Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előzetes információk a szociális ágazat pályázati lehetőségeiről az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében Szombathely 2006. október 24.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előzetes információk a szociális ágazat pályázati lehetőségeiről az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében Szombathely 2006. október 24."— Előadás másolata:

1 Előzetes információk a szociális ágazat pályázati lehetőségeiről az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében Szombathely 2006. október 24.

2 Tervezési dokumentumok  Az alap: 2020-ig terjedő időtávban:  Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció  Országos Területfejlesztési Koncepció Mindkettőt elfogadta az országgyűlés  2007-2013-as nemzeti stratégiai referenciakeret: Ú j Magyarország Fejlesztési Terv ( Ú MFT)  Operatív programok  Egyéb dokumentumok  Nemzeti Akcióprogram (magyar lisszaboni akcióterv)  Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv  Fenntartható Fejlődés Stratégiája

3 Az ÚMFT átfogó céljai  Foglalkoztatás bővítése  foglalkoztathatóság és aktivitás javítása – társadalmi stabilitás  munkaerő-kereslet bővítése – munkahelyteremtés  munkaerő-piaci környezet fejlesztése – állásközvetítő rendszer  Tartós növekedés  versenyképesség  a gazdaság bázisának szélesítése – az egész ország részesedjen belőle  üzleti környezet fejlesztése

4 Horizontális célok  Fenntarthatóság  környezeti  makrogazdasági (egyensúly)  társadalmi (demográfiai, biztonsági)  Kohézió  területi (különbségek csökkentése)  társadalmi (esélyegyenlőség, igazságosság)

5 Prioritások és OP-k Társadalmi megújulás Gazdaság- fejlesztés Közle- kedés Környezeti és energetikai fejlesztés Államreform Terület- fejlesztés Foglalkoztatás és növekedés Gazdaságfejlesztési OP Közlekedésfejlesztési OP Környezeti és Energetikai OP Emberi Erőforrások Fejlesztése OP Humán Infrastruktúra OP Közszolgáltatások Korsz OP Közigazgatás Megújítása OP Konvergencia Regionális OP-k Közép Magyarországi ROP Technikai Segítség- nyújtás OP

6 Az operatív programok forrásai (Mrd Ft)

7 A tervezés további menete  Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013)  Elfogadás, hivatalos benyújtás: október  Parlamenti vitanap: október  Operatív programok  7 évre, 8 ágazati, 7 regionális  Kormány 1. olvasatban: 2006. október 11.  Partnerségi egyeztetés: 2006.október 11. – november 20.  Elfogadás, hivatalos benyújtás: 2006.november 30.  Akciótervek  Elfogadás: 2006. december 20.  2 évre, prioritásonként, konkrét pályázati- és projektcélok, pénzügyi keretek, évente felülvizsgálva

8 Humánerőforrás-fejlesztési operatív programok  Társadalmi Megújulás Operatív Program (TAMOP) Európai Szociális Alapból finanszírozandó humán-jellegű fejlesztések  Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozandó – a TAMOP-hoz kapcsolódó - infrastrukturális fejlesztések  Csak egy strukturális alapból finanszírozhatóak a programok, ezért különválik az emberi erőforrásokhoz kapcsolódó humán infrastruktúra- fejlesztési operatív program  Minden ERFA OP-ban lehetséges a támogatások 10 %-nak erejéig Európai Szociális Alap-típusú tevékenységeket, és ugyanilyen arányban minden ESZA OP-ban lehetséges ERFA-típusú beruházásokat végrehajtani  Társfinanszírozás aránya 15%

9 A Társadalmi Megújulás OP struktúrája Specifikus célok Az aktivitás növelése a humánerőforrások minőségének javításával A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolásának javítása Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése A változásokhoz való alkalmazkodás segítése Az egész életen át tartó tanulás támogatása Az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítása A társ. összetartozás erősítése, esélyegyenlőség támogatása Stratégiai prioritások A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése Az alkalmazkodó- képesség javítása Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humán erőforrások fejlesztése Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése Közép-Magyarországi Régió Átfogó cél

10 A TAMOP forrásai Prioritás Támogatás % Támogatás Mrd HUF A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése, segítése15,23%134 Az alkalmazkodóképesség javítása21,04%185 Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek21,04%185 A kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humán erőforrások fejlesztése12%106 Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás és részvétel erősítése18,81%166 Közép-Magyarország Régió11,80%104 Összesen100%880

11 A TAMOP főbb programjai a foglalkoztathatóság területén •A munkavállaláshoz szükséges szakmai és személyes kompetenciák megszerzését segítő munkaerő-piaci képzés, személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatások •Átfogó (azaz a különféle munkaerő-piaci támogatásokat és szolgáltatásokat „csomagba” rendező) foglalkoztatási programok •Foglalkoztatást ösztönző támogatások (például: START program kiterjesztése) •Integrált munkaügyi és szociális szolgáltató-rendszer szervezeti és humán-erőforrás feltételeinek megteremtése •Fogyatékkal élők emberek integrált foglalkoztatásának támogatása •Mobilitási támogatás •Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások

12 A TAMOP főbb programjai a alkalmazkodóképesség területén •Munkahelyi képzések támogatása •Alacsony iskolai végzettségű felnőttek képzésének támogatása •Átfogó, kompetenciafejlesztő felnőttoktatási és -képzési programok •A szakképzés, felsőoktatás és a felnőttképzés rendszerének összehangolt fejlesztése, a gazdaság igényeihez illeszkedésük ösztönzése •A pályaválasztási és pályamódosítási döntéseket megalapozó pálya-tanácsadási, pályaorientációs információs rendszer és a pályakövetés rendszerének fejlesztése •Formális, nem-formális és informális tanulási rendszerek összekapcsolása •Tanulási lehetőségek bővítése, új tanulási formák elterjedésének ösztönzése •A gazdasági szerkezetváltás előrejelzése és kezelése •Munkaerő-piaci rugalmasság: a nem hagyományos foglalkoztatási formák elterjesztése •A partnerség erősítése •Civil szervezetek felkészítése bizonyos állami feladatok átvállalására •Munkaerő-piaci rugalmasság és biztonság erősítése

13 A TAMOP főbb programjai az oktatás területén  A kompetencia alapú oktatás fejlesztése, valamint korszerű pedagógiai tartalmak, tananyagok és módszerek fejlesztése és elterjesztése  Tanulási lehetőségek bővítése, új tanulási formák elterjedésének ösztönzése az iskolarendszerű képzésben  Átfogó mérési, értékelési és minőségirányítási rendszerek fejlesztése az iskolarendszerű képzésben  A pedagógusképzés megújítása, az oktatásban dolgozók tovább- és átképzése  A közoktatás hatékonyságát segítő intézményi, területi együttműködések támogatása  A hátrányos helyzetű és roma tanulók esélyeinek javítása, a szegregációja elleni küzdelem, integrált oktatás támogatása  A sajátos nevelési igényű tanulók esélyeinek javítása, integrációjának támogatása  A gyermek- és ifjúkori, valamint a felnőttkori művelődés támogatása a képesség és kreativitás fejlesztésére  A közoktatási intézmények művelődési, szabadidős és szolgáltató szerepének erősítése  Az interkulturális nevelés fejlesztése

14 A TAMOP főbb programjai a felsőoktatás és K+F területén  A felsőoktatási reform és a bolognai folyamat folytatása;  A felsőoktatás minőségi fejlesztése (pl.:nemzeti pályatárs ösztöndíj program, doktori és posztdoktori ösztöndíjak, professzori ösztöndíjak, felsőoktatási minőségi díj, szakkollégiumi hálózat, hazai és nemzetközi oktatói, kutatói mobilitási programok)  Műszaki és természettudományos végzettséggel rendelkezők számának növelése a gazdasági szereplők aktív bevonásával;  A gyakorlati oktatás fejlesztése;  Vállalkozások és a felsőoktatási kutatóhelyek együttműködésének ösztönzése (Regionális egyetemi- és főiskolai tudás- és közösségi központok, kiválósági központok létrehozása);  A tudományos eredményének társadalmi hasznosításának, ismertségének és elismerésének erősítése

15 A TAMOP főbb programjai a társadalmi befogadás, a kultúra és az egészségügy területén  Az aktivitás növelésének elősegítését az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítását támogató szolgáltatások fejlesztése  Egészségre nevelő, szemléletformáló- és életmódprogramok (lakossági szűrőprogramok és kampányok, szenvedélybetegségek megelőzési programjai)  Az egészségügy ágazati szerkezetátalakításának támogatása  Az ellátórendszer hatékony működéséhez szükséges programok  Gyermek- és ifjúsági programok  A leghátrányosabb helyzetű térségek komplex fejlesztéséhez kapcsolódó foglalkoztatási, szociális, egészségfejlesztési elemek  Szociális szolgáltatások fejlesztése, szociális szakemberek képzése  Társadalmi beilleszkedést segítő programok  Hátrányos helyzetű emberek támogatása  Helyi közösségek, civil szervezetek fejlesztése  A diszkrimináció elleni küzdelem  A fogyasztók és ellátottak védelmének megerősítése  A kulturális tőke fejlesztése a társadalmi kohézió és a kreativitás erősítése érdekében  A bűnmegelőzés programjai

16 A TIOP struktúrája Átfogó cél Az aktivitás növelése a humánerőforrások minőségének javításával Specifikus célok A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek mérséklése, a hozzáférés javítása A társadalmi megújulást szolgáló fejlesztések hatékonyságának növelése Prioritási tengelyek Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése Az oktatási infrastruktúra fejlesztése A kulturális infrastruktúra fejlesztése

17 A TIOP forrásai Prioritás Támogatás % Támogatás Mrd HUF Az oktatási infrastruktúra fejlesztése22,88%119 691,2 Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése51,96%271 816,2 A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése19,16%100 230,9 A kulturális infrastruktúra fejlesztése a közösségfejlesztés szolgálatában6,00%31 387,6 Technikai segítségnyújtás 523 Összesen100,00%523 648,90

18 A TIOP főbb programjai Az oktatási infrastruktúra fejlesztése  Az „Intelligens” iskola infrastruktúrájának elterjesztése  Modern szolgáltató és kutató egyetem, főiskola infrastruktúrájának fejlesztése  Az IKT-val támogatott adminisztrációs és vezetési irányítási rendszerek fejlesztése Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése  Az egészségügy struktúraváltását lehetővé tévő ellátási formák fejlesztése  A fekvőbeteg ellátási intézményrendszer felkészítése a struktúraváltásra, hatékony ellátási struktúra kialakítása A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése  A munkaerő-piaci részvételt támogató szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése  A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése A kulturális infrastruktúra fejlesztése a közösségfejlesztés szolgálatában  Fejlesztési pólusokhoz és társpólusokhoz kapcsolódó kulturális fejlesztések  A kulturális infrastruktúra integrált fejlesztése a partnerségi együttműködésért és a hálózatosodás elősegítése érdekében

19 Humán fejlesztések más operatív programokban  Regionális operatív programok, KMR OP átfogó közoktatási infrastruktúra fejlesztési program, a regionális nagyrendszerekhez kapcsolódó kiskórházak, funkcióváltó, specializált intézmények fejlesztése (könyvtár fejlesztések, különös tekintettel a könyvtári hálózatok kialakítására és funkcióváltására, akadálymentesítés, közösségi terek megújítása ("játszva megelőző" játszótér, ifjúsági szabadidős helyek, stb.), a család és munkavégzés összehangolását segítő szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése (bölcsőde és alternatív ellátások)  Környezeti- és energetikai OP közintézmények energetikai rendszereinek korszerűsítése, erdei iskola program  Gazdaságfejlesztési OP felsőoktatási intézmények és vállalkozói szféra közötti kapcsolatok erősítése, közös kutatási, ipari projektek, K+F infrastruktúra fejlesztése  Közszolgáltatások korszerűsítése OP e-szolgáltatások a humán közszolgáltatások területén, oktatási kártyacsalád, foglalkoztatási kártya, kulturális örökség hatósági nyilvántartása

20 Tervezési kihívások végrehajtási nézetből  Hazai és EU-s források egységesebb szemléletű felhasználása,  Közös finanszírozási csatorna: ahol fennmarad a hazai támogatás és az EU-s támogatás ugyanazon célt finanszírozza (aktív foglalkoztatási eszközök)  Hét éves ciklus: nagyobb ívű és egymásra épülő fejlesztések is lehetségesek  Bizonytalanabb a makrogazdasági környezet,

21 „ OP light”  „OP light”: nincs az intézkedési szint rögzítve az OP-ben  Stratégiaibb dokumentum  Nagyobb mozgásszabadság és nagyobb felelősség a végrehajtás során  Végrehajtás fő dokumentuma: Akcióterv – támogatási konstrukciók és azok ütemezése két évre, éves gördülő tervezéssel  Tárcák javaslatot tesznek a szakágazatot érintő akciótervekre, IH véglegesít  Kormányjóváhagyás az akciótervre

22 Lehetséges végrehajtási konstrukciók Kiemelt projektek: központi program (humán fejlesztés)- nagyprojekt (beruházás) Pályázatok - nyílt pályázat - két lépcsős pályázat - jogosultsági ellenőrzésen alapuló, egyszerűsített pályázat Visszatérítendő támogatások, pénzügyi konstrukciók Globális támogatás

23 Kiemelt projektek - központi programok, nagy projekt  Jellemzően állami feladatellátás fejlesztése a cél  Előzetesen kijelölt végrehajtó szervezet, amely a tevékenységek zömét jogszabályi kijelölés alapján saját maga végzi  Régiós vagy központi kijelölés alapján előre meghatározott nagyberuházás

24 Pályázati rendszer diverzifikálása Miért szükséges? A jelenlegi pályáztatási rendszerben ugyanazon eljárások terhelik az egyszerűbb, kisebb támogatásokat, mint a komplex tevékenységet felölelő nagy pályázatokat = magas pályázati holtteher.

25 Folyamatos, szakaszos, kétlépcsős beadás a pályáztatásban  Folyamatos: keret kimerüléséig, nincs minőségi verseny, területi elvet csak területi keretek kijelölésével lehet figyelni  Szakaszos: minőségi kiválasztás (összetett, nagy volumenű humán fejlesztési pályázat, standardizálható elemek, összehasonlítható  Kétlépcsős pályáztatás: projektötletek előminősítése, gondozása és kidolgozása: pl. önkormányzati beruházások esetén, kevés a projektötlet vagy korlátozott számú nyertes projekt lehetséges

26 Tömeges pályáztatás – jogosultsági ellenőrzés  Kevesebb tartalmi előírás vagy nagyon kötött tartalmi előírás (kapcsolódó pályázat, pl. tanárképzés, oktatási programok elterjesztése)  Kisebb összegű támogatás  Egyszerűbb szolgáltatások, tevékenységek  Széleskörű részvétel

27 Mérlegelési szempontok a támogatási konstrukciók kiválasztásához  Előkészítés forrásigénye magas – nagyprojekt vagy kétlépcsős pályáztatás  Kedvezményezetti kör nagysága, homogén vagy heterogén volta és felkészültsége  Projekttevékenység jellege, projektméret  Megvalósítói kör (államháztartáson kívül, belül)  Célcsoport bevonása

28 Globális támogatás  Jellemzően kis támogatásokat közvetít helyi civil szervezeteknek  A támogatáskezelő szervezet nem egyszerűen pályáztat, hanem támogatást közvetít, azaz az elszámolás, ellenőrzés elsődleges szintje az EU és az irányító hatóság felé a támogatáskezelő szervezet, nem pedig a kedvezményezett  2004-2006-ban az Európai Bizottság nem engedélyezte Magyarország számára, 2007-13 között is EB döntés szükséges  Lebonyolító szervezet hasonló volumenű források kezelésében jártas, stabil pénzügyi háttérrel rendelkező szervezet lehet

29 Végrehajtási szempontok az akciótervek tervezéskor  Az intézkedést támogatja-e elfogadott szakmapolitikai stratégia, kapcsolódik-e más szakterület fejlesztési stratégiájához?  Indikátorok – világos definíció  Jelenlegi jogi szabályozás  Jelenlegi hazai finanszírozási és támogatási gyakorlat – eddigi támogatások eredményei  Fennmarad-e a területen hazai támogatás?  Lehetséges átfedések más OP-vel, más hazai támogatás vizsgálata  Létrejön-e új hálózat, intézmény, funkció?

30 Végrehajtási szempontok a tervezéskor  A projektek megvalósulását akadályozó jogi-pénzügyi tényezők  Forrásfelhasználás akadályai  Fenntarthatóság  Potenciális végrehajtói kör nagysága  Szakmai konzultációk a végrehajtókkal, fenntartókkal  Az intézkedés, megvalósítandó projektek költséghatékonysága  A célcsoport és a kedvezményezetti kör viszonya  A kedvezményezettek igényelnek-e kiemelt támogatást, rendelkeznek-e projektmenedzsment kapacitással

31 HEFOP specifikus problémák az NFT II. végrehajtása során  Integrált OP összetettsége: három szaktárca nagyon szerteágazó feladatkörét érinti: nem változik az NFT II-ben  A támogatások szakmapolitikai és szakjogi beágyazása a végrehajtással párhuzamosan történik – nem változik az NFT II-ben: pl. integrált munkaügyi és szociális ellátórendszer kiépítése  Sok szereplős, centralizált végrehajtási rendszer, monitoring téren 2005. októberéig EMIR támogatás nélkül – változik az NFT II-ben: decentralizált végrehajtás, egy közreműködő szervezet bevonása  Likviditási problémák a civil szervezeteknél – kifizetése radikális egyszerűsítése  Az információnyújtáson túlmenő projekttervezési és projekttámogatás szükséges a kedvezményezetti körnek – kibővül az NFT II-ben

32 Intézményrendszer változásai  IH: stratégiai tervezési feladatok, OP szintű monitoring, értékelés, visszacsatolás a tárcák tervezői felé  Operatív végrehajtás KSZ szinten:  Egy „intézkedés”- egy KSZ modell  Működési finanszírozás teljesítménymérés mellett

33 NFT- szintű eljárási változások  Egységes eljárásrendek: van tapasztalat az egységesítés megalapozására  Kevesebb, magasabb szintű eljárási jogszabály  Kevesebb KSZ számára azonos feladatok delegálása

34 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Danajka Noémi szakmai főtanácsadó, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatóság Cím:1066 Budapest, Mozsár utca 16. (Levélcím: 1118 Budapest, Pozsonyi u. 56.) Telefon: 06 1 354 36 8 7 Fax: 06 1 354 39 11 Email: danajka.noemi@fmm.gov.hu Honlap: www.hefop.huwww.hefop.hu


Letölteni ppt "Előzetes információk a szociális ágazat pályázati lehetőségeiről az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében Szombathely 2006. október 24."

Hasonló előadás


Google Hirdetések