Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2008. 03. 17 Vass Mária Szociális hálózat és együttműködés a térségi kistelepüléseken.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2008. 03. 17 Vass Mária Szociális hálózat és együttműködés a térségi kistelepüléseken."— Előadás másolata:

1 2008. 03. 17 Vass Mária Szociális hálózat és együttműködés a térségi kistelepüléseken

2 2008. 03. 17 Vass Mária •A szociális háló elsősorban az önmagukat vagy családjukat átmenetileg, esetleg tartósan, különféle okokból eltartani képtelen emberek vagy hátrányos helyzetűek támogatását szolgálni hivatott rendszer. A szociális háló az alapellátásokról szól, ami mindenkit egyformán megillet. Szociális háló azért van, hogy a társadalmi egyenlőtlenségeket valamelyest csökkentse. •Embertársaink gondjainak megoldására vagy legalábbis enyhítésére irányul, különös tekintettel azokéra, akiknek az élete valamilyen testi, szellemi, életkori, anyagi vagy más okból nehezebb. •Fő célunk egy olyan szociális háló kiépítésének szorgalmazása és támogatása, mely hatékonyan tud fellépni minden hátrányos helyzetben lévő személy problémáinak intézményesített, azaz legális háttérrel folytatott kezelése érdekében.

3 2008. 03. 17 Vass Mária A stratégia, a szociális háló építése nem más, mint a már létező szolgáltatásrendszer kibővítésére tett kísérlet, amely a következő alapelveken nyugszik:  az emberi jogok tiszteletben tartása;  a hátrányos helyzetű személyek érdekeinek tiszteletben tartása;  a helyi közösség felelősségérzetének hangsúlyozása;  a társadalmi szolidaritás elve;  a partnerség elve;  a hálózatépítés és a nyitottság elve;  multidiszciplináris beavatkozás a rászorulók helyzetének javítása érdekében;  a diszkriminációmentesség elve;  a szubszidiaritás elve.

4 2008. 03. 17 Vass Mária Bevezető •Bojt község Hajdú-Bihar megye dél-keleti részén található, lakosságszáma: 546 fő. A lakosok száma évtizedek óta csökken. Ennek oka az elvándorlás, az elöregedés, és halálozások növekvő száma, illetve a születések számának csökkenése.

5 2008. 03. 17 Vass Mária

6 2008. 03. 17 Vass Mária •A munkanélküliek aránya 34 %, ami az országos átlag 4,5-szerese. A falu lakóinak többsége halmozottan hátrányos helyzetű anyagi színvonal, lakásviszonyok, iskolázottság szerint. A településen a romák aránya megközelítőleg 45 %. •A falu jelenlegi összetételét tekintve többségében nyugdíjas, szakképesítésüket hasznosítani nem tudó és a roma kisebbséghez tartozó munkanélküliek, valamint földműveléssel, állattenyésztéssel foglalkozó kis réteg, s néhány értelmiségi család alkotja.

7 2008. 03. 17 Vass Mária

8 2008. 03. 17 Vass Mária Helyzetkép a településről: •Szociális alapszolgáltatások községünkben: falugondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás (Ennek a szolgáltatásnak az igénybevételére a Biharkeresztesen működő Területi Támogató Szolgálat nyújt lehetőséget a fogyatékos emberek számára.) •Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában.

9 2008. 03. 17 Vass Mária •A Családsegítő Szolgálatnál történik a segélyek (ezen belül lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, átmeneti segély, rendszeres szociális segély) családtámogatási ellátások, TB ellátások megigénylése. •A Gyermekjóléti Szolgálat: a munka célja a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése, a családban való megtartásának elősegítése.

10 2008. 03. 17 Vass Mária Általános Iskola •A nemzeti és etnikai kisebbségek nevelésével- oktatásával foglalkozó intézményünk egyfelől elősegíti a tanulók személyiségének fejlődését, fontos készségek és tudáselemek elsajátítását, másfelől a kisebbségi nyelv és kultúra oktatása révén az etnikai szocializáció műhelyeként is működik. Egyszerre szolgálja a kisebbség nyelvi-kulturális határának megerősítését, valamint a többségi társadalomba való beilleszkedést, integrációt. •A kisebbségi oktatás jogi s ezen belül tartalmi szabályozása 1996-tól lényeges pontokon változott meg. E változások azt eredményezték, hogy pedagógusaink sok egyéb új feladat mellett a cigánygyerekek nevelésének speciális feladatait is felvállalták egy olyan intézményben, ahol a tanulóközösség összetétele igen heterogén.

11 2008. 03. 17 Vass Mária •Meghatározó az alacsony kulturáltságú, hátrányos helyzetű, etnikai gyermekcsoport (83%). •A szülők, tantestület és CKÖ előzetes véleményének kikérdezése után az 1996/96-es tanévben iskolánk és óvodánk csatlakozott a Hajdú-Bihar Megyei Cigányoktatási programhoz. E lépéssel elkezdődött az interkulturális oktatás – nevelés. •A pedagógiai folyamat részei:  oktatás (tehetséggondozás, képességkibontakoztató felkészítés)  nevelés (szociális tanulás, identitástudat, jövőkép)  szociális gondoskodás (szeretet, mentálhigiénés törődés, megfelelő higiéniai és egyéb szokások, családias, otthonos környezet, megfelelő ellátás)  család- és gyermekvédelem (prevenció, intézményközi – szülői kapcsolattartás)

12 2008. 03. 17 Vass Mária •2005. szeptember 1-től nyelvoktató kisebbségi iskolaként működik intézményünk, ami az eddigi cigány népismeret tantárgy mellett a cigány nyelv (lovari) oktatását jelenti heti 2 órában valamennyi évfolyamon. •Személyi – tárgyi feltételeik biztosítottak. •Az óvodában, az iskolában romológiai képzésen, roma önfejlesztő tanfolyamon résztvevő illetve lovari nyelvvizsgával rendelkező pedagógusok irányításával végzik ez irányú munkájukat. •Pályázati támogatásnak köszönhetően (H-B M. Közalapítvány) jelentősen bővült az iskolai cigány könyvtárállományunk. •Iskolánk kiemelten foglalkozik a hátrányos helyzetű és cigány származású tanulók tehetséggondozásával. •Egyik igen jeles esemény december 18-án a kisebbségek napján rendezett Cigány Kulturális Szemlénk. Iskolánk tanulói rendszeres fellépői községi szintű rendezvényeknek.

13 2008. 03. 17 Vass Mária •Területi-, Megyei rendezvények, versenyek állandó résztvevői, melyeken méltóan képviselik iskolánkat. •10 éve működik iskolánkban a biharkeresztesi Gárdonyi Zoltán Református Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néptánc tanszaka 35 tanulóval. •A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány tanulást támogató ösztöndíj pályázat nyertesei tanulóink évek óta. •Rendszeresen vesznek részt gyermekeink a Hajdú-Bihar Megyei Cigányok Koordinációs Szervezete által lebonyolított életmód táborban. •A halmozottan hátrányos helyzetű régiókban a hangsúlyt a családok bevonására helyezzük (családi nap, Szülők klubja szervezése), melyek rendszeres szórakoztató és ismeretterjesztő programokat kínálnak. •Munkánk során egy bizalmon alapuló kapcsolattartás megteremtése mellett a hagyományőrző, identitás- megtartó és erősítő, értékfelmutató elvet érvényesítjük.

14 2008. 03. 17 Vass Mária •A falugondnok segíti a lakosság alapvető szükségleteinek kielégítését, egyéni és közösségi célok megvalósulását. •Mivel községünkben nincs gyógyszertár, ezért a felvállalt feladatok között szerepel a betegek gyógyszereinek kiváltása és házhoz szállítása. Az óvodás és általános gyerekek logopédushoz, pszichológushoz való elszállítását szintén a falugondnok végzi. •Az idősek, beteg emberek szállítása szintén a szolgálat feladata. Közreműködik a lakossági és hivatali ügyek intézésében. Sokrétű feladatai révén minden segítségre szoruló egyénnel kapcsolatban áll, életvitelüket jelentősen megkönnyíti. •Segélyek szállítmányozása Falugondnoki szolgálat

15 2008. 03. 17 Vass Mária •Települési viszonylatban civil szervezetként széles körű lakossági igényeket elégít ki a Bojtért Egyesület által működtetett Teleház. •Tevékenységi köre az alábbiak közé csoportosul: ügyintézés, segítségnyújtás, közhasznú tájékoztatás, irodai szolgáltatások, tanácsadás, számítógépes munkák végzése. •A gyermekeknek emellett a Teleházban lehetőségük nyílik a számítógép használatára, szabadidejének kulturált körülmények között történő eltöltésére. Bojtért Egyesület Teleház

16 2008. 03. 17 Vass Mária Őszidő Klub A településen élő időskorú lakosság alap- és nappali ellátását biztosító tevékenységet végez. •Az arra rászorulók életviteléhez szükséges mértékű segítséget nyújt. •nappali szociális ellátás •szociális étkeztetés biztosítása •házi segítségnyújtás •óvodai étkeztetés •iskolai étkeztetés

17 2008. 03. 17 Vass Mária •A nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségügyi, mentális állapotuknak megfelelően napi életritmust biztosító közösségi szolgáltatásokat szervez. •Az Idősek Klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. •Ellátást igénybe vevő klubtagok száma: 18 fő. Szociális étkezők száma: 26 fő

18 2008. 03. 17 Vass Mária •Évről-évre megrendezésre kerül községünkben az Idősek Hete. A programokból: vércukor- és vérnyomás-mérés, természetgyógyász-bemutató, vásárlással egybekötve, háziorvos részéről egészségmegőrző- helyes táplálkozásról szóló előadás megtartása, iskolások-óvodások műsora, népdalkörök, citerazenekarok fellépése. •Kirándulásokat szerveztünk Budapestre, Debrecenbe. •Rendszeresen részt veszünk a hencidai Bihari Idősek Találkozóján, valamint a Bihari Csigacsináló Fesztiválon. •A bakonszegi Morzsóka Fesztiválon asszonyaink a „Legfinomabb túrós tetejű” díjazásban részesültek.

19 2008. 03. 17 Vass Mária •Önkormányzatunk kiemelt feladatának tartja a lakosság alapvető igényeit kielégítő intézmények fenntartását és hatékony működtetését: Polgármesteri Hivatal, Óvoda és Általános Iskola, Orvosi rendelő, Művelődési Ház, Könyvtár, Posta.

20 2008. 03. 17 Vass Mária Esélyegyenlőségi program •A Biharkeresztes város mikroközpontú társulásban résztvevő településekkel közösen helyi, közoktatási esélyegyenlőségi programot készítettünk. •A program elemzi a településeken élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását. Meghatároztuk benne azokat a célokat, melyek e csoportok esélyegyenlőségét szolgálják. •Célunk, hogy a feladatok megvalósításában, az intézmények működtetésében a diszkrimináció- mentesség, a szegregáció-mentesség, az integráció megvalósuljon. A közszolgáltatásokhoz, a minőségi oktatáshoz történő egyenlő hozzáférés biztosított legyen.

21 2008. 03. 17 Vass Mária •Az önkormányzati esélyegyenlőségi program tartalmazza a helyi közügyekkel és a települési önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat. •A települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv a helyzetelemzés alapján, a közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség előmozdítását kívánja ösztönözni. •A célja a településen élők szociális biztonságának megteremtése és megőrzése. Az 1993. évi III., a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, illetve az 1997 évi XXXI. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvénnyel összhangban helyi rendeleteinkben rögzítjük a jogosultak részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokat.

22 2008. 03. 17 Vass Mária •rendszeres szociális segély, •lakásfenntartási támogatás, •időskorúak járadéka, •ápolási díj, • átmeneti segély, •temetési segély, •közgyógyellátás

23 2008. 03. 17 Vass Mária A településen élő gyermekes családok túlnyomó többsége nehéz anyagi körülmények között él. Rendszeres szociális segélyből, lakásfenntartási támogatásból és a gyermekek után járó családi pótlékból élnek. A kétkeresős családmodell rendkívül ritka a településen. A kiskorú gyermekek 88 %-a, 145 gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Ezek a gyermekek szociális helyzetük alapján jogosultak  a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére,  évente két alkalommal a költségvetési törvényben meghatározott mértékű pénzbeli támogatásra,  tankönyvtámogatásra és külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmény igénybevételére.

24 2008. 03. 17 Vass Mária •A kiskorú gyermekek száma 164 fő, ami a település lakosságának 29,5 %. Ez az arány 2006-ban 27,7 % volt. •Korosztályos bontásban:

25 2008. 03. 17 Vass Mária Az önkormányzat 2007-es évre vonatkozó, kiskorúakat, valamint fiatal felnőtteket érintő kifizetési adatai:

26 2008. 03. 17 Vass Mária •Az Önkormányzat által havonta segélyezésre (rendszeres szociális segélyre, ápolási díjra, időskorúak járadékára) fordított összeg: 3,3 millió forint. Lakásfenntartási támogatásra havonta 572.200.- Ft kerül kifizetésre. Lakásfenntartási támogatásban részesülő háztartások száma: 109. •A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családokban nevelkedő gyermekek számának mutatói:

27 2008. 03. 17 Vass Mária Közelmúltban nyújtott támogatások: pályázatok •Önkormányzatunk a 64/2004 (IV.15.) Kormány rendelet alapján a leghátrányosabb helyzetű Hajdú-Bihar Megyei Berettyóújfalui Kistérségbe tartozik. A község évek óta forráshiányos. Ebben a helyzetben rendkívül nehéz feladat az intézmények fenntartása, a segélyek kiegyenlítése, a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása. •A nehéz körülmények ellenére komoly erőfeszítéseket teszünk a lakosság megsegítésére:  2008- évben gyermekétkeztetési pályázatot nyújtott be az Önkormányzat, mely keretében 20 rászoruló gyermek hétvégi élelmiszercsomaghoz jut. E pályázat keretében 2006 évben és 2007-ban 15-15 gyermek részesült ebben a lehetőségben.

28 2008. 03. 17 Vass Mária  A település rászorult lakossága a múlt évben 5 alkalommal élelmiszersegélyben részesült a Gyermekétkeztetési Alapítvány és Bojt Község Önkormányzata jóvoltából. A szállítmányok összértéke megközelítőleg 4 millió forint volt. Az élelmiszercsomagokat a rászorult személyek saját otthonukban vették át. Az élelmiszercsomagok a 2007. évi EU Intervenciós Élelmiszersegély programban támogatott alapértelmezési cikkeket tartalmazták (pl. tésztaétel sajtos/zöldséges szósszal, vaníliás karika, kenyérsütő liszt, vitaminozott liszt, tarhonya, spagetti,gabonapehely, búzadara, pászka, rövidcső tészta, cérnametélt, kristálycukor, zsemlemorzsa, töltött piskóta, porcukor, mokkacukor, kakaós ital, UHT reggeli ital, kakaós italpor, sajt). Az adományok közvetítésével nagymértékben hozzájárultunk ahhoz, hogy megkönnyítsük a nehéz helyzetben levő családok mindennapjait.

29 2008. 03. 17 Vass Mária  Nyári gyermekétkeztetés: 2007 évben 42 bojti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodás és általános iskolás korú gyermek részesült ebben a programban. Ők a nyári szünet minden napjára élelmiszercsomagot kaptak.  Ruhaosztás: 2007 évben 3 alkalommal volt lehetőség nagy mennyiségű és jó minőségű használt ruhához jutni. A ruhaadományokat a Máltai Szeretetszolgálattól és a Magyar Vöröskereszttől szerezzük be.  Tetűirtószerhez az elmúlt években ingyenesen jutott a lakosság, a TEVA Gyógyszergyárnak és az Önkormányzatnak. köszönhetően.

30 2008. 03. 17 Vass Mária Prevenció, együttműködés a társszervekkel •A településen fogyatékossággal élő emberek érdekében Látássérültek Biharkeresztesi Körzeti Csoportjával, Mozgássérültek Hajdú-Bihar Megyei Egyesületével szoros kapcsolatban vagyunk, segítjük a különböző fogyatékossággal élők ügyeik intézését, életvitelét.

31 2008. 03. 17 Vass Mária •Községünk Utólagos akadálymentesítéssel kapcsolatban ÉAOP/ÉMOP támogatás elnyerésére pályázatot nyújtott be és nyert el 10 millió forint értékben. A közeljövőben megvalósítandó beruházás a településen élő mozgásában korlátozott, fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű ember számára megkönnyíti a hivatalos ügyeik intézését. Az akadálymentesíteni szándékolt intézmény a Polgármesteri Hivatal épülete, mely magában foglalja a Polgármesteri Hivatal helyiségein kívül a falugondnok, a Művelődési Ház, a Védőnői Szolgálat, a falugazdász, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat fogadóhelyiségét és a szakorvosi rendelőt. Települési szinten tehát sokrétű feladatokat lát el, a lakosság egésze számára nyújt szolgáltatást. A község lakói hivatalos ügyeiket ebben az épületben bonyolíthatják.

32 2008. 03. 17 Vass Mária •Mini-mentor hálózat 2007 évben községünkből 6 fő részt vett a Bihar Közösségeiért Alapítvány által szervezett mentor képzésen 2 fő pedagógus, családgondozó, Művelődési Ház vezetője, Idősek Klubja vezetője, Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke. A 8 hónapos tanfolyam tematikája: munkaügyis és szociális ismeretek, Információs technológiai Európai Uniós ismeretek, ECDL modul. A hálózat célja a hátrányos helyzetű rétegek megsegítése. Egymás munkáját erősítve, összefogva elősegítjük érdekeik érvényre juttatását.

33 2008. 03. 17 Vass Mária •Rendőrség és Polgárőrség együttműködése 2006 évben községünkben megújítottuk a Polgárőrséget. Ezt a lépést a nagy arányban előforduló lopások, betörések indokolták. Az Egyesület 25 önkéntes férfiből és nőből áll. A megalakulása óta eltelt időszakban érezhetően csökkent községünkben a bűncselekmények száma. Önkormányzatunk együttműködési megállapodást kötött a Rendőrséggel is, mely eredményeképpen gyakoribbá vált a rendőri jelenlét községünkben. Polgárőreink igen gyakran együtt járőröznek a településen szolgálatot teljesítő rendőrökkel. 2008 elején a Polgárőr Egyesület birtokába került egy Suzuki típusú gépjármű, mely megkönnyíti és eredményesebbé teszi polgárőreink munkáját.

34 2008. 03. 17 Vass Mária •A Munkaügyi Központ Biharkeresztesi kirendeltségével nagyon jó a kapcsolatunk. A településen élő munkanélkülieket közhasznú és közcélú munkaprogramokba igyekszünk bekapcsolni. Arra törekszünk, hogy a program minél több családot érintsen Jelenleg 24 ember végez közhasznú és közcélú munkát településünkön. Ők az árkok, közutak, járdák, temető, sportpálya, átereszek rendbetételét végzik, virágot, fát ültetnek. •Kistérségi Társulás segítségével már több alkalommal vettünk részt közmunkaprogramban, mely azon túl, hogy a munkabért 100%-ban támogatja, munkaeszköz vásárlását is biztosítja. Ösztönözzük őket arra, hogy elhelyezkedjenek a közmunka program lejárta után, keressenek tartós munkahelyet a maguk számára. Igyekszünk őket arra rávezetni, hogy legalább 1 piacképes szakmát szerezzenek, hiszen ezzel nő az esélyük az elhelyezkedésre.

35 2008. 03. 17 Vass Mária Rendezvényeink •Megemlékezés nemzeti ünnepeinkről (március 15., augusztus 20., október 23., I-II. Világháborús Hősökről megemlékezés) •Kulturális, szabadidős programjaink:  Petőfi Sándor Területi Szavalóverseny  Szüreti felvonulás és bál  Községi szintű Romanap  Területi Cigány Kulturális Szemle  Idősek hete rendezvénysorozat  Őszirózsa Fesztivál  Majális - Gyermeknap  Pedagógusok találkozója  Falunap  Szakmai fórumok  Kirándulások, színházlátogatás  Kistérségi versenyeken, találkozókon való részvétel

36 2008. 03. 17 Vass Mária További terveink •A Falugondnoki Szolgálat számára többféle igényt kielégítő szolgálati gépjármű beszerzése pályázati úton. •Akadálymentesítési pályázat •Kapcsolatok továbbépítése •A munkanélküliség csökkentése településünkön. Közhasznú munkaprogramjainkkal célunk, hogy minél több embert visszavezessünk a munka világába és hosszú távon növeljük az aktív munkába állók számát. •Vessző és gyékényfonás tanfolyami szinten való elsajátítása a munkanélküli és fogyatékos, csökkent munkaképességű lakosság számára, a tanfolyam elvégzése után munkahelyteremtés a település korábbi hagyományának folytatása. •Tájház kialakítása •Népi építészeti örökségünk, természeti értékeink megóvása •Helytörténeti kiadvány, helyi újság (Bojtorján) megjelentetése •Településrendezés, parkosítás, játszótér, piac kialakítása •Minden olyan lehetőség feltérképezése, mellyel elősegíthetjük a településen élő lakosság életminőségének javulását.

37 2008. 03. 17 Vass Mária KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Vass Mária polgármester


Letölteni ppt "2008. 03. 17 Vass Mária Szociális hálózat és együttműködés a térségi kistelepüléseken."

Hasonló előadás


Google Hirdetések