Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2011. évi CLXXV. TÖRVÉNY az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2011. évi CLXXV. TÖRVÉNY az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011."— Előadás másolata:

1 2011. évi CLXXV. TÖRVÉNY az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011

2 2011. évi CLXXV. TÖRVÉNY az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról A törvény hatálya az egyesülési jog alapján létrehozott szervezetekre, valamint a Ptk IV. törvény alapján létrehozott alapítványokra, egyesületekre és közhasznú szervezetekre terjed ki. Bevezetőben: fogalom-magyarázat Aktualitások: civilek.csabanet.hu

3 További törvények, rendeletek
350/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 2011. évi CLXXXI. Törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 342/2011. (XII.29) Korm. Rendelet a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról Ami még várható: NEA-val, a Civil Információs Portállal és a Civil Információs Centrumokkal kapcsolatos rendeletek.

4 Az egyesülési jog alapján létrejött szervezetek
. egyesület alapítvány civil társaság Az egyesület különös formája a szövetség, a párt, a szakszervezet, amelyekre a törvény eltérő szabályokat állapíthat meg Szövetség: legalább 2 jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Civil társaság : az egyesülési jog alapján létrehozott olyan szervezet, amelynek jogi személyisége nincs. Nincs bírósági regisztráció A tagok általi létrehozó megállapodás szükséges hozzá Állami, költségvetési támogatásban nem részesülhet A magánszférában, a gazdasági életben részt tud venni.

5 Civil szervezetek nyilvántartása 2011. évi CLXXXI. Törvény alapján
Bíróság: elektronikus, az interneten elérhető egységes informatikai rendszer használatával biztosítja a nyilvántartást. Az informatikai rendszer része az országos névjegyzék, amely azonosítás nélkül elérhető, és tartalmazza a szervezet beszámolóját is. A nyilvántartás közhiteles! Nyilvános! Kivéve a jelenléti ívek, és a tagnyilvántartás. Papír alapú, és elektronikus eljárás Nem kell újra regisztrálni a bíróságon a szervezeteket. Minden évben a beszámolót letétbe kell helyezni a bíróságon, először 2012-ben, május 31-ig. 2012. jan.1-től költségvetési támogatást csak az kaphat, aki letétbe helyezte a beszámolóját. Átmeneti rendelkezés: ha egy szervezetnek június 30-a előtt kell benyújtani a beszámolóját, azt papír alapon szükséges megtennie A közhasznú szervezetté minősítés iránti kérelmet csak elektronikus úton lehet benyújtani Közhasznú szervezet csak elektronikus úton terjesztheti elő a beadványait Civil Információs Portál - működtető: társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter(bíróságtól kapja az adatokat); bárki ingyenesen elérheti a szervezet alapadatait

6 A civil szervezet gazdálkodása
Alapcél szerinti (közhasznú) – és gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat. Ha egy évben a gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétel eléri az éves összes bevétel 60%-át, az adóhatóság törvényességi ellenőrzési eljárást kezdeményez Költségvetési támogatás: pályázat, vagy egyedi döntéssel kapott Az EU strukturális alapjaiból származó Az EU költségvetéséből, vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás SZJA 1%

7 A civil szervezetek állami támogatásának különös szabályai
A támogató késedelmes teljesítése a jegybanki alapkamat mértékével terhelt Központi költségvetés terhére törvény eltérő rendelkezése hiányában civil szervezet működési támogatást akkor kaphat, ha forrását a NEA biztosítja Szakmai monitoring rendszer azonos feladatok párhuzamos finanszírozásának kiszűrésére Amennyiben a központi költségvetési forrásból származó bevétel eléri, vagy meghaladja az éves bevétel felét, jelentős költségvetési támogatásban részesülő szervezetnek minősül Ebben az esetben a vezető tisztségviselő köteles vagyonnyilatkozatot tenni a beszámoló letétbe helyezését követő 90 napon belül, amely megjelenik a Civil Információs Portálon.

8 Közhasznú jogállás Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett – létesítő okiratában megjelölt közfeladat teljesítésére irányuló – közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, és amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható( szolgáltatásai mások számára is igénybe vehetők…) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt

9 Civil szervezetek közhasznú jogállása
Megfelelő erőforrás áll rendelkezésére, amennyiben az előző lezárt két üzleti év vonatkozásában az alábbi feltételek közül legalább egy érvényesül: a/ az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy b./ két év egybeszámított adózás utáni eredménye nem negatív, vagy c./ személyi jellegű kiadásai – a vezetők juttatásának figyelembe vétele nélkül – elérik az összes ráfordítás (költség, kiadás) egynegyedét! (A szervezet összes költségének a 25%-a személyi jellegű kiadás - munkabér és járulékai, megbízási díj, étkezési utalvány, költségtérítés) Pl Ft éves ráfordítás esetén ez Ft. I

10 Civil szervezetek közhasznú jogállása
Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki a szervezetnél, ha az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában legalább egy teljesül az alábbi feltételek közül: a. / személyi jövedelemadó 1 %-a, eléri az 54. § szerinti bevétel nélküli számított összes bevétel kettő százalékát! ( Pl. 3 millió Ft-os éves bevételnél ez Ft.) b./ a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában c./ közhasznú tevékenységei ellátásában tartósan (két év átlagában) legalább 10 közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes törvénynek megfelelően.

11 Könyvvezetés, beszámolási rend
Közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezethet; kötelező: 2012.január 1-től A beszámoló tartalma: mérleg, eredménykimutatás, kettős könyvvitel esetén a kiegészítő mellékleteket. Közhasznú jogállás esetén közhasznúsági mellékletet is kell készíteni. Minta: 350/2011 rendelet melléklete Az elfogadott beszámolót letétbe kell helyezni minden év május 31-ig a bíróságon. Saját honlapon is, két évig elérhetővé kell tenni. Egy éven túli mulasztás esetén törvényességi eljárást indít az ügyészség.

12 Civil szervezetek közhasznú jogállása
A bíróság minden letétbe helyezés alkalmával megvizsgálja a feltételek teljesülését. Ha a feltételek nem teljesülnek a közhasznú jogállást a bíróság megszünteti, és az erre vonatkozó adatokat a nyilvántartásból törli. A közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a létesítő okiratnak tartalmaznia kell, hogy a szervezet: Milyen közhasznú tevékenységeket folytat, e tevékenységeket mely közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi, és hogy ezen közfeladatok teljesítését milyen jogszabály írja elő! ((kb. 7O féle tevékenység…)

13 Nemzeti Együttműködési Alap
Az Alap terhére az alábbi célokra teljesíthetők kifizetések: b) civil szervezet működésének támogatása; c) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása; d) nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása; e) civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása; f) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenység és intézmények támogatása; g) civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása; h) civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása; i) adományosztó szervezeteknek szóló juttatás az Alap Tanácsa, illetve a kollégiumok egységes elvek mentén meghatározott, forrásautomatizmus biztosításáról szóló döntései alapján; j)

14 Nemzeti Együttműködési Alap
Az Alap rendelkezésére álló tárgyévi bevételi forrás 60 százalékát az (1) bekezdés b) pontja szerinti civil szervezetek működését célzó támogatásokra kell fordítani. 30 százalékára egységek elvek alapján meghatározott támogatási döntések útján; 10 százalékára miniszter által jóváhagyott keret 10 százalék visszatérítendő, 70 százalék vissza nem térítendő támogatás. Kedvezményezettek: szövetség, alapítvány, egyesület !

15 Nemzeti Együttműködési Alap
A pályázati kiírást megelőző üzleti évben bírósági letétbe helyezett számviteli beszámoló alapján – üzleti évben miniszteri rendeletben szabályozott, éves bevételt elérő közhasznú szervezet – működésre csak visszatérítendő támogatási igényt nyújthat be!

16 Nemzeti Együttműködési Alap szervezete
NEA TANÁCS 3 tagját az e törvény szerinti civil jelöltállítási rendszeren keresztül bejelentkezett szervezetek képviseletére jogosult elektorok közvetlenül választják meg, 3 tagját az Országgyűlés az illetékes szakbizottsága útján jelöli ki, 3 tagját - a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény rendelkezései szerint - civil szervezetekkel megkötött stratégia partnerségi megállapodás alapján, a szervezetek személyi javaslatára a miniszter saját hatáskörében kéri fel. A Tanács elnökét a miniszter a Tanács tagjai közül nevezi ki (eddig fordítva volt, a Tanács javasolt és így nevezte ki a miniszter)

17 Nemzeti Együttműködési Alap szervezete
Rendelet készül a törvény alapján: 9 tagú kollégium 3 fő: elektorok 3 fő: kormányzati ágazati szakpolitikai feladatot ellátó miniszter- a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény rendelkezései szerint - az által vezetett minisztériummal stratégiai partnerségi megállapodást kötött civil szervezetekkel történt egyeztetést követően delegál, 3 fő: miniszter saját hatáskörében jelöl (lsd. fenti elvek) Kollégium elnökét miniszter nevezi ki!

18 NEA Minden év február 15-ig ki kell írni a pályázatokat! (ebben az évben március 15!) Tanács és kollégiumok tagjai, közeli hozzátartozói pályázatai érvénytelenek! (nincs másik kollégiumi döntés!) A megbízás 4 évre szól! Országos, megyei hatókörű szervezetek delegálhatnak elektort! Nem lehet a Tanács, kollégium tagja: párt, országgyűlési, önkormányzati képviselő, polgármester, aki a megelőző mindkét ciklusban az Alap valamelyik vezető testületének tagja volt. 2013. dec. 31-ig kedvezmények igénybe vehetők!

19 NEA A civil szervezet a Tanács, a kollégium tagjának, illetve a döntés-előkészítésben közreműködő személynek érdekeltségi körébe tartozik, ha: Ha ő, vagy közeli hozzátartozója az alapítvány alapítója, az alapítvány kezelő szervének tagja, tisztségviselője, a civil szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja A civil szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll A Tanács, vagy kollégiumi tag tekintetében a fenti feltételek a vizsgált időpontot megelőző három éven belül bármikor fennálltak! A Tanács és a kollégium tagja megbízásakor nyilatkozik az érdekeltségi köreibe tartozó szervezetekről, amelyeket a Civil Információs Portálon közzé kell tenni.

20 Köszönöm a figyelmet! Pocsajiné Fábián Magdolna Bálint Andrea
Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete (Megyei Civil Szolgáltató Központ) ; Tf.: 66/ civilek.csabanet.hu


Letölteni ppt "2011. évi CLXXV. TÖRVÉNY az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011."

Hasonló előadás


Google Hirdetések