, adótanácsadót, adószakértőt vagy okleveles adószakértőt mulasztási bírsággal sújtja, és adataikat a honlapon közzéteszi. Ha a jegyzőkönyvben foglaltak megalapozottak, úgy az adóhatóság ezt jelzi az adópolitikáért felelős miniszternek.

46 Iratmegőrzési kötelezettség
Az elektronikusan archivált iratok adóhatóság által történő elfogadására vonatkozóan egyértelműen rögzíti a törvény, hogy a megőrzési kötelezettség bizonylatok, könyvek, nyilvántartások elektronikusan archivált példányával is teljesíthető. Amennyiben az adózó külön jogszabályban előírt módon, elektronikus úton előállított hiteles másolat formájában őrzi iratait – és azok eredeti példányának megőrzését jogszabály nem írja elő – adóigazgatási eljárásban az eredeti példány nem kérhető be.

47 Az adó megfizetése Az új szabályok az adófizetési kötelezettség POS terminál, illetve az EFER (központi rendszeren keresztül történő fizetés) történő teljesítését a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók esetében meghatározott esetekre korlátozzák. Számlanyitásra kötelezettek így ezen módokon csak eljárási illeték, az igazgatási szolgáltatási díj, az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatáshoz kapcsolódó regisztrációs díj, az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteher-fizetési kötelezettség, valamint végrehajtási eljárás esetén - a végrehajtói letéti számlára történő befizetés vonatkozásában teljesíthetnek.

48 Az adó megfizetése A befizetések elszámolása
A befizetések elszámolása vonatkozásában az Art. rögzíti, hogy a végrehajtási eljárások kapcsán a tartozást elsősorban azon adónemekre kell elszámolni, amelyek vonatkozásában az adóhatóság fizetési könnyítést, illetve mérséklést nem engedélyezhet (tehát a magánszemélyek jövedelemadójának előlegére, levont jövedelemadóra, a kifizető által a magánszemélytől levont járulékokra). Késedelmes kiutalás miatti kamat Az adóhatóságot változatlanul terheli késedelmi kamat fizetési kötelezettség, ha az adózót megillető költségvetési támogatás, visszatérítendő adó kiutalását késedelmesen teljesíti. A jogszabály-módosítás értelmében azonban már abban az esetben sem jár az adózónak késedelmi kamat, ha az igénylés az igényelt (bevallott) összeg 30%-át meghaladóan jogosulatlan. (Ez az arány 50% volt)

49 Adótitok és adatszolgáltatás
Lehetőség nyílik az adótitok kiadására abban az esetben, ha az adóvégrehajtás során végrehajtási joggal vagy jelzálogjoggal terhelt ingatlan tulajdonosának az ingatlanra az adóhatóság által bejegyeztetett jogok alapját képező tartozás fennálló összegéről, valamint a tehermentesítés módjáról szóló tájékoztatását szolgálja. Adatszolgáltatás A jövőben az adóhatóság tájékoztatja a központi költségvetésből vagy Európai Uniós forrásból támogatást folyósító szervet az olyan jogerős döntéséről, amely alapján a támogatás folyósításának alapjául szolgáló adatok, illetőleg a támogatás felhasználására vonatkozó adatok valótlansága valószínűsíthető, vagy a folyósítással, felhasználással összefüggésben az ellenőrzés visszaélésre utaló körülményeket tárt fel.

50 Hatósági eljárás szabályai
Kézbesítési szabályok: beáll a kézbesítési vélelem a „címzett ismeretlen helyre költözött” jelzés esetén is. Illeték kiszabás: Ha az adózó az illetéket kiszabó határozat jogerőre emelkedését megelőzően a illetékkedvezmény, illetve illetékmentesség érvényesítés iránti kérelmet nyújt be, a határozat nem emelkedik jogerőre, és a kedvezmény, mentesség fennállásáról az állami adóhatóság az illeték kiszabása iránti eljárásban a kibocsátott elsőfokú határozat kiegészítésével dönt. A kiegészített elsőfokú határozat a kiegészítő határozat jogerőre emelkedésével emelkedik jogerőre. Feltételes adómegállapítás – társasági adót érintően – a tartós feltételes adómegállapítás lehetőségének bevezetése. jogszabályváltozásra tekintet nélküli 3 éves időtartamra szóló alkalmazhatóság az adóévet megelőző adóévben az átlagosan foglalkoztatottak létszáma legalább 200 fő, és/vagy mérlegfőösszeg az adóévet megelőző adóévben – az adóévben jogelőd nélkül alakult adózó esetén az adóévi várható mérlegfőösszeg — legalább 1 milliárd forint.

51 Hatósági eljárás szabályai
Fizetési halasztás, részletfizetés Az Áfa törvény szerinti csoportos adóalany számára a csoportos adóalanyiság időszakában, az áfa fizetési kötelezettség tekintetében, sem fizetési könnyítés és sem adómérséklés nem engedélyezhető. Az szja bevallásban jelölhető, a ,- Ft-ot meg nem haladó fizetési kötelezettség esetén igénybe vehető 4 havi részletfizetés szabályai: az első részlet esedékessége a bevallási határidő, csak a bevallásban lehet vele élni, a bevallás esedékességét követően csak az általános fizetési könnyítési szabályok szerint nyújtható be kérelem az adóhatósághoz. Felügyeleti intézkedés iránti kérelem A kérelem benyújtási jogának korlátozása – a miniszterhez csak ügyvéd, adótanácsadó, adószakértő ellenjegyzésével nyújtható be felügyeleti intézkedés iránti kérelem.

52 Baleseti adó (1210B - Biztosító részére)
Kgfb. tv. szerinti biztosítási kötelezettség után kell fizetni. alapja az éves kgfb. díja. mértéke az adóalap 30 %-a, de legfeljebb naponta 83 Ft/gépjármű. beszedésre kötelezett a biztosító. az általa megállapított adót az esedékes biztosítási díjjal, díjrészlettel együtt kell beszednie, annyi részletben és olyan arányban, ahogy az adó alanyának a biztosítási díjfizetési kötelezettségének eleget kell tennie. biztosító a fizetendő baleseti adót befizeti, befizetés akkor is, kötelező, ha nem tudja beszedni, bevallási és befizetési határidő: az adó megállapítására előírt határnapot követő hó 15. napja.

53 Baleseti adó (1210M - Magánszemély részére)
Határon átnyúló szolgáltatás esetén adót az adó alanya, önadózással, biztosítási díj esedékességével egyidejűleg állapítja meg bevallás és befizetési kötelezettsége február 15. Önadózással megfizetett adó esetén adó alanya a visszajáró adót a díj visszafizetését követő hónap első napjától kezdődően visszaigényelheti.

54 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 2012"

Hasonló előadás


Google Hirdetések