Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BÜNTET Ő ELJÁRÁSOK IPARJOGVÉDELMI JOGOK MEGSÉRTÉS TÁRGYÁBAN GYAKORLATI TAPASZTALATOK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BÜNTET Ő ELJÁRÁSOK IPARJOGVÉDELMI JOGOK MEGSÉRTÉS TÁRGYÁBAN GYAKORLATI TAPASZTALATOK."— Előadás másolata:

1 BÜNTET Ő ELJÁRÁSOK IPARJOGVÉDELMI JOGOK MEGSÉRTÉS TÁRGYÁBAN GYAKORLATI TAPASZTALATOK

2 Miért van szükség büntet ő eljárásra a szellemi tulajdon védelme érdekében? Mert a polgári jogi jogérvényesítés jelenleg nem biztosít megfelel ő eszközöket 1. Két bírói tanács tárgyalja Magyarország összes iparjogvédelmi tárgyú bitorlási perét 2. Az ideiglenes intézkedés törvényi szabályozása nem megfelel ő (nem ex parte a bírósági eljárás) 4. Nem m ű ködik a bírósági végrehajtás 3.A szankciórendszer nem képvisel megfelel ő visszatartó er ő t (pl. a a bitorlástól való jöv ő beni eltiltásnak nincsen pénzügyi szankciója)

3 A büntet ő eljárás el ő nyei 1. GYORS: esetenként még feljelentésre sincsen szükség az eljárás megindításához 2. OLCSÓ: nincsen eljárási illeték 3. FORMAI EL Ő ÍRÁSOK LAZÁK: meghatalmazás léte nem feltétele az eljárás megindításának

4 4. HATÉKONY: a fegyveres fellépésnek elrettent ő hatása is van

5 A sikeres büntet ő eljáráshoz elengedhetetlen feltételek: 1. HATÓSÁG, amely lelkes és tettre kész (rendkívül nagyok az eltérések a hatóságok és országrészek között) 2. JOGTULAJDONOS vagy KÉPVISEL Ő, amely/aki rugalmas, segít ő kész és aktív 3. SZAKTANÁCSADÓ, aki mindig elérhet ő és bármikor mozgósítható

6 A büntet ő eljárás árnyoldala: a sértetti jogok korlátozottsága 1. Az eljárási jogszabály nem teszi lehet ő vé a sértett részére a fellebbezést (kivéve, ha pótmagánvádló) 2. A b ű nüldöz ő szervek gyakorlata ezen jogokat tovább csökkenti (jogtulajdonos értesítésének illet ő leg a határozatok kézbesítésének elmulasztása) 3. A szellemi alkotásokat sért ő b ű ncselekmények mint viszonylag új b ű ncselekmények kevéssé ismertek, ezért a b ű nüldöz ő szerveknél de nem ritkán az ügyészségeken és bíróságokon is sokan idegenkednek t ő lük (esetenként a „szabadalom”, „védjegy”, „szerz ő i jog” fogalmakat keverik)

7 4.Éveken át elhúzódó eljárások els ő sorban Budapesten. 5. Nevetségesen enyhe szankciók 6. Költség- illet ő leg kárigény érvényesítése csak kivételes esetekben lehetséges MEGOLDÁST JELENTHET: a büntet ő és polgári eljárás kombinálása valamint iparjogvédelmi ismeretek oktatása rend ő rök, pénzügy ő rök, ügyészek és büntet ő bírák részére

8 2000. március 1. napján lépett hatályba a Btk. 329/D. §-a, amely szerint b ű ncselekményt követ el, aki a jogosultnak szabadalmi oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom, topográfiaoltalom, védjegy vagy földrajzi árujelz ő oltalma alapján fennálló jogát az oltalom tárgyának utánzásával vagy átvételével megsérti és ezzel vagyoni hátrányt okoz. Az iparjogvédelmi jogok megsértése b ű ncselekmény törvényi tényállás - gyakorlati alkalmazás

9 A büntet ő jogi tényállás jellegzetességei 1. Értékhatártól függetlenül b ű ncselekmény (azaz nincsen szabálysértési alakzata 2. Eltér ő jogértelmezés alakult ki az ország különböz ő területein abban a kérdésben, hogy a cselekményt csak a jogsért ő termék gyártója vagy a forgalmazója is elkövetheti-e.

10 Példák a jogtulajdonosok szemszögéb ő l kedvez ő en alakult büntet ő eljárásokra Budapesti II-III. Kerületi Bíróság (2004. január) Forgalmazó vonatkozásában is megállapításra került az iparjogvédelmi jogok megsértése b ű ncselekmény Polgári jogi igényt is elbírált a bíróság és - kamatokkal együtt – közel 600.000 forint kártérítés megfizetésére kötelezte a jogsért ő t

11

12 Jogsértés felderítésének éve: 1999 Ítélet meghozatalának éve: 2004

13 A nyom: Szupermarketben vásárolt termék címkéje A nyomozás: A hamis termékek raktározási helyének megtalálása Hatékony hatósági fellépés 2002-ben, de ítélet még nem született

14 Rajtaütés a raktárban:

15 A rajtaütést követően: A jogtulajdonos képviselője felszólító levelet írt a hamis termékek tulajdonosának, amelyben felhívta A nyomozás lefolytatása áttételre került a rendőrséghez az eladó adatainak megadására az eladott hamisítványok darabszámának és árának megadására mindezek számlákkal történő igazolására a le nem foglalt raktárkészletének átadására kártérítés fizetésére a jogtulajdonos részére

16 A jogtulajdonos „bosszúja”: polgári jogi igényt terjesztettünk elő és kértük a nyomozó hatóságot, hogy ennek biztosítására rendelje el az ügyvezető vagyonának zár alá vételét. Az elkövető válasza: A cég ügyvezetője egyszerűen visszautasította a levélben írottak teljesítését

17 Az intézkedés másnapján az ügyvezető hirtelen együttműködővé vált és teljesítette a felszólító levélben írottakat. A nyomozóhatóság gyorsan és szakszerűen intézkedett: elrendelte az egyik teherautó iratainak lefoglalását.

18 Vámjogi eszközök - vámhatósági intézkedések

19 A TANÁCS 1383/2003/EK RENDELETE az egyes szellemi tulajdonjogokat feltehet ő en sért ő áruk elleni vámhatósági intézkedésekr ő l és az ilyen jogokat ténylegesen sért ő áruk ellen hozandó intézkedésekr ő l 11. CIKK: az EGYSZER Ű SÍTETT ELJÁRÁS Hatályos Magyarországon 2004. július 1. napjától

20 Nemzeti jogszabály: 371/2004. (XII.26.) kormányrendelet a szellemi tulajdonjogok megsértésével szemben a vámigazgatási eljárásban alkalmazható intézkedésekr ő l 8. §-a Hatályos 2005. január 1. napjától

21 Az új szabályozás előnyei: 1. GYORS: A jogsért ő termékek megsemmisítése bírósági eljárás nélkül megoldható – akár a vámfelügyelet alá vétel elrendelését követ ő 10. munkanap után 2. KÖLTSÉGHATÉKONY:Vagy az áru bejelent ő je (birtokosa vagy tulajdonosa) vagy a szellemi tulajdonjog jogosultja fizeti a raktározási és megsemmisítési költségeket – rövid id ő vel a vámfelügyelet alá vétel elrendelését követ ő en 3. JOGTULAJDONOS-BARÁT: A jogsért ő áruk bejelent ő jének (birtokosának vagy tulajdonosának) passzivitása vagy elérhetetlensége nem akadálya az egyszer ű sített eljárásnak.

22 Egyszerűsített eljárás a gyakorlatban: 1. A vámhivatal a szellemi tulajdonjogot sért ő áruk vámfelügyelet alá vételét elrendel ő határozatában tájékoztatja az áruk bejelent ő jét (birtokosát vagy tulajdonosát) egyben arról is, hogy 10 munkanapon belül hozzájárulhat ahhoz, hogy egyszer ű sített eljárás keretében a jogsért ő áruk a saját költségén megsemmisítésre kerüljenek. 2.Amennyiben a bejelent ő a fenti határid ő n belül a hozzájárulását megadja vagy nem nyilatkozik vagy nem tiltakozik kifejezetten a megsemmisítés ellen vagy a vámhivatal értesítésének kézbesítése sikertelen volt, a megsemmisítés mintavétel mellett elvégezhet ő. 3.A raktározás és megsemmisítés költségeinek megfizetésére a vámhivatal az áru bejelent ő jét (birtokosát vagy tulajdonosát) kötelezi. Amennyiben az áru bejelent ő je fizetési kötelezettségét 15 napon belül nem teljesíti, a jogtulajdonos köteles ezen költségeket megfizetni.

23 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "BÜNTET Ő ELJÁRÁSOK IPARJOGVÉDELMI JOGOK MEGSÉRTÉS TÁRGYÁBAN GYAKORLATI TAPASZTALATOK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések