Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete"— Előadás másolata:

1 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete
KÖNYVVIZSGÁLÓI KLUB Téma: jén, vagy azt követően kezdődő időszakra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára kötelezően alkalmazandó standard-módosítások - Megbízási szerződés (200. és 210. standard) - Teljességi nyilatkozat (580. standard) - Független könyvvizsgálói jelentés (700. és 705. és 706. standard) MKVK KEM Szervezet

2 Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard (MNKS)
Hatálybalépés: 2009. december 15-én vagy azt követően kezdődő időszakra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára LEHETETT 2011. január 01-jén, vagy azt követően kezdődő időszakra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára KELL alkalmazni. 2010. évi kötelező szakmai továbbképzés tananyag MKVK KEM Szervezet

3 A nemzetközi könyvvizsgálati standardok EU-s befogadásáig a standardok magyar nyelvű fordításai felelnek meg a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardoknak azzal, hogy az Elnökség egy különálló Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardban szabályozza a korábban a /A paragrafusokban szerepeltetett magyar sajátosságokat. A könyvvizsgálati állásfoglalások közül az és témaszámúak hatályukat vesztik ( Kisvállalkozások speciális szempontjai, illetve a könyvvizsgálók jelentése a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardoknak való megfelelésről) MKVK KEM Szervezet

4 Standardok felépítése
Bevezetés (adott standard célja, hatóköre, tárgya) Célok (a könyvvizsgálat adott területével kapcsolatosan elérendő cél bemutatása) Fogalmak (legrelevánsabb fogalmak meghatározása) Követelmények: valamennyi célt követelmények támasztanak alá. A követelményeket egységesen a „ KELL” kifejezés alkalmazásával fogalmazták meg!! Alkalmazási és egyéb magyarázó anyagok ( magyarázatok, példák) MKVK KEM Szervezet

5 Kisebb gazdálkodó egység
A kisvállalkozások helyett kisebb gazdálkodó egységekről beszélünk. Fogalma: olyan gazdálkodó egységek, amelyeknél a tulajdonlás és a vezetés néhány személyben koncentrálódik („tulajdonos-vezető”) ÉS egyszerű ügyletekkel, egyszerű nyilvántartás-vezetéssel, kevés számú üzletággal vagy termékkel, kevés belső kontrollal és/vagy kisszámú alkalmazottal rendelkeznek. MKVK KEM Szervezet

6 210. Témaszámú standard (200. standarddal együtt kezelendő) Megegyezés a könyvvizsgálati MEGBÍZÁSOK feltételeiről A standard célja, hogy egy megbízást csak akkor fogadjon el a könyvvizsgáló, ha abban, amire alapozva a könyvvizsgálatot végre kell hajtani, megállapodtak: annak megállapításával, hogy a könyvvizsgálat előfeltételei fennállnak-e ÉS annak megerősítésével, hogy a könyvvizsgáló és a vezetés és adott esetben az irányítással megbízott személyek a könyvvizsgálati megbízás feltételeit azonosan értelmezik. A, Mit is jelent ez? A vezetés és az irányítással megbízott személyek a beszámoló készítése során betartják a keretelveket, jogszabályokat, szabályokat. Meg kell határozni, hogy ezek a beszámolási keretelvek elfogadhatóak-e. Meg kell szerezni a vezetés egyetértését arra vonatkozóan, hogy elismerik és értik a felelősségi szabályokat. B, A vezetésnek írásban is meg kell erősítenie, hogy a felelősségi kérdéseket azonosan értelmezik. (580. standard- teljességi nyilatkozat) MKVK KEM Szervezet

7 Megbízás formája Könyvvizsgálói megbízó levél – minta 1. sz. függelék
Írásbeli megállapodás (Megbízási szerződés) – a kamara honlapján hamarosan letölthető lesz egy minta -Szakértői Bizottság jóváhagyására vár. (Pld. Metrum Referencia könyvvizsgáló programban már módosításra kerül a standard-változásnak megfelelően a minta) MKVK KEM Szervezet

8 Felelősségek rögzítése a megbízási szerződésben:
- Megbízó felel a számviteli nyilvántartásainak pontosságáért és teljes körűségéért, belső ellenőrzési rendszerének megbízhatóságáért, valamint a magyar előírások szerinti éves beszámoló és üzleti jelentés elkészítéséért. Ez a felelősség magában foglalja a belső kontrollokat, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése. a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását az adott körülmények között megfelelő számviteli becslések elkészítését. MNKS könyv 78. oldalán található a megbízó levélben minta, amely használható! MKVK KEM Szervezet

9 A Megbízó a könyvvizsgáló számára biztosítja:
- hozzáférést valamennyi olyan információhoz, pld. nyilvántartáshoz és dokumentumokhoz, amelyek a vezetés tudomása szerint a beszámoló elkészítése szempontjából releváns - azokat a további információkat, amelyeket a könyvvizsgáló a könyvvizsgálat céljára a vezetéstől kérhet - a korlátlan hozzáférést azokhoz a személyekhez a gazdálkodó egységnél, akiktől a könyvvizsgáló megállapítása szerint szükséges, hogy könyvvizsgálati bizonyítékot szerezzen. Az 580. standard 10. pontja kimondja, hogy a könyvvizsgálónak írásbeli nyilatkozatot kell kérnie a vezetéstől. MKVK KEM Szervezet

10 Megbízási szerződésben rögzítendők 2011.01.01.
Pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának célja és hatóköre Könyvvizsgáló felelőssége Vezetés felelőssége – Ld. Előzőekben felsoroltakat! (210. standard 6.b pontja!) Pénzügyi kimutatások elkészítésére vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvek azonosítása és A könyvvizsgáló által kibocsátandó bármely jelentés várható formájára és tartalmára történő hivatkozás és arra vonatkozó nyilatkozat, hogy adódhatnak olyan körülmények, amelyek között valamely jelentés a várható formájától és tartalmától eltérhet. MKVK KEM Szervezet

11 Átmeneti rendelkezés Ha a könyvvizsgáló olyan megbízási szerződéssel rendelkezik, amelyet több beszámolási időszakra vonatkozóan kötöttek, akkor a 210. standard 6/b, bekezdésében foglalt előírásokat (vezetés felelősségi kérdései) a standard hatálybalépését követő első módosításakor kell módosítania. MKVK KEM Szervezet

12 580. Témaszámú standard Írásbeli nyilatkozatok
Korábban a „vezetés nyilatkozatai” volt a standard elnevezése. Pontosításra került, hogy az írásbeli nyilatkozatok nem foglalják magukban a pénzügyi kimutatásokat, az azokban szereplő állításokat, vagy az alátámasztásul szolgáltó könyveket és nyilvántartásokat. A 210. standard tartalmazza a könyvvizsgáló megfelelő információval történő ellátásának felelősségét már a megbízáskor. Az újrafogalmazott 580. standard szerinti teljességi nyilatkozat csak megerősítteti a vezetéssel, hogy a megbízási szerződés szerinti felelősséget teljesítette. (580. standard – 10. pont) MKVK KEM Szervezet

13 Teljességi nyilatkozat
Mit és kit értünk „vezetés” alatt? A vezetés és adott esetben az irányítással megbízott személyek. A könyvvizsgálónak a pénzügyi kimutatásokért megfelelően felelős, és az érintett kérdéseket megfelelően ismerő vezetéstől kell írásbeli nyilatkozatokat kérnie. Írásbeli nyilatkozat kérhető a gazdálkodó egység első számú vezetőjétől és pénzügyi igazgatójától, vagy olyan gazdálkodó egységeknél, ahol nem használják ezeket a címeket, más ennek megfelelő pozícióban lévő személytől. Egyes esetekben ilyen személyek lehetnek: Számviteli értékelésekért felelős aktuárius Mérnök munkatársak, akik felelősek lehetnek a környezetvédelmi kötelezettségekkel kapcsolatos értékelésekért, és szakismerettel rendelkezhetnek azokról Belső jogi tanácsadó, aki a jogi igényekre képzett céltartalék szempontjából alapvető információval szolgálhatnak. MKVK KEM Szervezet

14 Teljességi nyilatkozat minta – 2. sz. függelékben található.
Az írásbeli nyilatkozatot a könyvvizsgálónak címzett teljességi nyilatkozatba kell belefoglalni. (580. standard 15. pont) A nyilatkozat dátuma: a könyvvizsgálói jelentés dátumához lehető legközelebb eső, de nem azt követő időpontnak kell lennie. (580. standard – 14. pont) Teljességi nyilatkozat minta – 2. sz. függelékben található. MKVK KEM Szervezet

15 MKVK Szakértői Bizottság állásfoglalása
15/1 Milyen dátummal kell kiállítani a teljességi nyilatkozatot? A 700. számú könyvvizsgálati standard szerint a teljességi nyilatkozat dátuma meg kell, hogy egyezzen a könyvvizsgáló helyszíni vizsgálatának utolsó napjával, valamint a könyvvizsgálói jelentés időpontjával. A vizsgált társaság éves beszámolójának teljességi nyilatkozat dátuma nem lehet korábbi, mint a társaság éves beszámolójának dátuma. Az 580. számú könyvvizsgálati standard szerint a vezetés teljességi nyilatkozatát a vezetés azon tagjai írják alá, akik elsődleges felelősséggel tartoznak a gazdálkodó szervezetért, annak pénzügyi-számviteli rendjéért és szabályszerűségéért (rendszerint a vezér-/ügyvezető igazgató és a gazdasági igazgató). 17/4. Meg kell-e egyezni az éves beszámoló, a könyvvizsgálói jelentés és a teljességi nyilatkozat dátumának? A könyvvizsgálói jelentés és a teljességi nyilatkozat dátumának meg kell egyezni, amelyek nem lehetnek korábbiak, mint az éves beszámoló dátuma. (Az esetleges felelősségi kérdések miatt célszerű, ha a három dokumentum dátuma megegyezik.) MKVK KEM Szervezet

16 Teljességi nyilatkozat tartalma
Pénzügyi kimutatások elkészítése (vezetés eleget tett a beszámoló készítési kötelezettségének a megbízási szerződés feltételeiben meghatározottak szerint) Kérhető a nyilatkozat kiegészítése, hogy megfelelő-e a számviteli politika megválasztása és alkalmazása. Ügyletek teljessége (valamennyi ügyletet rögzítették, és azokat a pénzügyi kimutatások tükrözik) Rendelkezésre bocsátott információk ( Ld. 8. diában felsoroltak – hozzáférést biztosított nyilvántartásokhoz, személyekhez...) Nyilatkozat kiegészíthető, hogy a vezetés kommunikálta a könyvvizsgáló felé a belső kontroll valamennyi olyan hiányosságát, amelyről tudomása van. MKVK KEM Szervezet

17 A nyilatkozat kiegészíthető a kapcsolt felekkel kapcsolatos ügyletek teljes körűségére, bemutatására. A könyvvizsgáló nyilatkozatot kérhet konkrét állításra vonatkozóan is. (pld. milyen okok alapján választotta a gazdálkodó egység az adott intézkedéssorozatot; képes-e a gazdálkodó végrehajtani egy adott intézkedéssorozatot) A tevékenységi körnek megfelelően a könyvvizsgáló kérheti a nyilatkozat kiegészítését Mezőgazdasági társaságoknál: agrártámogatással és környezetvédelemmel kapcsolatban Építőipari társaságoknál: folyamatban lévő építkezéseknél jelentős kötbér, garanciális kötelezettségről, pótmunka miatti céltartalékról, engedély nélküli projektekről EU támogatást igénybe vevőknél: valamennyi eszközbeszerzés a támogatási cél megvalósulát szolgálja, a projekt lezárása utáni időszakban nem történt olyan esemény, amely a pénzügyi elszámolásokban kiegészítést vagy változtatást tenne szükségessé. MKVK KEM Szervezet

18 Ha az aktuális vezetés nem volt jelent a könyvvizsgálói jelentésben megjelölt valamennyi időszakban – kijelentheti, hogy nincs olyan helyzetben, hogy az írásbeli nyilatkozatok közül néhányat vagy mindegyiket megadja. Ez a tény nem csökkenti az adott személy felelősségét a beszámoló egészéért. A könyvvizsgálóra továbbra is vonatkozik az előírás, hogy a releváns időszak egészére vonatkozóan kérjen tőlük írásbeli nyilatkozatokat. MKVK KEM Szervezet

19 VÁLTOZÁSOK – a teljességi nyilatkozat megítélésében
Ha a könyvvizsgálónak kételyei vannak a vezetés szakértelme, tisztessége, etikai értékei vagy gondossága, vagy mindezek iránti elkötelezettsége vagy ezek betartása tekintetében, meg kell határoznia, milyen hatással lehetnek ezek a kételyek a nyilatkozatok megbízhatóságára és általában a könyvvizsgálati bizonyítékokra. Ha a nyilatkozatok nincsenek összhangban egyéb könyvvizsgálati bizonyítékokkal, a könyvvizsgálónak eljárásokat kell végrehajtania, hogy megkísérelje megoldani a kérdést → meg kell határolnia, hogy milyen hatással lehet a bizonyítékokra. 705. standarddel összhangban, ha a könyvvizsgáló arra a következtetésre jut, hogy a vezetés tisztességével kapcsolatos kétely elegendő mértékű ahhoz, hogy az írásbeli nyilatkozatok ne legyenek megbízhatóak → vissza kell utasítania a véleménynyilvánítást. (szigorítás!) MKVK KEM Szervezet

20 Ha a vezetés egy, vagy több kért írásbeli nyilatkozatot nem ad meg:
Meg kell beszélnie a vezetéssel Újra kell értékelnie a vezetés tisztességét és értékelnie kell, milyen hatása lehet ennek a nyilatkozatok megbízhatóságára és általában a könyvvizsgálati bizonyítékokra 705. standarddal összhangban, ha a vezetés nem adja meg a kért írásbeli nyilatkozatokat → vissza kell utasítania a véleménynyilvánítást. (szigorítás!) MKVK KEM Szervezet

21 700. Témaszámú standard Pénzügyi kimutatásokra vonatkozó vélemény kialakítása és jelentéskészítés
A pénzügyi beszámolási keretelveket a standard két nagy csoportba sorolja: általános célú keretelvek, melyeket a felhasználók széles körének a pénzügyi információkkal kapcsolatos közös igényeinek a kielégítésére alakítottak ki speciális célú keretelvek, melyeket konkrét felhasználók pénzügyi információs iránti igényeinek kielégítésére alakítottak ki. MKVK KEM Szervezet

22 Könyvvizsgálati megbízás tárgyának vizsgálata
Fontos szempont a megbízás elfogadását megelőzően, hogy a könyvvizsgáló a vonatkozó beszámolási keretelvek megfelelőségét értékelje. Mi a vizsgálat tárgya? - teljes körű, általános célú pénzügyi kimutatás könyvvizsgálata ( 700. standard) - teljes körű, speciális célú pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata (800. standard) - egyedi kimutatások vagy elemek könyvvizsgálata (805. standard) MKVK KEM Szervezet

23 Pénzügyi beszámolási keretelvek
Lehetnek „valós bemutatást előíró keretelvek”: olyan pénzügyi beszámolási keretelvekre használják, amelyek a keretelvek követelményeinek való megfelelést írnak elő, és: a, nyíltan vagy burkoltan elismerik, hogy a pénzügyi kimutatások valós bemutatásának megvalósításához szükséges lehet, hogy a vezetés a keretelvek által konkrétan előírt közzétételeken felüli közzétételeket egyen, vagy B, nyíltan elismerik, hogy szükséges lehet, hogy a vezetés eltérjen a keretelvek valamely követelményétől a pénzügyi kimutatások valós bemutatásának megvalósítása érdekében. Ilyen eltérések várhatóan csak rendkívül ritka körülmények között szükségesek. „megfelelést előíró keretelvek”: olyan pénzügyi beszámolási keretelvekre használják, amelyek a keretelvek követelményeinek való megfelelést írnak elő, de nem tartalmazzák annak elismerését, hogy a valós bemutatás eléréséhez további közzétételekre vagy követelményektől való eltérésre lehet szükség. A fentiek értelmében a számviteli törvény valós bemutatást előíró keretelvnek minősül. (hasonlóan a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokhoz – IFRS-ekhez) A könyvvizsgálói vélemény formáját az határozza meg, hogy milyenen a keretelvek: - valós bemutatást előíró keretelvek esetében a vélemény azt mondja ki, hogy a pénzügyi kimutatások minden lényeges szempontból valósan lettek-e bemutatva vagy minden lényeges szempontból valós képet adnak-e. - megfelelést előíró keretelvek esetében a vélemény azt mondja ki, hogy a pénzügyi kimutatásokat minden lényeges szempontból a keretelvekkel összhangban készítették-e el, beleértve azok prezentálását is. MKVK KEM Szervezet

24 Független könyvvizsgáló jelentés
A jelentésnek írásban kell készülnie. A jelentésnek olyan címet kell adni, amely világosan jelzi, hogy egy független könyvvizsgálói jelentés A jelentést azoknak kell címezni, akik számára a jelentés készült, vagyis a gazdálkodó egység tulajdonosainak vagy irányításával megbízott személyeknek. Jelentés minta – 2. sz függelék! MKVK KEM Szervezet

25 I. Bevezető bekezdésnek tartalmaznia kell:
Gazdálkodó egység főbb adatainak (pld. mérlegfőösszegének és a mérleg szerinti eredménynek) a megadásával azonosítani kell a pénzügyi kimutatásokat. Ki kell jelenteni, hogy a pénzügyi kimutatásokat könyvvizsgálták Be kell azonosítani a pénzügyi kimutatásokat alkotó egyes kimutatások címeit Hivatkozni kell a jelentős számviteli politikák és egyéb magyarázó információk összefoglalására, valamint Meg kell határoznia a pénzügyi kimutatásokat alkotó egyes kimutatások által lefedett fordulónapokat vagy időszakokat. MKVK KEM Szervezet

26 II. A vezetés felelőssége a pénzügyi kimutatásokért
A jelentésnek ismertetnie kell a vezetésnek (vagy irányítással megbízott személyek) a pénzügyi kimutatások összeállításával kapcsolatos felelősségét. (pénzügyi beszámolási keretelvek szerinti elkészítésért, valamint olyan belső kontrollok kiépítéséért, amelyet szükségesnek ahhoz, hogy a beszámoló ne tartalmazzon akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításokat) Szerepelnie kell a jelentésben a „pénzügyi kimutatások elkészítéséért és valós bemutatásáért” vagy a „megbízható és valós képet adó pénzügyi kimutatások elkészítéséért” hivatkozásoknak. MKVK KEM Szervezet

27 III. A könyvvizsgáló felelőssége
Könyvvizsgáló feladata az, hogy véleményezze a pénzügyi kimutatásokat a könyvvizsgálat alapján. A jelentésekben ki kell jelenteni, hogy a könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardoknak megfelelően hajtották végre. (700. st. 30.bek.) A jelentésnek el kell magyaráznia, hogy ezek a standardok megkövetelik a könyvvizsgálótól az etikai követelményeknek való megfelelést, továbbá azt, hogy a könyvvizsgálatot a könyvvizsgáló úgy tervezze meg és hajtsa végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzen arról, hogy a pénzügyi kimutatások mentesek-e a lényeges hibás állításoktól. A jelentésnek tartalmaznia kell a 700. st. 31. bekezdés szerintieket (a könyvvizsgálat milyen eljárások végrehajtását foglalja magában; a kiválasztott eljárások a könyvvizsgáló megítélésétül függnek...; a könyvvizsgálat magában foglalja az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének sé a vezetés által készítetett számviteli becslések ésszerűségének, valamint a pénzügyi kimutatások átfogó prezentálásának értékelését is) Hivatkozni kell a jelentésben a „pénzügyi kimutatások gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatására” vagy a „megbízható és valós képet adó pénzügyi kimutatások gazdálkodó egység által elkészítésére”. A könyvvizsgálói jelentésnek ki kell jelentenie, hogy a könyvvizsgáló véleménye szerint az általa megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő-e ahhoz, hogy a könyvvizsgálói vélemény alapjául szolgáljon. MKVK KEM Szervezet

28 IV. A könyvvizsgálói vélemény
A Kkt. 3. § (1) a, bekezdése szerinti könyvvizsgálói jelentésnek egy „Záradék (vélemény) című részt kell tartalmaznia. A záradékot (véleményt) a Számviteli tv-nek a záradékra vonatkozó előírásaival összhangban kell szövegezni. A valós bemutatást előíró keretelvekkel összhangban összeállított pénzügyi kimutatásokra vonatkozó minősítés nélküli vélemény kibocsátásakor a könyvvizsgálói véleménynek az alábbi, egyenértékűnek minősülő kifejezéseket kell használnia: A pénzügyi kimutatások minden lényeges szempontból valósan mutatják be a .... /vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel/ összhangban, vagy A pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a ... /vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel/ összhangban. MKVK KEM Szervezet

29 A véleményben be kell azonosítani a keretelvek eredeti joghatóságát.
A vélemény kibocsátásakor ki kell mondani, hogy a pénzügyi kimutatások minden lényeges szempontból a /vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel/ összhangban vannak összeállítva. A véleményben be kell azonosítani a keretelvek eredeti joghatóságát. MKVK KEM Szervezet

30 A magyar jogszabályokon alapuló könyvvizsgálatok vonatkozásában a kibocsátott könyvvizsgálói jelentésben, ha a könyvvizsgáló minősíti a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó záradékot (véleményt), a minősítés alapja bekezdés esetében az adott helyzetnek megfelelően „A korlátozott záradék (vélemény) alapja”, „ Az elutasító záradék (ellenvélemény) alapja”, vagy „ A záradék megadásának elutasításának (a véleménynyilvánítás visszautasításának) alapja” címet kell használnia. MKVK KEM Szervezet

31 Ha a könyvvizsgáló figyelemfelhívó bekezdéssel egészíti ki a könyvvizsgálói jelentését a bekezdést közvetlenül a véleményt tartalmazó bekezdés után kell szerepeltetnie a jelentésben. A „Figyelemfelhívás” címet vagy hasonló megfelelő címet kell használnia a könyvvizsgálónak. MKVK KEM Szervezet

32 V. Egyéb kérdések Ha a könyvvizsgáló szükségesnek tartja, hogy kommunikáljon a pénzügyi kimutatásokban bemutatott és közzétett kérdéseken kívül olyan kérdést, amely a könyvvizsgáló megítélése szerint releváns abból a szempontból, hogy a felhasználók megértsék a könyvvizsgálatot, „Egyéb kérdések” vagy más címmel ellátott bekezdésben teheti meg. A bekezdés bármilyen figyelemfelhívó bekezdés után kell szerepeltetnie, vagy a könyvvizsgálói jelentés más részében, ha az egyéb kérdések bekezdés tartalma releváns az egyéb jelentételi felelősségek rész szempontjából. (706. standard 8. bekezdés) Itt szerepelhet hivatkozás az előző könyvvizsgálatra, vagy az előző könyvvizsgálói jelentés minősítésére és dátumára. Ide kerülhet a fordulónapi eseményekre vonatkozóan végrehajtott eljárások kizárólag pld. az osztalék jóváhagyására korlátozódtak. Itt kell bemutatni, ha a könyvvizsgáló nem tud visszalépni a megbízástól annak ellenére, hogy az elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyíték szerzésére való képtelenség lehetséges hatása átfogó. Meg kell magyarázni, hogy a könyvvizsgálói jelentés kiadása előtt nem megvalósítható, vagy nem lehetséges a visszalépés. MKVK KEM Szervezet

33 VI. Egyéb jelentéstételi felelősségek, kötelezettségek
Ha a könyvvizsgálónak egyéb jelentéstételi kötelezettsége van, akkor a pénzügyi kimutatásokról szóló jelentés c. rész után kell szerepelnie a „Jelentés egyéb jogi és szabályozási követelményekről”. c. résznek. Ilyen például éves beszámolónál a „Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről”. MKVK KEM Szervezet

34 VII. A könyvvizsgáló aláírása, a jelentés dátuma
A könyvvizsgálói jelentés dátuma nem lehet korábbi, mint az az időpont, amellyel a könyvvizsgáló megszerezte a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó véleménye megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot, beleértve a bizonyítékot arról, hogy A pénzügyi kimutatásokat alkotó összes kimutatás elkészült, beleértve a kapcsolódó megjegyzéseket is; és Az elismert hatáskörrel rendelkező személyek megerősítették, hogy felelősséget vállalnak a pénzügyi kimutatásokért. A magyar jogszabályokon alapuló könyvvizsgálatok vonatkozásában a kibocsátott könyvvizsgálói jelentésben a könyvvizsgáló címe helyett a könyvvizsgáló és/vagy könyvvizsgáló cég kamarai nyilvántartási számát kell feltüntetni. MKVK KEM Szervezet

35 2011. január 01-től hatályos 2007. évi LXXV
 2011. január 01-től hatályos évi LXXV. Törvény (a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenyről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló törvény) 16.§ (4) bekezdése alapján az alábbiak szerint kell használni a könyvvizsgálói címet: „16.§ (4) A könyvvizsgálói igazolvány feljogosítja a kamarai tag könyvvizsgálót a „hites könyvvizsgáló”, a „bejegyzett könyvvizsgáló”, valamint a „könyvszakértő” cím használatára, azonban a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátása során kiadott jelentésekben csak a „kamarai tag könyvvizsgáló” cím használható” MKVK KEM Szervezet

36 Fordulónap utáni események
Ha a közgyűlés/taggyűlés osztalékfizetésre vonatkozó döntése miatt módosítják a beterjesztett beszámolót két lehetőség van: kettős keltezéssel bocsátja ki a jóváhagyott beszámolóra kiadandó könyvvizsgálói jelentését az alábbiak szerint: „(Az eredeti könyvvizsgálói jelentés dátuma), az éves rendes /közgyűlés/taggyűlés/ osztalékfizetésre vonatkozó döntése hatásai kivételével, amelynek dátuma (az éves rendes közgyűlés/taggyűlés dátuma)” Új, vagy módosított könyvvizsgálói jelentést ad ki, amely figyelemfelhívó megjegyzést vagy egyéb ügyek bekezdést tartalmaz pld. „Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet arra, hogy a (közgyűlés/taggyűlés) elé terjesztett éves beszámolóról (200X. Hónap nap)-i dátummal könyvvizsgálói véleményt adtunk ki és a fordulónap utáni események hatásait általánosságban ezen időpontig vizsgáltuk meg. Az éves beszámolót a (közgyűlés/taggyűlés) az osztalék fizetés mértékében megváltoztatta, melynek hatására a mérleg szerinti eredmény (XXX ) Eft-tal nőtt/csökkent/nem változott. Az (eredeti könyvvizsgálói jelentés dátuma)-t követően bekövetkezett fordulónap utáni eseményekre vonatkozó eljárásaink az éves rendes közgyűlés/taggyűlés osztalékfizetésre vonatkozó döntéseire korlátozódtak.” MKVK KEM Szervezet

37 Jelentés megőrzési idő
A magyar jogszabályokon alapuló könyvvizsgálatok esetében a könyvvizsgálónak a könyvvizsgálói jelentést beleértve a pénzügyi kimutatásokat amelyekre vonatkoznak 10 évig kell megőriznie. MKVK KEM Szervezet

38 705. Témaszámú standard Vélemény minősítései
Definíció: átfogóság. A pénzügyi kimutatásokra gyakorolt átfogó hatások azok, amelyek a könyvvizsgáló megítélése szerint nem korlátozódnak a pénzügyi kimutatások konkrét elemeire, számláira, vagy tételeire; ha mégis ilyenekre korlátozódnak, a pénzügyi kimutatások tekintélyes részét képviselik vagy képviselhetik; vagy a közzétételek vonatkozásában alapvetőek a pénzügyi kimutatásoknak a felhasználók általi megértése szempontjából. MKVK KEM Szervezet

39 Minősített vélemény Korlátozott vélemény Ellenvélemény
Véleménynyilvánítás visszautasítása Korlátozott vélemény: Ha a könyvvizsgáló arra a következtetésre jut, hogy a pénzügyi kimutatások lényeges hibás állításokat tartalmaznak (de nem átfogó!) Ha a könyvvizsgáló nem képes elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezni ahhoz, hogy megállapítsa, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állítást. (a hatás lényeges, de nem átfogó) MKVK KEM Szervezet

40 VÁLTOZÁS Korábban a vezetés általi hatókör-korlátozás miatt vissza kellett lépni a megbízástól. Az új standard szerint azonban, ha emiatt a könyvvizsgáló szerint lényeges, de nem átfogó a hatás – korlátozott véleményt kell kiadni. (ilyen lehet pld. a vezetés nem engedi, hogy a könyvvizsgáló részt vegyen a készletek fizikai leltárfelvételén) MKVK KEM Szervezet

41 Ellenvélemény Ha a könyvvizsgáló arra a következtetésre jut, hogy miután elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot gyűjtött össze, de a pénzügyi kimutatások lényeges és egyben ÁTFOGÓ hibás állításokat tartalmaznak. MKVK KEM Szervezet

42 Véleménynyilvánítás visszautasítása
Ha a könyvvizsgáló nem képes elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a vélemény megalapozásához, és arra a következtetésre jut, hogy a fel nem tárt esetleges hibás állítások pénzügyi kimutatásokra gyakorolt lehetséges hatásai lényegesek és egyben átfogóak lehetnek. Ha a könyvvizsgáló arra a következtetésre jut, hogy bár minden egyes bizonytalanságra vonatkozóan elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzett, a bizonytalanságok esetleges kölcsönhatása és a pénzügyi kimutatásokra gyakorolt lehetséges kumulatív hatásuk miatt nem lehetséges véleményt alkotni. (ritka eset lehet!) MKVK KEM Szervezet

43 Ha a könyvvizsgáló arra a következtetésre jut, hogy a fel nem tárt esetleges hibás állítások pénzügyi kimutatásokra gyakorolt lehetséges hatásai lényegesek és egyben átfogóak lehetnek, és így a vélemény korlátozása elégtelen lenne a helyzet súlyosságának kommunikálásához, a könyvvizsgálónak: Vissza kell lépnie a könyvvizsgálattól Ha a visszalépés a könyvvizsgálói jelentés kiadás előtt nem megvalósítható vagy nem lehetséges, vissza kell utasítania a véleménynyilvánítást. Új követelmény, ha a vezetés általi hatókör-korlátozás miatt visszalép a könyvvizsgáló – kommunikálnia kell az irányítással megbízott személyek felé az azonosított hibás állításokkal kapcsolatban. MKVK KEM Szervezet

44 Minősített jelentés minták – 705. standard Szemléltető példák
Új követelmény, ha a könyvvizsgáló a pénzügyi kimutatások egészére vonatkozóan ellenvélemény kiadását vagy a véleménynyilvánítás visszautasítását tartja szükségesnek: a könyvvizsgálói jelentésnek nem szabad emellett minősítés nélküli véleményt tartalmaznia ugyanazon pénzügyi beszámolási keretelvek tekintetében egyetlen pénzügyi kimutatásra, vagy egy, vagy több elemére, számlájára, vagy tételére vonatkozóan. (ez azonban nem zárja, hogy pld. visszautasítsák a véleménynyilvánítsát az eredmény-kimutatásra és minősítés nélküli véleményt adjanak a mérlegre!!) A minősítés alapja bekezdésben le kell írnia bármely egyéb olyan kérdések okait, amelyekről tudomása van, és amelyek a vélemény minősítését követelték volna meg, valamint ezeknek a hatásait. Minősített jelentés minták – 705. standard Szemléltető példák MKVK KEM Szervezet

45 Figyelemfelhívó bekezdés
A figyelemfelhívó bekezdés csak a pénzügyi kimutatásokban bemutatott vagy közzétett információkra hivatkozhat! Ha a bekezdés több információt tartalmaz, mint a kimutatásokban bemutattak, azt sugallja, hogy a kérdést nem megfelelően tették közzé. Ilyen lehet pld. kivételes peres ügy jövőbeni kimenetelével kapcsolatos bizonytalanság; Figyelemfelhívó bekezdést tartalmazó jelentés minta – 3.sz. függelék MKVK KEM Szervezet

46 Összefoglalás  Megbízási szerződéseket ki kell bővíteni a vezetés felelősségi kérdéseivel Teljességi nyilatkozatot ki kell egészíteni, hogy a megbízó milyen hozzáférést biztosított a megbízási szerződésben rögzítetteknek megfelelően. Könyvvizsgálói jelentés felépítése I. Bevezetés II. Vezetés felelőssége a pénzügyi kimutatásokért III. Könyvvizsgáló felelőssége IV. Könyvvizsgálói záradék (vélemény) - (minősített jelentésnél vélemény alapja és vélemény) V. Egyéb kérdések VI. Egyéb jelentéstételi kötelezettség (pld. üzleti jelentésről) VII. Dátum, könyvvizsgáló aláírása MKVK KEM Szervezet

47 Ajánlott irodalom: MAGYAR NEMZETI KÖNYVVIZSGÁLATI STANDARD - mely szeptemberben jelent meg könyv formájában; illetve letölthető az alábbi linken: MKVK KEM Szervezet

48 KÖSZÖNÖM A TÜRELMET ÉS A FIGYELMET!
Baranyai Magdolna MKVK KEM Szervezet


Letölteni ppt "Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete"

Hasonló előadás


Google Hirdetések