Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tehetséggondozás a Bethlen Gábor Református Általános Iskolában.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tehetséggondozás a Bethlen Gábor Református Általános Iskolában."— Előadás másolata:

1 Tehetséggondozás a Bethlen Gábor Református Általános Iskolában

2 Új közoktatási piaci helyzet •Megváltozott körülmények •Város, kistérség stratégiája-ingatlanok visszakérése, a kollégium megszűnése •Gyermeklétszám radikális csökkenése •Jogszabályi jelentős változás •Az egyházi jelleg jelentős erősödése

3 Az iskola új stratégiai fejlesztési terve •Szakmai háttérfeltételek megteremtése:saját ingatlanokban, teljes belső felújítás: a XXI.sz.szint •Kisebb létszám,kevesebb osztály, nem mindenáron való felvétel •A 4 pedagógiai szakasz újragondolása,a tehetséggondozás beépítése a 8 éves folyamatba •1-4 komplexitás:kéttanítós modell •5-8 az eddigi rendszer továbbfejlesztése •Komplex iskolai pedagógiai értékelési rendszer kidolgozása •Olvasóvá nevelés intézményi programja •A keresztyén értékrend tudatos kialakítása : egyén-iskolai közösség- szülők-gyülekezet-egyház

4

5

6

7 Felvételi eljárási rend Első osztályba való bekerülés •Októbertől havonta 4-6 alkalom, Iskolanyitogató •Megfigyelés, játékos elemek •A szülőkkel való csoportos, majd egyéni beszélgetés: az iskola filozófiájának, egyházi jellegének tudatosítása, mit vállal a szülő •Jelentkezés: írásban, nyilatkozat a keresztelkedésről •Határozat, szerződés A kevesebb néha több!

8

9 1-2 komplexitás:kéttanítós modell-a tehetségígéretek inkubátorháza •7,30-16,30 komplex pedagógiai egység •Közös tervezés, közös felelősség •A gyermek fejlődésének azonos ismerete •Alapelvárás:a gyermek egyéni fejlesztése, differenciált tanulásszervezés és módszerek, keresztyén magatartásforma, biztos alapkészségek (olvasás, írás, számolás) •Szoros együttműködés a szülőkkel •A tanulók negyedéves értékelése, a szülővel való célzott egyéni elbeszélgetés •Versenyekre való felkészítés •Tanulói portfóliók

10 3-4.évfolyam a tehetségígéretek felkutatása A tanórai és tanórán kívüli programok összhangja „Ügyes kezek, okos fejek” •Tanórán kívüli foglakozások( Játékos matematika, nagy felfedezések, A világ csodái, Könnyedén angolul, Különleges állatok, növények, Olvasókör, Kézműves műhely, Színjátszókör, Fazekaskör, Népitánc, Szivacskézilabda, Énekkar) ciklikus rendszer •Felső tagozatos kollegák is részt vesznek

11 A tehetségsegítő programba való beválogatás szempontjai •Az osztálytanítók rögzített megfigyelési szempontok alapján készített pedagógiai jellemzése-dosszié •Pszichológiai tényezők vizsgálata DR Balogh L •Tanulói portfóliók-tanítók •Tanulmányi eredmény: mérési eredmények, osztályzatok, év végi vizsga( szövegértés, logikus gondolkodás, általános tájékozottság- matematika írásban, szövegértés-szóban, 15 memoriter)

12 5-8 a tehetség tudatos fejlesztésének szakasza A tradícionális elemek megtartása(gazdagítás,gyorsítás, differenciálás) A tanulás-tanítás folyamatának újragondolása, célok: •Az önálló tanulás megtanítása •Önálló ismeretszerzési eljárások, az információ tudatos kezelése •Tudatos kommunikáció(magyar-idegen nyelv- elektronikus) •Önérvényesítés:egészséges verseny,gyakorlatorientáltság Magyarságtudat, keresztyén múltunk, jövőnk

13 Tanulásszervezési eljárások •Szintcsoportok:matematika-idegennyelv •Modulrendszer: 4 évre tervezett, kötelező (12), kötelezően választható(8), választható •Témahét •Projekthét, projektnap •Egyéni felkészítés:verseny,pályázat,középiskolai felvételi

14 Modulrendszer •Tantervek elkészültek •Segédanyagok elkészültek •4 éve fut •Az értékelése most van folyamatban •Az új tantervvel való koherencia biztosítása

15 K, 5.b Modul 1 Modul 2 Modul 3 Ön- ismeret Tanulás- technika Képesség fejlesztés KV, 5.b Választható modul 1 Választható modul 2 Játé kos logika Nyelvi kommu nikáció Ter mészet isme ret Az ókor művé szete V5. b,5. a Mozgáskultúra: kézilabda, atlétika, aerobik, népi tánc Stratégiai játékok Művészet: énekkar, színjátszás, kerámia

16 K, 6.b Modul 4 Modul 5 Modul 6 Idegen nyelv IKT Hon ismeret, hely történet Kompetencia KV, 6.b Választható modul 3 Választható modul 4 ECDLKönyv tári ismere tek Viselke déskul túra, etika Minden napi kör nyezetünk V, 6.a, 6.b Mozgáskultúra: kézilabda, tenisz, tánc Média, művészet: animációs rajzfilm, újságírás Kereszténységünk: konfirmáció

17 K,7. b Modul 7 Modul 8 Modul 9 Állampolgári ismeretek Tanulás technika Magyarok vagyunk Európában élünk KV,7.b Választható modul 5 Választható modul 6 ECDLÉrdekes kísérletek Nyelvi kommu nikáció Testi-lelki egész ség V, 7.a, 7.b Mozgáskultúra: kézilabda, atlétika, népitánc ECDL, olvasókör, előkészítő Művészet, egyháztörténet

18 K,8. b Modul 10 Modul 11 Modul 12 Közép iskolába készülök EUKompetencia mérés KV,8.b Választható modul 7 Választható modul 8 ECDLIdegen nyelv Világ hábo rúk Magyar művészek V, 8.a, 8.b Mozgáskultúra: kézilabda, atlétika tánc Nyelvvizsgára készítő, Születésünk-jövőnk titka ECDL, felvételi előkészítők

19

20

21 A hit, vallás szerepe a tehetségsegítésban •A 10 parancsolat gyermeki szinten •Szeretetteljes motiváló légkör •Küzdésre nevelés, elfogadás •Az Istentől kapott talentum kamatoztatása- lelkünkben, életmódunkban, kapcsolatainkban, terveinkben, környezetünkben •Gyermekeket tanítunk, nem tantárgyakat •Mindenkihez más út vezet

22 Komplex iskolai pedagógiai értékelési rendszer Bemeneti mérések:  Első osztály:felvételi eljárás, DIFER,  tehetséggondozó osztály: tanév végi vizsga, felvételi vizsga(emlékezet, logika,matematika,elbeszélgetés), pszichológiai (emlékezet, kreativitás, motiváció, szorongás,..  Egyéni követési rendszer:tervszerű követés, egyéni mappák, portfolió  Pszichológiai mérés (Dr Balogh László)  Pedagógiai mérések (dosszié)  Mérési naptár: mátrix,tématerület, évfolyam,időpont (dosszié)  Feladatbank: belső, külső (szakértők által, pszichológiai)  A szülők negyedéves tájékoztatási formái, tervezett elbeszélgetések Kimeneti mérések: 4.8.osztály vizsgarend (írásban, a mappában)

23 A tanulói motiváció fejlesztése •A tanulók versenyeredményeinek, vizsgaeredményeinek nyilvánossá tétele, dícséretek, hirdetés a hétkezdő áhítat után, faliújság, honlap, helyi újságok •Ösztöndíjrendszer a 4-7.évfolyamos tanulók részére •Jutalomtábor •Házi versenyek •Családi Nap, iskolakirándulás •Tehetségnap: ízelítő holnap •IKT eszközök használata

24 Eredményeink •Versenyeredmények(dosszié) •Országos kompetenciamérés, a tehetséggondozó osztályok magasan az országos átlag felett •Követéses vizsgálat 2004: felsőoktatást végzett 92% •Követéses vizsgálat 2013.-holnapi előadás

25 Eredményeink •2009.Miniszteri elismerő Oklevél és Kitüntetés •Kiváló Tehetségpont, Referenciaiskola •Jász-Nagykun-Szolnok Megye Pedagógiai díja(2011-nevelőtestület-esperes úr) •Pro Talento Díjas tanárunk •Nagykunsági Református Egyházmegye Pedagógiai díja- 2 tanárunk •2 fő Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt

26 Eredményeink •Kiváló Tehetségpont, tanácsadás, előadások, publikációk(dosszié)-Országos Wass Albert Vers és Prózamondó Verseny, számos egyéb megyei verseny szervezése •Referenciaiskola- hallgatók tanítási gyakorlatai-mentortanárok

27

28 Segítő pályázataink •TAMOP 3.1.4 kompetencia alapú oktatás •TAMOP 3.4.3.a tehetséggondozás komplex fejlesztése •TIOP 111.07, TIOP111.09- eszközfejlesztések •TAMOP 3.1.7 Refencia-iskola •MATEHETSZ-Tehetséghíd •Határtalanul

29 Holnapi előadások •A komplex modulrendszer részletes bemutatása, eredmények •Az olvasóvá nevelés intézményi programja •A kéttanítós modell működése az alsó tagozaton •Ügyes kezek, okos fejek program bemutatása •Tanulói kiselőadások •Művészeti csoportok bemutatkozása( a program mellékelve)

30 Tanítványság „Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét... az nem lehet az én tanítványom." (Lukács 14:27) •A mi feladatunk az, hogy rávegyük a tanítványainkat arra, amit nem akarnak megtenni, azért, hogy elérjék azt, amik mindig is akartak lenni. •Köszönöm a figyelmet! •Egy szöszi szösszenete


Letölteni ppt "Tehetséggondozás a Bethlen Gábor Református Általános Iskolában."

Hasonló előadás


Google Hirdetések