Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DRKE1 Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október EFFAS – Számvitel modul I. évfolyam.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DRKE1 Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október EFFAS – Számvitel modul I. évfolyam."— Előadás másolata:

1 DRKE1 Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október EFFAS – Számvitel modul I. évfolyam

2 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október2 Az oktatási blokk tartalma Tematika: 1.Számviteli alapok 2.Pénzügyi intézmények számvitele 3.A konszolidáció számvitele I-II. A számvitel nemzetközi szabályozása I. 4-5.A számvitel nemzetközi szabályozása II-III. (IFRS- ek) 6.Beszámoló- és a vállalati cash flow kimutatás elemzése

3 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október3 1. Számviteli alapok •A SZÁMVITEL SZABÁLYOZÁSA (4-12. dia) –Számbavétel –Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet •A SZÁMVITEL ALRENDSZEREI (13. dia) •BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (14-55. dia) •VAGYONVÁLTOZÁSOK A MÉRLEGBEN (56-74. dia) •A BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSE (75-83.dia)

4 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október4 A SZÁMVITEL SZABÁLYOZÁSA •Angolszász és kontinentális rendszerek •78/660/EGK 4. sz. irányelv a vállalkozások éves beszámolójáról •83/349/EGK 7. sz. irrányelv a konszolidált éves beszámolóról •IFRS/IAS •US GAAP •Magyarországon •1991. évi XVIII. Tv. •2000. évi C. tv. – vállalkozókra vonatkozik {Sztv. 3.§ (1) bek.}

5 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október5 A beszámolási és könyvvezetési kötelezettség •A számviteli törvény szerkezeti felépítése –ÁLTALÁNOS RÉSZ •Általános rendelkezések (1-3. §) •Beszámolás és könyvvezetés (4-16. §) –(ÉVES) BESZÁMOLÓ •Az éves beszámoló (17-95. §) –KÜLÖNLEGES HELYZETEK ÉS BESZÁMOLÓK •Egyszerűsített éves beszámoló (96-98. §) •Egyszerűsített beszámoló (99-114. §) •Összevont (konszolidált) éves beszámoló (115-134. §) •Sajátos beszámolási kötelezettségek (135-149. §)

6 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október6 A beszámolási és könyvvezetési kötelezettség •A számviteli törvény szerkezeti felépítése- folytatás –SZABÁLYOSSÁG ÉS NYILVÁNOSSÁG •Számviteli szolgáltatás (150-152. §) •Nyilvánosságra hozatal és közzététel (153-154. §) •Könyvvizsgálat (155-158. §) •Könyvvezetés és bizonylatolás (159-169. §) –EGYEBEK •Jogkövetkezmények (170. §) •Országos Számviteli Bizottság (171-173. §) •Záró rendelkezések (174-178. §) –MELLÉKLETEK •(1-7. számú)

7 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október7 A számvitel •Fogalma –Objektív elszámolási, nyilvántartási rendszer, mely –Megbízható és valós összképet ad a vállalkozás •Vagyoni; •Pénzügyi és •Jövedelmi helyzetéről. •Célja –A vagyon kimutatása --- mérleg, leltár –A vagyonváltozás kimutatása --- eredménykimutatás

8 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október8 Számbavétel •AZ ÜZLETI ÉLETBEN A SZÁMBAVÉTEL VONATKOZHAT – PÉNZRE, – NEM PÉNZALAKBAN MEGTESTESÜLŐ VAGYONELEMEKRE, ÉS – TELJESÍTMÉNY-SZÁMBAVÉTELRE •E SZÁMBAVÉTELI TEVÉKENYSÉG CÉLJA: – ÖSSZESÍTETT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK, – BESZÁMOLÓK ELŐÁLLÍTÁSA, •AMELYEK BEMUTATJÁK A – VAGYONI, – PÉNZÜGYI ÉS – JÖVEDELEMI HELYZETET ÉS AZ ABBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOKAT.

9 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október9 A számbavétel területei INFORMÁCIÓINFORMÁCIÓ SZÁMLA NAPLÓ ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSOK LELTÁR KETTŐS KÖNYVVITEL KÖLTSÉG- ÉS ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS ÁRKALKULÁCIÓ MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYKÉSZÍTÉS ELEMZÉS EGYSZERES KÖNYVVITEL ELMÉLETEK INFORMÁCIÓINFORMÁCIÓ BIZONYLATOK Forrás: Dr. Laáb Ágnes ea.

10 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október10 Mérlegélméletek Forrás: Dr. Laáb Ágnes ea. REÁLIS VAGYON, SAJÁT TŐKE BEMUTATÁSA REÁLIS EREDMÉNY BEMUTATÁSA REÁLIS VAGYON ÉS EREDMÉNY BEMUTATÁSA

11 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október11 Pénzügyi és vezetői számvitel

12 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október12 A SZÁMVITEL ALRENDSZEREI •Könyvvitel •A működés során előforduló összes - a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetre kiható – esemény rögzített nyilvántartása és év végi zárása (2000. évi C. tv. A számvitelről – továbbiakban: Sztv.) •Költség – és önköltségszámítás •A termelési,, szolgáltatási folyamat során felmerült költségek kimutatása oly módon, hogy az alkalmas legyen a termék(szolgáltatás)- egységre jutó költségek kiszámítására •Beszámolók •A vállalkozás az üzleti év vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről a Sztv-ben meghatározottak szerint beszámol, amelyet okmányok támasztanak alá. •Bizonylati rendszer •A fenti rendszerek alátámasztásának módja, technikája, iratokkal, okmányokkal

13 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október13 BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉG FeltételekBeszámolási formaKönyvvezetés Két üzleti év, két mutató. Mérlegfőösszeg: 500 mFt Nettó árbevétel: 1.000 mFt Átlagos fogl. létszám: 50 fő Egyszerűsített éves beszámoló (M, EK, KM.) Kettős EgyébkéntÉves beszámoló (M, EK, KM.ÜJ.) Kettős Anyavállalat meghatározó befolyással Összevont (konszolidált) éves beszámoló (konszolidált M, EK, KM.ÜJ.) Kettős

14 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október14 Beszámolás és könyvvezetés Beszámoló készítésére kötelezettek Üzleti év A beszámoló formája Egyszerűsített beszámoló Egyszerűsített éves beszámoló Éves beszámoló Könyvvezetés EgyszeresKettős Könyvvizsgálat Konszolidált beszámoló Számviteli politika

15 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október15 A vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzethez kapcsolódó fogalmak Mérleg Vagyoni helyzetet bemutató kétoldalú kimutatás egy adott napra (fordulónapra) ESZKÖZÖK = FORRÁSOK Bevétel – Kiadás Pénzforgalmi vagy naturális (eredmény)/elhatárolás alapú Eredménykimutatás Az üzleti évre (időszakra) vonatkozóan megmutatja a vállalkozás bevételeit, ráfordításait és azok eredményét. Vagyoni helyzet Pénzügyi helyzet Jövedelmi helyzet

16 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október16 Beszámolóval szembeni követelmény: Megbízható és valós összkép a vállalkozásról •Ennek érdekében az Sztv. tartalmaz: •Kogens és •Diszpozitív előírásokat. •Számviteli politika tartalma: •A diszpozitív előírások közötti konkrét választás •Eltérés az Sztv. előírásaitól: • Kivételes és indokolt esetben •KM-ben részletezni •Könyvvizsgáló hitelesíti

17 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október17 A beszámolókészítési előírások •Az alábbi kérdésekre vonatkoznak: –Ki? –kikre vonatkozik a beszámolókészítési kötelezettség? –Mit? –milyen típusú beszámolót kell készítenie a vállalkozónak? –Mikor? – milyen időszakonként, illetve milyen alkalmakkor kell a beszámolókat összeállítani? –Hogyan? –milyen tartalommal kell a beszámolókat elkészíteni?

18 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október18 A hatályos magyar beszámoló elemei Üzleti jelentés Könyvvizsgálói jelentés Kiegészítő melléklet Cash flow kimutatás Eredménykimutatá s Mérleg • • MÉRLEG (számszaki) –a legfontosabb pénzügyi kimutatás, amely megmutatja vagyon nagyságát, összetételét, eredetét, valamint növekedését vagy csökkenését egy korábbi időponthoz képest. • • EREDMÉNYKIMUTATÁS (számszaki) –megmutatja a működés eredményességére ható ügyletek (hozamok és ráfordítások) jellegét és nagyságrendjét egy adott időszak alatt. • • CASH FLOW KIMUTATÁS (számszaki) –megmutatja a pénzkészletre ható pénzügyi tranzakciók (pénzbevételek, pénzkiadások) jellegét és nagyságrendjét egy adott időszak alatt. • • KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET (szöveges) –a megbízható és valós összkép bemutatásának nélkülözhetetlen eszköze, számszaki adatokat és szöveges magyarázatokat tartalmaz. Az információk egy része kötelező törvényi előíráson alapul, másik része a megbízható és valós összkép bemutatásának következménye. • • KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS (szöveges) • •ÜZLETI JELENTÉS (szöveges) –(az éves beszámoló készítésére kötelezett vállalkozások számára előírt. Célja, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével a vállalkozó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét és az üzletmenetet a tényleges körülményeknek megfelelően mutassa be.

19 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október19 A beszámolórészek összefüggése MÉRLEG A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I.Immateriális javak II.Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I.Készletek II.Követelések III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök C) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) SAJÁT TŐKE I.Jegyzett tőke II.Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV.Eredménytartalék V.Lekötött tartalék VI.Értékelési tartalék VII.Mérleg szerinti eredmény E) CÉLTARTALÉK F) KÖTELEZETTSÉGEK I.Hátrasorolt kötelezettségek II.Hosszú lejáratú kötelezettségek III.Rövid lejáratú kötelezettségek G) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS FORRÁSOK ÖSSZESEN CASH FLOW KIMUTATÁS EREDMÉNY KIMUTATÁS

20 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október20 Számviteli alapelvek 1.A vállalkozás folytatásának elve 2.A teljesség elve 3.A valódiság elve 4.A világosság elve 5.A következetesség elve 6.A folytonosság elve 7.Az összemérés elve 8.Az óvatosság elve 9. 9.A bruttó elszámolás elve 10. 10.Az egyedi értékelés elve 11. 11.Az időbeli elhatárolás elve 12. 12.A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve 13. 13.A lényegesség elve 14. 14.A költség-haszon összevetésének elve Realizációs elv Kettő nem nevesített elv: Tárgyilagosság elve

21 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október21 Megbízható és valós összkép kialakítása A VÁLLALKOZÁS FOLYTATÁSÁNAK ELVE TARTALMI ELVEK KIEGÉSZÍTŐ ELVEK FORMAI ELVEK  Teljesség  Egyedi értékelés  Világosság  Valódiság  Bruttó elszámolás  Folytonosság  Óvatosság  Időbeli elhatárolás  Következetesség  Összemérés  Tartalom elsődlegessége a formával szemben  Lényegesség  Költség-haszon összevetése

22 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október22 Számlaosztályok tagolása •1-4 számlaosztályok Mérlegszámlák 1. Számlaosztály Immateriális javak, a tárgyi eszközök (ideértve a rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett beruházásokat is), valamint a befektetett pénzügyi eszközök nyilvántartására szolgáló számlákat foglalja magában. 2. Számlaosztály Vásárolt és saját előállítású készletek 3. számlaosztály készletek kivételével a forgóeszközök (a pénzeszközök, az értékpapírok, a vevőkkel, az adósokkal, a munkavállalókkal és a tagokkal, az állami költségvetéssel és az egyéb szervezetekkel szembeni követelések), továbbá az aktív időbeli elhatárolások 4. számlaosztály Az eszközök forrásai. Idetartoznak a saját tőke, a céltartalékok, a hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek, valamint a passzív időbeli elhatárolások

23 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október23 Számlaosztályok tagolása •5-9. számlaosztályok Eredménykimutatás- számlák 5. számlaosztály Költségnemek 6-7. számlaosztályok (nem kötelező) Költséghely-költségviselő 8. számlaosztály Ráfordítások 9. számlaosztály Bevételek

24 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október24 Számlaosztályok tagolása •0. számlaosztály –azokat a nyilvántartási számlákat tartalmazza, amelyeken kimutatott tételek az adott üzleti év mérleg szerinti eredményét, a mérlegfordulónapi saját tőke összegét közvetlenül nem befolyásolják. –a mérlegen kívüli tételeket is ki kell mutatni. Ilyenek a függő kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) kötelezettségek, külön kiemelve a határidős, az opciós ügyletek és swap ügyletek határidős részének szerződés szerinti értékét mindaddig, amíg a kötelezettség, az ügylet teljesítése (lezárása) meg nem történt, szerződés szerint le nem járt, továbbá a határidős, az opciós ügyletek és swap ügyletek határidős ügyletrésze miatt fennálló követelések.

25 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október25 T K + - növekedés csökkenés T K -+ csökkenésnövekedés ESZKÖZSZÁMLÁK KÖLTSÉG – és RÁFORDÍTÁS SZÁMLÁK FORRÁSSZÁMLÁK JÖVEDELEM SZÁMLÁK A számlaosztályok számlái

26 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október26 A főkönyvi számlák fajtái KÖLTSÉG, ÉS RÁFORDITÁS SZÁMLÁK (5,8) ESZKÖZSZÁMLÁK (1-3) FORRÁSSZÁMLÁK (4) HOZAMSZÁMLÁK (9) TARTOZIK KÖVETEL KÖNYVELÉS- TECHNIKAI SZÁMLÁK TARTOZIK KÖVETEL HELYESBÍTŐ SZÁMLÁK

27 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október27 MÉRLEGSZÁMLÁK T ESZKÖZÖK K NYITÁS Csökkenés Növekedés ZÁRÁS EREDMÉNYSZÁMLÁK T Költségek, ráfordítások K Növekedés Csökkenés T FORRÁSOK K CsökkenésNYITÁS ZÁRÁS Növekedés T BEVÉTELEK K Csökkenés Növekedés Könyvelés a főkönyvi számlákon

28 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október28 Alapvető gazdasági események főkönyvi elszámolása T ESZKÖZ SZÁMLÁK K T FORRÁS SZÁMLÁK K 1. 2. 4. 1.E + E – 2.F + F – 3. E + F + 4. E - F – 3.

29 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október29 Alapvető mérlegváltozások – 1. Eszköz nő, eszköz csökken Eszközök körforgása Forrás nő, forrás csökken Források körforgása Eszköz nő, forrás nő Forrásbevonás Forrás csökken, eszköz csökken Forráskivonás T Eszköz - K Eszköz T Eszköz - K Forrás T Forrás - K Eszköz T Forrás - K Forrás

30 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október30 Alapvető mérlegváltozások -2.

31 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október31 A mérleg és leltár • •A vagyonra vonatkozó kimutatás • •A fordulónapra vonatkozik, de nem csak fordulónapon készülhet • •RÉSZLETES • •Mennyiségi és értékbeni kimutatás MÉRLEGLELTÁR •A vagyonra vonatkozó kimutatás •A fordulónapra vonatkozik •ÖSSZEVONT •Csak értékbeni kimutatás A MÉRLEGET LELTÁRRAL KELL ALÁTÁMASZTANI

32 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október32 Az éves beszámoló Készítésének folyamata •Üzleti év, fordulónap, mérlegkészítés időpontja •Könyvvizsgálat •Közgyűlési jóváhagyás •Letétbe helyezés, közzététel (határidő: a fordulónapot követő 120. illetve 150. nap) Részei • •Mérleg • •Eredmény-kimutatás • •Cash-flow kimutatás • •Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés Számszaki dokumentumok Szöveges és számszaki dokumentumok

33 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október33 Eszközök értékelése •Beszerzési ár: a tényleges vételáron túl a beszerzéshez szorosan kapcsolódó költségeket is tartalmazza •Értékcsökkenés: terv szerinti elszámolás az eszköz hasznos élettartama és a becsült maradványérték alapján •Értékvesztés: eszköz nyilvántartási értékének negatív korrekciója a piaci értékre •Visszaírás: eszköz nyilvántartási értékének pozitív korrekciója a piaci értékig, ha elszámoltak terven felüli értékcsökkenést vagy értékvesztést •Értékhelyesbítés: eszközök nyilvántartási értékének pozitív korrekciója a piaci, a beszerzési ár feletti értékre

34 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október34 Devizás tételek értékelése •Devizás tételek bekerülési értéke:a számviteli politika szerinti választott árfolyamon, amely bizonyos kivételektől eltekintve a választott hitelintézet devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlaga vagy az MNB hivatalos devizaárfolyama •Devizás tételek év végi értékelése: átértékelési különbözet számítása  összes devizás eszköz- és forrástétel fordulónapi árfolyamra történő átértékeléséből származó különbözet •Ha az átértékelési különbözet jelentős (számviteli politika) –veszteség: átértékelés, pénzügyi műveletek ráfordításai –nyereség: átértékelés, pénzügyi műveletek bevételei és passzív időbeli elhatárolás Ha az átértékelési különbözet nem jelentős, nincs teendő.

35 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október35 Mérleg „A” változat Eszközök (aktívák) Források (passzívák) A. Befektetett eszközökD. Saját tőke B. ForgóeszközökE. Céltartalékok C. Aktív időbeli elhatárolásokF. Kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások MÉRLEGFŐCSOPORTOK Σ ESZKÖZ = Σ FORRÁS M É R L E G F Ő Ö S S Z E G

36 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október36 A. I. Immateriális javak 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3.Vagyoni értékű jogok 4.Szellemi termékek 5.Üzleti vagy cégérték 6.Immateriális javakra adott előlegek 7.Immateriális javak értékhelyesbítése

37 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október37 Immateriális javak értékelése

38 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október38 A. II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezések, felszerelések, járművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése •Aktiválás: vásárlás, saját előállítás, apport, térítés nélküli átvétel •Aktiválási érték: járulékos költségekkel növelt bekerülési ár •Terv szerinti értékcsökkenés:

39 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október39 A. III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete •Nyilvántartásba vételi érték: Bekerülési (beszerzési) érték +fizetett bizományosi díj (forgóeszközöknél nem kötelező) +fizetett opciós díj (forgóeszközöknél nem kötelező) ± üzleti vagy cégérték (részesedések esetén, forgóeszközöknél nincs) – vételárban lévő kamat •Mérlegérték: Könyv szerinti érték – Értékvesztés + Visszaírás

40 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október40 B. I. Készletek 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek •Vásárolt készletek értékelése –FIFO eljárás –LIFO eljárás –átlagár •Saját termelésű készletek értékelése –közvetlen költségek –előállítási költségek Mérlegérték: Könyv szerinti érték – Értékvesztés + Visszaírás

41 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október41 B. II. Követelések 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések 6. Követelések értékelési különbözete 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete •Aktiválás: –a vevő által elfogadott érték –áfát is tartalmaz •Követelések minősítése (értékelés): –Behajthatatlan követelések: hitelezési veszteség –Kétes követelések: értékvesztés / visszaírás •Devizakövetelések: lásd, devizás tételek értékelése (34. dia)

42 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október42 B. III. Értékpapírok 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5. Értékpapírok értékelési különbözete Értékelésük: lásd Befektetett pénzügyi eszközök (39. dia)

43 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október43 B. IV. Pénzeszközök 1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek Értékelésük: Könyv szerinti érték - hitelezési veszteségek - értékvesztések + értékvesztések visszaírása ± devizás pénzeszközök árfolyam-különbözete

44 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október44 C. Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások

45 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október45 D. Saját tőke I. Jegyzett tőke: Cégbíróságon bejegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke III. Tőketartalék: tulajdonosoktól kapott tőke, cégbíróságon be nem jegyzett saját forrás IV. Eredménytartalék: a vállalkozás saját teljesítményeiből származó vagyonrész V. Lekötött tartalék: tőketartalékból és eredménytartalékból lekötött összegek VI. Értékelési tartalék 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka (64. dia) 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény: adózott eredmény – jóváhagyott osztalék, részesedés

46 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október46 E. Céltartalékok 1. Céltartalékok a várható kötelezettségekre –garanciális kötelezettség, –korengedményes nyugdíj miatti kötelezettség, stb. 2. Céltartalékok a várható költségekre –fenntartási, –átszervezési költségek, –környezetvédelemmel kapcsolatos költségek 3. Egyéb céltartalékok –biztosítók –hitelintézetek

47 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október47 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Hitelintézeteknél alárendelt kölcsöntőke

48 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október48 F. Kötelezettségek II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

49 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október49 F. Kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1. Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények 2.Rövid lejáratú hitelek 3.Vevőktől kapott előlegek 4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5.Váltótartozások 6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7.Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 9.Kötelezettségek értékelési különbözete 10.Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

50 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október50 G. Passzív időbeli elhatárolások I.Bevételek passzív időbeli elhatárolása II.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása III.Halasztott bevételek - elengedett kötelezettség és harmadik fél által átvállalt kötelezettség elhatárolása, ha ez eszközhöz kapcsolódott - térítés nélküli átvétel passzív időbeli elhatárolása - ajándék, hagyaték, többlet elhatárolása - fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása - negatív üzleti vagy cégérték elhatárolása

51 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október51 Valós értéken történő értékelés A valós érték: az az összeg, - amelyért egy eszköz elcserélhető (eladható, ill. megvásárolható) - vagy egy kötelezettség rendezhető - megfelelően tájékozott, üzletkötési szándékukat kinyilvánító felek között, - a szokásos piaci feltételeknek megfelelően kötött (köthető) ügylet (szerződés) keretein belül. A valós érték lehet: a) piaci érték - tőzsdén jegyzett árfolyam - a két fél szabad megállapodása szerinti ár - számított piaci érték b) általános értékelési eljárásokkal meghatározott, piaci árat elfogadhatóan közelítő érték

52 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október52 Pénzügyi instrumentumok A valós értéken történő értékelést alkalmazhatja: - kettős könyvvitelt vezető vállalkozó - a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére olyan szerződéses megállapodás, amelynek eredményeként az egyik félnél pénzügyi eszköz, a másik félnél pénzügyi kötelezettség vagy saját tőke keletkezik, így különösen: - szerződéses megállapodáson alapuló követelés és kötelezettség, - pénzeszköz, - értékpapír, származékos ügylet.

53 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október53 Csoportosítási kötelezettség: 1. Pénzügyi eszközök - kereskedési célú pénzügyi eszközök: a gazdálkodó által rövid távú ár- és árfolyam- ingadozásokból származó nyereség elérése céljából beszerzett eszköz; - értékesíthető pénzügyi eszközök: amely nem tartozik a másik három kategória egyikébe sem - lejáratig tartott pénzügyi eszközök: a vállalkozó a lejáratig szándékozik és képes megtartani, valamint a bankbetét, pénzeszköz - gazdálkodó által keletkeztetett kölcsön és más követelések: a gazdálkodó által pü-i eszközök vagy áruk, szolgáltatások rendelkezésre bocsátásával létrehozott, rögzített vagy meghatározható fizetéssel járó pénzügyi eszköz 2. Pénzügyi kötelezettségek - kereskedési célú pénzügyi kötelezettségek: nem fedezeti célú származékos ügyletből eredő mérlegen kívüli kötelezettség, és az ép. kölcsönbevétele miatt fennálló kötelezettség - egyéb pénzügyi kötelezettségek: minden egyéb p-i kötelezettség Pénzügyi instrumentumok

54 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október54 A valós értéken történő értékeléssel kapcsolatos mérlegsorok

55 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október55 Valós értéken történő értékelés szabályai * Bekerüléskor érvényes, illetőleg év végi értékeléskor a fordulónapi érték alapján ** Bekerüléskor érvényes, év végi értékeléskor a mérlegkészítéskor ismert érték alapján

56 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október56 VAGYONVÁLTOZÁSOK A MÉRLEGBEN •Vagyon - Saját tőke • Definíció, •Saját tőke elemei, •Legfontosabb gazdasági események

57 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október57 Vagyon definíciója VÁLLALATI VAGYON = ESZKÖZÖK + KÖVETELÉSEK - TARTOZÁSOK Saját vagyon Idegen vagyon Saját vagyon Nettó saját vagyon Bruttó saját vagyon

58 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október58 Saját tőke definíciója ESZKÖZÖK + KÖVETELÉSEK = NETTÓ SAJÁT VAGYON + IDEGEN VAGYON (vállalati vagyon)(tartozások) SAJÁT TŐKE BRUTTÓ VAGYON

59 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október59 Saját tőke fogalma, elemei •Elemei 412. Tőketartalék 413. Eredménytartalék 414. Lekötött tartalék 417. Értékelési tartalék 419. Mérleg szerinti eredmény Fogalma A tulajdonosok által a vállalkozás rendelkezésére bocsátott, az adózott eredményből a vállalkozónál hagyott saját forrás, amely fölött a vállalkozás rendelkezhet 411. Jegyzett tőke A jegyzett, de be nem fizetett tőke összegét itt kell kimutatni negatív előjellel

60 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október60 D. Saját tőke elemei (45. dia) I. Jegyzett tőke: Cégbíróságon bejegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke III. Tőketartalék: tulajdonosoktól kapott tőke, cégbíróságon be nem jegyzett saját forrás IV. Eredménytartalék: a vállalkozás saját teljesítményeiből származó vagyonrész V. Lekötött tartalék: tőketartalékból és eredménytartalékból lekötött összegek VI. Értékelési tartalék 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény: adózott eredmény – jóváhagyott osztalék, részesedés

61 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október61 Tőketartalék •A tulajdonosok jegyzett tőkén felüli befizetéseinek összege •Végleges átadott tőkerész •Javára könyvelendő : –Alapításkor, tőkeemeléskor a részvények ázsiója a bank értesítése alapján: T 384 Elszámolási betétK 412 Tőketartalék –Jegyzett tőke feloldásakor visszavezetett összeg –Átszámítási különbözetek (Ft – Deviza) •Terhére könyvelendő : – A tőketartalékból végrehajtott tőkeemelés: T 412 TőketartalékK 411 Jegyzett tőke – Negatív eredménytartalék ellentételezése: T 412 TőketartalékK 413 Eredménytartalék

62 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október62 Eredménytartalék •A saját tőke változó eleme, •Az előző évek nyeresége/vesztesége hatásaként mutatja a saját tőke változásait •Javára könyvelendő: –Az év mérleg szerinti eredményének átvezetése: T 419 MSZEK413 Eredménytartalék –Tőketartalékból származó növekedés –Jegyzett tőke leszállítása az eredménytartalékkal szemben –A lekötött tartalékból visszavezetett összeg •Terhére könyvelendő: – A év mérleg szerinti veszteségének átvezetése T 413 EredménytartalékK 419 MSZE – Felhasználás osztalékfizetéshez: T 413 EredménytartalékK 493 Adózott eredm. elszám – Jegyzett tőke emelése – Tőkeleszállítással arányos eredménytartalék csökkenés – Lekötött tartalék képzése – Átszámítási különbözetek (veszteség)

63 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október63 Lekötött tartalék •Az eredménytartalékból kell képezni, hogy külön mutassa a két tőkeelem fel nem használható részét osztalékfizetési korlát •Ide kerül a veszteségek fedezetére kapott pótbefizetés a visszafizetésig •Tőketartalékból –A fel nem osztható szövetkezeti vagyon –Saját elhatározás; vagy egyéb jogszabály alapján •Eredménytartalékból: – Visszavásárolt részvények névértéke és ellenértéke közötti különbség – Átalakulás esetén a vagyonértékelés pozitív összege – Alapítás, átszervezés, kísérleti fejlesztés értéke – Stb.

64 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október64 Értékelési tartalék (valós érték értékelési tartalék) Értékhelyesbítések forrása T 117, 127, 137, 147, 177 Befektetett eszközök értékhelyesbítése K 417 Értékelési tartalék •Csak év végén könyvelendő az állománynövekedés (!) Év közben: csak csökkenhet az állománya (!)

65 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október65 Mérleg szerinti eredmény •A tárgyévi eredmény saját tőke növelésére szánt része Osztalékra, részesedésre igénybevett eredménytartalékkal növelt, fizetett osztalékkal csökkentett adózott eredmény. •Megállapítása a 493 Adózott eredmény elszámolása számlán történik •Nyereség: T 493 Adózott eredményK 419 MSZE Veszteség esetén fordítva

66 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október66 Mérlegösszefüggések •Összes eszköz = Összes forrás •Összes eszköz = Saját tőke + kötelezettségek •Saját vagyon = Összes eszköz - kötelezettségek •Saját vagyon = Saját tőke •Nettó forgótőke (working capital) = Forgóeszközök - rövidlejáratú kötelezettségek

67 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október67 Az eredményt befolyásoló számlaosztályok Páronként 8. számlaosztály 9. számlaosztály Az értékesítés közvetlen vagy Az értékesítés árbevétele közvetett költségei (vagy költségnemek más szerkezetben Egyéb ráfordításokEgyéb bevételek Pénzügyi ráfordításokPénzügyi bevételek Rendkívüli ráfordításokRendkívüli bevételek A vállalkozás eredménye VESZTESÉGNYERESÉG

68 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október68 Bevétel, kiadás Bevétel, kiadás A PÉNZFORGALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK •BEVÉTEL: –PÉNZBEVÉTEL, vagy –PÉNZFORRÁS • Pl.: –Bankszámlánkat, készpénzállományunkat (pénztárunkat) növelő befizetések –Eredménybe beszámító bevételek (árbevétel, kapott kamat, egyéb bevétel) –Kapott hitel, vagy kölcsön –Kapott ÁFA, visszaigényelt ÁFA –Kapott támogatás, jóváírás. előleg –Tévesen kapott bevételek (pl. kétszeres átutalás) • •KIADÁS: –PÉNZKIADÁS, vagy –PÉNZFELHASZNÁLÁS • •Pl.: –Bankszámlánkat, készpénzállományunkat (pénztárunkat) csökkentő kifizetések –Eredménybe beszámító ráfordítások (igénybe vett szolgáltatások értéke, munkabér és járulékai, fizetett kamatok, egyéb, eredményt terhelő adók) –Adott hitel, vagy kölcsön, vagy a kapott hitelek, kölcsönök törlesztése –Szállítóknak kifizetett összegek –Fizetett büntetés, kártérítés, ÁFA, előleg –Téves kifizetések (pl. kétszeres átutalás, adótúlfizetés)

69 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október69 AZ EREDMÉNY ALAKULÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK –HOZAM: eredményjavító •ÁRBEVÉTEL •EGYÉB BEVÉTEL •PÉNZÜGYI BEVÉTEL •RENDKÍVÜLI BEVÉTEL –RÁFORDÍTÁS: eredményrontó  Anyagjellegű ráfordítások  Személyi jellegű ráfordítások  Értékcsökkenési leírás  Egyéb ráfordítások  Pénzügyi ráfordítások  Rendkívüli ráfordítások • Eredmény alakulását közvetlenül befolyásoló ráfordítások • Eredmény alakulását közvetetten befolyásoló ráfordítások

70 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október70 Költség •A termékek és szolgáltatások létrehozása érdekében felmerült erőforrás-felhasználások (kapacitás-lekötések) pénzben kifejezett értéke –ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK –SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK –ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS –KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK –KÖZVETETT KÖLTSÉGEK –FIX KÖLTSÉGEK –VÁLTOZÓ KÖLTSÉGEK, STB.

71 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október71 Kiadás, ráfordítás, költség KIADÁS KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS KIADÁS, KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS IS AZ ÉV SORÁN KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS IS AZ ÉV SORÁN KIADÁS ÉS KÖLTSÉG IS AZ ÉV SORÁN KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS IS, DE NEM EZÉVI KIADÁS CSAK KÖLTSÉG AZ ÉV SORÁN CSAK KIADÁS, AZ ÉV SORÁN CSAK EZÉVI RÁFORDÍTÁS SE KIADÁS, SE KÖLTSÉG NEM VOLT

72 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október72 Példák 1. Ez év szeptember 8-án vevőnknek eladjuk 400 EFt-ért az előző év végén 300 EFt-ért vásárolt és kifizetett árukészletet. A vevő átutalással fizet. a) Mennyi a bevételünk? b) Mennyi a kiadásunk? c) Mennyi a költségünk? d) Mennyi a ráfordításunk? e) Mennyi az árbevételünk? f) Mennyi az eredményünk? g) Mennyi a készletünk? h) Mennyi a Szállítónk? Nincs, még nem fizette ki a vevő Ebben az évben nincs Nincs, mert az ELÁBÉ nem költség 300 ELÁBÉ 400 400-300= 100 Nincs, eladtuk a teljes nyitókészletet Nincs, előző évben kifizettük

73 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október73 Példák - folytatás 2. 2007. július 8-án vásároltunk 400 EFt nettó értékű anyagot készpénzért, aminek az 50 %-át termékünkbe beépítettük. A termék előállítás miatt 200 EFt+ÁFA további költség merült fel, amit még nem fizettünk ki. A vevő a terméket 1000 EFt-ért vásárolta meg készpénzért. a) Mennyi a bevételünk? b) Mennyi a kiadásunk? c) Mennyi a költségünk? d) Mennyi a ráfordításunk? e) Mennyi az árbevételünk? f) Mennyi az eredményünk? g) Mennyi a készletünk? h) Mennyi a Szállítónk? i) Mennyi a Vevőnk? 1000 (+ÁFA), a pénztárba 400 (+ ÁFA), készpénzzel 200+200 = 400 400 1000 1000-400= 600 200 anyagkészlet 200 (+ ÁFA) Nincs, kifizette

74 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október74 Eredménykimutatás fajtái • Forgalmi költség típusú eredménykimutatás esetén az üzemi (üzleti) eredmény összetevői a kibocsátás hozamai és a kibocsátás ráfordításai. • Jellemzői: –Költségei az árbevétel által meghatározottak –A közvetett költségeket főbb funkciók szerint részletezi –Alkalmazása alapvetően termelő tevékenységet folytató vállalkozásoknál célszerű, ahol jelentős a saját termelésű készletek állománya. • Összköltség típusú eredménykimutatás esetén az üzemi (üzleti) eredmény összetevői a kibocsátás hozamai és a termelés (teljesítmény előállítás) bekerülési értéke. Ebben az esetben is realizált eredményt kell kimutatni ezért a hozamok között figyelembe kell venni az előállított, de kibocsátásra nem került termékek (teljesítmények) bekerülési értékét (hozamát). Ez utóbbiakat aktivált saját teljesítmények értékének (ASTÉ) nevezzük. •Jellemzői: –Költségei az időszak által meghatározottak –A hozamokat a tárgyévi teljesítménnyel teszi egyenlővé –Alkalmazása kereskedő és szolgáltató vállalkozásoknál célszerű.

75 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október75 BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSE •Mérlegfodulónap – üzleti év vége •Mérlegkészítés időpontja •Nyilvánosságra hozatal és közzététel •Letétbe helyezés – Cégbíróság •Határidők (Szt. 153.§): –Általában mérlegfordulónapot követő 150 napon belül –Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 120 napon belül –Konszolidált beszámolónál 180 napon belül –Ismételt közzététel esetén a jóváhagyást követő 30 napon belül •Közzététel

76 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október76 BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSE - folytatás •Üzleti év - az időtartam, amelyről a beszámolót kell készíteni –Általában naptári év Kivétel!!  külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe,  külföldi anyavállalat konszolidálásba bevont leányvállalata, –Általában 12 hónap Kivétel!!  előtársasági időszak  Átalakulás, felszámolás, végelszámolás  Devizanemek közötti áttérés

77 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október77 Kiegészítő melléklet (KM) Tartalma: •A mérlegben és az eredmény- kimutatásban szereplő adatokat részletező SZÁMSZAKI információkat és SZÖVEGES magyarázatokat tartalmazza •Az Sztv. előírásain túl tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyek a vállalkozó • •Vagyoni • •Pénzügyi • •Jövedelmi helyzetének MEGBÍZHATÓ, VALÓS bemutatásához szükségesek

78 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október78 Kiegészítő melléklet szerkezete 1.Általános rész 2.Specifikus rész 1.Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 2.Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 3.Tájékoztató rész 4.Cash-flow kimutatás

79 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október79 Cash-flow kimutatás •A vállalkozás pénzeszközeiben bekövetkezett változás, ami a mérlegből is megállapítható •Előre meghatározott szerkezetben mutatja be a pénzmozgásokat –bevételeket, kiadásokat befolyásoló, előidéző tényezőket fogalma A vállalkozás egy meghatározott időtartamon belül realizált pénzbevételeinek és pénzkiadásainak különbsége

80 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október80 Cash-flow kimutatás szerkezete •A szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás → MŰKÖDÉSI •Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás → BEFEKTETÉSI •Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás → FINANSZÍROZÁSI A KIMUTATÁS ÖSSZEÁLLÍTHATÓ: • •Forgalmi adatokból: KÖZVETLEN MÓDSZER • •Állományi adatokból • •Forgalmi és állományi adatokból: KÖZVETETT MÓDSZER

81 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október81 Könyvvizsgálat •A vállalkozástól független könyvvizsgáló feladata a beszámoló –Valódiságának, –Szabályszerűségének, –A számviteli törvény, stb., –A társasági szerződés (alapszabály) betartásának ellenőrzése, –Az éves beszámoló véleményezése, –hitelesítő záradékkal való ellátása • •Ha a könyvvizsgáló azt állapítja meg, hogy a beszámoló nem felel meg a számviteli törvény és más vonatkozó jogszabályok előírásainak, valamint a valódiságnak, akkor a hitelesítő záradék helyett –Elutasító –Elutasító (ellenvélemény vagy véleménynyilvánítás elutasítása), vagy –Korlátozott –Korlátozott záradékot ad, A korlátozás, vagy megtagadás okainak feltüntetésével.

82 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október82 Nyilvánosságra hozatal és közzététel •Letétbe helyezés –A cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a •Jóváhagyott, •Könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó – Beszámolót, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot az üzleti év fordulónapjától számított 150 napon belül a cégbíróságnál letétbe helyezni. • •Közzététel –Minden kettős könyvviteli vezető vállalkozás köteles a beszámolót közzétenni. –E kötelezettségének azzal tesz eleget, ha a beszámolót – a letétbe helyezéssel egyidejűleg – megküldi az –Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatának –……

83 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október83 Letétbe helyezéssel és közzététellel kapcsolatos előírások {2006. évi V. tv. (Ctv.)} •A beszámoló elektronikus úton való megküldése a Szolgálatnak (közzététele) –Erre a jogi képviselő és a vezető tisztségviselő jogosult –Fokozott biztonságú elektronikus aláírás •Közzététel és letétbe helyezés kikényszeríthető •2007. október 1-től Cégközlönyt honlapon is meg kell jeleníteni! – Valamennyi cégadat megismerhetősége

84 DRKE Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október84 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "DRKE1 Nemzetközi Bankárképző Rt. 2010. október EFFAS – Számvitel modul I. évfolyam."

Hasonló előadás


Google Hirdetések