Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Változások a közoktatásban Kaposvár, 2007. augusztus 25.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Változások a közoktatásban Kaposvár, 2007. augusztus 25."— Előadás másolata:

1 Változások a közoktatásban Kaposvár, 2007. augusztus 25.

2 Milyen problémákkal kell szembenézni ? Esélyegyenlőtlenség, szegregáció Esélyegyenlőtlenség, szegregáció Gyenge hatékonyság Gyenge hatékonyság Romló eredményesség Romló eredményesség Elavult, hiányos infrastuktúra Elavult, hiányos infrastuktúra A pedagógus képzés és továbbképzés problémái A pedagógus képzés és továbbképzés problémái …

3 A közoktatás fejlesztés céljai Esélyegyenlőség javítása,a szegregáció csökkentése Esélyegyenlőség javítása,a szegregáció csökkentése A közoktatás tartalmi reformja A közoktatás tartalmi reformja Ahatékonyság javítása Ahatékonyság javítása Mérés, értékelés,elszámolhatóság Mérés, értékelés,elszámolhatóság A pedagógusképzés reformja A pedagógusképzés reformja Az infrastuktúrális feltételek javítása Az infrastuktúrális feltételek javítása Az oktatásfejlesztés,mint a társadalmi kohézió erősítésének eszköze Az oktatásfejlesztés,mint a társadalmi kohézió erősítésének eszköze

4 nevelési tanácsadás feladatrendszerének bővítése iskolapszichológiai feladatokat is elláthat közoktatási intézményben fejlesztő foglalkozás szakvéleménye alapján folyhat szakvéleményben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése pedagógiai,pszichológiai támogatás, fejlesztés, terápiás gondozás pedagógus segítése továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás és a munkaerő- piaci tanácsadás közösen is megszervezhető napközis- és tanulószobai foglalkozás ellátása ésszerűbb szervezése egy intézményben, esetleg kollégiumban A közoktatás szervezésének új megoldásai

5 Újragondolt szervezeti feladatok egységes pedagógiai szakszolgálat intézményben keretében megszervezhető családsegítő szolgálat iskola-egészségügyi ellátás egységes gyógypedagógiai módszertani intézményben -nevelési tanácsadás - családsegítő szolgálat - iskola-egészségügyi ellátás bővült a közoktatási intézmény keretein belül megszervezhető nem közoktatási feladatot ellátó intézményegységek száma (múzeum, sport, közművelődés, szociális ellátás családsegítés,kutatás,gyermekvédelem,gyermekjóléti ellátás,bölcsőde,sport,pályaválasztási int. stb.) 121.§(1)bek.25.p

6 Minőségpolitika érvényesülése a közoktatásban intézményi minőségpolitika Vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtása Teljesítményértékelés eredményeit figyelembe kell venni a munkáltatói jogok gyakorlása során teljesítmény elismerésének rendszere Kereset-kiegészítés megállapítása Teljesítményértékelés eredményeinek elismerése

7 Munkaerő-gazdálkodás rendszere a közoktatásban egy településen, kistérségen belül valamennyi intézmény létszámigényének figyelembe vétele munkaerő-gazdálkodási terv: munkáltatói döntések elvi meghatározása pedagógusok állandó helyettesítési rendszerében megoldandó feladatok utazó szakemberhálózat igénybevételével megoldandó feladatok nyilvántartás:  létszám  feladatok Más, nem közoktatási intézményben foglalkoztatás lehetősége! Helyi önkormányzatok közösen is működtethetik. Nagyobb foglalkoztatási biztonság lehetősége! Közoktatási társulási bizottság létrehozása

8 Esélyegyenlőséget szolgáló rendelkezések Semmisség vagy érvénytelenség megállapítása esetén bővül a bírósági döntési jogkör: felvételi körzethatárok megállapíttatása, módosítása új jogviszony létesítésének tilalma (feltétel: a településen másik intézmény fogadókész!) önkormányzati intézkedési terv keretein belül az esélyegyenlőség területi szintű biztosítása 2007. dec.31-ig óvodai nevelés biztosítása 3 éves kortól a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében 2008.szept.1 2010. augusztus 31-ig az óvodai nevelés szülői igényeinek teljesítéséhez szükséges feltételek megteremtése halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fogalmának pontosítása

9 Az Oktatási Hivatal jogkörének bővítése Hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja: a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátást az oktatás ingyenességére,felszerelések biztosítására von. rendelkezések megtartása szakértői és rehab. bizottsági szakvélemények felülvizsgálata közoktatási törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség megtartása Intézkedései: a felügyeleti bírság maximális összege 1.000.000,- Ft lehet Kiszabása az elkövetett cselekmény súlyával arányos! a semmisség megállapítása, illetve a megtámadható döntés érvénytelenségének megállapítása érdekében bírósági eljárást indíthat!

10 Kisebbségi feladatok ellátásában való részvétel kisebbségi intézmény megállapítása   egy feladat ellátása esetén 25%-os létszámfeltétel intézményi szintű vizsgálata   többcélú intézmény esetén a 25%-os feltétel 1. 1. intézményegységenkénti, 2. 2. tagintézményenkénti vizsgálata egyetértési vagy véleménynyilvánítási jognak érvényesülnie kell a többcélú feladatot ellátó kisebbségi intézmény esetén is! Nem állami,nem helyi önkormányzati intézmények részvétele a kötelező feladatellátásban (25%)7007. dec. 31. egyeztetés 2007/2008 bevezetés

11 Tanuló fejlődésének nyomon követése országos mérés, értékelés feladatainak „kötelezővé tétele” központi technikai kód kiosztása – „mérési azonosító” Adattovábbítás-OH   tanuló teljesítményének értékelésével kapcsolatos adatok   önkéntes adatszolgáltatás keretében megszerzett információ (háttér-kérdőív)   feldolgozott adatok visszaküldése   adatmegsemmisítés szabályai Az adatok iskolaváltás esetén átadhatóak   tanuló fejlődése figyelemmel kísérhető (iskola, szülő)   középiskola,szakiskola visszajelzése első két évfolyam eredményeiről (okt.31.)

12 Pályakövetési rendszer a szakképzésben Adatszolgáltatás: Tanuló: szakmai vizsga befejezését követő 3 éven belül Foglalkoztató: milyen munkakörben foglalkoztatja Iskola:szakmai vizsga alapadatai Kormány határozza meg a pályakövetési rendszer működését Visszajelzés: A középiskola, szakiskola az első két évfolyam tanulmányi eredményeiről tájékoztatja az általános iskolát!! Az adatokat az általános iskola köteles nyilvánosságra hozni.(személyazonosításra alkalmatlan módon)

13 Pszichés fejlődési zavara miatt sajátos nevelési igényű gyermekeknek a felülvizsgálata sajátos nevelési igényűek körének újraszabályozása (121.§.(1) bek.29.pont) a)megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista halmozottan fogyatékos b)megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége

14 2007. dec 31-ig felülvizsgálat 2008. március 15-ig a nevelési tanácsadó megkapja a b). pontban szereplő gyerekek iratait. 2008. augusztus 31-ig a „pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek” juttatások és költségvetési támogatások tekintetében sajátos nevelési igényűeknek minősülnek  visszahelyezett tanulók középfokú oktatása  a kijelölt iskola nem tagadhatja meg a felvételt  egyéni ütemterv – egyéni foglalkozás  előkészítő szakiskolai 9. évfolyam Feladatok:

15 Fejlesztő foglalkozás:  megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége esetén  beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek számára  nevelési tanácsadó segítségével folytatott fejlesztés  a Kt. 52.§-a (6) bek.b)pontjában meghatározott időkeret terhére  óvoda,iskola,kollégium végezheti  intézményvezetői felelősség

16 A szakképzés hatékonyságának növelése Regionális tervezési szint regionális fejlesztési és képzési bizottság szerepe: Iskolarendszerű szakképzés fejlesztésének irányai Iskolarendszerű szakképzés,iskolarendszeren kívüli és a felsőoktatásban folyó szakképzés összhangja Meghatározza a fejlesztési irányokat,beiskolázási arányokat Pályázatok,fejlesztési programok Pályakövetési rendszer működtetése Szakképzés-szervezési társulások kezdeményezése

17 Szakképzés-szervezési társulás Jellemzői: Helyi önkormányzat vesz részt benne, ha fenntart szakképző iskolát Feltétele,hogy elfogadja az RFKB döntéseit Jogi személy,közoktatási megállapodást köthet Létesíthet és fenntarthat iskolát, kollégiumot Meghatározza a társulás vagy tagjai által fenntartott iskola szakképzési évfolyamain indított osztályok számát. Szakmai program esetében egyetértési jogot gyakorol Önálló fejlesztési tervet készít Intézményi vagyon használati jogát átveheti fennállásáig Átveheti a megyei önkormányzat feladatellátási kötelezettségét

18 Speciális szabályok a szakképzés-szervezési társulásra vonatkozóan Főváros-kerületi társulási lehetőség+Pest megyei város,község Megállapodhat többcélú kistérségi társulás,felsőoktatási intézmény, nem állami,nem önkormányzati intézményfenntartó a szakképzés- szervezési társulással. Nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartók non profit gazdasági társaságot hozhatnak létre,a szakképzés-szervezési társulással megállapodhatnak.

19 A szakképzés közös szervezése Egy szakképző iskola vállalja fel több szakképző iskola szakképzési évfolyamait. Ezért: küldő iskola szakképzési évfolyam nélkül is működhet alapító okiratban kell rögzíteni a közös feladatellátást pedagógia programot össze kell hangolni-beszámítás tanulói jogviszony folyamatos

20 Elrendelhető 2 óra Megszűnt !! A Kt.1. sz. melléklet Harmadik rész II/18. pontjában az eredeti szabály!

21 8 évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő iskolák továbbműködéshez szükséges engedély meghosszabbítását 4 évente meg kell ismételni rendelkezni kell megállapodással Kt.25.§ (7) bek. intézményátadás (humán) szabályai:egyházi kiegészítő támogatásnak megfelelő összeg megfizetése öt tanéven át. nem érinti a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről sz. törvény hatálya alá tartozó ingatlanban működő iskolákat.

22 Fejlesztések a közoktatásban Új Magyarország Fejlesztési Terv intézményfelújítások, infrastrukturális beruházások (regionális operatív programok) – szinergia: kötelező tartalomfejlesztés, esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése tartalomfejlesztés – képességfejlesztés, kompetencia- alapúoktatás, pedagógiai kultúraváltás, egységes mérés- értékelési, minőségbiztosítási rendszer

23 Fejlesztések a közoktatásban Területi egyenlőtlenségek mérséklése: regionális hálózatok kialakítása a közoktatási modernizáció elősegítésére teljes kistérségi lefedettséggel – hálózati tanulás regionális hálózatok kialakítása a közoktatási modernizáció elősegítésére teljes kistérségi lefedettséggel – hálózati tanulás Intézmények integrációja, az egységes iskola megteremtésének támogatása Intézmények integrációja, az egységes iskola megteremtésének támogatása a hálózati tanulást, intézmények közötti együttműködést támogató programok a hálózati tanulást, intézmények közötti együttműködést támogató programok Közoktatási társulási formák, többcélú intézmények, komplex szolgáltatások megvalósítását segítő programok Közoktatási társulási formák, többcélú intézmények, komplex szolgáltatások megvalósítását segítő programok

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Változások a közoktatásban Kaposvár, 2007. augusztus 25."

Hasonló előadás


Google Hirdetések