Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szaknyelvoktatás aktuális kérdései TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0006 A szakmai idegennyelvi és az idegennyelvű képzés megújítása és fejlesztése a Nyugatmagyarországi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szaknyelvoktatás aktuális kérdései TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0006 A szakmai idegennyelvi és az idegennyelvű képzés megújítása és fejlesztése a Nyugatmagyarországi."— Előadás másolata:

1 A szaknyelvoktatás aktuális kérdései TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0006 A szakmai idegennyelvi és az idegennyelvű képzés megújítása és fejlesztése a Nyugatmagyarországi Egyetemen Szakmai workshop Szombathely 2013. június 5. A szaknyelvoktatás aktuális kérdései dr. Rébék-Nagy Gábor PTE ÁOK Nyelvi Intézet Szaknyelvoktatók és Kutatók Országos Egyesülete SZOKOE

2 Szaknyelvoktatás A szaknyelvoktatás specifikusan meghatározott idegennyelv-tanítási/tanulási folyamat. Arra irányul, hogy segítse a diákokat olyan kompetenciák kialakításában, amelyek lehetővé teszik, hogy a különböző szakmák, foglalkozások, idegen nyelven folytatott tanulmányok az általános nyelvi képzéshez viszonyítva pontosabban meghatározott tevékenységeit, feladatait végre tudják hajtani.... A szaknyelvoktatást főleg a szaknyelvhasználat kontextusa iránti érzékenység és a nagyfokú rugalmasság különbözteti meg az általános célú nyelvtanítástól. Kurtán,Zs. Sillye,M. A szaknyelvoktatás a magyar felsőoktatás rendszerében 2006. TESP ↔ TENOR

3 A szaknyelvoktatás fókusz-területei 1.Hagyományos szaknyelvi képzés 2.Nemzetiségi pedagógusképzésen belül folyó szaknyelvoktatás 3.Szaktárgyak idegen nyelvű oktatása 4.Magyar mint idegen szaknyelv 5.Szakfordító képzés 6.Terminológus képzés To become an ECQA Certified Terminology Manager - Basic, participants have to take an exam and pass the individual learning elements with at least 66%. The exam is taken electronically, using randomised questions from a central pool of multiple choice exam questions. Participants have six hours to complete approx. 110 questions. Anybody interested in becoming a Certified Terminology Manager - Basic can do a self test after registering on the ECQA platform: http://www.ecqa.org/index.php?id=23

4 kompetencia általában =a pszichikus képződmények olyan rendszere, „amely felöleli az egyénnek egy adott területre vonatkozó ismereteit, nézeteit, motívumait, gyakorlati készségeit, s ezáltal lehetővé teszi az eredményes tevékenységet. (Falus 2005). nyelvhasználati kompetencia kódkompetenciakommunikatív kompetencia statikusdinamikus

5 terminológia ≠ szaknyelv De: nincs tudomány terminológia nélkül.

6 KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA = SZITUATÍV NYELVHASZNÁLAT KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA = SZITUATÍV NYELVHASZNÁLAT   ”triviális” + szakmai   MŰFAJ KOMPETENCIA „triviális" műfajok + szakmaspecifikus műfajok ismerete    DISKURZUS KOMPETENCIA „triviális" + szakmai diskurzus ismerete    REGISZTER KOMPETENCIA + „triviális" + szakmai szituációkban használt nyelvi elemek    KÓDKOMPETENCIANEM SZITUATÍV NYELVHASZNÁLAT KÓDKOMPETENCIA = NEM SZITUATÍV NYELVHASZNÁLAT „triviális" szókincs és használati szabályok + szakmai szókincs és használati szabályok + terminológia  SÉMÁK SÉMÁK (tartalmi + formai) „triviális" sémák + nomenklatúra (= szakmaspecifikus sémák)    ISMERETEK a világról szóló ISMERETEK = „triviális" ismeretek + szakismeretek

7 Szituatív nyelvhasználathoz szükséges kompetenciák műfaj kompetencia: a nyelvi eszközök szituációnak megfelelő kiválasztásának, releváns megformásálsának és a konvencióknak megfelelő elrendezésének képessége diskurzus kompetencia : leíró, elbeszélő, magyarázó és meggyőző szövegek makrostrukturális egységeinek létrehozása a regiszterelemekből, beleértve a különböző kommunikatív részfunkciók (retorikai funkciók) konvenciók szerinti megvalósításának képessége regiszter kompetencia: a szituációnak megfelelő nyelvi eszközök kiválasztásának képessége

8 (Régóta) aktuális kérdések -rögeszmék •Jó általános nyelvtudás + releváns terminológia ismeret = szaknyelvtudás •Nyelvtanár nem képes szaknyelvet oktatni – nem ért a szakterülethez. •Egyedül a szakma képviselője érti a szaknyelvet – ő oktassa! •Angol szaknyelvet kell tanulni, a többi csak időpocsékolás. •Általában kell szaknyelvet tanulni, a többi csak szókincs kérdése. •Mindenki tanítsa saját tananyagát saját módszerével.

9 9 E Problémák és megoldások(?): 9 E 1.E 1.Elfogadtatás 2.E 2.Előképzettség 3.E 3.Egyetemesség 4.E 4.Egyedi,‘testre szabott’ megközelítés 5.E 5.Elemzés 6.E 6.Egységesítés 7.E 7.Ellenőrzés – értékelés 8.E 8.E-tanulás 9.E 9.Európaiság

10 E lfogadtatás A szaknyelvoktatás = alkalmazott nyelvészet egy fontos területe valós szükséglet vagy harc az egzisztenciánkért? saját szakmai önbecsülésünk •szaknyelvi témájú PhD értekezések •SZOKOE, MANYE, országos konferenciák •szakfordító szakok •szakoktatóknak szaknyelvi támogatás (coaching) •szakfordítás, lektorálás nemzetközi és hazai projektek •európai és Európán kívüli szaknyelvi konferenciák •a szaknyelv térhódítása a külföldi felsőoktatásban LLLP •a szaknyelv presztízse a hazai felsőoktatásban - TÁMOP

11 ‘Szekrénystatisztika’ PhD értekezések a szaknyelvkutatás és szaknyelvoktatás köréből: 1.A Genre-Based approach to ESP Testing 2.Az explicitációs hpotézis vizsgálata 3.Szerzői hang: angol nyelvű orvosi esetismertetések műfajelemzése korpusznyelvészeti móddszerekkel 4.The effect of the types and the language of tasks on reading comprehension test performance 5.Modality in Drug Information Leaflets: A Corpus-Based analysis 6.Egészségügyi szaknyelvi kommunikáció Hallásértési stratégiák elemzése 7.Az idegen nyelvi szaknyelvi íráskészség fejlesztésének lehetőségei a felsőoktatásban 8.A magyar és az angol rendőrségi szakterület írott kommunikávciójának korpusz alapú vizsgálata 9.Investigation of English language contact-induced features in Hungarian cardiology discharge reportsand language attitudes 10.A British Medical Journal szövegfajtáiról 11.Limited Forensic Assessability of Soft Tissue Injuries. Contrastive Terminological Analysis of Hungarian, Austrian and German Medical Diagnostic Reports

12 E E lőképzettség Lehet-e kezdő (A1) szinten szaknyelvet tanulni? Lehet-e szakmai tudás nélkül szaknyelvet tanítani?

13 E gyetemesség = diverzitás NYELVI DIVERZITÁS Nem csak angol NYELVI DIVERZITÁS Nem csak angol De: angolul tudni kell. francia, diplomácia, divat, balett, nemzetközi bíróság, posta... német – pszichológia, pszichoanalízis, építészet,... olasz – zene, teológia,... orosz – kereskedelem, traumatológia....... SZAKTERÜLETI DIVERZITÁS bármely terület SZAKTERÜLETI DIVERZITÁS – bármely terület bölcsészettudomány, gazdaság, kereskedelem, turizmus, sport, oktatás, zene, orvostudomány, tanárképzés, vallás, jog, természettudomány, műszaki tudományok, művészetek, mezőgazdaság, pénzügy, informatika... ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI MEGKÖZELÍTÉSEK DIVERZITÁSA (szak)nyelvhasználati sajátosságok, műfajkutatás – diskurzuselemzés mérés – értékelés, szaknyelvi tanterv és tananyagfejlesztés, kultúraközi kommunikáció, szaktolmácsolás és szakfordítás, terminológia-kutatás szakemberképzés idegen nyelvenMAGYAR MINT IDEGEN (SZAK)NYELV szakemberképzés idegen nyelven, MAGYAR MINT IDEGEN (SZAK)NYELV...

14 SZOKOE évenkénti konferencia címek a Porta Lingua 2010 és 2011 tanulmányköteteiből találomra értékesítési tárgyalások Dévényi Márta: Az értékesítési tárgyalások verbális taktikái hallgatói szimulációk tükrében Európai Unió Fregan Beatrix:Az Európai Unió elnökségi feladataira készülők kompetenciafejlesztési metódusa law Mitrík Barbara:Learning the language of the law – a case study on precedent reklámok Mátyás Judit:A német nyelvű online reklámok nyelvi sajátosságai szaknyelvtanár-képzés Kurtán Zsuzsa:A szaknyelvtanár-képzés alkalmazott nyelvészeti és nyelvpedagógiai vonatkozásai zene Volek-Nagy Krisztina: A zenei tudatosság tesztje. A magyar zenei szaknyelv sajátosságai a diákok nyelvhasználatában üzleti kultúra Ablonczyné Mihályka Lívia -Tompos Anikó: Osztrák üzleti kultúra magyar szemmel Terminológiai Muráth Judit: Aktuális gazdasági szövegek fordításának sajátosságai. Terminológiai- lexikológiai vizsgálatok Tolmácsolás Válóczi Marianna: Tolmácsolás olasz üzleti szaknyelvi környezetben második nyelv Sturcz Zoltán:A második nyelv szerepe a munkaadók szemszögéből traumatológiai Fogarasi Katalin:Sebtípusok, sebleírások terminológiai problémái traumatológiai látleletekben informatikai Bódi Zoltán:Az informatikai szaknyelv szemlélete, hatása és használata Sportnyelv Hardi Judit:Sportnyelv és ideológia bölcsészhallgatók Doró Katalin:Elsőéves bölcsészhallgatók (szak)nyelvi fejlesztése szaknyelvi vizsgák Szőke Andrea:Valódi vagy vélt visszahatás. A gazdasági szaknyelvi vizsgák írásfeladatai és a tanítási gyakorlat

15 E lemzés Kurzusok (és vizsgák) tervezéséhez 1. Szükséglet- és igényelemzés -döntéshozók -felhasználók -kurzus oktatói -kurzus résztvevői 2. Kontextuselemzés = műfaj – diskurzus – regiszter – kód 3. Nyelvpedagógiai elemzés - feladat-alapú kurzus -készség-alapú kurzus műfaj alapú kurzus

16 MŰFAJ a tartalmat, formát és elrendezést érintő, konvenciókon alapuló, a kommunikatív cél által meghatározott megszorítások rendszere = a tartalmat, formát és elrendezést érintő, konvenciókon alapuló, a kommunikatív cél által meghatározott megszorítások rendszere Swales (1990)

17 E gyedi, ‘testre szabott’ megközelítés 1. Mit? Mi célból? Kinek?Ki?Hogyan?Mivel? •anamnézis felvétel magyarul kórházban és háziorvosi rendelőben - tanulmányokhoz - záróvizsga előkészítés 1-2. évf külföldi orvtanhallg. (9 nemzet) nyelvtanár20 fős csoport -frontális -pár -csoport jegyzet, szimuláció, kórházi gyakorlat, •betegbemutatás •prezentáció tartás •olvasott szövegértés - előkészítés németországi részképzésre 3. évf. magyar orvtanhallg. nyelvtanár12 fős csoport autentikus anyag (videók) handout szimuláció prezentáció / előadás tartás külföldi hallgatóknak szeminárium / labgyak nyelvi háttere (kultúra) - előkészítés külföldi hallgatók szaktárgyi oktatására fiatal magyar oktatók nyelvtanár2-5 fős csoport -egyéni -csoport ‘éles’ óravázlatok szimuláció autentikus anyag (videók)

18 ‘Testre szabás’ : esettanulmány-vázlat prezentáció / előadás tartás hallgatóknak szeminárium / labgyak nyelvi háttere (kultúra) - előkészítés külföldi hallgatók szaktárgyi oktatására fiatal magyar oktatók nyelvtanár2-5 fős csoport •egyéni •csoport ‘éles’ óravázlatok szimuláció autentikus anyag (videók) •a prezentáció műfaja •egyetemi előadás műfaja •magyar és angol nyelvű oktatás kulturális különbségei •tanári instrukciók nyelvi sajátosságai, •udvariasság •motiváció •értékelés nyelvtudás és átadni tudás közötti különbség tisztázása -nyelvmester óravázlatok előadás -kultúra közvetítő -motivál -moderál szimulációk előkészítése

19 E E gységesítés Magyarországon belül Szakterületeken belül Képzési szinteken belül •kurzusok követelményei •tananyagok követelményei •programok követelményei •vizsgák követelményei

20 Szaknyelvoktatók és -Kutatók Országos Egyesülete Az Egyesület alapvető feladatának tekinti, hogy 1.segítse a szaknyelvoktatás és vizsgáztatás területén folyó nyelvpedagógiai és alkalmazott nyelvészeti kutatások folyamatos követését, közzétételét, az eredményeknek a hazai nyelvoktatásba való beépülését; 2.segítse a szaknyelvismeret nemzetközi kompatibilitásának megteremtését; 3.biztosítsa a szaknyelvoktatásra és -kutatásra vonatkozó szakmai közélettel kapcsolatos információ áramlását; Eddig 12 országos konferencia PORTA LINGUA tanulmánykötet 4.képviselje a szaknyelvoktatási szakma véleményét nyelvpolitikai és a nyelvoktatással összefüggő döntések előkészítésének valamennyi szintjén www.nyi.bme.hu/szokoe/

21 SZOKOE konferencia PÉCS 13. Nemzetközi SZOKOE konferencia PÉCS Pécsi Tudmányegyetem Általános Orvostudományi Kar Nyelvi Intézet Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola 2013. november 22-23. Helyszín: Science building Pécsi Akadémiai Bizottság székháza

22 E E llenőrzés - értékelés Akkreditált szaknyelvi vizsgák = kimeneti vezérlés 1.BME gazdasági szaknyelvi vizsga, kétnyelvű 2.BME műszaki szaknyelvi vizsga, kétnyelvű 3.OECONOM közgazdasági szaknyelvi vizsga, kétnyelvű 4.Nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsgarendszer, kétnyelvű 5.BGF üzleti szaknyelvi vizsga kétnyelvű 6.BGF idegenforgalmi-vendéglátóipari szaknyelvi vizsga, kétnyelvű 7.BGF pénzügyi szaknyelvi vizsga, kétnyelvű 8.EuroPro szaknyelvi vizsga, kétnyelvű 9.EuroPro szaknyelvi vizsga, egynyelvű 10.LCCIEB EFB angol üzleti szaknyelvi vizsga, egynyelvű 11.Theolingua egyházi szaknyelvi vizsga, kétnyelvű 12.KITEX kereskedelmi szaknyelvi vizsga, egynyelvű 13. KITEX idegenforgalmi szaknyelvi vizsga egynyelvű 14.gazdálKODÓ gazdasági szaknyelvi vizsga kétnyelvű 15.Diplomáciai szaknyelvi vizsga kétnyelvű 16.LEXINFO informatikai szaknyelvi vizsga, kétnyelvű 17.ARMA katonai szaknyelvi vizsga kétnyelvű 18.NATO STANAG 6001, szaknyelvi vizsga egynyelvű 19.Bibliai héber szaknyelvi vizsga kétnyelvű 20. PROFEX orvosi szaknyelvi vizsga kétnyelvű 21.PROFEX jogi és közigazgatási szaknyelvi vizsga kétnyelvű 22.Zöld út gazdálkodási management szaknyelvi vizsga, kétnyelvű 23.Zöld út műszaki szaknyelvi vizsga, kétnyelvű 24.Zöld út környezet – és agrártudományi szaknyelvi vizsga, kétnyelvű

23 Standardizált Orvosi Szaknyelvi Vizsga to promote, assess and certify the command of professional English among health care professionals worldwide whose first language is not English with sound information about their English language proficiency in a professional context A new initiative has been undertaken to develop a Standardised Language Certificate for Medical Purposes (sTANDEM). This system is intended to promote, assess and certify the command of professional English among health care professionals worldwide. It will enable hospitals and other health institutions where English is the language of communication who plan to employ staff, research fellows or externs whose first language is not English with sound information about their English language proficiency in a professional context. http://www.standem.eu

24 E -learning, blended learning „Ha a Z generációt ugyanúgy oktatjuk, ahogyan eddig tettük, az nagy veszélyt rejt magában. A tantárgyak, tananyagok, tankönyvek, pedagógiai módszerek, az oktatás formái, stb. mind nem az új igényekre vannak szabva. Már az Y generációnál is megfigyelhető, hogy a hagyományos, poroszos formákat elutasítják, igénylik az interaktivitást, a sokszínűséget, a technikai eszközök használatát, az idejüket maguk szeretnék beosztani.” http://www.intergeneracio.hu/2011/12/18/x-y-z-generaciok-a-vilaghalo-vonzasaban/Generációk Építők, 1946 előtt születtek, 60 fölöttiek Baby-boomerek, 1946-1964 között születtek, X generáció, 1965-1979 között születtek, Y generáció, 1980-1994 között születtek, Z generáció, 1995-2009 között születtek α generáció, 2010- csecsemők

25 E E urópaiság „ A közös Európa soknyelvű munkaerő piacán a munkavállalónak nem általában nyelvtudásra, hanem az általános nyelvi ismeretek, készségek és képességek szaknyelvi ismeretekkel és készségekkel valamint interkulturális ismeretekkel és kommunikációs készségekkel bővített, a nyelvhasználati céloknak megfelelő kompetenciákká szerveződött együttesére van szüksége.” Kurtán,Zs. Sillye,M. (2006) A szaknyelvoktatás a magyar felsőoktatás rendszerében

26 Köszönöm, hogy meghallgattak.


Letölteni ppt "A szaknyelvoktatás aktuális kérdései TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0006 A szakmai idegennyelvi és az idegennyelvű képzés megújítása és fejlesztése a Nyugatmagyarországi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések