Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tipikus tartalmi és formai hibák, valamint tipikus alkotmányellenességi okok a helyi önkormányzati rendeletekben Dr. Gyergyák Ferenc Polgármester Akadémia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tipikus tartalmi és formai hibák, valamint tipikus alkotmányellenességi okok a helyi önkormányzati rendeletekben Dr. Gyergyák Ferenc Polgármester Akadémia."— Előadás másolata:

1 Tipikus tartalmi és formai hibák, valamint tipikus alkotmányellenességi okok a helyi önkormányzati rendeletekben Dr. Gyergyák Ferenc Polgármester Akadémia

2 Tipikus tartalmi és formai hibák, tipikus alkotmányellenességi okok 1. Tartalmi hiányosságok A sablonok befogadására utaló erős hajlam. A helyi jogalkotástól idegen társadalmi viszonyokat rendező önkormányzati rendeletek. Ténylegesen nincs, vagy alig van tárgya a helyi önkormányzati rendeletnek. A központi jogszabály (törvény) rendelkezései összevegyülnek a helyi joggal, a központi jogszabályt pontatlanul idézik. Az előkészítők kritika nélkül átveszik más települések rendeleteit. Az egymáshoz közeleső társadalmi viszonyokat külön-külön szabályozzák A képviselő-testületek általánosságban sem gondoskodnak rendeleteik végrehajtása feltételeinek megteremtéséről. Az önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásai sommásak. a szabálysértési tényállást túlságosan általánosan fogalmazzák meg. A rendeletalkotó túllépi azt a bírsághatárt, amelyet a szabálysértési kódex az önkormányzatok részére lehetővé tesz. A kihirdetés módjáról nem rendelkezik az önkormányzati rendelet, vagy elavult kihirdetési szabályok vannak hatályban. Az önkormányzati rendeletet a magyar nyelv szabályainak megfelelően kell világosan és közérthetően megszövegezni. Nem érzékelhető a különbség az önkormányzati rendelet és a képviselő-testület határozata között.

3 Tipikus tartalmi és formai hibák, tipikus alkotmányellenességi okok 2. Formai hiányosságok Hiányzik a jogalkotó pontos megjelölése, a zárójelben a kihirdetés időpontja helyett a rendeletet megalkotó testületi ülés időpontja kerül feltüntetésre. A rendelet megnevezésének, címének a használata pontatlan, nincs össz- hangban a felhatalmazást tartalmazó központi normával. A rendeletek szerkezeti tagolása elmarad, a rendelkezések összefolynak, nincs meg bennük a kellő belső logikai-szerkezeti rend. A rendeletek nem jelölik meg azt a jogforrást, amelyben a felhatalmazás található. Nem ritkán a helyi rendeletben ott is megjelölik arab számmal a bekezdést, ahol a szakasz után mindössze egyetlen rendelkezés található. A csak formainak tűnő helytelen fogalmazás tartalmilag is hibás rendelkezés rögzítését eredményezi. A szövegezéssel összefüggő hiba, ha a rendeletben szereplő szavakat az általánostól teljesen eltérő értelemben használják, vagy a szakszavak esetében eltérnek azok általános tartalmától. A precízségre törekvés ürügyével telezsúfolják a helyi jogszabályt (felesleges) idegen szavakkal, megfelelőjével is helyettesíthető szakkifejezésekkel vagy pedig a „rugalmas” jogalkalmazás érdekében határozatlan (jog)fogalmakkal. Nem a „záró rendelkezések” szólnak a hatálybalépésről, hanem az el van rejtve a helyi jogszabály szövegében. Nem történik intézményes gondoskodás a helyi rendeletek nyilvántartásáról.

4 Tipikus tartalmi és formai hibák, tipikus alkotmányellenességi okok 3. Tipikus alkotmányellenességi okok I. Az Alkotmányban tételesen szereplő jogállam alapértékének sérelme önmagában is megalapozza valamely jogszabály alkotmányellenességét. Jogbiztonság. Követelmények a helyi jogalkotással szemben: a jog által megállapított eljárási rend szerint és a polgárok számára is megismerhető és kiszámítható módon lássák el tevékenységüket és alkossák meg helyi rendeleteiket, rendeleteikben egyértelműen és pontosan határozzák meg címzettjeik jogait és kötelezettségeit, kellő időt biztosítsanak a helyi rendelet alkalmazására való felkészülésre. A visszaható hatályú szabályozás tilalmának megsértése. A tulajdonhoz való jog a közérdekében és a közérdekkel arányos módon korlátozható. A korlátozásnak azonban nemcsak a köz érdekében kell történnie, hanem a közérdekkel arányban is kell állnia. A helyi képviselő-testület nem tesz eleget törvényben meghatározott jogalkotási kötelezettségének.

5 3. Tipikus alkotmányellenességi okok II. A képviselő-testület a fogyasztók vonatkozásában eltérően állapítja meg egyes fogyasztói körökre vonatkozóan az árat, azaz a szolgáltatás ellenértékének a díját (hátrányos megkülönböztetés tilalmának megsértése [Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése]). Az indokolatlan különbségtétel, ha a jogalkotó emberi méltósághoz való jogot sért, illetve ha az Alkotmány hivatkozott rendelkezéseibe ütközik. A felhatalmazás alapján megalkotott önkormányzati rendelet csak formailag tesz eleget a felhatalmazás alapján keletkezett szabályozási kötelezettségnek, tartalmilag azonban nem. Tipikus tartalmi és formai hibák, tipikus alkotmányellenességi okok

6 Jogszabály megjelölése Példák a helytelen megoldásra: „ Város Önkormányzati Képviselőtestületének a helyi autóbuszközlekedés díjáról szóló 6/1991. (IV. 11.) számú, a 2/1992. (II. 1.) számú és a 3/1993. (II. 1.) rendelettel módosított 3/1991. (II. 28.) számú rendelete”

7 Jogszabály megjelölése „ Város képviselőtestületének 1991 évi 20. és 27. sz. önkormányzati rendelettel módosított 1991 évi 9. számú önkormányzati rendelete a fiatal házasok első lakáshoz jutásáról” „XIII/1991 sz. önkormányzati rendelet Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról”

8 Jogszabály megjelölése „ Nagyközség Önkormányzatának 10/1991. sz. rendelete a helyi Polgárőrségről” „ Város Önkormányzati Testületének 3/1992 (I. 27.) sz. rendelete a hatáskörök polgármester részére történő átruházásáról” „ Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/1994 (XII. 1.) Ör. sz. rendelete” „ Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/1993. (IX. 16.) ÖKT rendelete”

9 Jogszabály megjelölése „………………….. települési Önkormányzat Képviselőtestülete ……………/XI. 21./ számú rendelete a türelmi zóna kijelöléséről …………………………….. települési Önkormányzat Képviselő- testülete az évi LXXXV. törvény 62. § (3) bekezdés felhatal- mazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A rendelet község közigazgatási területére terjed ki. 2. § község belterületén és a belterület határától számított 5 km-es körzetben szexuális szolgáltatás nem folytatható. 3. § /1/ E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.”

10 Preambulum Példa a helytelen megoldásra: „ Város Önkormányzati Képviselő-testületének 6/1991. (V. 6.) sz. rendelete a helyi népszavazás, a népi kezdeményezés helyi feltételei, az eljárás rendjéről A helyi népszavazás, népi kezdeményezés törvényi szintű szabá- lyozását a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. sz. tör- vény IV. fejezete §-ai tartalmazzák. Az önkormányzati testület az Ötv. 50 §-ában foglalt felhatalmazás alapján a helyi népszavazás és népi kezdeményezés további feltételeinek és eljárási szabályainak céljából rendeletet alkothat. ( Város Önkormányzati Testülete 1/1991. (I. 30.) sz. önk. rendeletében - SZMSZ - részben szabályozta a helyi népsza- vazás népi kezdeményezés helyi feltételeit: A helyi népszavazást a polgármesternél a választópolgárok 20 %-a kezdeményezheti. Népi kezdeményezéssel a választópolgárok 5 %-a fordulhat a képviselő-testülethez.)”

11 Rendelkező rész Példák a helytelen megoldásra: „Amennyiben a cselekmény más büntető tényállást nem valósít meg, szabálysértést követ el az, aki ezen rendelet előírásait megszegi.....” „Aki e rendelet előírásait megszegi, nem hajtja végre, vagy kijátssza - amennyiben cselekménye nem bűncselekmény, vagy magasabb szintű jogszabályban meghatározott szabálysértést követ el...” „ szabálysértést követ el az, aki a jelen önkormányzati rendeletben felsorolt tilalmakat megszegi, vagy kijátssza.” „A rendelet 12. §, 13. § (1) bekezdése, 14. §, valamint a 17. §-ban foglalt rendelkezéseinek megszegői szabálysértést követnek el, és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott összegű pénzbír- sággal sújthatók.”

12 Rendelkező rész „(2) Az (1) bekezdésben felsorolt szabálysértések elkövetőivel szemben tettenérés esetén, ha az elkövetés körülményei egyértelműen tisztázottak és ettől kellő nevelő hatás várható, 5000 Ft-ig terjedő pénzbírságot lehet kiszabni. A szabálysértés elkövetőivel szemben a rendőrség és a polgármesteri hivatal dolgozói jogosultak helyszíni bírságot kiszabni.”

13 Rendelkező rész Példák a helytelen megoldásra: „ Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1992. (VII. 13.) Ör. sz. rendelete a köz- és zöldterületek védelméről, a köztisztaságról, valamint az állattartásról” „6. § (2) A parkgondozóval egy tekintet alá esnek a zöldterületek felett védnökséget vállaló szervezetek és tömegmozgalmak (pl. iskola, óvoda, FIDESZ stb.) tagjai.” „ Községi Önkormányzat évi 3. számú rendelete a község környezetvédelméről” „12. § (2) D. úton az állatokat legelőre és visszahajtani nem lehet, kivéve azokat az állattartókat, akik ezen az úton laknak.”

14 Rendelkező rész „ Községi Önkormányzat Képviselő-testületének...../ ( ) számú rendelete az újszülöttek családjának és az elhunytak hozzátartozóinak támogatásáról” „(1) Az önkormányzati képviselő-testület egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesíti az elhunyt lakosok községben élő hozzátartozóit.” „ Községi Önkormányzati Képviselő-testület 4/1996. (VII. 8.) Ör. számú rendelete a környezetvédelemről” „4. § (1) A gyomirtó szereket úgy kell elzárni, hogy ahhoz se ember, se állat hozzá ne férhessen!”

15 Rendelkező rész „ Községi Önkormányzati Képviselő-testület 9/1996. (IX. 9.) Ör. számú rendelete az egységes településkép kialakításáról” „3. § (2) A kapubejáratok előtti hidak elé élőnövényt (virágot, fagyalt stb.) telepíteni tilos.” „ Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/1994. (VI. 4.) Ör. számú rendelete a díszpolgári cím adományozásáról” „Díszsírhelyre jogosult az az elhunyt, akinek: ” Város Díszpolgára" címet adományoztak, és a haláleset bekövetkezésekor a használatára jogosult volt.”

16 IV. Jogszabály-előkészítési és jogszabály- szerkesztési ismeretek „ Városi Önkormányzati Képviselő-testület 3/1995. (IV. 14.) Ör. számú rendelete az állattartásról” „2. § (1) Az eb köteles a járda melletti lefolyókába vizelni!” „ Községi Önkormányzati Képviselő-testület 7/1994. (III. 15.) Ör. számú rendelete a komp kezeléséről és használatáról” „4. § (1) A kompon történő átkeléskor viteldíj-mentességet élveznek: … c/ a képviselő-testület.”

17 IV. Jogszabály-előkészítési és jogszabály- szerkesztési ismeretek „ Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/1993. (XI. 15.) Ör. számú rendelete a temetők és temetkezés rendjéről” „2. § (3) A sírgödröt olyan mélyre és szélesre kell ásni, hogy abba a koporsó beleférjen.”

18 Rendelkező rész Példák a helytelen megoldásra: ” Mj. Város Közgyűlése / számú szabályrendelete az évi költségvetésről” ”………………. Város Képviselő-testületének 1/1991. (II. 28.) sz. rendelete az önkormányzat évi gazdálkodásáról … (1) Az önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló rendeletet a közgyűlés március 28-án megtartott ülésén elfogadta. (2) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni , március 28.”

19 Rendelkező rész Példák a helytelen megoldásra: „Az ingyenes ellátásban részesített gondozott számára szükségleteinek kielégítése érdekében zsebpénzt kell adni” „Az intézmény vezetője a váratlanul nehéz helyzetbe került rászorultaknak, illetve sürgős szükség esetén köteles a 2. § (1)-(2) bekezdésekben felsorolt ellátásokat külön eljárás nélkül is biztosítani.” „Az eseti segély maximum összege ……. Ft. Ettől az összegtől indokolt esetben a polgármester eltérhet.”

20 Rendelkező rész „ 3. § /1/ E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. /2/ A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik , november 21. polgármesterkörjegyző A fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került , november 21. körjegyző”

21 Rendelkező rész ”2. § (1) Ezt a rendeletet a város képviselő-testülete március 14. ülésén alkotta meg. (2) Ez a rendelet április 1-én lép hatályba. Záradék A rendelet a mai napon kihirdetésre került , május 2.” „ Város Önkormányzati Testülete 2/1992./I. 27.) sz. rendelete a városi közterület felügyeletről” 7. § (4) A rendelet a jóváhagyása napján lép hatályba.”

22 Rendelkező rész Példa a helytelen megoldásra: „ Város Képviselő-testületének / (....../ ) Ör. számú rendelete a vásárok és piacok tartásáról” Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a piacok és vásárok tartására vonatkozó szabályokat a jelen önkormányzati rendeletben állapítja meg: Általános rendelkezések 1.$. (1) A rendelet hatálya kiterjed Város területén tartandó: országos állat és kirakó vásárra, országos gépjármű vásárra, heti állatvásárra, heti kirakóvásárra alkalmi és ünnepi vásárra, nagybani piacra és a piacokra. (2) A 2. (1)-ben szereplő vásárok és piacok fenntartásáról, üzemeltetéséről a Kommunális és Szolgáltató Kft. mint üzemeltető, a vásár és piacfelügyelő útján gondoskodik. (3) A 2. (3)-ben szereplő vásár kialakításáról, az üzemeltetés feltételeinek biztosításáról, fenntartásáról és üzemeltetéséről (név) sz. alatti lakos köteles gondoskodni. 2. $. (1) Országos autóvásár helye: , , hrsz-on (...-os út - új út között)”

23 Gyakorlati feladatok „ Község Képviselő-testületének 3/1992. (III. 4.) számú RENDELETE 1. § A Képviselő-testület Községháza építését szükségesnek tartja. Az első ütemben évben kell megépíteni a Polgármesteri Hivatalt az alábbiak szerint: a)meg kell rendelni a teljes engedélyezési tervet, b)meg kell vizsgálni, mint alternatív lehetőséget az olajfűtés gazdaságosságát, c)meg kell rendelni a teljes alapozási tervet, a Polgármesteri Hivatal kiviteli - tervét, a tetőtér egyidejű beépítésével Könyvtár és Rendőrség céljából, d)a tetőtér használhatósága érdekében az összekötő rész, valamint a lépcső kiviteli tervét, e)a pontos méretezés érdekében a komplett gépészeti tervezést, úgy, hogy a lehetséges két kazán két ütemben legyen beépítve. 2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetés napja: március 5. polgármesterjegyző” Önkormányzati rendeletek közös elemzése (Hibakeresés; a gyakorlat ütköztetése)

24 Gyakorlati feladatok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/1996. (IV. 25.) Kt. számú rendelete az ültetési távolságokra vonatkozó előírásokról Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A képviselő-testület község közigazgatási területén az ültetési (telepítési) távolságokat az alábbiak szerint állapítja meg: (1) Belterületen és zártkertben: a/ szőlő, valamint m-nél magasabbra nem növő gyümölcs - és egyéb bokor (élő sövény) esetében m; b/ méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetében méter; c/ méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb bokor (élő sövény) esetében m. (2) Külterületen (zártkerten kívül) a/ szőlő, köszméte, ribiszke és málnabokor esetén m; b/ minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró stb.) esetében m; c/ birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében m; d/ törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva-, és mandulafa esetében m; e/ vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá kajszifa esetében m; f/ cseresznyefa esetében m; g/ dió, továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében m. 2. § Szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a rendelet 1. §-ában foglalt szabályokat megszegi. 3. § Az, akit birtoklásában e rendelet 1. §-ában foglaltak be nem tartásával zavarnak kérelemmel fordulhat az önkormányzat körjegyzőjéhez, aki ez esetben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 191. §- ában foglaltaknak megfelelően jár el. Ez a rendelet május 15-én lép hatályba. polgármesterkörjegyző

25 Gyakorlati feladatok Nagyközség Önkormányzatának 8/1998. (V. 25.) sz. rendelete Nagyközség közigazgatási területén lévő kegyeleti és emlékhely jellegű építmények védettség alá helyezéséről Nagyközség Önkormányzata az évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt joga és kötelezettsége alapján, az épített és természeti környezet védelme érdekében, a település közigazgatási területén lévő kegyeleti és emlékhely jellegű építményeket, az alábbiak szerint települési szinten védettség alá helyezi. 1. § A rendelet hatálya alá tartozó kegyeleti és emlékhelyi jellegű építmények gondozását, karbantartását az Önkormányzat köteles biztosítani. 2. § A védettség alatt álló építmények az Önkormányzat által hozott határozatban rögzített engedély nélkül nem bonthatók el, nem alakíthatók át, azon jelentős változtatás nem végezhető. 3. § (1) Magán területen lévő védettség alatt álló építményről a tulajdonost értesíteni kell, és e rendelet alapján a tulajdonos köteles tűrni a gondozással és karbantartással kapcsolatos terheket. (2) Magán területen lévő védettség alatt álló építményt a nagyközönség elől nem lehet elzárni, a megközelítést biztosítani kell. 4. § Aki a települési szinten védettség alá helyezett építményekben kárt okoz, rongálja, akadályozza annak karbantartását vagy gátolja annak megközelítését szabálysértést követ el, és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 5. § Területi szinten védettség alá helyezett építmények leírását a melléklet tartalmazza, mely e rendelet része és folyamatosan bővíthető. 6. § E rendelet év július hó 1. napján lép hatályba , év hó nap. polgármesterjegyző

26 Gyakorlati feladatok Nagyközség Önkormányzat 17/1998. (XII. 11.) számú rendelete a hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrendszerinti helyi autóbuszközlekedés díjának megállapításáról (SZTJ ) a következőket rendeli a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése és az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján: 1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a közigazgatási határon belüli helyi járattal végzett autóbuszközlekedés legmagasabb díjára, alkalmazására. (2) A havi bérletjegy a rajta feltüntetett naptári hónap első napjának 0,00 órájától a következő hónap 5-én 24,00 óráig érvényes. 2. § (1 ) A helyi autóbuszközlekedés díjai: a/ vonaljegy ára: Ft b/ teljesárú bérletjegy ára: Ft c/ kedvezményes bérletjegy ára Ft (2) Az utazási kedvezmények körét a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 287/1997 (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza. (3) Az autóbuszban szájkosárral és pórázzal ellátott kutyát érvényes vonaljeggyel lehet szállítani. A vakvezető és rendőrségi kutya szállítása díjtalan. Jelen rendelet január 1.-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik polgármesterjegyző

27 Gyakorlati feladatok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/1992. (XI. 27.) számú rendelete az ügyfélfogadás rendjéről Az évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Város Önkormányzata a tisztségviselők, jegyző, hivatal ügyintézőinek ügyfélfogadási rendjét a következőképpen határozza meg: 1. § (1) város polgármestere minden hónap első és harmadik szerdáján 14,00 órától 16,00 óráig tart ügyfélfogadást. (2) város alpolgármestere minden hónap második és negyedik szerdáján 14,00 órától 16,00 óráig tart ügyfélfogadást. 2. § város jegyzője minden hónap második és negyedik szerdáján 9,00 órától 12,00 óráig,és13,00 órától 15,00 óráig tart ügyfélfogadást. 3. § Város Polgármesteri Hivatala ügyintézőinek ügyfélfogadási ideje a következő: hétfő – 13,00 órától 16,00 óráig; szerda – 9,00 órától 12,00 óráig és13,00 órától 17,00 óráig, péntek – 9,00 órától 12,00 óráig. 4. § (1) Az anyakönyvvezetők - külön beosztás szerint - munkaidőn kívül is kötelesek ellátni a lakossági igényeknek megfelelően a családi és egyéb társadalmi események előkészítését, megrendezését. (2) Munkaidőn belül - ügyfélfogadási időre való tekintet nélkül - elintézendő ügyek: - népesség-nyilvántartási ügyek; - anyakönyvi ügyek; - talált tárgyak nyilvántartásba vétele; - olyan ügyek, melyek esetében a késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna. 5. § Hétfőn és szerdán ügyfélszolgálatot teljesít a hivatal egy-egy ügyintézője - külön ütemezés szerint - az alábbiak szerint: - a Könyvtárban 13,00 órától 15,00 óráig - az Általános Iskolában: 13,00 órától 15,00 óráig. 6. § Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba, s egyidejűleg hatályát veszti a 3/1991. (II. 18.) sz. rendelet , november 25. polgármesterjegyző


Letölteni ppt "Tipikus tartalmi és formai hibák, valamint tipikus alkotmányellenességi okok a helyi önkormányzati rendeletekben Dr. Gyergyák Ferenc Polgármester Akadémia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések