Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. BÜNTETŐJOG. DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. BÜNTETŐJOG MINT JOG ÁG…

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. BÜNTETŐJOG. DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. BÜNTETŐJOG MINT JOG ÁG…"— Előadás másolata:

1 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. BÜNTETŐJOG

2 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. BÜNTETŐJOG MINT JOG ÁG…

3 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV.DR SZALAI ERZSÉBET3 Büntető jog pillérei Büntető jog pillérei3

4 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. 2013. évi CCXL. törvény   a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról – – Kihirdetve: 2013. XII. 23. – – Hatályos 2015.I.1-től

5 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV.   első Büntető Törvénykönyvet 1878- ban alkották meg, melyet megfogalmazójáról Csemegi Károlyról „Csemegi Kódex”-nek szoktak nevezni.

6 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. 2013.VII.1-TŐL 2012. évi C. törvény Btk (Kihirdetve: 2012. VII. 13.)

7 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. kiemelkedően fontos alapelvei: – –törvényesség ( nullum crimen sine lege és a nulla poena sine lege elvében fogalmazódik meg. ) nullum crimen sine lege ………. nulla poena sine lege: csak azzal… melyet a törvény a bűncselekmény megvalósulásának esetére kilátásba helyezett.

8 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. – –A humanitás elve : a bűnelkövető is ember. – –A bűnösségen alapuló felelősség elve. Az adott cselekményt bűnösen kell elkövetni. A bűnösség előfeltétele a büntetésnek (nullum crimen sine culpa). – –A büntetőjogi felelősség differenciálásának elve. A szankciók súlya és szigora az elkövetett bűncselekménnyel arányban álljon.

9 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. Bűncselekmény   genus proximuma a cselekmény, illetve a magatartás, amely értékelést az általa előidézett, vagy célba vett eredmény, vagy következmény révén kap.   Differencia specifica a társadalomra veszélyesség, a büntetni rendeltség és a bűnösség.

10 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. BŰNCSELEKMÉNY TÁRGYA TV.HOZÓ ÁLTAL VÉDENI KÍVÁNT TÁRS-I VISZONY, MELYET AZ ELKÖVETŐ MAGATARTÁSA SÉRT VAGY VESZÉLYEZTET

11 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. BŰNCSELEKMÉNY MINEK MINŐSÜL? BŰNTETT VÉTSÉG

12 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. BŰNÖSSÉG MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI SZÁNDÉKOSSÁG GONDATLANSÁG

13 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. Sz (kívánja: dolus directus, eshetőleges dolus eventualis) G (tudatos:luxuria, hanyagság negligentia).

14 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. ELBÍRÁLÁS

15 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. TETTESEK RÉSZESEK 3 2 ELKÖVETŐK

16 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. MIT ALKALMAZHAT A BÍRÓSÁG? BÜNTETÉSEK INTÉZKEDÉSEK

17 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. Büntetések   szabadságvesztés,   az elzárás,   közérdekű munka,   pénzbüntetés,   foglalkozástól eltiltás,   járművezetéstől eltiltás,   a kitiltás,   a sportrendezvények látogatásától való eltiltás,   kiutasítás. (Btk.33. § )

18 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. Bcs. büntetési tételének felső határa 3 évi szv-nél nem súlyosabb?   Szv. helyett elzárás   Km.   Pbü   foglalkozástól eltiltás   járművezetéstől eltiltás   Kitiltás   sportrendezvények látogatásától való eltiltás   Kiutasítás

19 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. BÜNTETÉSEK   Időtartama (3 hó- 20, bűnszervezet, különös vagy többszörösen visszaeső,halmazatnál, összbün tetés 25 év)   (életfogy. Ha elkövetéskor a 20. betöltötte)   Bv-i fokozatok   Feltételes szabadságra bocsátás./. Pl:

20 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. Ha a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége nem kizárt, annak legkorábbi időpontja   a büntetés 2/3-ad,   visszaeső esetén 3/4   részének, de legkevesebb3 hónapnak a kitöltését követő nap.   5 évet meg nem haladó szabadságvesztés kiszabása esetén - különös méltánylást érdemlő esetben - a bíróság ítéletében akként rendelkezhet, hogy az elítélt a büntetés fele részének letöltése után feltételes szabadságra bocsátható.   (nem alkalmazható, ha az elítélt többszörös visszaeső.)

21 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV.   KM MIN 48 ÓRA MAX 312 ÓRA 4 ó = 1 NAPI SZV

22 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. PÉNZBÜNTETÉS

23 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV.   meg kell állapítani a pénzbü. napi tételeinek számát + 1 napi tételnek megfelelő összeget (elkövető vagyoni, jövedelmi, személyi viszonyaihoz és életviteléhez mérten)   Min. 30 max 540 napi tétel.   1 napi tétel = 1000 – 500 000.-Ft Lehet 2 évi részlet is.

24 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV.   foglalkozástól eltiltás,   járművezetéstől eltiltás,   Kiutasítás   sportrendezvények látogatásától való eltiltás

25 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. Mellékbüntetés: közügyektől eltiltás !!!

26 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. INTÉZKEDÉSEK   megrovás,   próbára bocsátás,   jóvátételi munka,   pártfogó felügyelet,   elkobzás,   vagyonelkobzás,   elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele,   kényszergyógykezelés,   jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény szerinti intézkedések.

27 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV.   megrovás, a próbára bocsátás és a jóvátételi munka önállóan, büntetés helyett alkalmazható.   pártfogó felügyelet büntetés vagy intézkedés mellett alkalmazható.   Kiutasítás mellett nem rendelhető el pártfogó felügyelet.   elkobzás, a vagyonelkobzás és az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele önállóan, és büntetés vagy intézkedés mellett is alkalmazható.

28 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. A jóvátételi munka A bíróság a vétség, valamint a 3 évi szv-nél nem súlyosabban büntetendő bűntett miatt a büntetés kiszabását 1 évre elhalaszthatja, és jóvátételi munka végzését írja elő, ha alaposan feltehető, hogy a büntetés célja így is elérhető. (mellette pártfogó felügyelet is elrendelhető)

29 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. A halmazati büntetés   Bűnhalmazat esetén 1 büntetést kell kiszabni.   bűnhalmazatban lévő bcs-kre megállapított büntetési nemek, illetve büntetési tételek közül a legsúlyosabbnak az alapulvételével kell kiszabni.

30 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. szv végrehajtásának felfüggesztése   2 évet meg nem haladó szv. végrehajtása próbaidőre felfüggeszthető, ha alaposan feltehető, hogy a büntetés célja annak végrehajtása nélkül is elérhető   Tartama: 1-5 évig

31 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. BÜNTETHETŐSÉGET KIZÁRÓ VAGY KORLÁTOZÓ OKOK Például./.

32 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV.   kóros elmeállapot   kényszer és a fenyegetés   tévedés   jogos védelem   végszükség   jogszabály engedélye   gyermekkor./.

33 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV.   14. év   KIVÉTEL: ha 12 életévét betöltötte ( elkövetéskor rendelkezett a bűncselekmény következményeinek felismeréséhez szükséges belátással)   emberölés, erős felindulásban elkövetett emberölés, testi sértés, rablás, kifosztás elkövetője

34 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. MENTESÍTÉS   Tv. erejénél fogva (max 1 év szv - 3, 1-5 év - 5, 5-10 év - 8, 10 évet meghaladó tartamú, határozott ideig tartó szv. 10 év elteltével)   bírósági határozat alapján   kegyelem útján

35 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. DR SZALAI ERZSÉBET 35 HOGYAN VIZSGÁLJUK A TÉNYÁLLÁSOKAT?  JOGI SZABÁLYOZÁS CÉLJA (pl: gazd.élet tisztasága, hitelezői érdekek)  JOGI TÁRGY (pl: csődeljárás, felsz. eredményes lefolytatása révén a hitelezők érdekeinek védelme)

36 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. DR SZALAI ERZSÉBET 36  ELKÖVETÉSI TÁRGY (pl: fedezetül szolgáló vagyon)  ELKÖVETÉSI MAGATARTÁS (pl: valótlan tartalmú okirat felhasználása)

37 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. A KORRUPCIÓS BŰNCSELEKMÉNYEK Pl:

38 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV.  Vesztegetés  Vesztegetés feljelentésének elmulasztása (297.§)  Vesztegetés elfogadása  Hivatali vesztegetés  Hivatali vesztegetés elfogadása

39 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. A KÖLTSÉGVETÉST KÁROSÍTÓ BŰNCSELEKMÉNYEK   Társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés   Költségvetési csalás   A költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása   Jövedékkel visszaélés elősegítése

40 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. Költségvetési csalás 396.§ Aki   költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vagy költségvetésből származó pénzeszközök vonatkozásában mást tévedésbe ejt, tévedésben tart, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy a valós tényt elhallgatja,   költségvetésbe történő befizetési kötelezettséggel kapcsolatos kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, vagy   költségvetésből származó pénzeszközöket a jóváhagyott céltól eltérően használ fel, és ezzel egy vagy több költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz V 2 szv ELKÖVETŐ? ELKÖVETÉS? EREDMÉNY VÉDENI KÍVÁNT ÉRTÉK

41 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. Jövedékkel visszaélés elősegítése 398.§   398. § (1) Aki   a) jövedéki termék előállítására alkalmas, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvényben, valamint a felhatalmazásán alapuló jogszabályban meghatározott berendezést, készüléket, eszközt vagy alapanyagot engedély nélkül vagy a jogszabály megszegésével előállít, megszerez, tart, forgalomba hoz, illetve   b) a forgalomba hozatalhoz szükséges zárjegyet vagy adójegyet engedély nélkül vagy jogszabály megszegésével előállít, megszerez vagy tart,   V 2 SZV

42 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV.   B 3 SZV. ha a bűncselekményt a) üzletszerűen, b) jelentős mennyiségű alapanyagra vagy zárjegyre, c) jelentős vagy azt meghaladó értékű adójegyre követik el.

43 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. JELENTŐS MENNYISÉG? a) az alapanyag jelentős mennyiségű, ha   motorbenzinként vagy gázolajként, motorbenzin- vagy gázolaj- adalékként, illetve hígítóanyagként felhasználható adómérték nélküli ásványolajtermék esetén a 20 000 litert,   adómérték nélküli cseppfolyós szénhidrogén esetén a 45 000 kilogrammot,   adómérték nélküli gáz-halmazállapotú szénhidrogén esetén a 100 000 nm3-t,   cukorcefre esetén a 10 000 litert,   cukor- vagy keményítőtartalmú mezőgazdasági eredetű termékből készült cefre esetén a 25 000 litert,   aszárított dohány, fermentált dohány vagy vágott dohány esetén a 450 az 5 kilogrammot, b) a zárjegy jelentős mennyiségű, ha az 5000 darabot   meghaladja. XXXXX

44 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. XL. FEJEZET PÉNZMOSÁS

45 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása 401. § Aki a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos, törvényben előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget V 2 szv

46 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. A GAZDÁLKODÁS RENDJÉT SÉRTŐ BŰNCSELEKMÉNYEK   A számvitel rendjének megsértése   Csődbűncselekmény   Feljelentés elmulasztása a felszámolási eljárásban   Tartozás fedezetének elvonása   Engedély nélküli nemzetközi kereskedelmi tevékenység   Saját tőke csorbítása   Jogosulatlan pénzügyi tevékenység   Gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása   Bennfentes kereskedelem   Tőkebefektetési csalás   Piramisjáték szervezése   Gazdasági titok megsértése

47 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. A FOGYASZTÓK ÉRDEKEIT ÉS A GAZDASÁGI VERSENY TISZTASÁGÁT SÉRTŐ BŰNCSELEKMÉNYEK

48 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV.   Rossz minőségű termék forgalomba hozatala   Megfelelőség hamis tanúsítása   Fogyasztók megtévesztése   Üzleti titok megsértése   Versenytárs utánzása   Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban

49 DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV.


Letölteni ppt "DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. BÜNTETŐJOG. DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. BÜNTETŐJOG MINT JOG ÁG…"

Hasonló előadás


Google Hirdetések