Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szaknyelvoktatók és Kutatók Országos Egyesülete

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szaknyelvoktatók és Kutatók Országos Egyesülete"— Előadás másolata:

1 Szaknyelvoktatók és Kutatók Országos Egyesülete
TÁMOP D-12/1/KONV A szakmai idegennyelvi és az idegennyelvű képzés megújítása és fejlesztése a Nyugatmagyarországi Egyetemen Szakmai workshop Szombathely június 5. A szaknyelvoktatás aktuális kérdései dr. Rébék-Nagy Gábor PTE ÁOK Nyelvi Intézet Szaknyelvoktatók és Kutatók Országos Egyesülete SZOKOE

2 Szaknyelvoktatás TESP ↔ TENOR
A szaknyelvoktatás specifikusan meghatározott idegennyelv-tanítási/tanulási folyamat. Arra irányul, hogy segítse a diákokat olyan kompetenciák kialakításában, amelyek lehetővé teszik, hogy a különböző szakmák, foglalkozások, idegen nyelven folytatott tanulmányok az általános nyelvi képzéshez viszonyítva pontosabban meghatározott tevékenységeit, feladatait végre tudják hajtani. ... A szaknyelvoktatást főleg a szaknyelvhasználat kontextusa iránti érzékenység és a nagyfokú rugalmasság különbözteti meg az általános célú nyelvtanítástól. Kurtán,Zs. Sillye,M. A szaknyelvoktatás a magyar felsőoktatás rendszerében 2006. TESP ↔ TENOR

3 A szaknyelvoktatás fókusz-területei
Hagyományos szaknyelvi képzés Nemzetiségi pedagógusképzésen belül folyó szaknyelvoktatás Szaktárgyak idegen nyelvű oktatása Magyar mint idegen szaknyelv Szakfordító képzés Terminológus képzés To become an ECQA Certified Terminology Manager - Basic, participants have to take an exam and pass the individual learning elements with at least 66%. The exam is taken electronically, using randomised questions from a central pool of multiple choice exam questions. Participants have six hours to complete approx. 110 questions. Anybody interested in becoming a Certified Terminology Manager - Basic can do a self test after registering on the ECQA platform:

4 kompetencia általában
= a pszichikus képződmények olyan rendszere, „amely felöleli az egyénnek egy adott területre vonatkozó ismereteit, nézeteit, motívumait, gyakorlati készségeit, s ezáltal lehetővé teszi az eredményes tevékenységet. (Falus 2005). nyelvhasználati kompetencia kódkompetencia kommunikatív kompetencia statikus dinamikus

5 terminológia ≠ szaknyelv De: nincs tudomány terminológia nélkül.

6 KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA = SZITUATÍV NYELVHASZNÁLAT  
  ”triviális” szakmai   MŰFAJ KOMPETENCIA „triviális" műfajok + szakmaspecifikus műfajok ismerete    DISKURZUS KOMPETENCIA „triviális" + szakmai diskurzus ismerete    REGISZTER KOMPETENCIA „triviális" + szakmai szituációkban használt nyelvi elemek    KÓDKOMPETENCIA = NEM SZITUATÍV NYELVHASZNÁLAT „triviális" szókincs és használati szabályok + szakmai szókincs és használati szabályok + terminológia      SÉMÁK (tartalmi + formai) „triviális" sémák + nomenklatúra (= szakmaspecifikus sémák)      a világról szóló ISMERETEK = „triviális" ismeretek + szakismeretek

7 Szituatív nyelvhasználathoz szükséges kompetenciák
műfaj kompetencia: a nyelvi eszközök szituációnak megfelelő kiválasztásának, releváns megformásálsának és a konvencióknak megfelelő elrendezésének képessége diskurzus kompetencia : leíró, elbeszélő, magyarázó és meggyőző szövegek makrostrukturális egységeinek létrehozása a regiszterelemekből, beleértve a különböző kommunikatív részfunkciók (retorikai funkciók) konvenciók szerinti megvalósításának képessége regiszter kompetencia: a szituációnak megfelelő nyelvi eszközök kiválasztásának képessége

8 (Régóta) aktuális kérdések -rögeszmék
Jó általános nyelvtudás + releváns terminológia ismeret = szaknyelvtudás Nyelvtanár nem képes szaknyelvet oktatni – nem ért a szakterülethez. Egyedül a szakma képviselője érti a szaknyelvet – ő oktassa! Angol szaknyelvet kell tanulni, a többi csak időpocsékolás. Általában kell szaknyelvet tanulni, a többi csak szókincs kérdése. Mindenki tanítsa saját tananyagát saját módszerével.

9 Problémák és megoldások(?): 9 E
Elfogadtatás Előképzettség Egyetemesség Egyedi,‘testre szabott’ megközelítés Elemzés Egységesítés Ellenőrzés – értékelés E-tanulás Európaiság

10 = alkalmazott nyelvészet egy fontos területe
Elfogadtatás A szaknyelvoktatás = alkalmazott nyelvészet egy fontos területe valós szükséglet vagy harc az egzisztenciánkért? saját szakmai önbecsülésünk szaknyelvi témájú PhD értekezések SZOKOE, MANYE, országos konferenciák szakfordító szakok szakoktatóknak szaknyelvi támogatás (coaching) szakfordítás, lektorálás nemzetközi és hazai projektek európai és Európán kívüli szaknyelvi konferenciák a szaknyelv térhódítása a külföldi felsőoktatásban LLLP a szaknyelv presztízse a hazai felsőoktatásban - TÁMOP

11 ‘Szekrénystatisztika’
PhD értekezések a szaknyelvkutatás és szaknyelvoktatás köréből: A Genre-Based approach to ESP Testing Az explicitációs hpotézis vizsgálata Szerzői hang: angol nyelvű orvosi esetismertetések műfajelemzése korpusznyelvészeti móddszerekkel The effect of the types and the language of tasks on reading comprehension test performance Modality in Drug Information Leaflets: A Corpus-Based analysis Egészségügyi szaknyelvi kommunikáció Hallásértési stratégiák elemzése Az idegen nyelvi szaknyelvi íráskészség fejlesztésének lehetőségei a felsőoktatásban A magyar és az angol rendőrségi szakterület írott kommunikávciójának korpusz alapú vizsgálata Investigation of English language contact-induced features in Hungarian cardiology discharge reportsand language attitudes A British Medical Journal szövegfajtáiról Limited Forensic Assessability of Soft Tissue Injuries. Contrastive Terminological Analysis of Hungarian, Austrian and German Medical Diagnostic Reports

12 Előképzettség Lehet-e kezdő (A1) szinten szaknyelvet tanulni?
Lehet-e szakmai tudás nélkül szaknyelvet tanítani?

13 Egyetemesség = diverzitás
NYELVI DIVERZITÁS Nem csak angol De: angolul tudni kell. francia, diplomácia, divat, balett, nemzetközi bíróság, posta ... német – pszichológia, pszichoanalízis, építészet, ... olasz – zene, teológia, ... orosz – kereskedelem, traumatológia. ... ... SZAKTERÜLETI DIVERZITÁS – bármely terület bölcsészettudomány, gazdaság, kereskedelem, turizmus, sport, oktatás, zene, orvostudomány, tanárképzés, vallás, jog, természettudomány, műszaki tudományok, művészetek, mezőgazdaság, pénzügy, informatika ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI MEGKÖZELÍTÉSEK DIVERZITÁSA (szak)nyelvhasználati sajátosságok, műfajkutatás – diskurzuselemzés mérés – értékelés, szaknyelvi tanterv és tananyagfejlesztés, kultúraközi kommunikáció, szaktolmácsolás és szakfordítás, terminológia-kutatás szakemberképzés idegen nyelven, MAGYAR MINT IDEGEN (SZAK)NYELV

14 SZOKOE évenkénti konferencia
SZOKOE évenkénti konferencia címek a Porta Lingua és 2011 tanulmányköteteiből találomra Dévényi Márta: Az értékesítési tárgyalások verbális taktikái hallgatói szimulációk tükrében Fregan Beatrix: Az Európai Unió elnökségi feladataira készülők kompetenciafejlesztési metódusa Mitrík Barbara: Learning the language of the law – a case study on precedent Mátyás Judit: A német nyelvű online reklámok nyelvi sajátosságai Kurtán Zsuzsa: A szaknyelvtanár-képzés alkalmazott nyelvészeti és nyelvpedagógiai vonatkozásai Volek-Nagy Krisztina: A zenei tudatosság tesztje. A magyar zenei szaknyelv sajátosságai a diákok nyelvhasználatában Ablonczyné Mihályka Lívia -Tompos Anikó: Osztrák üzleti kultúra magyar szemmel Muráth Judit: Aktuális gazdasági szövegek fordításának sajátosságai. Terminológiai- lexikológiai vizsgálatok Válóczi Marianna: Tolmácsolás olasz üzleti szaknyelvi környezetben Sturcz Zoltán: A második nyelv szerepe a munkaadók szemszögéből Fogarasi Katalin: Sebtípusok, sebleírások terminológiai problémái traumatológiai látleletekben Bódi Zoltán: Az informatikai szaknyelv szemlélete, hatása és használata Hardi Judit: Sportnyelv és ideológia Doró Katalin: Elsőéves bölcsészhallgatók (szak)nyelvi fejlesztése Szőke Andrea: Valódi vagy vélt visszahatás. A gazdasági szaknyelvi vizsgák írásfeladatai és a tanítási gyakorlat

15 Kurzusok (és vizsgák) tervezéséhez
Elemzés Kurzusok (és vizsgák) tervezéséhez 1. Szükséglet- és igényelemzés döntéshozók felhasználók kurzus oktatói kurzus résztvevői 2. Kontextuselemzés = műfaj – diskurzus – regiszter – kód 3. Nyelvpedagógiai elemzés - feladat-alapú kurzus készség-alapú kurzus műfaj alapú kurzus

16 MŰFAJ = a tartalmat, formát és elrendezést érintő, konvenciókon alapuló, a kommunikatív cél által meghatározott megszorítások rendszere Swales (1990)

17 Egyedi, ‘testre szabott’ megközelítés 1.
Mit? Mi célból? Kinek? Ki? Hogyan? Mivel? anamnézis felvétel magyarul kórházban és háziorvosi rendelőben - tanulmányokhoz - záróvizsga előkészítés 1-2. évf külföldi orvtanhallg. (9 nemzet) nyelvtanár 20 fős csoport -frontális -pár -csoport jegyzet, szimuláció, kórházi gyakorlat, betegbemutatás prezentáció tartás olvasott szövegértés - előkészítés németországi részképzésre 3. évf. magyar 12 fős csoport autentikus anyag (videók) handout szimuláció prezentáció / előadás tartás külföldi hallgatóknak szeminárium / labgyak nyelvi háttere (kultúra) - előkészítés külföldi hallgatók szaktárgyi oktatására fiatal magyar oktatók 2-5 fős csoport -egyéni ‘éles’ óravázlatok

18 ‘Testre szabás’ : esettanulmány-vázlat
prezentáció / előadás tartás hallgatóknak szeminárium / labgyak nyelvi háttere (kultúra) - előkészítés külföldi hallgatók szaktárgyi oktatására fiatal magyar oktatók nyelvtanár 2-5 fős csoport egyéni csoport ‘éles’ óravázlatok szimuláció autentikus anyag (videók) a prezentáció műfaja egyetemi előadás műfaja magyar és angol nyelvű oktatás kulturális különbségei tanári instrukciók nyelvi sajátosságai, udvariasság motiváció értékelés nyelvtudás és átadni tudás közötti különbség tisztázása -nyelvmester óravázlatok előadás -kultúra közvetítő -motivál -moderál szimulációk előkészítése

19 Egységesítés Magyarországon belül Szakterületeken belül
Képzési szinteken belül kurzusok követelményei tananyagok követelményei programok követelményei vizsgák követelményei

20 Szaknyelvoktatók és -Kutatók Országos Egyesülete
Az Egyesület alapvető feladatának tekinti, hogy   1. segítse a szaknyelvoktatás és vizsgáztatás területén folyó nyelvpedagógiai és alkalmazott nyelvészeti kutatások folyamatos követését, közzétételét, az eredményeknek a hazai nyelvoktatásba való beépülését;  2. segítse a szaknyelvismeret nemzetközi kompatibilitásának megteremtését;  3. biztosítsa a szaknyelvoktatásra és -kutatásra vonatkozó szakmai közélettel kapcsolatos információ áramlását; Eddig 12 országos konferencia PORTA LINGUA tanulmánykötet 4. képviselje a szaknyelvoktatási szakma véleményét nyelvpolitikai és a nyelvoktatással összefüggő döntések előkészítésének valamennyi szintjén

21 2013. november 22-23. 13. Nemzetközi SZOKOE konferencia PÉCS
Pécsi Tudmányegyetem Általános Orvostudományi Kar Nyelvi Intézet Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola 2013. november Helyszín: Science building Pécsi Akadémiai Bizottság székháza

22 Ellenőrzés - értékelés
Akkreditált szaknyelvi vizsgák = kimeneti vezérlés BME gazdasági szaknyelvi vizsga, kétnyelvű BME műszaki szaknyelvi vizsga, kétnyelvű OECONOM közgazdasági szaknyelvi vizsga, kétnyelvű Nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsgarendszer, kétnyelvű BGF üzleti szaknyelvi vizsga kétnyelvű BGF idegenforgalmi-vendéglátóipari szaknyelvi vizsga, kétnyelvű BGF pénzügyi szaknyelvi vizsga, kétnyelvű EuroPro szaknyelvi vizsga, kétnyelvű EuroPro szaknyelvi vizsga, egynyelvű LCCIEB EFB angol üzleti szaknyelvi vizsga, egynyelvű Theolingua egyházi szaknyelvi vizsga, kétnyelvű KITEX kereskedelmi szaknyelvi vizsga, egynyelvű  KITEX idegenforgalmi szaknyelvi vizsga egynyelvű gazdálKODÓ gazdasági szaknyelvi vizsga kétnyelvű Diplomáciai szaknyelvi vizsga kétnyelvű LEXINFO informatikai szaknyelvi vizsga, kétnyelvű ARMA katonai szaknyelvi vizsga kétnyelvű NATO STANAG 6001, szaknyelvi vizsga egynyelvű Bibliai héber szaknyelvi vizsga kétnyelvű  PROFEX orvosi szaknyelvi vizsga kétnyelvű PROFEX jogi és közigazgatási szaknyelvi vizsga kétnyelvű Zöld út gazdálkodási management szaknyelvi vizsga, kétnyelvű Zöld út műszaki szaknyelvi vizsga, kétnyelvű Zöld út környezet – és agrártudományi szaknyelvi vizsga, kétnyelvű

23 Standardizált Orvosi Szaknyelvi Vizsga
A new initiative has been undertaken to develop a Standardised Language Certificate for Medical Purposes (sTANDEM). This system is intended to promote, assess and certify the command of professional English among health care professionals worldwide. It will enable hospitals and other health institutions where English is the language of communication who plan to employ staff, research fellows or externs whose first language is not English with sound information about their English language proficiency in a professional context.

24 E-learning, blended learning
„Ha a Z generációt ugyanúgy oktatjuk, ahogyan eddig tettük, az nagy veszélyt rejt magában. A tantárgyak, tananyagok, tankönyvek, pedagógiai módszerek, az oktatás formái, stb. mind nem az új igényekre vannak szabva. Már az Y generációnál is megfigyelhető, hogy a hagyományos, poroszos formákat elutasítják, igénylik az interaktivitást, a sokszínűséget, a technikai eszközök használatát, az idejüket maguk szeretnék beosztani.” Generációk Építők, 1946 előtt születtek, 60 fölöttiek Baby-boomerek, között születtek, X generáció, között születtek, Y generáció, között születtek, Z generáció, között születtek α generáció, csecsemők

25 Európaiság „A közös Európa soknyelvű munkaerő piacán a munkavállalónak nem általában nyelvtudásra, hanem az általános nyelvi ismeretek, készségek és képességek szaknyelvi ismeretekkel és készségekkel valamint interkulturális ismeretekkel és kommunikációs készségekkel bővített, a nyelvhasználati céloknak megfelelő kompetenciákká szerveződött együttesére van szüksége.” Kurtán,Zs. Sillye,M. (2006) A szaknyelvoktatás a magyar felsőoktatás rendszerében

26 Köszönöm, hogy meghallgattak.


Letölteni ppt "Szaknyelvoktatók és Kutatók Országos Egyesülete"

Hasonló előadás


Google Hirdetések