Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA Városüzemeltetés és közszolgáltatások Közszolgálat, rend, erős város! A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA Városüzemeltetés és közszolgáltatások Közszolgálat, rend, erős város! A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE."— Előadás másolata:

1 BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA Városüzemeltetés és közszolgáltatások Közszolgálat, rend, erős város! A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE DR. GYÖRGY ISTVÁN VÁROSÜZEMELTETÉSI FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTES

2 BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA Városüzemeltetés és közszolgáltatások DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE Jogi háttér 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT A települési önkormányzat feladata, hatásköre, szervei 8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. (2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. (3) Törvény a települési önkormányzatokat kötelezheti arra, hogy egyes közszolgáltatásokról és közhatalmi helyi feladatok ellátásáról gondoskodjanak. E kötelezettségek a település nagyságától, a lakosságszámtól, és egyéb feltételektől függően eltérően is megállapíthatók. (4) A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról; köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.

3 BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA Városüzemeltetés és közszolgáltatások DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról VII. fejezet A FŐVÁROS 63/A. § A fővárosi önkormányzat feladat- és hatásköre különösen, ( d)- h) bekezdésig) d) gondoskodik az egy kerületet meghaladó víz-, egészséges ivóvíz-, gáz-, távhőszolgáltatási, vízrendezési, szenny- és csapadék-vízelvezetési, szennyvíztisztítási feladatokról, közreműködik a főváros energiaellátásának, közvilágításának biztosításában; gondoskodik a főváros ár- és belvízvédelméről, ennek körében különösen a főváros ár- és belvízvédelmi létesítményei fenntartásáról, fejlesztéséről; e) gondoskodik a hulladékártalmatlanítás önkormányzati feladatainak ellátásáról; biztosítja a településtisztaságot, gondoskodik a települési kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtéséről, elhelyezéséről, ártalmatlanításáról és hasznosításáról, kijelöli az elhelyezéshez szükséges lerakóhely területét; f) kijelöli a köztemetők létesítésére, bővítésére alkalmas területet, gondoskodik a tulajdonát képező köztemetők fenntartásáról, üzemeltetéséről; g) ellátja a főváros tömegközlekedési és forgalomtechnikai feladatait, kijelöli a főútvonalakat, a tömegközlekedés által igénybe vett útvonalakat, ellátja Budapest területén a fővárosi önkormányzat tulajdonában levő országos közutak, közúti hidak, alul- és felüljárók - az autópályák és autóutak kivételével - üzemeltetését, fenntartását és fejlesztését, valamint a kerületi önkormányzatok tulajdonában levő tömegközlekedés által igénybe vett utak üzemeltetését, fenntartását és fejlesztését; h) rendeletében szabályozza a főváros parkolási és parkolásgazdálkodási rendszerét, a kiemelten védett és védett parkolási övezeteket, az alkalmazható várakozási díjak megállapítását, a közterülethasználatot és a közterület rendjét, a közterületfelügyelet szervezetét és feladatait; Jogi háttér

4 Városüzemeltetés és közszolgáltatások BEVEZETÉS Mit jelent a „városüzemeltetés” jelen koncepció szóhasználatában? TARLÓS ISTVÁN BUDAPEST PROGRAMJÁNAK VÁROSÜZEMELTETÉSI FEJEZETE Dr. György István 2009. május 27. DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE Milyen feladatok, illetőleg közszolgáltatások tartoznak jelen koncepcióban a városüzemeltetési feladatok közé? (A teljesség igénye nélkül…) Milyen feladatok, illetőleg közszolgáltatások tartoznak jelen koncepcióban a városüzemeltetési feladatok közé? (A teljesség igénye nélkül…) A nevelés-oktatás, a kultúra, sport, az egészségügy és a szociálpolitika területéhez tartozó humán közszolgáltatások külön- külön önálló fejezetet képeznek, ezért az ezekhez a területekhez tartozó közszolgáltatások kivételével (szűkebb értelemben) összefoglaló néven a „városüzemeltetés” címszó alatt a város mindennapi működését szolgáló feladatok ellátását értjük. Minden olyan közszolgáltatást és minden olyan feladatot ide sorolunk tehát, amely a városban élők mindennapi életét, a város működését különböző közszolgáltatások nyújtása útján segíti, illetőleg szolgálja és az nem tartozik más humán közszolgáltatási területhez. - egészséges ívóvíz ellátásról való gondoskodás, - vízrendezési, csapadékvíz elvezetési szennyvíztisztítási és csatornázási feladatok ellátása, - a fővárosi energiaszolgáltatásban való közreműködés (gáz, elektromos energia ellátás) - távhőszolgáltatás feladatainak ellátása - közvilágítás biztosítása -helyi közutak és közterületek fenntartása (utak, műtárgyak, közterületek és közcélú zöldterületek üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése) - fővárosi közösségi közlekedési feladatok ellátása, infrastruktúrájának üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése, forgalomtechnikai feladatok ellátása -az egyéni közlekedés infrastruktúrájának üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése (utak, közterületek, kerékpárutak, parkolás parkolásgazdálkodás, parkolási övezetek, díjak)stb.) közterülethasználat rendjének meghatározása -köztisztaság, településtisztaság, biztosítása (közterületek és közcélú zöldterületek tisztántartása) lakossági és közületi szilárd és folyékony hulladék összegyűjtése, elhelyezése, ártalmatlanítása, hasznosítása, hulladéklerakóhelyek kijelölése) - köztemetők létesítése, fenntartása,üzemeltetése, fejlesztése - ár- és belvízvédelmi létesítmények fenntartása, fejlesztése - a város vagyonával való gazdálkodás, vagyonkezelés (stb.) - egészséges ívóvíz ellátásról való gondoskodás, - vízrendezési, csapadékvíz elvezetési szennyvíztisztítási és csatornázási feladatok ellátása, - a fővárosi energiaszolgáltatásban való közreműködés (gáz, elektromos energia ellátás) - távhőszolgáltatás feladatainak ellátása - közvilágítás biztosítása -helyi közutak és közterületek fenntartása (utak, műtárgyak, közterületek és közcélú zöldterületek üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése) - fővárosi közösségi közlekedési feladatok ellátása, infrastruktúrájának üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése, forgalomtechnikai feladatok ellátása -az egyéni közlekedés infrastruktúrájának üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése (utak, közterületek, kerékpárutak, parkolás parkolásgazdálkodás, parkolási övezetek, díjak)stb.) közterülethasználat rendjének meghatározása -köztisztaság, településtisztaság, biztosítása (közterületek és közcélú zöldterületek tisztántartása) lakossági és közületi szilárd és folyékony hulladék összegyűjtése, elhelyezése, ártalmatlanítása, hasznosítása, hulladéklerakóhelyek kijelölése) - köztemetők létesítése, fenntartása,üzemeltetése, fejlesztése - ár- és belvízvédelmi létesítmények fenntartása, fejlesztése - a város vagyonával való gazdálkodás, vagyonkezelés (stb.) BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

5 Városüzemeltetés és közszolgáltatások INTÉZMÉNYRENDSZERBELI PROBLÉMÁK DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE A közüzemi, közmű, és egyéb az egyéni és a közösségi közlekedéshez nem tartozó közösségi közszolgáltatások A városüzemeltetési feladatok alapvetően két fő területre választhatók szét, a közüzemi, közmű és egyéb nem közlekedési célú közszolgáltatások területére és az egyéni és közösségi közlekedéssel összefüggő közszolgáltatások területére Egyéni és közösségi közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatások AZ INTÉZMÉNYRENDSZER

6 BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA (ELŐZŐ ÁLLAPOT) Városüzemeltetés és közszolgáltatások DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG Külföldi, vegyes tulajdonú és egyéb vállalatok Saját tulajdonú vállalatok Fővárosi Közterület- fenntartó Zrt. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Fővárosi Gázművek Zrt. Fővárosi Vízművek Zrt. Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. BKV Zrt ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. Fővárosi Kéményseprőipari Kft. Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zrt. Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Vízkutató, Területhasznosító Kft. PARKING szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Kft. Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Kht. Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. FŐPOLGÁRMESTER FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTES FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYOSZTÁLYAI INTÉZMÉNYRENDSZERBELI PROBLÉMÁK BDK Zrt.

7 BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA Városüzemeltetés és közszolgáltatások DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE INTÉZMÉNYRENDSZERBELI PROBLÉMÁK

8 BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA Városüzemeltetés és közszolgáltatások DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE Budapest főváros, mint tulajdonos óriási gazdasági potenciál birtokosa. (Cégei saját tőkéje a BKV és a vegyes tulajdonú társaságok nélkül is meghaladja a 100 Milliárd forintot.) A városvezetés mindeddig lemondott arról, hogy kihasználja a fővárosi tulajdonú közmű- közszolgáltató társaságok együttműködésében rejlő lehetőségeket! Ezzel a gazdasági erővel, mint lehetőséggel élni kell, és a városban élők, itt-dolgozók és az idelátogatók javára kell fordítani! AZ ERŐS VÁROS KÉPES ÉRDEKEINEK VÉDELMÉBEN HATÉKONYAN FELLÉPNI!. Koncepciótlanság, jövőkép hiánya

9 BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA Városüzemeltetés és közszolgáltatások DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE Fővárosi Közgyűlés Főpolgármester Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főpolgármester-helyettes AZ ELŐZŐ VÁROSVEZETÉSNÉL HIÁNYZÓ SZINT! EZEN A SZINTEN HIÁNYZIK A TULAJDONOSI STRATÉGIA-ALKOTÁS, NINCS MEGRENDELŐI, ILLETŐLEG VALÓSÁGOS TULAJDONOSI SZEREP, EZT A FELADATOT MA NEM LÁTJA EL SENKI !!! A „GYEPLŐ” BE VAN DOBVA A MENEDZSMENTEK NYAKÁBA. (Ld. BUDAPEST TRADE ZRT., ENERGIAÜGYNÖKSÉG, FŐKERT ZRT., stb.) BKV A BKV saját magától rendeli meg a szolgáltatásokat, ő készíti a menetrendet, a tarifa javaslatokat, stb. Egyes fővárosi tulajdonban lévő k ö zmű-, k ö z ü zemi-, és egyéb közszolgáltató társaságok szintje A tulajdonos nem mondja meg a cégeinek, mit vár el tőlük. Koncepciótlanság, jövőkép hiánya

10 DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE Városüzemeltetés és közszolgáltatások BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA Főpolgármester BKK ZRT BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT MINDEN KÖZÖSSÉGI ÉS EGYÉNI KÖZLEKEDÉSSEL KAPCSOLATOS TERÜLET TULAJDONOSI, MEGRENDELŐI FELADATAINAK ELLÁTÁSA Az egyes fővárosi tulajdonban lévő közmű-, közüzemi-, és egyéb közszolgáltató társaságok szintje (FKF Zrt, FŐTÁV Zrt, BFVK Zrt, BGYH Zrt, Stb.) A tulajdonos mondja meg a cégeinek, mit vár el tőlük! BKV Zrt. Mint szolgáltató látja el feladatait, esetleg más szolgáltatókkal együtt Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főpolgármester-helyettes Fővárosi Közgyűlés BVK ZRT BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ ZRT A FŐVÁROSI TULAJDONBAN LÉVŐ KÖZMŰ KÖZÜZEMI ÉS EGYÉB KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSASÁGAINAK FELADATELLÁTÁSÁT SRATÉGIAILAG ÖSSZEFOGÓ, IRÁNYÍTÓ ZRT Az új közmű- közszolgáltatási modell

11 BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA Városüzemeltetés és közszolgáltatások DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE BVK Zrt. Főpolgármester EGYES KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSASÁGOK Külső cégek BKK Zrt. A fővárosi tulajdonú társaságok tulajdonosi irányítása A „KÖZSZOLGÁLAT”, „REND”, „ERŐS VÁROS” FILOZÓFIA JEGYÉBEN ELKÉSZÍTETT MODELL SZERINT Közgyűlés BKV Zrt.MÁS CÉGEK FEB FEB- EK Főpolgármester-helyettes Gazdasági Bizottság Az új közmű-közszolgáltatási modell Főpolgármesteri Hivatal

12 BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA Városüzemeltetés és közszolgáltatások DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE Az új közmű- közszolgáltatási modell

13 BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA Városüzemeltetés és közszolgáltatások DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE KÖZMŰ-KÖZSZOLGÁLTATÁSI STRATÉGIA TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS • hálózatok és hőközpontok hosszútávú üzem- és ellátásbiztonsága • A távhő ár és versenyképességének biztosítása (rövidtávon az áfa 5%-ra csökkentése, középtávon a hővásárlási pozíciók javítása, hosszútávon új hőforrások bekapcsolása; hulladék és szennyvíziszap égetőmű ill. biomassza hőtermelés) • A fogyasztók hőfelhasználásának csökkentésére fejlesztések (mérhetőség, szabályozhatóság) TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS • hálózatok és hőközpontok hosszútávú üzem- és ellátásbiztonsága • A távhő ár és versenyképességének biztosítása (rövidtávon az áfa 5%-ra csökkentése, középtávon a hővásárlási pozíciók javítása, hosszútávon új hőforrások bekapcsolása; hulladék és szennyvíziszap égetőmű ill. biomassza hőtermelés) • A fogyasztók hőfelhasználásának csökkentésére fejlesztések (mérhetőség, szabályozhatóság) KÖZTISZTASÁG, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS • Profiltisztítást kell végrehajtani az FKF Zrt. feladatai tekintetében • Szorgalmazni kell a regionális szerepvállalást • Szelektív hulladékkezelés preferálása • A hagyományos lerakás helyett a hulladékégetés szerepének erősítése KÖZTISZTASÁG, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS • Profiltisztítást kell végrehajtani az FKF Zrt. feladatai tekintetében • Szorgalmazni kell a regionális szerepvállalást • Szelektív hulladékkezelés preferálása • A hagyományos lerakás helyett a hulladékégetés szerepének erősítése ZÖLDTERÜLET GAZDÁLKODÁS • A jelenlegi szövevényes üzleti vállalkozás helyett a város céljait szolgáló parkfenntartó és parképítő feladatellátást kell preferálni ZÖLDTERÜLET GAZDÁLKODÁS • A jelenlegi szövevényes üzleti vállalkozás helyett a város céljait szolgáló parkfenntartó és parképítő feladatellátást kell preferálni GYÓGYFÜRDŐK • Rekreációs, közösségi igényeket kielégítő feladatellátást kell preferálni, az üzemeltetési feladatok privatizálása nélkül! • Aktív fővárosi szerepvállalásra van szükség a gyógyfürdők marketingjében GYÓGYFÜRDŐK • Rekreációs, közösségi igényeket kielégítő feladatellátást kell preferálni, az üzemeltetési feladatok privatizálása nélkül! • Aktív fővárosi szerepvállalásra van szükség a gyógyfürdők marketingjében

14 BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA Városüzemeltetés és közszolgáltatások DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE ENERGIAGAZDÁLKODÁS A kiemelt jelentőségű fővárosi energiagazdálkodási feladatok (energia beszerzés, energiaügynökségi tevékenység, energia tanácsadás) ellátásának módját, szervezetét – súlyának megfelelően - át kívánjuk alakítani ENERGIAGAZDÁLKODÁS A kiemelt jelentőségű fővárosi energiagazdálkodási feladatok (energia beszerzés, energiaügynökségi tevékenység, energia tanácsadás) ellátásának módját, szervezetét – súlyának megfelelően - át kívánjuk alakítani VEGYES TULAJDONÚ TÁRSASÁGOK (Víz-, csatorna-, gáz közmű) • Európai példák alapján célul tűzzük ki a viziközművek összevonását (vízművek, csatornázási művek szennyvíztisztító), regionális vezető pozíció elérését tűzzük ki célul • A jól működő, profitképes gázszolgáltató esetében ellenzünk minden további privatizációt! VEGYES TULAJDONÚ TÁRSASÁGOK (Víz-, csatorna-, gáz közmű) • Európai példák alapján célul tűzzük ki a viziközművek összevonását (vízművek, csatornázási művek szennyvíztisztító), regionális vezető pozíció elérését tűzzük ki célul • A jól működő, profitképes gázszolgáltató esetében ellenzünk minden további privatizációt! EGYÉB KÖZSZOLGÁLTATÁSOK Alapelv, hogy a piaci pozíciókat erősíteni kell. Szakítani kell a mai gyakorlattal, miszerint a tevékenység költséges részét a főváros cége biztosítja, a piaci, profittermelő területeken pedig magánvállalkozások vannak uralkodó pozícióban (BTI Zrt., FŐKÉTÜSZ Kft., stb.) EGYÉB KÖZSZOLGÁLTATÁSOK Alapelv, hogy a piaci pozíciókat erősíteni kell. Szakítani kell a mai gyakorlattal, miszerint a tevékenység költséges részét a főváros cége biztosítja, a piaci, profittermelő területeken pedig magánvállalkozások vannak uralkodó pozícióban (BTI Zrt., FŐKÉTÜSZ Kft., stb.)

15 A fővárosi közlekedés, közszolgáltatás és vagyongazdálkodás tervezett struktúrája Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. Fővárosi Energiagazdálkodási Kft. FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. BVK Zrt. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. BKK Zrt.Fővárosi Vagyonkezelő Zrt. Fővárosi Közgyűlés Fővárosi Közgyűlés Bizottságai

16 A BVK működési modellje és szervezeti struktúrája Fővárosi Önkormányzat Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. (BVK) FŐTÁV Zrt.BGYH Zrt FKF Zrt. Közmű- és közszolgáltatások ellátásáért felelős A vállalatcsoportba tartozó, valamint a kijelölt vegyes tulajdonú cégek szakszerű tulajdonosi irányítása Delegált tulajdonosi irányítási modell - az irányítási hatáskörök átadása az önkormányzat professzionális irányító szervezetének Budapesti Városüzemeltetési Holding BTI Zrt. FŐKERT Np. Zrt. FTSZV Kft. FŐKÉTÜSZ Kft. FE Kft. új Vegyes tulajdonú cégek FŐGÁZ Zrt. FVM Zrt. FCSM Zrt. BDK Kft.BKSZT Kft. Fővárosi közműcég fv-i tulajdonrész nélkül ELMŰ Nyrt. EgyüttműködésIrányítás az IG-n keresztül BVK a cégek tulajdonosa, IG csak a BVK-ban van Nagybani Piac Zrt. CSAPI FÖRI ENVIRO- DUNA

17 A BVK belső szervezeti felépítése és becsült létszámigénye Jog Informatika Biztonság-védelem Összesen: 30 fő 1 + 3 fő 1 + 4 fő 1 + 7 fő 1 + 4 fő 1 + 2 fő

18 A BVK működési finanszírozása BVK többlet költség BVK költség csökkenés Az új közmű irányítási modell kialakításával (BVK Zrt. megalakítása, vállalatcsoport létrehozása) a megjelenő többletköltségeket fedező, középtávon azt meghaladó megtakarítás realizálható. Ezentúl közvetlen, pénzben nem mérhető, működési hatékonyság és hírnév javulás (mely a város megítélését is javítja) érhető el (lásd teljesítmény mérési rendszer). A BVK működési költségét a 8 db uralt vállalat finanszírozza, menedzsment szerződés keretében. Fővárosi költségvetési pénzt a BVK ezen tevékenysége nem igényel! Mivel azonban a BVK a vegyes tulajdonú cégekben is ellátja a Főváros képviseletét, e tevékenység finanszírozását a városnak járó osztalék terhére célszerű szolgáltatási díjként elszámolni. Egy új irányító cég (BVK Zrt.) létrejötte, 30 fős létszámmal, évi mintegy 500 mFt-os működési költséggel, beleértve a külső megbízásokat is. Az Igazgatóságok megszűnése Cash-pool rendszer, gazdálkodás megtakarítása Közös beszerzések megtakarításai Szervezeti, irányítási hatékonyság növekedés Létszám csökkenés (elsősorban az irányításban)

19 Baselining Részletes kidolgozás … átmeneti működés I. … végleges működés II. Létrehozás Előkészítés 2008.05.17- I. 2010.06-09. III. 2010.09.15. IV/1.IV/2. 2010.10.22- -2011.07-01. 2011.07.01-  A Város közmű- közszolgáltatásokkal kapcsolatos funkciójának, feladatkörének értelmezése  A Város közmű- közszolgáltatásokkal kapcsolatos stratégiájának meghatározása  A közmű-közszolgáltató cégek tevékenységének vizsgálata, a működési, irányítási problémák feltárása  Irányítási modell változatok kidolgozása, azok SWOT analízise  Döntés az új irányítási modellről  Az új működés kialakításához figyelembe veendő korlátok és követelmények meghatározása  Jövőbeli folyamatok, feladatok meghatározása  A BVK-hoz tartozó vállalatok stratégiai céljainak meghatározása (mai információk alapján, mely később, a cég auditok után, módosításra kerülhet)  A KPI és BSC rendszer kidolgozása (mai információk alapján, mely később, a cég auditok után, módosításra kerülhet)  A BVK megalakításához szükséges jogi dokumentumok kidolgozása  A cégek irányításának átvételéhez szükséges jogi konstrukció kidolgozása, a szükséges döntések és azok folyamatának meghatározása, a döntésekhez szükséges előterjesztések előkészítése  Az alakuló közgyűlésen (becsült időpont 2010.10.21.) a szükséges döntések meghozatala:  Döntés a koncepcióról  A BVK-hoz majdan tartozó, jelenleg létező 7 cég elsőszámú vezetőinek leváltása, az újak kinevezése  IG-k, FEB-ek visszahívása, új FEB tagok kinevezése  Az alakuló közgyűlés másnapján a cégek átvétele  2011.01.01-vel a BVK létrehozása, a cégapport végrehajtása  2011.01.01-2011-06-30. között a BVK működési feltételeinek folyamatos megteremtése (személyzet, iroda, IT…stb.), az irányítási működés beindítása  2011.06.30-ig az elismert vállalatcsoport létrehozása, az uralmi szerződések megkötése  A vállalati auditok végrehajtása, vállalati, BVK stratégiák véglegesítése, a KPI rendszer elindítása, a BSC rendszer véglegesítése  A BVK, mint holding központ működésének elindítása  A működés finomhangolása  A BSC rendszer beindítása Működési modell véglegesítése II. Projekt menedzsment A BVK létrehozásának időbeli folyamata

20 Budapest és térségének közlekedési koncepciója Működő városhoz működő közlekedés kell! DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

21 A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) feladatai (1/2) A megoldást a közlekedési feladatok összevonása és professzionális szakmai alapokra való helyezése jelentheti Integrált városi közlekedésirányítás ■A közlekedési ágazat városi szintű, számon kérhető és felelős szakmai irányítása, regionális koordinációval együtt ■Közlekedési stratégia kidolgozása és naprakészen tartása, végrehajtásának irányítása ■Fejlesztési projektek kidolgozása, lebonyolítása, összehangolása Közösségi közlekedés ■Hálózat- és szolgáltatástervezés, közszolgáltatások megrendelése és ellenőrzése ■A közösségi közlekedésben a jegyek, bérletek kibocsátása, jegyellenőrzés, valamint a központi forgalomirányítás és utastájékoztatás működtetése ■A regionális szereplőkkel való együttműködés, a szolgáltatások összehangolása ■Taxiközlekedés felügyelete, hajózás kontrollja

22 A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) feladatai (2/2) A megoldást a közlekedési feladatok összevonása és professzionális szakmai alapokra való helyezése jelentheti Közútkezelés ■Felújítási és építési munkák időbeli és térbeli koordinálása ■Közútkezelési szolgáltatások megrendelése ■ Budapest úthálózatának forgalomtechnikai kezelése Parkolás ■Parkolási stratégia kidolgozása ■Parkolási közszolgáltatás megrendelése a fővárosi közutakon ■Parkolási rendszer, dugódíj-rendszer, teherforgalmi behajtási díj rendszerének működtetése

23 A BKK létrehozásával érintett intézmények, önkormányzati társaságok A BKK létszámának becslésekor a jelenlegi létszámokat vettük alapul Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Érintett feladatok Érintett létszám Közlekedési Ügyosztály A Hivatalból a hatósági feladatok kivételével az összes közlekedéssel kapcsolatos feladat Kb. 35 fő BKV Zrt. (100% önk. tulajdon) A közlekedés- szervezéshez, megrendeléshez, forgalomirányításhoz, értékesítéshez, ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok Kb. 1300 fő (ebből 864 fő jegypénztáros, ellenőr, forgalomirányító, stb.) Fővárosi Közterület- Fenntartó Zrt. (100 % önk. tulajdon) Közútkezelés irányítása, megrendelése, ellenőrzése, közúti forgalomirányítás Kb. 80 fő Parking Kft. (100 % önk. tulajdon) A Parking Kft. teljes feladatköre és humán erőforrása Kb. 30 fő Szervezet Fővárosi Taxi- állomásokat Üzemeltető Szolgáltató Kft. (100 % önk. tulajdon) A Kft. teljes feladatköre és humán erőforrása Kb. 3 fő Részbeni integráció Teljes tulajdonosi felügyelet Teljes integráció Részbeni integráció Részbeni tulajdonosi felügyelet Teljes integráció

24 A közösségi közlekedésben szétválasztásra kerülnek a megrendelői és a szolgáltatást nyújtó operátori feladatok Fővárosi Önkormányzat BKK (megrendelő) Budapesti Autóbusz Zrt. (belső szolgáltató) BKV Zrt. (belső szolgáltató) Villamos és troli divízió Metró és HÉV divízió Busz- vállalat Közszolgáltatási szerződések közvetlen odaítélésversenyeztetés versenyeztetés vagy közvetlen odaítélés

25 A BKK-koncepció legfontosabb jellemzője a delegált önkormányzati feladatellátás Fővárosi Önkormányzat Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Budapesti Autóbusz Zrt. BKV Zrt. Magán busztársaság(ok) BKK Közúti és Parkolási Zrt. BKSZ Nkft. Közlekedési (köz)szolgáltatások ellátásáért és a finanszírozás biztosításáért felelős A közlekedési ügyek szervezése és irányítása, szolgáltatási szintek meghatározása, szolgáltatásvásárlás Autóbuszos közlekedési közszolgáltatás üzemeltetése Kötöttpályás (trolibusz, villamos, metró, HÉV) közlekedési közszolgáltatás üzemeltetése Közútkezelési szolgáltatások biztosítása (felújítások, KRESZ-táblák, stb.), parkolási közszolgáltatás üzemeltetése A BKSZ-ben a Főváros tulajdonosi képviseletének ellátása) Delegált megrendelői modell - a feladatok és források átadása az önkormányzat professzionális közlekedési szervezetének BKK Tervező Kft. Infrastruktúra- tervezés, beruházások gazdaságossági vizsgálata

26 A feladatokat a BKK négy szakterület szoros együttműködésével valósítja meg Az együttműködésnek köszönhetően integrált, a közlekedési kérdések rendszerszintű sajátosságait kezelni képes szakmai munkára nyílik lehetőség Vezérigazgató Közösségi Közlekedési Igazgatóság Közúti Közlekedési Igazgatóság Stratégiai, fejlesztési és beruházási Igazgatóság Gazdasági és Pénzügyi Igazgatóság Törzskari tevékenységek ■Szolgáltatástervezés ■Szolgáltatás- menedzsment ■Forgalomirányítás ■Létesítmény- üzemeltetés ■Értékesítés, ellenőrzés ■Hajózás ■Forgalomtechnika ■Szolgáltatás- menedzsment ■Forgalomszervezés ■Parkolás, behajtási díj, taxi ■Stratégiai fejlesztés ■Közlekedésfejlesztés ■Beruházás ■Pénzügy ■Kontrolling ■Ingatlanhasznosítás ■Beszerzés és logisztika ~10 fő ~1000 fő~140 fő~90 fő~80 fő ~110 fő ■Jog ■Marketing ■IT ■Biztonság ■Ügyfélszolgálat A jelenlegi létszámokra épített becslés alapján a BKK kalkulált létszáma kb. 1400 fő, amelyből kb. 900 fő jegypénztáros, jegyellenőr és forgalomirányító diszpécser.

27 A budapesti tömegközlekedés (BKV Zrt.) 2010-es finanaszírozási helyzete (eredményszemléletben) Központi költségvetés Normatív támogatás 32 mrd Fogyasztói árkiegészítés 16 mrd Kormány- döntés alapján 10 mrd Még nem került biztosításra: 7,5 mrd 2003. évi LXXXVII. tv. 33/2010. (IV. 16.) KHEM-ÖM együttes rendelet Amortizáció- pótló tám. 10 mrd Fővárosi költségvetés Menetdíj- bevételek 49 mrd Utasok BKV működés 2010 128 Mrd Ft Hiányzik még idén a megállapodásban foglaltak teljesítéséhez 7,5 Mrd Ft, azonban a biztonságos működéshez 10 Mrd Ft szükséges + 5 Mrd Ft lejárt hitel refinanszírozása •** Kormány és a Főváros között megkötött megállapodás alapján BKV beruházási terv 2010 10 Mrd Ft Közgyűlési döntés alapján 5 mrd** BKV egyéb bevételek (reklám, ingatlan, agglomerációs járatok, halasztott bevételek, stb.) 8,5 mrd A kimutatás a pénzforgalommal járó kiadások finanszírozásának részletezésén alapszik. Ha 2010 novemberéig a 10 Mrd Ft támogatás és az 5 Mrd állami garancia újbóli biztosítása nem történik meg, a BKV 2010 december elején fizetésképtelenné válik!

28 A budapesti tömegközlekedés (BKV, majd BKK-BKV) 2011-es finanaszírozási helyzete (eredményszemléletben) Központi költségvetés Normatív támogatás 32 mrd ? Fogyasztói árkiegészítés 16 mrd Kormányzati támogatásként még szükséges: 16 mrd 2003. évi LXXXVII. tv. Amortizáció- pótló tám. 10 mrd Fővárosi költségvetés Menetdíj- bevételek 49 mrd Utasok BKV működés 2011 kb. 132 Mrd Ft * A BKV 2011-es működéséhez szükséges: •az állami normatív támogatás 32 milliárdos mértéke változatlan maradjon •a Főváros az eddiginél többet, 10+10 milliárd forintot vállaljon •a Kormány ezen felül 16 milliárd forint támogatást biztosítson. BKV beruházási terv 2011 10 Mrd Ft Közgyűlési döntés alapján 10 mrd BKV egyéb bevételek (reklám, ingatlan, agglomerációs járatok, halasztott bevételek, stb.) 9 mrd A kimutatás a pénzforgalommal járó kiadások finanszírozásának részletezésén alapszik.

29 A BKV jelenlegi adósságállománya 77 Mrd Ft, amely évente 6-7 Mrd Ft kamatterhet jelent Adósságállomány (2010. május 31.)Mrd Ft Banki hitelállomány (felhasznált)71,7 Lízing5,4 Adósságállomány összesen77,1  OTP  Dexia  MKB  KDB  CIB  ERSTE  Budapest Bank  Unicredit Adósságkezelés javasolt módja  Javasoljuk a banki hitelállomány átadását az állam számára és a hitelállomány eladását az Államadósság Kezelő Központnak. Hitelállománnyal kapcsolatos feladatok  Tárgyalni kell a bankokkal az átalakulás módjáról, menetéről.  Tájékoztatni kell a bankokat a tulajdonosi szerkezetben bekövetkezett változásról. Pénzügyi hatás Bp. számára  Évente 1–2 Mrd Ft-tal kisebb finanszírozási igény államháztartási szinten, Budapest számára pedig az évi 6-7 Mrd Ft kamatteher takarítható meg, állami szinten évi +4-5 Mrd Ft jelentkezik. Adósságszolgálat  A jelenlegi adósságállomány évente 6-7 Mrd Ft kamatterhet jelent a BKV számára.  A BKV ma drágán kap hitelt: pl. 9,5 Mrd forintnyi hitel kamata BUBOR + 3% fölötti, miközben az állami garanciával bíró 15 Mrd Ft hitelé BUBOR + 0,09%.

30 Egységes közlekedési kassza létrehozása javasolt A finanszírozásban alternatív elemekre is támaszkodni kell Az egész közlekedési szektor finanszírozása rendezetlen, a BKV adósságállománya ma már közel 80 milliárd forint (71,7 Mrd Ft + 5,4 Mrd Ft). A BKV problémája csak a BKV hatékonyabb gazdálkodásával nem oldható meg, az ehhez szükséges mértékű tartalék nincs a cég gazdálkodásában. A tartalékok kiaknázása azonban elengedhetetlen fontosságú és ehhez kell a megfelelő tulajdonosi kontroll. A közlekedés ügyeinek összpontosításával a közúti közlekedésből termelődő bevételek - a parkolási díjak, behajtási díjak, az ingatlanfejlesztők közlekedési célú hozzájárulásai, stb. - beforgathatók a rendszerbe és létrejöhet egy egységes közlekedési kassza. Az új közlekedésirányító szervezet – tulajdonosi és megrendelői eszközökkel képes lehet a BKV költségszintjét leszorítani, a szerződésállományát felülvizsgálni és rászorítani arra, hogy a cég ne működjön drágábban, mint a magánszektor szolgáltatói. Ma a Főváros felkészületlen a közlekedési szektorban elérhető uniós források lehívására. A BKV járműveinek és az infrastruktúra megújításához stratégiailag megalapozott projektekre, hathatós tulajdonosi kontrollra és jó pályázatokra van szükség.

31 Az egységes közlekedési kassza a bevételeket és támogatásokat a BKK-nál összpontosítja A közszolgáltatást a BKK ellentételezi BKK Tömegközlekedés állami támogatása Menetdíjbevétel Parkolási bevétel Közútfenntartás fővárosi támogatása Ingatlanfejlesztői hozzájárulás Tömegközlekedés fővárosi támogatása KözútkezelésTömegközlekedés Közszolgáltatási ellentételezés Fogyasztói árkiegészítés Teherforgalmi behajtási díj

32 A Transport for London – a legjobb példa A TfL látja el a közösségi, közúti közlekedés irányítását Londonban. Létszám: 4133 fő (leányvállalatok nélkül)

33 A varsói megrendelő szervezet A szervezet feladatköre nem tartalmazza a közútkezelési, forgalomirányítási, ügyfélszolgálati funkciókat, valamint lényegesen kisebb értékesítési és ellenőrzési feladatokat lát el, így létszáma 528 fő Vezérigazgató1 Vezérigazgató- helyettes 1 Beruházásokért felelős vezérigazgató-helyettes 1 Értékesítési igazgató 1 Közlekedés- rendszer elemzés 16 Közlekedés tervezés 22 Közlekedés felügyelet 68 Busz/villamos megálló, metróállomás infr. menedzsment 27 Városi közl.csomópont menedzsment 37 87 79 40 Jegyértékesítés Jegyellenőrzés Pótdíjbeszedés Szabályozás és tarifarendszer 14 Beruházás- tervezés 8 Beruházás- végrehajtás 9 Beruházás- felügyelet 5 Pénzügyi igazgató1 Számvitel14 Pénzügy13 Létszám IT17 Közlekedés- fejlesztés 9 Belső ellenőrzés és audit 5 Önálló HR menedzsment központ 1 Munka- és tűzbiztonsági központ 1 Rendkívüli helyzetért felelős központ 4Közbeszerzés4 Admin. és gazd. központ 14Belső HR9Jogi osztály5Marketing12 Innovációs központ 2 Közlekedési igazgató 1 Forrás: ZTM Beruházás: 22 fő Értékesítés és jegyellenőrzés: 220 fő Megrendelés, felügyelet: 170 fő Pénzügy: 27 fő Törzskar: 83 fő Közvetlen létszám:

34 Az AB Storstockholms Lokaltrafik Az SL az infrastruktúra-kezelés műszaki irányítását is végzi, ugyanakkor pl. közútkezelési, jegyellenőrzési és forgalomirányítási feladatokkal nem foglalkozik, létszáma így is 610 fő Vezérigazgató 318 fő 59 fő 86 fő HR Jogi osztály Ingatlan- fejlesztés Igazgatói titkárság Működési támogatás Műszaki igazgató Marketing Közlekedési igazgató Pénzügy és számvitel Biztonság 27 fő 35 fő 27 fő 18 fő 7 fő 10 fő 23 fő Megrendelői és operátori funkciók Támogató funkciók •Infrastruktúra karbantartás fejlesztés elsősorban kötöttpályán •Közlekedés- tervezés •Paraméterkönyv kialakítása •Tendereztetés és szolgáltató felügyelet •Marketing tevékenységek •Ügyfélszolgálat •Jegyrendszer kialakítása •Vállalatirányítás •Kapcsolattartás a tulajdonossal •Kommunikáció és sajtókapcsolat

35 Baselining Részletes tervezés … átmeneti működés I. … végleges működés II. Átmenet… Helyzetfelmérés 2010. 02-04. I. 2010.06-09. III. 2010.10-12. IV/1.IV/2. 2011.01-06.2011.07-  A BKK funkciójának, feladatkörének közös értelmezése  Az érintett társaságok működésének áttekintése  A folyamatok jelenlegi ellátási módjának és kapacitásának meghatározása (BKV, FKF, Parking, Taxi, Hivatal)  A folyamatok jelenlegi IT támogatásának meghatározása  BKK feladatainak és szervezeti struktúrájának meghatározása  Hatáskörök, munkamegosztás makro szintű meghatározása  BKK létszámának nagyvonalú becslése (benchmarkok alapján)  BKK jövőbeli fő folyamat listájának összeállítása  Szervezeti struktúra illesztése  A jövőbeli folyamatok részletes megtervezése  BKK és az átalakításra kerülő társaságok szervezeti struktúrájának kidolgozása  Intézkedések definiálása a jövőbeli folyamatok kialakításához  Az átmeneti működés megtervezése az intézkedésekkel összhangban  Az átmenet részletes megtervezése  „Quick-win”-ek definiálása  A belső működési szabályok kialakítása  HR intézkedések végrehajtása  Infrastruktúra kialakítása (iroda, IT stb.)  Rövid távú IT fejlesztések végrehajtása  „Quick win”-ek realizálása  Szervezeti változás megvalósítása  Folyamatok átalakításának megvalósítása  Az intézkedések végrehajtása a végleges működés megkezdéséhez  A működés finomhangolása  IT fejlesztések végrehajtása  A jövőbeli működés megvalósítása A BKK működésének részletes megtervezését egy jól felépített folyamat, feladatterv mentén célszerű folytatni Működési modell kidolgozása II. Projekt menedzsment & Változásmenedzsment


Letölteni ppt "BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA Városüzemeltetés és közszolgáltatások Közszolgálat, rend, erős város! A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE."

Hasonló előadás


Google Hirdetések