Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dolgozat, bibliográfia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dolgozat, bibliográfia"— Előadás másolata:

1 Dolgozat, bibliográfia

2 Az információ hasznosítása
A szakirodalmi tanulmány ~ Műfajok ~ A szakirodalom feldolgozása A bibliográfia készítése ~ Az egyszerűsített bibliográfiai leírás ~ A részletes bibliográfiai leírás ~ Gyűjteményes kötetek tanulmányainak bibliográfiai leírásai ~ Periodikumok cikkeinek bibliográfiai leírásai ~ Egyéb művek bibliográfiai leírásai ~ Jegyzetek, hivatkozások ~ A bibliográfiák/irodalomjegyzékek formái

3 Információ hasznosítása
A dolgozat hogyan készüljön: Cím kitalálása Minimum 10 oldal Címoldal: PKK logót letölteni az írással együtt, lap tetején középre Dolgozat címe középre szerkesztve Cím alá témavezető bal oldalra, titulusokkal együtt Cím alá jobb oldalra ki készítette, titulusokkal együtt, nekünk: évfolyam, milyen szakos, nappali/levelező Középre: Nyíregyháza, alá az évszám

4 Az információ hasznosítása
Következő oldal: Tartalomjegyzék tartalomjegyzék középre, eldöntendő a számformátum. Legcélszerűbb az 1, 1.1, 1.2 Első pontja a bevezető, nem sorszámozott! Legalább két fejezet Döntsük el, mit fogunk vastagítani 1 pont után sorkihagyás, vagy nem Betűnagyság: 12 Times New Roman, 1,5 sortáv 25 mm margó Fejezet: első, kitekintés a már meglévő irodalmakra második, saját felmérés Összefoglaló, nem sorszámozott Bibliográfia Mellékletek Mellékletek jegyzéke alcím, felsorolás Fényképek Fényképek jegyzéke alcím

5 Az információ hasznosítása
Bevezető - nem sorszámozott A dolgozatom címének ezt-és-ezt választottam, és ezt úgy értelmezem, hogy… Témaválasztás indoklása Dolgozatom felépítése – leírni, a fejezeteket leírni egy-egy szóval, hogy mit takar Hol végeztem a kutatómunkámat Köszönetnyilvánítás, plusz aki segített

6 Az információ hasznosítása
Összefoglaló – nem sorszámozott A dolgozatom címének ezt-és-ezt választottam –újra! Konkretizálva újra mindent, első fejezetében sikerült… a második fejezetben… Ennyi és ennyi mellékletet és ennyi és ennyi fényképet mellékeltem Sorkihagyás! Tartalmi szempontból dolgozatom erényének a következőket tartom: sorszámozott felsorolás alapszámmal, legalább négy dolog kell! Sikerült feltárnom, sikerült bebizonyítanom… A téma felsorolása során annyira közel került szívemhez, zárómondat.

7 Az információ hasznosítása
Első fejezet: sorszámozott Szakirodalmi tájékozódás a témáról Álláspontokat egységesíteni és azonosságok majd különbségek feltárni Konklúzió Második fejezet Saját munkám bemutatása

8 Az információ hasznosítása
Cím Tartalomjegyzék Bevezető Fejezetek Összefoglaló Bibliográfia Mellékletek Képek Lábjegyzet

9 Az információ hasznosítása
A lábjegyzetben kell legyen hivatkozás egy könyvre, szerkesztett műre, 3 folyóiratra, konferenciaanyag, megjelent és utána jelent meg is, törvényi hivatkozás. Ezen kívül szerepeljen egy szerző többször, külön cikként, szerkesztett műként, könyvszerző. Legyen olyan oldal, ahol ugyanarra a szerzőre hivatkozunk. 80%-ban valós legyen, lehet kitalált, de a formai követelmény a fontos. Értékelés: gyakorlati jegy, ötfokozatú. Fontos a megjelenés szerkesztése. Formai felépítése Tartalmi Jegyzetapparátus ellenőrzés bibliográfia

10 A szakirodalmi tanulmány I
Műfajok ~ A neveléstudományi produktum - a problémát empirikusan tanulmányozza - kipróbált és elfogadott kutatási módszert és eszközöket használ fel - az eredményt beilleszti a vonatkozó szakirodalomba ~ Tudományos dolgozat - új tudományos eredményeket jelenít meg Pl. doktori, szakdolgozat, évfolyam dolgozat, szemináriumi dolgozat ~ Kivonat, összefoglaló, ismertetés - absztrakt, tárgyszavak

11 A szakirodalmi tanulmány II
Műfajok ~ Szakirodalmi tanulmány - a szakirodalmat dolgozza fel * megkeresi a kutatás előzményeit * hipotézis * bizonyítani, hogy elsajátított egy un. tudományos hagyományt (gondolkodás és a keresés érvényesnek tekintett formái) ~ Szakértői tanulmány - gyakorlat orientált ~ Kutatási beszámoló (zárójelentés) - támogató testület tagjainak íródik ~ Opponensi vélemény - tudományos közösségnek íródik

12 A szakirodalmi tanulmány III
A szakirodalom feldolgozása ~ Probléma felvetés ~ Szakirodalmi tájékozódás - Heurisztikus dokumentáció (megoldást, felfedezést közvetlenül előmozdító közlések) - Irodalom feldolgozás * Olvasási technikák - áttekintő - tanulmányozó * Információrögzítési technikák - kivonatolás - szövegrögzítés - szövegkiemelés - szövegszerkesztés, szövegmentés - cédulázás - cédula - vezérszó

13 A szakirodalmi tanulmány IV
A szakirodalom feldolgozása ~ Az érlelődés folyamata - Bölcseleti dolgozat * a gondolatmenet, a „bizonyítás” szerves részét képezi a mások gondolatainak, eredményeinek a szövegbe szerkesztése - Empirikus dolgozat * a munkahipotézis mozgatja az alakuló dolgozat szerkezetét, amely bizonyító, érvelő, problémamegoldó gondolatmenetet valósít meg - Az alkotómunka lélektana * munkában résztvevők pszichikus adottságai, személyiségük ~ A kreatív folyamat

14 A bibliográfia készítése I
Az egyszerűsített bibliográfiai leírás ~ szerző neve, a könyv címe, a megjelenés helye, a megjelenés éve és a kiadó neve Szabó László Tamás (szerk.): Didaktika szöveggyűjtemény. Debrecen, 2001, Kossuth Egyetemi Kiadó. ~ több kiadó esetén - Osiris-Educatio. ~ hely nélkül (h.n.) ~ év nélkül (é.n.) ~ kiadó nélkül (k.n.)

15 A bibliográfia készítése II
Részletes bibliográfiai leírás ~ tartalmazza még: a kiadásszámot, a kötetszámot, a sorozatcímet és a –számot, a fordító, a sajtó alá rendező és illusztrátor nevét ~ terjedelem: 100 p. (a könyv 100 oldalt tartalmaz) 100. p. (a 100. oldalon) p. (a 100. oldaltól a176. oldalig) ~ illusztráció: 336 p., 43 ill., 8 mell. 432 p., 42 táblázat, 22 kép. ~ sorozat: 147 p. /Pallas Debrecina, 8./ pl.: Báthory Zoltán - Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon köt. Budapest, 1997, Kereban Kiadó. Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák – különbségek átd. Kiad. Budapest, 1997, Okker. Wender, Paul H.: A hiperaktív gyermek, serdűlő és felnőtt. Ford. Kiss Péter. Budapest, 1993, Medicina, p.

16 A bibliográfia készítése III
Gyűjteményes kötetek tanulmányainak bibliográfiai leírása Báthory Zoltán: Helyi tanterv. In Szabó László Tamás (szerk.): Tantervelmélet. Debrecen, 2003, Kossuth Egyetemi Kiadó, p. Csapó Benő: Iskolai osztályok attitűdök, műveltség. In uő: Az iskolai műveltség. Budapest, 2002, Osiris, p.

17 A bibliográfia készítése IV
Periodikumok cikkeinek bibliográfiai leírásai ~ Egyszerűsített leírás Buda András: Eszköz. Educatio, sz p. Miksa Lajos: Egyházi tanévkezdet. Köznevelés, szept p. ~ Részletes leírás Buda András: Eszköz. Educatio, 11. évf. (2002) 4. sz p. Miksa Lajos: Egyházi tanévkezdet. Köznevelés, 59. évf. (2003. szeptember 19.) 28. sz p.

18 A bibliográfia készítése V
Egyéb művek bibliográfiai leírása ~ Kéziratok Papp János: Tanári pálya és társadalom. Habilitációs disszertáció. (DE BTK). Debrecen, 2000. ~ Szabványok MSZ 3424/1 – Bibliográfiai leírás. Könyvek. ~ Konferencia anyag ( de nem publikált) Brezsnyánszky László: Tanárképzés kettős szorításban. Előadás a Kiss Árpád emlékkonferencián. Debrecen, nov. 18., Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. ~ Konferencia anyag, de később megjelenik, akkor az első jegyzetben utalni kell ¹Jelen tanulmány egy korábbi változata nov. 18-án előadásként elhangzott a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék által rendezett Kiss Árpád emlékkonferencián.

19 A bibliográfia készítése VI
Jegyzetek, hivatkozások I ~ Szövegközi jegyzetek A Jenai-plan iskolák működéséről bővebben ír Németh András (A reformpedagógia múltja és jelene. Budapest, 1996, Tankönyvkiadó). ~ Sorszámozott bibliográfiai jegyzetek [3], [3, 12. p.] ~ Zárójeles jegyzetek A kvalitatív kutatás eljárásairól bővebben is írtak már (Szabolcs 2001). A kvalitatív kutatás eljárásairól Szabolcs Éva (Szabolcs 2001) bővebben is írt. A kvalitatív kutatás eljárásairól Szabolcs Éva (2001) írt bővebben. (Halász –Kovács 2002) (Falus szerk. 1996) (Szabolcs 2001, 43-47)

20 A bibliográfia készítése VII
Jegyzetek, hivatkozások II ~ Lábjegyzetek I ¹ Vári Péter (szerk.): Monitor ’95. Budapest, 1999, Országos Kutató intézet. ² Lásd Vári Péter (szerk.): Monitor ’95. Bp., OKI. ¹ Vári: i. m. ² Vári: i. m. 17. p. Báthori: Rendszerszintű p. ¹ Uo. 38. p. ² Uő: A Monitor ’86 vizsgálat ismertetése. Pedagógiai Szemle, 1989, 12. sz p.

21 A bibliográfia készítése VIII
Jegyzetek, hivatkozások III ~ Lábjegyzetek II ¹ Vö. 38. p. ¹ Lásd 38. p. ¹ Bővebben lásd 38. fejezet Dr. Nagy János szíves közlése ~ Fejezet végi Jegyzetek ( formailag a lábjegyzettel megegyezik) ~ Hivatkozás levéltári forrásokra MOL. P t. 43.cs. 9287/1943. TtREL. I. 1. c. 469.d. 1186/1945. ~ Hivatkozás jogszabályokra 2002. évi IX. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 2002. IX. tv. ~ Hivatkozás elektronikus forrásokra Pukánszky Béla: Pedagógia és pszichológia tudományos iskolák a szegedi egyetemen.

22 A bibliográfia készítése IX
A bibliográfiák/irodalomjegyzékek formái ~ Sorszámozott bibliográfia 1., Lengyel Veronika: Az internet világa. Budapest, 1995, Computer Books Kiadói Kft. 2., Kéri Katalin: Mi a Neveléstörténet? Pécs, 1997, JPTE Tanárképző intézet. ~ Alfabetikus bibliográfia Kéri Katalin: Mi a Neveléstörténet? Pécs, 1997, JPTE Tanárképző intézet. Lengyel Veronika: Az internet világa. Budapest, 1995, Computer Books Kiadói Kft. ~ Évszámkiemelő bibliográfia (alfabetikus sorrend marad) Kéri Katalin (1997): Mi a Neveléstörténet? Pécs, JPTE Tanárképző intézet. Lengyel Veronika (1995): Az internet világa. Budapest, Computer Books Kiadói Kft. ~ Kronologikus bibliográfia ~ Rendszerező bibliográfia (rendszerezhetünk forrástípusok, stb. szerint)


Letölteni ppt "Dolgozat, bibliográfia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések