Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EFFAS – Számvitel modul I. évfolyam

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EFFAS – Számvitel modul I. évfolyam"— Előadás másolata:

1 EFFAS – Számvitel modul I. évfolyam
DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

2 Az oktatási blokk tartalma
Tematika: Számviteli alapok Pénzügyi intézmények számvitele A konszolidáció számvitele I-II. A számvitel nemzetközi szabályozása I. 4-5. A számvitel nemzetközi szabályozása II-III. (IFRS-ek) 6. Beszámoló- és a vállalati cash flow kimutatás elemzése DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

3 Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október
1. Számviteli alapok A SZÁMVITEL SZABÁLYOZÁSA (4-12. dia) Számbavétel Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet A SZÁMVITEL ALRENDSZEREI (13. dia) BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ( dia) VAGYONVÁLTOZÁSOK A MÉRLEGBEN ( dia) A BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSE (75-83.dia) DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

4 A SZÁMVITEL SZABÁLYOZÁSA
Angolszász és kontinentális rendszerek 78/660/EGK 4. sz. irányelv a vállalkozások éves beszámolójáról 83/349/EGK 7. sz. irrányelv a konszolidált éves beszámolóról IFRS/IAS US GAAP Magyarországon 1991. évi XVIII. Tv. 2000. évi C. tv. – vállalkozókra vonatkozik {Sztv. 3.§ (1) bek.} DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

5 A beszámolási és könyvvezetési kötelezettség
A számviteli törvény szerkezeti felépítése ÁLTALÁNOS RÉSZ Általános rendelkezések (1-3. §) Beszámolás és könyvvezetés (4-16. §) (ÉVES) BESZÁMOLÓ Az éves beszámoló ( §) KÜLÖNLEGES HELYZETEK ÉS BESZÁMOLÓK Egyszerűsített éves beszámoló ( §) Egyszerűsített beszámoló ( §) Összevont (konszolidált) éves beszámoló ( §) Sajátos beszámolási kötelezettségek ( §) DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

6 A beszámolási és könyvvezetési kötelezettség
A számviteli törvény szerkezeti felépítése- folytatás SZABÁLYOSSÁG ÉS NYILVÁNOSSÁG Számviteli szolgáltatás ( §) Nyilvánosságra hozatal és közzététel ( §) Könyvvizsgálat ( §) Könyvvezetés és bizonylatolás ( §) EGYEBEK Jogkövetkezmények (170. §) Országos Számviteli Bizottság ( §) Záró rendelkezések ( §) MELLÉKLETEK (1-7. számú) DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

7 Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október
A számvitel Fogalma Objektív elszámolási, nyilvántartási rendszer, mely Megbízható és valós összképet ad a vállalkozás Vagyoni; Pénzügyi és Jövedelmi helyzetéről. Célja A vagyon kimutatása mérleg, leltár A vagyonváltozás kimutatása --- eredménykimutatás DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

8 Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október
Számbavétel AZ ÜZLETI ÉLETBEN A SZÁMBAVÉTEL VONATKOZHAT PÉNZRE, NEM PÉNZALAKBAN MEGTESTESÜLŐ VAGYONELEMEKRE, ÉS TELJESÍTMÉNY-SZÁMBAVÉTELRE E SZÁMBAVÉTELI TEVÉKENYSÉG CÉLJA: ÖSSZESÍTETT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK, BESZÁMOLÓK ELŐÁLLÍTÁSA, AMELYEK BEMUTATJÁK A VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELEMI HELYZETET ÉS AZ ABBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOKAT. DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

9 A számbavétel területei
N F O R M Á C Ó BIZONYLATOK I N F O R M Á C Ó Forrás: Dr. Laáb Ágnes ea. SZÁMLA NAPLÓ ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSOK EGYSZERES KÖNYVVITEL KETTŐS KÖNYVVITEL LELTÁR BIZONYLATI REND KÖLTSÉG- ÉS ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS ELMÉLETEK ELEMZÉS ÁRKALKULÁCIÓ MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYKÉSZÍTÉS DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

10 Forrás: Dr. Laáb Ágnes ea.
Mérlegélméletek Forrás: Dr. Laáb Ágnes ea. REÁLIS VAGYON, SAJÁT TŐKE BEMUTATÁSA REÁLIS EREDMÉNY BEMUTATÁSA REÁLIS VAGYON ÉS EREDMÉNY BEMUTATÁSA DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

11 Pénzügyi és vezetői számvitel
DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

12 A SZÁMVITEL ALRENDSZEREI
Könyvvitel A működés során előforduló összes - a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetre kiható – esemény rögzített nyilvántartása és év végi zárása (2000. évi C. tv. A számvitelről – továbbiakban: Sztv.) Költség – és önköltségszámítás A termelési,, szolgáltatási folyamat során felmerült költségek kimutatása oly módon, hogy az alkalmas legyen a termék(szolgáltatás)- egységre jutó költségek kiszámítására Beszámolók A vállalkozás az üzleti év vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről a Sztv-ben meghatározottak szerint beszámol, amelyet okmányok támasztanak alá. Bizonylati rendszer A fenti rendszerek alátámasztásának módja, technikája, iratokkal, okmányokkal DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

13 BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
Feltételek Beszámolási forma Könyvvezetés Két üzleti év, két mutató. Mérlegfőösszeg: 500 mFt Nettó árbevétel: mFt Átlagos fogl. létszám: 50 fő Egyszerűsített éves beszámoló (M, EK, KM.) Kettős Egyébként Éves beszámoló (M, EK, KM.ÜJ.) Anyavállalat meghatározó befolyással Összevont (konszolidált) éves beszámoló (konszolidált M, EK, KM.ÜJ.) DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

14 Beszámolás és könyvvezetés
Számviteli politika Beszámoló készítésére kötelezettek Üzleti év Könyvvizsgálat Beszámolás és könyvvezetés A beszámoló formája Könyvvezetés Egyszerűsített beszámoló Egyszerűsített éves beszámoló Éves beszámoló Eltérések az egyszerűsített beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló és az éves beszámoló között! A beszámoló és a könyvvezetés módja közötti összefüggés: egyszerűsített beszámolót készítő vállalkozó csak egyszeres könyvvitelt folytathat; az egyszerűsített éves beszámolót és éves beszámolót készítő vállalkozó csak kettős könyvvitelt vezethet.). Egyszeres Kettős Konszolidált beszámoló DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

15 A vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzethez kapcsolódó fogalmak
Vagyoni helyzet Mérleg Vagyoni helyzetet bemutató kétoldalú kimutatás egy adott napra (fordulónapra) ESZKÖZÖK = FORRÁSOK Bevétel – Kiadás Pénzforgalmi vagy naturális (eredmény)/elhatárolás alapú Eredménykimutatás Az üzleti évre (időszakra) vonatkozóan megmutatja a vállalkozás bevételeit, ráfordításait és azok eredményét. Pénzügyi helyzet Jövedelmi helyzet DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

16 Beszámolóval szembeni követelmény:
Megbízható és valós összkép a vállalkozásról Ennek érdekében az Sztv. tartalmaz: Kogens és Diszpozitív előírásokat. Számviteli politika tartalma: A diszpozitív előírások közötti konkrét választás Eltérés az Sztv. előírásaitól: Kivételes és indokolt esetben KM-ben részletezni Könyvvizsgáló hitelesíti DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

17 A beszámolókészítési előírások
Az alábbi kérdésekre vonatkoznak: Ki? –kikre vonatkozik a beszámolókészítési kötelezettség? Mit? –milyen típusú beszámolót kell készítenie a vállalkozónak? Mikor? – milyen időszakonként, illetve milyen alkalmakkor kell a beszámolókat összeállítani? Hogyan? –milyen tartalommal kell a beszámolókat elkészíteni? DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

18 A hatályos magyar beszámoló elemei
MÉRLEG (számszaki) a legfontosabb pénzügyi kimutatás, amely megmutatja vagyon nagyságát, összetételét, eredetét, valamint növekedését vagy csökkenését egy korábbi időponthoz képest. EREDMÉNYKIMUTATÁS (számszaki) megmutatja a működés eredményességére ható ügyletek (hozamok és ráfordítások) jellegét és nagyságrendjét egy adott időszak alatt. CASH FLOW KIMUTATÁS (számszaki) megmutatja a pénzkészletre ható pénzügyi tranzakciók (pénzbevételek, pénzkiadások) jellegét és nagyságrendjét egy adott időszak alatt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET (szöveges) a megbízható és valós összkép bemutatásának nélkülözhetetlen eszköze, számszaki adatokat és szöveges magyarázatokat tartalmaz. Az információk egy része kötelező törvényi előíráson alapul, másik része a megbízható és valós összkép bemutatásának következménye. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS (szöveges) ÜZLETI JELENTÉS (szöveges) (az éves beszámoló készítésére kötelezett vállalkozások számára előírt. Célja, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével a vállalkozó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét és az üzletmenetet a tényleges körülményeknek megfelelően mutassa be. Üzleti jelentés Könyvvizsgálói jelentés Kiegészítő melléklet Cash flow kimutatás Eredménykimutatás Mérleg DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

19 A beszámolórészek összefüggése
MÉRLEG A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) SAJÁT TŐKE I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E) CÉLTARTALÉK F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS FORRÁSOK ÖSSZESEN EREDMÉNY KIMUTATÁS CASH FLOW KIMUTATÁS DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

20 Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október
Számviteli alapelvek A vállalkozás folytatásának elve A teljesség elve A valódiság elve A világosság elve A következetesség elve A folytonosság elve Az összemérés elve Az óvatosság elve A bruttó elszámolás elve Az egyedi értékelés elve Az időbeli elhatárolás elve A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve A lényegesség elve A költség-haszon összevetésének elve Realizációs elv Kettő nem nevesített elv: Tárgyilagosság elve DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

21 Megbízható és valós összkép kialakítása
A VÁLLALKOZÁS FOLYTATÁSÁNAK ELVE TARTALMI ELVEK KIEGÉSZÍTŐ FORMAI Teljesség Egyedi értékelés Világosság Valódiság Bruttó elszámolás Folytonosság Óvatosság Időbeli elhatárolás Következetesség Összemérés Tartalom elsődlegessége a formával szemben Lényegesség Költség-haszon összevetése DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

22 Számlaosztályok tagolása
1-4 számlaosztályok Mérlegszámlák 1. Számlaosztály Immateriális javak, a tárgyi eszközök (ideértve a rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett beruházásokat is), valamint a befektetett pénzügyi eszközök nyilvántartására szolgáló számlákat foglalja magában. 2. Számlaosztály Vásárolt és saját előállítású készletek 3. számlaosztály készletek kivételével a forgóeszközök (a pénzeszközök, az értékpapírok, a vevőkkel, az adósokkal, a munkavállalókkal és a tagokkal, az állami költségvetéssel és az egyéb szervezetekkel szembeni követelések), továbbá az aktív időbeli elhatárolások 4. számlaosztály Az eszközök forrásai. Idetartoznak a saját tőke, a céltartalékok, a hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek, valamint a passzív időbeli elhatárolások DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

23 Számlaosztályok tagolása
5-9. számlaosztályok Eredménykimutatás-számlák 5. számlaosztály Költségnemek 6-7. számlaosztályok (nem kötelező) Költséghely-költségviselő 8. számlaosztály Ráfordítások 9. számlaosztály Bevételek DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

24 Számlaosztályok tagolása
azokat a nyilvántartási számlákat tartalmazza, amelyeken kimutatott tételek az adott üzleti év mérleg szerinti eredményét, a mérlegfordulónapi saját tőke összegét közvetlenül nem befolyásolják. a mérlegen kívüli tételeket is ki kell mutatni. Ilyenek a függő kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) kötelezettségek, külön kiemelve a határidős, az opciós ügyletek és swap ügyletek határidős részének szerződés szerinti értékét mindaddig, amíg a kötelezettség, az ügylet teljesítése (lezárása) meg nem történt, szerződés szerint le nem járt, továbbá a határidős, az opciós ügyletek és swap ügyletek határidős ügyletrésze miatt fennálló követelések. DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

25 A számlaosztályok számlái
T K növekedés csökkenés - + csökkenés növekedés ESZKÖZSZÁMLÁK KÖLTSÉG – és RÁFORDÍTÁS SZÁMLÁK FORRÁSSZÁMLÁK JÖVEDELEM SZÁMLÁK DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

26 A főkönyvi számlák fajtái
ESZKÖZSZÁMLÁK (1-3) FORRÁSSZÁMLÁK (4) TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL HELYESBÍTŐ SZÁMLÁK TARTOZIK KÖVETEL KÖNYVELÉS- TECHNIKAI SZÁMLÁK KÖLTSÉG, ÉS RÁFORDITÁS SZÁMLÁK (5,8) HOZAMSZÁMLÁK (9) TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

27 Könyvelés a főkönyvi számlákon
MÉRLEGSZÁMLÁK T ESZKÖZÖK K NYITÁS Csökkenés Növekedés ZÁRÁS EREDMÉNYSZÁMLÁK T Költségek, ráfordítások K Növekedés Csökkenés T FORRÁSOK K Csökkenés NYITÁS ZÁRÁS Növekedés T BEVÉTELEK K Csökkenés Növekedés DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

28 Alapvető gazdasági események főkönyvi elszámolása
T ESZKÖZ SZÁMLÁK K T FORRÁS SZÁMLÁK K T ESZKÖZ SZÁMLÁK K T FORRÁS SZÁMLÁK K 1. 2. 3. E E – F F – 3. E F + 4. E F – 4. DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

29 Alapvető mérlegváltozások – 1.
Eszköz nő, eszköz csökken Eszközök körforgása Forrás nő, forrás csökken Források körforgása Eszköz nő, forrás nő Forrásbevonás Forrás csökken, eszköz csökken Forráskivonás T Eszköz - K Eszköz T Forrás - K Forrás T Eszköz - K Forrás T Forrás - K Eszköz DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

30 Alapvető mérlegváltozások -2.
DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

31 A MÉRLEGET LELTÁRRAL KELL ALÁTÁMASZTANI
A mérleg és leltár A vagyonra vonatkozó kimutatás A fordulónapra vonatkozik ÖSSZEVONT Csak értékbeni kimutatás A vagyonra vonatkozó kimutatás A fordulónapra vonatkozik, de nem csak fordulónapon készülhet RÉSZLETES Mennyiségi és értékbeni kimutatás MÉRLEG LELTÁR A MÉRLEGET LELTÁRRAL KELL ALÁTÁMASZTANI DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

32 Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október
Az éves beszámoló dokumentumok Számszaki Készítésének folyamata Üzleti év, fordulónap, mérlegkészítés időpontja Könyvvizsgálat Közgyűlési jóváhagyás Letétbe helyezés, közzététel (határidő: a fordulónapot követő 120. illetve 150. nap) Részei Mérleg Eredmény-kimutatás Cash-flow kimutatás Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés Szöveges és számszaki dokumentumok DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

33 Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október
Eszközök értékelése Beszerzési ár: a tényleges vételáron túl a beszerzéshez szorosan kapcsolódó költségeket is tartalmazza Értékcsökkenés: terv szerinti elszámolás az eszköz hasznos élettartama és a becsült maradványérték alapján Értékvesztés: eszköz nyilvántartási értékének negatív korrekciója a piaci értékre Visszaírás: eszköz nyilvántartási értékének pozitív korrekciója a piaci értékig, ha elszámoltak terven felüli értékcsökkenést vagy értékvesztést Értékhelyesbítés: eszközök nyilvántartási értékének pozitív korrekciója a piaci, a beszerzési ár feletti értékre DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

34 Devizás tételek értékelése
Devizás tételek bekerülési értéke:a számviteli politika szerinti választott árfolyamon, amely bizonyos kivételektől eltekintve a választott hitelintézet devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlaga vagy az MNB hivatalos devizaárfolyama Devizás tételek év végi értékelése: átértékelési különbözet számítása  összes devizás eszköz- és forrástétel fordulónapi árfolyamra történő átértékeléséből származó különbözet Ha az átértékelési különbözet jelentős (számviteli politika) veszteség: átértékelés, pénzügyi műveletek ráfordításai nyereség: átértékelés, pénzügyi műveletek bevételei és passzív időbeli elhatárolás Ha az átértékelési különbözet nem jelentős, nincs teendő. A devizás tételek értékelése. (II. kötet 17. példa, 79. oldal). DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

35 Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október
Mérleg „A” változat Eszközök (aktívák) Források (passzívák) A. Befektetett eszközök D. Saját tőke B. Forgóeszközök E. Céltartalékok C. Aktív időbeli elhatárolások F. Kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások MÉRLEGFŐCSOPORTOK Σ ESZKÖZ = Σ FORRÁS M É R L E G F Ő Ö S S Z E G DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

36 Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október
A. I. Immateriális javak Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

37 Immateriális javak értékelése
Az üzleti vagy cégérték : a pozitív ill. a negatív üzleti vagy cégérték DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

38 Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október
A. II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezések, felszerelések, járművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Aktiválás: vásárlás, saját előállítás, apport, térítés nélküli átvétel Aktiválási érték: járulékos költségekkel növelt bekerülési ár Terv szerinti értékcsökkenés: A tárgyi eszközökkel kapcsolatban két téma kiemelendő: 1. Aktiválás (korábban már volt róla szó), az aktiválható költségek 2. Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés elszámolása DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

39 A. III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Nyilvántartásba vételi érték: Bekerülési (beszerzési) érték +fizetett bizományosi díj (forgóeszközöknél nem kötelező) +fizetett opciós díj (forgóeszközöknél nem kötelező) ± üzleti vagy cégérték (részesedések esetén, forgóeszközöknél nincs) – vételárban lévő kamat Mérlegérték: Könyv szerinti érték – Értékvesztés + Visszaírás A pénzügyi befektetések a mérlegben: a befektetett eszközök között (Befektetett pénzügyi eszközök) és a forgóeszközök között (Értékpapírok Értékelésük mindkét esetben hasonló, de, vannak eltérések (pl. bizományosi díj, opciós díj aktiválása a forgóeszközöknél nem kötelező). A vételárban lévő kamat, valamint az értékvesztés és a visszaírás elszámolása. DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

40 Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október
B. I. Készletek 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek Vásárolt készletek értékelése FIFO eljárás LIFO eljárás átlagár Saját termelésű készletek értékelése közvetlen költségek előállítási költségek Mérlegérték: Könyv szerinti érték – Értékvesztés + Visszaírás FIFO, a LIFO( tilos) és a mérlegelt átlagár eljárásokra (III. kötet 88. oldal, 11. példa). DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

41 Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október
B. II. Követelések 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések 6. Követelések értékelési különbözete 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete Aktiválás: a vevő által elfogadott érték áfát is tartalmaz Követelések minősítése (értékelés): Behajthatatlan követelések: hitelezési veszteség Kétes követelések: értékvesztés / visszaírás Devizakövetelések: lásd, devizás tételek értékelése (34. dia) Követelések minősítése. Az értékvesztés / visszaírás elszámolása a számviteli törvény és a társasági adótörvény előírásai szerint. DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

42 B. III. Értékpapírok 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5. Értékpapírok értékelési különbözete Értékelésük: lásd Befektetett pénzügyi eszközök (39. dia) DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

43 Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október
B. IV. Pénzeszközök 1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek Értékelésük: Könyv szerinti érték - hitelezési veszteségek - értékvesztések + értékvesztések visszaírása ± devizás pénzeszközök árfolyam-különbözete DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

44 C. Aktív időbeli elhatárolások
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

45 Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október
D. Saját tőke I. Jegyzett tőke: Cégbíróságon bejegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke III. Tőketartalék: tulajdonosoktól kapott tőke, cégbíróságon be nem jegyzett saját forrás IV. Eredménytartalék: a vállalkozás saját teljesítményeiből származó vagyonrész V. Lekötött tartalék: tőketartalékból és eredménytartalékból lekötött összegek VI. Értékelési tartalék 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka (64. dia) 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény: adózott eredmény – jóváhagyott osztalék, részesedés DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

46 Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október
E. Céltartalékok 1. Céltartalékok a várható kötelezettségekre garanciális kötelezettség, korengedményes nyugdíj miatti kötelezettség, stb. 2. Céltartalékok a várható költségekre fenntartási, átszervezési költségek, környezetvédelemmel kapcsolatos költségek 3. Egyéb céltartalékok biztosítók hitelintézetek DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

47 Hitelintézeteknél alárendelt kölcsöntőke
F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Hitelintézeteknél alárendelt kölcsöntőke DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

48 Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október
F. Kötelezettségek II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

49 Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október
F. Kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1. Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

50 G. Passzív időbeli elhatárolások
Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek - elengedett kötelezettség és harmadik fél által átvállalt kötelezettség elhatárolása, ha ez eszközhöz kapcsolódott - térítés nélküli átvétel passzív időbeli elhatárolása - ajándék, hagyaték, többlet elhatárolása - fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása - negatív üzleti vagy cégérték elhatárolása DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

51 Valós értéken történő értékelés
A valós érték: az az összeg, amelyért egy eszköz elcserélhető (eladható, ill. megvásárolható) vagy egy kötelezettség rendezhető megfelelően tájékozott, üzletkötési szándékukat kinyilvánító felek között, a szokásos piaci feltételeknek megfelelően kötött (köthető) ügylet (szerződés) keretein belül. A valós érték lehet: a) piaci érték - tőzsdén jegyzett árfolyam - a két fél szabad megállapodása szerinti ár - számított piaci érték b) általános értékelési eljárásokkal meghatározott, piaci árat elfogadhatóan közelítő érték DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

52 Pénzügyi instrumentumok
A valós értéken történő értékelést alkalmazhatja: kettős könyvvitelt vezető vállalkozó a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére olyan szerződéses megállapodás, amelynek eredményeként az egyik félnél pénzügyi eszköz, a másik félnél pénzügyi kötelezettség vagy saját tőke keletkezik, így különösen: szerződéses megállapodáson alapuló követelés és kötelezettség, pénzeszköz, értékpapír, származékos ügylet. DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

53 Pénzügyi instrumentumok
Csoportosítási kötelezettség: 1. Pénzügyi eszközök kereskedési célú pénzügyi eszközök: a gazdálkodó által rövid távú ár- és árfolyam-ingadozásokból származó nyereség elérése céljából beszerzett eszköz; értékesíthető pénzügyi eszközök: amely nem tartozik a másik három kategória egyikébe sem lejáratig tartott pénzügyi eszközök: a vállalkozó a lejáratig szándékozik és képes megtartani, valamint a bankbetét, pénzeszköz gazdálkodó által keletkeztetett kölcsön és más követelések: a gazdálkodó által pü-i eszközök vagy áruk, szolgáltatások rendelkezésre bocsátásával létrehozott, rögzített vagy meghatározható fizetéssel járó pénzügyi eszköz 2. Pénzügyi kötelezettségek kereskedési célú pénzügyi kötelezettségek: nem fedezeti célú származékos ügyletből eredő mérlegen kívüli kötelezettség, és az ép. kölcsönbevétele miatt fennálló kötelezettség egyéb pénzügyi kötelezettségek: minden egyéb p-i kötelezettség DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

54 A valós értéken történő értékeléssel kapcsolatos mérlegsorok
DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

55 Valós értéken történő értékelés szabályai
* Bekerüléskor érvényes, illetőleg év végi értékeléskor a fordulónapi érték alapján ** Bekerüléskor érvényes, év végi értékeléskor a mérlegkészítéskor ismert érték alapján DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

56 VAGYONVÁLTOZÁSOK A MÉRLEGBEN
Vagyon - Saját tőke Definíció, Saját tőke elemei, Legfontosabb gazdasági események DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

57 VÁLLALATI VAGYON = ESZKÖZÖK + KÖVETELÉSEK - TARTOZÁSOK
Vagyon definíciója VÁLLALATI VAGYON = ESZKÖZÖK + KÖVETELÉSEK - TARTOZÁSOK Nettó saját vagyon Saját vagyon Saját vagyon Idegen vagyon Bruttó saját vagyon DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

58 Saját tőke definíciója
ESZKÖZÖK + KÖVETELÉSEK = NETTÓ SAJÁT VAGYON + IDEGEN VAGYON (vállalati vagyon) (tartozások) SAJÁT TŐKE BRUTTÓ VAGYON DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

59 Saját tőke fogalma, elemei
412. Tőketartalék 413. Eredménytartalék 414. Lekötött tartalék 417. Értékelési tartalék 419. Mérleg szerinti eredmény Fogalma A tulajdonosok által a vállalkozás rendelkezésére bocsátott, az adózott eredményből a vállalkozónál hagyott saját forrás, amely fölött a vállalkozás rendelkezhet A jegyzett, de be nem fizetett tőke összegét itt kell kimutatni negatív előjellel 411. Jegyzett tőke DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

60 D. Saját tőke elemei (45. dia)
I. Jegyzett tőke: Cégbíróságon bejegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke III. Tőketartalék: tulajdonosoktól kapott tőke, cégbíróságon be nem jegyzett saját forrás IV. Eredménytartalék: a vállalkozás saját teljesítményeiből származó vagyonrész V. Lekötött tartalék: tőketartalékból és eredménytartalékból lekötött összegek VI. Értékelési tartalék 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény: adózott eredmény – jóváhagyott osztalék, részesedés DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

61 Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október
Tőketartalék A tulajdonosok jegyzett tőkén felüli befizetéseinek összege Végleges átadott tőkerész Javára könyvelendő : Alapításkor, tőkeemeléskor a részvények ázsiója a bank értesítése alapján: T 384 Elszámolási betét K 412 Tőketartalék Jegyzett tőke feloldásakor visszavezetett összeg Átszámítási különbözetek (Ft – Deviza) Terhére könyvelendő : A tőketartalékból végrehajtott tőkeemelés: T 412 Tőketartalék K 411 Jegyzett tőke Negatív eredménytartalék ellentételezése: T 412 Tőketartalék K 413 Eredménytartalék DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

62 Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október
Eredménytartalék A saját tőke változó eleme, Az előző évek nyeresége/vesztesége hatásaként mutatja a saját tőke változásait Javára könyvelendő: Az év mérleg szerinti eredményének átvezetése: T 419 MSZE K413 Eredménytartalék Tőketartalékból származó növekedés Jegyzett tőke leszállítása az eredménytartalékkal szemben A lekötött tartalékból visszavezetett összeg Terhére könyvelendő: A év mérleg szerinti veszteségének átvezetése T 413 Eredménytartalék K 419 MSZE Felhasználás osztalékfizetéshez: T 413 Eredménytartalék K 493 Adózott eredm. elszám Jegyzett tőke emelése Tőkeleszállítással arányos eredménytartalék csökkenés Lekötött tartalék képzése Átszámítási különbözetek (veszteség) DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

63 Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október
Lekötött tartalék Az eredménytartalékból kell képezni, hogy külön mutassa a két tőkeelem fel nem használható részét osztalékfizetési korlát Ide kerül a veszteségek fedezetére kapott pótbefizetés a visszafizetésig Tőketartalékból A fel nem osztható szövetkezeti vagyon Saját elhatározás; vagy egyéb jogszabály alapján Eredménytartalékból: Visszavásárolt részvények névértéke és ellenértéke közötti különbség Átalakulás esetén a vagyonértékelés pozitív összege Alapítás, átszervezés, kísérleti fejlesztés értéke Stb. DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

64 Értékelési tartalék (valós érték értékelési tartalék)
Értékhelyesbítések forrása T 117, 127, 137, 147, 177 Befektetett eszközök értékhelyesbítése K 417 Értékelési tartalék Csak év végén könyvelendő az állománynövekedés (!) Év közben: csak csökkenhet az állománya (!) DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

65 Mérleg szerinti eredmény
A tárgyévi eredmény saját tőke növelésére szánt része Osztalékra, részesedésre igénybevett eredménytartalékkal növelt, fizetett osztalékkal csökkentett adózott eredmény. Megállapítása a 493 Adózott eredmény elszámolása számlán történik Nyereség: T 493 Adózott eredmény K 419 MSZE Veszteség esetén fordítva DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

66 Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október
Mérlegösszefüggések Összes eszköz = Összes forrás Összes eszköz = Saját tőke + kötelezettségek Saját vagyon = Összes eszköz - kötelezettségek Saját vagyon = Saját tőke Nettó forgótőke (working capital) = Forgóeszközök - rövidlejáratú kötelezettségek DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

67 Az eredményt befolyásoló számlaosztályok
Páronként 8. számlaosztály számlaosztály Az értékesítés közvetlen vagy Az értékesítés árbevétele közvetett költségei (vagy költségnemek más szerkezetben Egyéb ráfordítások Egyéb bevételek Pénzügyi ráfordítások Pénzügyi bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli bevételek A vállalkozás eredménye VESZTESÉG NYERESÉG DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

68 Bevétel, kiadás A PÉNZFORGALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK
PÉNZKIADÁS, vagy PÉNZFELHASZNÁLÁS Pl.: Bankszámlánkat, készpénzállományunkat (pénztárunkat) csökkentő kifizetések Eredménybe beszámító ráfordítások (igénybe vett szolgáltatások értéke, munkabér és járulékai, fizetett kamatok, egyéb, eredményt terhelő adók) Adott hitel, vagy kölcsön, vagy a kapott hitelek, kölcsönök törlesztése Szállítóknak kifizetett összegek Fizetett büntetés, kártérítés, ÁFA, előleg Téves kifizetések (pl. kétszeres átutalás, adótúlfizetés) BEVÉTEL: PÉNZBEVÉTEL, vagy PÉNZFORRÁS Pl.: Bankszámlánkat, készpénzállományunkat (pénztárunkat) növelő befizetések Eredménybe beszámító bevételek (árbevétel, kapott kamat, egyéb bevétel) Kapott hitel, vagy kölcsön Kapott ÁFA, visszaigényelt ÁFA Kapott támogatás, jóváírás. előleg Tévesen kapott bevételek (pl. kétszeres átutalás) DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

69 AZ EREDMÉNY ALAKULÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK
HOZAM: eredményjavító ÁRBEVÉTEL EGYÉB BEVÉTEL PÉNZÜGYI BEVÉTEL RENDKÍVÜLI BEVÉTEL RÁFORDÍTÁS: eredményrontó Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi ráfordítások Rendkívüli ráfordítások Eredmény alakulását közvetlenül befolyásoló ráfordítások Eredmény alakulását közvetetten befolyásoló ráfordítások DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

70 Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október
Költség A termékek és szolgáltatások létrehozása érdekében felmerült erőforrás-felhasználások (kapacitás-lekötések) pénzben kifejezett értéke ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK KÖZVETETT KÖLTSÉGEK FIX KÖLTSÉGEK VÁLTOZÓ KÖLTSÉGEK, STB. DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

71 Kiadás, ráfordítás, költség
KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS IS AZ ÉV SORÁN KIADÁS ÉS KÖLTSÉG IS AZ ÉV SORÁN RÁFORDÍTÁS IS, DE NEM EZÉVI CSAK KÖLTSÉG CSAK KIADÁS, CSAK EZÉVI RÁFORDÍTÁS SE KIADÁS, SE KÖLTSÉG NEM VOLT DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

72 Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október
Példák Ez év szeptember 8-án vevőnknek eladjuk 400 EFt-ért az előző év végén 300 EFt-ért vásárolt és kifizetett árukészletet. A vevő átutalással fizet. a) Mennyi a bevételünk? Nincs, még nem fizette ki a vevő b) Mennyi a kiadásunk? Ebben az évben nincs c) Mennyi a költségünk? Nincs, mert az ELÁBÉ nem költség d) Mennyi a ráfordításunk? 300 ELÁBÉ e) Mennyi az árbevételünk? 400 f) Mennyi az eredményünk? = 100 Nincs, eladtuk a teljes nyitókészletet g) Mennyi a készletünk? h) Mennyi a Szállítónk? Nincs, előző évben kifizettük DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

73 Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október
Példák - folytatás július 8-án vásároltunk 400 EFt nettó értékű anyagot készpénzért, aminek az 50 %-át termékünkbe beépítettük. A termék előállítás miatt 200 EFt+ÁFA további költség merült fel, amit még nem fizettünk ki. A vevő a terméket 1000 EFt-ért vásárolta meg készpénzért. a) Mennyi a bevételünk? 1000 (+ÁFA), a pénztárba b) Mennyi a kiadásunk? 400 (+ ÁFA), készpénzzel c) Mennyi a költségünk? = 400 d) Mennyi a ráfordításunk? 400 e) Mennyi az árbevételünk? 1000 = 600 f) Mennyi az eredményünk? g) Mennyi a készletünk? 200 anyagkészlet 200 (+ ÁFA) h) Mennyi a Szállítónk? i) Mennyi a Vevőnk? Nincs, kifizette DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

74 Eredménykimutatás fajtái
Forgalmi költség típusú eredménykimutatás esetén az üzemi (üzleti) eredmény összetevői a kibocsátás hozamai és a kibocsátás ráfordításai. Jellemzői: Költségei az árbevétel által meghatározottak A közvetett költségeket főbb funkciók szerint részletezi Alkalmazása alapvetően termelő tevékenységet folytató vállalkozásoknál célszerű, ahol jelentős a saját termelésű készletek állománya. Összköltség típusú eredménykimutatás esetén az üzemi (üzleti) eredmény összetevői a kibocsátás hozamai és a termelés (teljesítmény előállítás) bekerülési értéke. Ebben az esetben is realizált eredményt kell kimutatni ezért a hozamok között figyelembe kell venni az előállított, de kibocsátásra nem került termékek (teljesítmények) bekerülési értékét (hozamát). Ez utóbbiakat aktivált saját teljesítmények értékének (ASTÉ) nevezzük. Jellemzői: Költségei az időszak által meghatározottak A hozamokat a tárgyévi teljesítménnyel teszi egyenlővé Alkalmazása kereskedő és szolgáltató vállalkozásoknál célszerű. DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

75 Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október
BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSE Mérlegfodulónap – üzleti év vége Mérlegkészítés időpontja Nyilvánosságra hozatal és közzététel Letétbe helyezés – Cégbíróság Határidők (Szt. 153.§): Általában mérlegfordulónapot követő 150 napon belül Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 120 napon belül Konszolidált beszámolónál 180 napon belül Ismételt közzététel esetén a jóváhagyást követő 30 napon belül Közzététel DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

76 BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSE - folytatás
Üzleti év - az időtartam, amelyről a beszámolót kell készíteni Általában naptári év Kivétel!! külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, külföldi anyavállalat konszolidálásba bevont leányvállalata, Általában 12 hónap előtársasági időszak Átalakulás, felszámolás, végelszámolás Devizanemek közötti áttérés DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

77 Kiegészítő melléklet (KM)
Tartalma: A mérlegben és az eredmény-kimutatásban szereplő adatokat részletező SZÁMSZAKI információkat és SZÖVEGES magyarázatokat tartalmazza Az Sztv. előírásain túl tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyek a vállalkozó Vagyoni Pénzügyi Jövedelmi helyzetének MEGBÍZHATÓ, VALÓS bemutatásához szükségesek DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

78 Kiegészítő melléklet szerkezete
Általános rész Specifikus rész Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Tájékoztató rész Cash-flow kimutatás DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

79 Cash-flow kimutatás fogalma
A vállalkozás pénzeszközeiben bekövetkezett változás, ami a mérlegből is megállapítható Előre meghatározott szerkezetben mutatja be a pénzmozgásokat bevételeket, kiadásokat befolyásoló, előidéző tényezőket A vállalkozás egy meghatározott időtartamon belül realizált pénzbevételeinek és pénzkiadásainak különbsége fogalma DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

80 Cash-flow kimutatás szerkezete
A szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás → MŰKÖDÉSI Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás → BEFEKTETÉSI Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás → FINANSZÍROZÁSI A KIMUTATÁS ÖSSZEÁLLÍTHATÓ: Forgalmi adatokból: KÖZVETLEN MÓDSZER Állományi adatokból Forgalmi és állományi adatokból: KÖZVETETT MÓDSZER DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

81 Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október
Könyvvizsgálat A vállalkozástól független könyvvizsgáló feladata a beszámoló Valódiságának, Szabályszerűségének, A számviteli törvény, stb., A társasági szerződés (alapszabály) betartásának ellenőrzése, Az éves beszámoló véleményezése, hitelesítő záradékkal való ellátása Ha a könyvvizsgáló azt állapítja meg, hogy a beszámoló nem felel meg a számviteli törvény és más vonatkozó jogszabályok előírásainak, valamint a valódiságnak, akkor a hitelesítő záradék helyett Elutasító (ellenvélemény vagy véleménynyilvánítás elutasítása), vagy Korlátozott záradékot ad, A korlátozás, vagy megtagadás okainak feltüntetésével. DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

82 Nyilvánosságra hozatal és közzététel
Letétbe helyezés A cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a Jóváhagyott, Könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó Beszámolót, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot az üzleti év fordulónapjától számított 150 napon belül a cégbíróságnál letétbe helyezni. Közzététel Minden kettős könyvviteli vezető vállalkozás köteles a beszámolót közzétenni. E kötelezettségének azzal tesz eleget, ha a beszámolót – a letétbe helyezéssel egyidejűleg – megküldi az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatának …… DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

83 Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október
Letétbe helyezéssel és közzététellel kapcsolatos előírások {2006. évi V. tv. (Ctv.)} A beszámoló elektronikus úton való megküldése a Szolgálatnak (közzététele) Erre a jogi képviselő és a vezető tisztségviselő jogosult Fokozott biztonságú elektronikus aláírás Közzététel és letétbe helyezés kikényszeríthető 2007. október 1-től Cégközlönyt honlapon is meg kell jeleníteni! – Valamennyi cégadat megismerhetősége DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október

84 Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt október


Letölteni ppt "EFFAS – Számvitel modul I. évfolyam"

Hasonló előadás


Google Hirdetések