Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BÜNTETŐJOG DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BÜNTETŐJOG DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV.."— Előadás másolata:

1 BÜNTETŐJOG DR SZALAI ERZSÉBET IV.

2 BÜNTETŐJOG MINT JOG ÁG…
DR SZALAI ERZSÉBET IV.

3 Büntető jog pillérei 3 DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET IV.

4 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról Kihirdetve: XII. 23. Hatályos 2015.I.1-től DR SZALAI ERZSÉBET IV.

5 első Büntető Törvénykönyvet 1878-ban alkották meg, melyet megfogalmazójáról Csemegi Károlyról „Csemegi Kódex”-nek szoktak nevezni. DR SZALAI ERZSÉBET IV.

6 2013.VII.1-TŐL 2012. évi C. törvény Btk (Kihirdetve: 2012. VII. 13.)
DR SZALAI ERZSÉBET IV.

7 kiemelkedően fontos alapelvei:
törvényesség ( nullum crimen sine lege és a nulla poena sine lege elvében fogalmazódik meg. ) nullum crimen sine lege ………. nulla poena sine lege: csak azzal… melyet a törvény a bűncselekmény megvalósulásának esetére kilátásba helyezett. DR SZALAI ERZSÉBET IV.

8 A humanitás elve : a bűnelkövető is ember.
A bűnösségen alapuló felelősség elve. Az adott cselekményt bűnösen kell elkövetni. A bűnösség előfeltétele a büntetésnek (nullum crimen sine culpa). A büntetőjogi felelősség differenciálásának elve. A szankciók súlya és szigora az elkövetett bűncselekménnyel arányban álljon. DR SZALAI ERZSÉBET IV.

9 Bűncselekmény genus proximuma a cselekmény, illetve a magatartás, amely értékelést az általa előidézett, vagy célba vett eredmény, vagy következmény révén kap. Differencia specifica a társadalomra veszélyesség, a büntetni rendeltség és a bűnösség. DR SZALAI ERZSÉBET IV.

10 BŰNCSELEKMÉNY TÁRGYA TV.HOZÓ ÁLTAL VÉDENI KÍVÁNT TÁRS-I VISZONY, MELYET AZ ELKÖVETŐ MAGATARTÁSA SÉRT VAGY VESZÉLYEZTET DR SZALAI ERZSÉBET IV.

11 BŰNCSELEKMÉNY MINEK MINŐSÜL?
BŰNTETT VÉTSÉG DR SZALAI ERZSÉBET IV.

12 BŰNÖSSÉG MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI
SZÁNDÉKOSSÁG GONDATLANSÁG DR SZALAI ERZSÉBET IV.

13 Sz (kívánja: dolus directus, eshetőleges dolus eventualis)
G (tudatos:luxuria, hanyagság negligentia). DR SZALAI ERZSÉBET IV.

14 ELBÍRÁLÁS DR SZALAI ERZSÉBET IV.

15 ELKÖVETŐK TETTESEK RÉSZESEK DR SZALAI ERZSÉBET IV.

16 MIT ALKALMAZHAT A BÍRÓSÁG?
BÜNTETÉSEK INTÉZKEDÉSEK DR SZALAI ERZSÉBET IV.

17 Büntetések szabadságvesztés, az elzárás, közérdekű munka,
pénzbüntetés, foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, a kitiltás, a sportrendezvények látogatásától való eltiltás, kiutasítás. (Btk.33. § ) DR SZALAI ERZSÉBET IV.

18 Bcs. büntetési tételének felső határa 3 évi szv-nél nem súlyosabb?
Szv. helyett elzárás Km. Pbü foglalkozástól eltiltás járművezetéstől eltiltás Kitiltás sportrendezvények látogatásától való eltiltás Kiutasítás DR SZALAI ERZSÉBET IV.

19 BÜNTETÉSEK Időtartama (3 hó- 20, bűnszervezet, különös vagy többszörösen visszaeső,halmazatnál, összbün tetés 25 év) (életfogy. Ha elkövetéskor a 20. betöltötte) Bv-i fokozatok Feltételes szabadságra bocsátás ./. Pl: DR SZALAI ERZSÉBET IV.

20 részének, de legkevesebb3 hónapnak a kitöltését követő nap.
Ha a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége nem kizárt, annak legkorábbi időpontja a büntetés 2/3-ad, visszaeső esetén 3/4 részének, de legkevesebb3 hónapnak a kitöltését követő nap. 5 évet meg nem haladó szabadságvesztés kiszabása esetén - különös méltánylást érdemlő esetben - a bíróság ítéletében akként rendelkezhet, hogy az elítélt a büntetés fele részének letöltése után feltételes szabadságra bocsátható. (nem alkalmazható, ha az elítélt többszörös visszaeső.) DR SZALAI ERZSÉBET IV.

21 KM MIN 48 ÓRA MAX 312 ÓRA 4 ó = 1 NAPI SZV
DR SZALAI ERZSÉBET IV.

22 PÉNZBÜNTETÉS DR SZALAI ERZSÉBET IV.

23 meg kell állapítani a pénzbü
meg kell állapítani a pénzbü. napi tételeinek számát + 1 napi tételnek megfelelő összeget (elkövető vagyoni, jövedelmi, személyi viszonyaihoz és életviteléhez mérten) Min. 30 max 540 napi tétel. 1 napi tétel = 1000 – Ft Lehet 2 évi részlet is. DR SZALAI ERZSÉBET IV.

24 foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, Kiutasítás
sportrendezvények látogatásától való eltiltás DR SZALAI ERZSÉBET IV.

25 Mellékbüntetés: közügyektől eltiltás !!! DR SZALAI ERZSÉBET IV.

26 INTÉZKEDÉSEK megrovás, próbára bocsátás, jóvátételi munka,
pártfogó felügyelet, elkobzás, vagyonelkobzás, elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele, kényszergyógykezelés, jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény szerinti intézkedések. DR SZALAI ERZSÉBET IV.

27 pártfogó felügyelet büntetés vagy intézkedés mellett alkalmazható.
megrovás, a próbára bocsátás és a jóvátételi munka önállóan, büntetés helyett alkalmazható. pártfogó felügyelet büntetés vagy intézkedés mellett alkalmazható. Kiutasítás mellett nem rendelhető el pártfogó felügyelet. elkobzás, a vagyonelkobzás és az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele önállóan, és büntetés vagy intézkedés mellett is alkalmazható. DR SZALAI ERZSÉBET IV.

28 A jóvátételi munka A bíróság a vétség, valamint a 3 évi szv-nél nem súlyosabban büntetendő bűntett miatt a büntetés kiszabását 1 évre elhalaszthatja, és jóvátételi munka végzését írja elő, ha alaposan feltehető, hogy a büntetés célja így is elérhető. (mellette pártfogó felügyelet is elrendelhető) DR SZALAI ERZSÉBET IV.

29 A halmazati büntetés Bűnhalmazat esetén 1 büntetést kell kiszabni.
bűnhalmazatban lévő bcs-kre megállapított büntetési nemek, illetve büntetési tételek közül a legsúlyosabbnak az alapulvételével kell kiszabni. DR SZALAI ERZSÉBET IV.

30 szv végrehajtásának felfüggesztése
2 évet meg nem haladó szv. végrehajtása próbaidőre felfüggeszthető, ha alaposan feltehető, hogy a büntetés célja annak végrehajtása nélkül is elérhető Tartama: 1-5 évig DR SZALAI ERZSÉBET IV.

31 BÜNTETHETŐSÉGET KIZÁRÓ VAGY KORLÁTOZÓ OKOK
Például ./. DR SZALAI ERZSÉBET IV.

32 kényszer és a fenyegetés tévedés jogos védelem végszükség
kóros elmeállapot kényszer és a fenyegetés tévedés jogos védelem végszükség jogszabály engedélye gyermekkor ./. DR SZALAI ERZSÉBET IV.

33 14. év KIVÉTEL: ha 12 életévét betöltötte ( elkövetéskor rendelkezett a bűncselekmény következményeinek felismeréséhez szükséges belátással) emberölés, erős felindulásban elkövetett emberölés , testi sértés , rablás, kifosztás elkövetője DR SZALAI ERZSÉBET IV.

34 MENTESÍTÉS Tv. erejénél fogva (max 1 év szv , 1-5 év - 5, év - 8, 10 évet meghaladó tartamú, határozott ideig tartó szv. 10 év elteltével) bírósági határozat alapján kegyelem útján DR SZALAI ERZSÉBET IV.

35 HOGYAN VIZSGÁLJUK A TÉNYÁLLÁSOKAT?
JOGI SZABÁLYOZÁS CÉLJA (pl: gazd.élet tisztasága, hitelezői érdekek) JOGI TÁRGY (pl: csődeljárás, felsz. eredményes lefolytatása révén a hitelezők érdekeinek védelme) DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET IV. 35

36 ELKÖVETÉSI TÁRGY (pl: fedezetül szolgáló vagyon)
ELKÖVETÉSI MAGATARTÁS (pl: valótlan tartalmú okirat felhasználása) DR SZALAI ERZSÉBET DR SZALAI ERZSÉBET IV. 36

37 A KORRUPCIÓS BŰNCSELEKMÉNYEK Pl:
DR SZALAI ERZSÉBET IV.

38  Vesztegetés feljelentésének elmulasztása (297.§)
 Vesztegetés elfogadása  Hivatali vesztegetés  Hivatali vesztegetés elfogadása DR SZALAI ERZSÉBET IV.

39 A KÖLTSÉGVETÉST KÁROSÍTÓ BŰNCSELEKMÉNYEK
Társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés Költségvetési csalás A költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása Jövedékkel visszaélés elősegítése DR SZALAI ERZSÉBET IV.

40 Költségvetési csalás 396.§
Aki költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vagy költségvetésből származó pénzeszközök vonatkozásában mást tévedésbe ejt, tévedésben tart, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy a valós tényt elhallgatja, költségvetésbe történő befizetési kötelezettséggel kapcsolatos kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, vagy költségvetésből származó pénzeszközöket a jóváhagyott céltól eltérően használ fel, és ezzel egy vagy több költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz V 2 szv ELKÖVETŐ? ELKÖVETÉS? EREDMÉNY VÉDENI KÍVÁNT ÉRTÉK DR SZALAI ERZSÉBET IV.

41 Jövedékkel visszaélés elősegítése 398.§
398. § (1) Aki a) jövedéki termék előállítására alkalmas, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvényben, valamint a felhatalmazásán alapuló jogszabályban meghatározott berendezést, készüléket, eszközt vagy alapanyagot engedély nélkül vagy a jogszabály megszegésével előállít, megszerez, tart, forgalomba hoz, illetve b) a forgalomba hozatalhoz szükséges zárjegyet vagy adójegyet engedély nélkül vagy jogszabály megszegésével előállít, megszerez vagy tart, V 2 SZV DR SZALAI ERZSÉBET IV.

42 B 3 SZV. ha a bűncselekményt a) üzletszerűen,
b) jelentős mennyiségű alapanyagra vagy zárjegyre, c) jelentős vagy azt meghaladó értékű adójegyre követik el. DR SZALAI ERZSÉBET IV.

43 JELENTŐS MENNYISÉG? a) az alapanyag jelentős mennyiségű, ha
motorbenzinként vagy gázolajként, motorbenzin- vagy gázolaj-adalékként, illetve hígítóanyagként felhasználható adómérték nélküli ásványolajtermék esetén a litert, adómérték nélküli cseppfolyós szénhidrogén esetén a kilogrammot, adómérték nélküli gáz-halmazállapotú szénhidrogén esetén a nm3-t, cukorcefre esetén a litert, cukor- vagy keményítőtartalmú mezőgazdasági eredetű termékből készült cefre esetén a litert, aszárított dohány, fermentált dohány vagy vágott dohány esetén a 450 az 5 kilogrammot, b) a zárjegy jelentős mennyiségű, ha az 5000 darabot meghaladja. XXXXX DR SZALAI ERZSÉBET IV.

44 XL. FEJEZET PÉNZMOSÁS DR SZALAI ERZSÉBET IV.

45 A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása 401
Aki a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos, törvényben előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget V 2 szv DR SZALAI ERZSÉBET IV.

46 A GAZDÁLKODÁS RENDJÉT SÉRTŐ BŰNCSELEKMÉNYEK
A számvitel rendjének megsértése Csődbűncselekmény Feljelentés elmulasztása a felszámolási eljárásban Tartozás fedezetének elvonása Engedély nélküli nemzetközi kereskedelmi tevékenység Saját tőke csorbítása Jogosulatlan pénzügyi tevékenység Gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása Bennfentes kereskedelem Tőkebefektetési csalás Piramisjáték szervezése Gazdasági titok megsértése DR SZALAI ERZSÉBET IV.

47 A FOGYASZTÓK ÉRDEKEIT ÉS A GAZDASÁGI VERSENY TISZTASÁGÁT SÉRTŐ BŰNCSELEKMÉNYEK
DR SZALAI ERZSÉBET IV.

48 Rossz minőségű termék forgalomba hozatala
Megfelelőség hamis tanúsítása Fogyasztók megtévesztése Üzleti titok megsértése Versenytárs utánzása Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban DR SZALAI ERZSÉBET IV.

49 DR SZALAI ERZSÉBET IV.


Letölteni ppt "BÜNTETŐJOG DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések