Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A civilek szerepe a társadalmi megújulást szolgáló programokban Kőbányai Civil Szakmai Nap Budapest 2006. 12. 12.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A civilek szerepe a társadalmi megújulást szolgáló programokban Kőbányai Civil Szakmai Nap Budapest 2006. 12. 12."— Előadás másolata:

1 A civilek szerepe a társadalmi megújulást szolgáló programokban Kőbányai Civil Szakmai Nap Budapest 2006. 12. 12.

2 Tervezési dokumentumok •Az alap: 2020-ig terjedő időtávban: -Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció -Országos Területfejlesztési Koncepció Mindkettőt az OGY elfogadta. •2007-2013-as nemzeti stratégia referenciakeret: Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) •Operatív programok •Egyéb dokumentumok -Nemzeti Akcióprogram (magyar lisszaboni akcióterv) -Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv -Fenntartható Fejlődés Stratégiája

3 Prioritások és OP-k Társadalmi megújulás Gazdaság- fejlesztés Közle- kedés Környezeti és energetikai fejlesztés Államreform Terület- fejlesztés Foglalkoztatás és növekedés Gazdaságfejlesztési OP Közlekedésfejlesztési OP Környezeti és Energetikai OP Társadalmi Megújulás OP Társ.i Infrastruktúra OP Elektronikus közig. OP Államreform OP Konvergencia Regionális OP-k Közép Magyarországi ROP Technikai Segítség- nyújtás OP

4 Az Operatív programok forrásai (Mrd Ft)

5 A tervezés menete •Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013) –Parlamenti vitanap: október –Elfogadás, hivatalos benyújtás: november •Operatív programok 7 évre, 8 ágazati, 7 regionális –Kormány 1. olvasatban: október 11. –Partnerségi egyeztetés: október 11. – november 20. –TOB ülés nov. 20, FIT nov. 22 –Kormány 2. olvasatban elfogadás nov. 29., december 6. –Hivatalos benyújtás: december –Hivatalos tárgyalások: 2007 januártól •Akciótervek –2 évre, prioritásonként, konkrét pályázati- és projektcélok, pénzügyi keretek, évente felülvizsgálva –Elfogadás: december 18.

6 Humánerőforrás-fejlesztési operatív programok •Társadalmi Megújulás Operatív Program (TAMOP) Európai Szociális Alapból finanszírozandó humán-jellegű fejlesztések •Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozandó – az EMEROP-hoz kapcsolódó - infrastrukturális fejlesztések •Az OP-k a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Irányító Hatóságok) koordinációja mellett, az OKM, az SZMM, az EÜM és az IRM együttműködésével készülnek

7 A TAMOP struktúrája Specifikus célok Az aktivitás növelése a humánerőforrások minőségének javításával A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolásának javítása Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése A változásokhoz való alkalmazkodás segítése Az egész életen át tartó tanulás támogatása Az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítása A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása Stratégiai prioritások A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése Az alkalmazkodó- képesség javítása Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humán erőforrások fejlesztése Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése Közép-Magyarországi Régió Átfogó cél

8 A TAMOP forrásai Prioritás Támogatás % Támogatás Mrd HUF A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése, segítése15,23%154 Az alkalmazkodóképesség javítása21,04%185 Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek21,04%185 A kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humán erőforrások fejlesztése12%106 Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás és részvétel erősítése18,81%166 Közép-Magyarország Régió11,80%104 Összesen100%900

9 A TAMOP főbb programjai a foglalkoztathatóság területén •A munkába állást segítő szolgáltatások kiterjesztése, minőségének és hatékonyságának javítása •Munkaerőpiaci aktivizálás, megelőzés és képzés •Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások –Integrált munkaügyi és szociális szolgáltató-rendszer szervezeti és humán-erőforrás feltételeinek megteremtése –A munkavállaláshoz szükséges szakmai és személyes kompetenciák megszerzését segítő munkaerő-piaci képzés, személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatások –Átfogó (azaz a különféle munkaerő-piaci támogatásokat és szolgáltatásokat „csomagba” rendező) foglalkoztatási programok –Foglalkoztatást ösztönző támogatások (például: START program kiterjesztése) –Fogyatékkal élők emberek integrált foglalkoztatásának támogatása –Mobilitási támogatás –Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások

10 A TAMOP főbb programjai a alkalmazkodóképesség területén •A képzéshez való hozzáférés segítése •A munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő intézményrendszer fejlesztése •A szervezetek alkalmazkodóképességének fejlesztése –Átfogó, kompetenciafejlesztő felnőttoktatási és -képzési programok –Munkahelyi képzések támogatása –Tanulási lehetőségek bővítése, új tanulási formák elterjedésének ösztönzése –A szakképzés, felsőoktatás és a felnőttképzés rendszerének összehangolt fejlesztése, a gazdaság igényeihez illeszkedésük ösztönzése (regionális képzési hálózatok, TISZK-ek, képzőktől független vizsgarendszer) –A pályaválasztási és pályamódosítási döntéseket megalapozó pálya- tanácsadási, pályaorientációs információs rendszer és a pályakövetés rendszerének fejlesztése –A gazdasági szerkezetváltás előrejelzése és kezelése –Munkaerő-piaci rugalmasság: a nem hagyományos foglalkoztatási formák elterjesztése, vállalatok szervezeti kultúrájának fejlesztése –A társadalmi partnerség szociális párbeszéd erősítése –Civil szervezetek felkészítése bizonyos állami feladatok átvállalására –Munkaerő-piaci rugalmasság és biztonság erősítése

11 A TAMOP főbb programjai az oktatás területén  A kompetenciaalapú oktatás elterjedésének támogatása  A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása  A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban  Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás  Tanulási lehetőségek bővítése, új tanulási formák elterjedésének ösztönzése az iskolarendszerű képzésben  Átfogó mérési, értékelési és minőségirányítási rendszerek fejlesztése az iskolarendszerű képzésben  A pedagógusképzés megújítása, az oktatásban dolgozók tovább- és átképzése, korszerű pedagógiai tartalmak, tananyagok és módszerek fejlesztése és elterjesztése  A közoktatás hatékonyságát segítő intézményi, területi együttműködések támogatása  A hátrányos helyzetű és roma tanulók esélyeinek javítása, a szegregációja elleni küzdelem, integrált oktatás támogatása  A sajátos nevelési igényű tanulók esélyeinek javítása, integrációjának támogatása  A gyermek- és ifjúkori, valamint a felnőttkori művelődés támogatása a képesség és kreativitás fejlesztésére, a közoktatási intézmények művelődési, szabadidős és szolgáltató szerepének erősítése  Az interkulturális nevelés fejlesztése

12 A TAMOP főbb programjai a felsőoktatás és K+F területén  A felsőoktatás minőségi fejlesztése  Nemzeti Kiválóság Program indítása  A képzés és a kutatás-fejlesztése együttműködésének erősítése a felsőoktatásban  Pályakövetés, alumni szolgáltatás, karriertanácsadás  Validációs rendszerek  Minőségfejlesztés  Komplex tartalom-, és módszerfejlesztés  Képzők képzése  Kurrikulum-fejlesztés  A pedagógusképzést támogató hálózatok létrehozása  Korszerű matematikai műszaki, informatikai és természettudományos végzettséggel rendelkezők számának növelése  A hallgatói, oktatói-kutatói mobilitás támogatása  Átfogó hallgatói, oktatói és kutatói tehetséggondozó program  Innovatív kutatói teamek projektjeinek finanszírozása  kutatási potenciál bővítéséhez szükséges felsőoktatási intézményi szolgáltatói- és ügyfélkapacitás bővítése

13 A TAMOP főbb programjai a társadalmi befogadás, a kultúra és az egészségügy területén  A kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek, valamint a településen belüli szegregáció csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása  Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok  A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása munkaerőpiaci integrációjának integrációjuk előmozdítása érdekében  A szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása  Helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése: aktív állampolgári magatartás ösztönzése, társadalmi szolidaritás erősítése  A kulturális tőke fejlesztése a társadalmi kohézió és a kreativitás erősítése érdekében  Egészségfejlesztés és egészségtudatos magatartásra ösztönzés  Egészségügyi szolgáltatások szerkezeti átalakításának támogatása  A társadalom védekező képességének javítása közösségi bűnmegelőzési programokkal

14 A civil szféra szerepe a TAMOP megvalósításában  A partnerségi folyamat eredménye: önálló civil prioritás igénye, az egyszerű struktúra miatt nem megoldható  Kormányzati szándék: a civil szféra szerepét erősíteni a reformokkal összefüggésben is  A TÁMOP minden prioritásában lehetőséget kell biztosítani a civil szféra szereplőinek  Főként az állami feladatok kiszervezéséhez kapcsolódóan, de nem kizárólag, a kapacitások megerősítése is cél (szakember-képzés, infrastrukturális feltételek javítása)  Új eljárások (pl. a globális támogatás, és ún. közvetítő szervezetek alkalmazása)

15 A civil szféra a foglalkoztatásban  Alapelv a nem állami szereplők bevonása  Kiépítjük azt a mechanizmust, amelyen keresztül az ÁFSZ a nem állami szervezetektől szolgáltatásokat rendel meg, és azokat a saját szolgáltatásaival egységes rendszerben irányítja.  A „kiszerződéses” modellre való átállás csak fokozatosan történhet meg, jelentős előkészítő munkát igényel. Az új támogatási és szolgáltatásvásárlási rendszer kialakításáig átmenetileg szükség van a jelenlegi rendszer működtetésére  A szervezetek akkreditációja fenti esetben követelmény lesz, ehhez támogatást nyújt a 2. prioritás  2007-től be kell vezetni a programokban résztvevők egységes nyilvántartását.  Komplex munkaerő-piaci programok a munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztatásáért - az ÁFSZ nem kormányzati szervezetek bevonásával megvalósítandó munkaerő-piaci programjait támogatja – 7 év alatt 86 Mrd Ft

16 Programtervek a civilek szerepvállalásával a foglalkoztatásban  Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése  Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért  Kísérleti foglalkoztatási programok (Cél az, hogy a kísérleti programok keretében kipróbált és bevált programok és a pályázat útján támogatott civil kezdeményezések az ÁFSZ szolgáltatásainak szerves részeként működjenek tovább)  Helyi foglalkoztatási megállapodások  Szociális gazdaság

17 Támogatás a civilek kapacitásépítéséhez - Alkalmazkodóképesség prioritás  A partnerség erősítése a munkaerőpiac szereplői között: 10,5 Mrd Ft 7 évre  Az intézkedés célja a szociális párbeszéd és partnerség (a civil és egyéb nem kormányzati szervezeteket is beleértve) megerősítése, a különböző szereplők összefogásának ösztönzése, illetve a társadalmi és szociális partnerek szakmai felkészültségének fejlesztése.  Szakértői bázis kialakítása, adatbázisok, információs rendszerek használata, honlap, közös kutatás, gazdaság-felmérés, jogsegélyszolgálat létrehozása, vitakampány  Civil szervezetek kapacitásainak megerősítése, a szolgáltatói szerephez való alkalmazkodásuk segítése: 14,7 Mrd Ft 7 évre  Ki kell alakítani az akkreditáció intézményrendszerét, és támogatni kell a civil szervezetek akkreditációra való felkészülését, munkatársainak képzését, szakmai kapacitásainak fejlesztését,  Az akkreditáció működtetése a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal feladata lesz  Az akkreditációs rendszer kidolgozását és a felkészítést az OFA végzi

18 A társadalmi befogadás, részvétel erősítése, az egészségmegőrzés fejlesztése prioritás lehetőségei  Helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése: aktív állampolgári magatartás ösztönzése, társadalmi szolidaritás erősítése – SZMM terv 23 Mrd Ft 7 évre, az OKM is tervez programokat. A helyi közösségfejlesztési programok támogatása, a társadalmi részvétel, az önkéntesség támogatása, a fogyasztók és az ellátottak, betegek érdekvédelmét szolgáló szervezetek szakmai kapacitásainak fejlesztése.  A kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek komplex fejlesztésének megalapozása - helyi humán kapacitások megerősítése, a meglévő helyi fejlesztési stratégiák áttekintésével és értékelésével a helyi valós, társadalmi részvételen is alapuló partnerségek létrehozásának elősegítése a jó kormányzás helyi gyakorlatának kialakítása érdekében  A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkaerő- piaci integrációjának előmozdítása - Az intézkedés megvalósítása során építeni kell az EQUAL Program keretében kipróbált és bevált modellekre is.

19 A TIOP struktúrája Átfogó cél Az aktivitás növelése a humánerőforrások minőségének javításával Specifikus célok A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek mérséklése, a hozzáférés javítása A társadalmi megújulást szolgáló fejlesztések hatékonyságának növelése Prioritási tengelyek Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése Az oktatási infrastruktúra fejlesztése A kulturális infrastruktúra fejlesztése

20 A TIOP forrásai Prioritás Támogatás % Támogatás Mrd HUF Az oktatási infrastruktúra fejlesztése22,88%119 691,2 Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése51,96%271 816,2 A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése19,16%100 230,9 A kulturális infrastruktúra fejlesztése a közösségfejlesztés szolgálatában6,00%31 387,6 Technikai segítségnyújtás 523 Összesen100,00%523 648,90

21 A TIOP főbb programjai Az oktatási infrastruktúra fejlesztése –Az „Intelligens” iskola infrastruktúrájának elterjesztése –Modern szolgáltató és kutató felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése –Az IKT-val támogatott adminisztrációs és vezetési irányítási rendszerek fejlesztése Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése –Regionális járóbeteg-szakellátó hálózatok létrehozása –A fekvőbeteg szakellátás intézményrendszerének felkészítése a struktúraváltásra –Információtechnológiai fejlesztések az egészségügyben A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése –A munkaerő-piaci részvételt támogató szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése –A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése A kulturális infrastruktúra fejlesztése a közösségfejlesztés szolgálatában –Multifunkcionális közösségi központok kialakítása a nem formális tanulás, a kulturális javakhoz való hozzáférés és a közösségfejlesztés szolgálatában –Fejlesztési pólusokhoz kapcsolódó kulturális fejlesztések a munkaerő minőségének és adaptivitásának fejlesztése érdekében –Kulturális infrastruktúra integrált fejlesztése a partnerségi együttműködésért és a hálózatosodás elősegítése érdekében

22 Humán fejlesztések más operatív programokban  Regionális operatív programok, KMR OP átfogó közoktatási infrastruktúra fejlesztési program, a regionális nagyrendszerekhez kapcsolódó kiskórházak, funkcióváltó, specializált intézmények fejlesztése (könyvtár fejlesztések, különös tekintettel a könyvtári hálózatok kialakítására és funkcióváltására, akadálymentesítés, közösségi terek megújítása ("játszva megelőző" játszótér, ifjúsági szabadidős helyek, stb.), a család és munkavégzés összehangolását segítő szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése (bölcsőde és alternatív ellátások)  Környezeti- és energetikai OP közintézmények energetikai rendszereinek korszerűsítése, erdei iskola program  Gazdaságfejlesztési OP felsőoktatási intézmények és vállalkozói szféra közötti kapcsolatok erősítése, közös kutatási, ipari projektek, K+F infrastruktúra fejlesztése  Közszolgáltatások korszerűsítése OP e-szolgáltatások a humán közszolgáltatások területén, oktatási kártyacsalád, foglalkoztatási kártya, kulturális örökség hatósági nyilvántartása

23 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Sági Zsolt Főosztályvezető Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatósága Cím: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 472-2551 Fax: 06 1 354 39 11 www.hefop.hu


Letölteni ppt "A civilek szerepe a társadalmi megújulást szolgáló programokban Kőbányai Civil Szakmai Nap Budapest 2006. 12. 12."

Hasonló előadás


Google Hirdetések