Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. BÜNTETŐJOG. DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. BÜNTETŐJOG MINT JOG ÁG…

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. BÜNTETŐJOG. DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. BÜNTETŐJOG MINT JOG ÁG…"— Előadás másolata:

1 DR SZALAI ERZSÉBET IV. BÜNTETŐJOG

2 DR SZALAI ERZSÉBET IV. BÜNTETŐJOG MINT JOG ÁG…

3 DR SZALAI ERZSÉBET IV.DR SZALAI ERZSÉBET3 Büntető jog pillérei Büntető jog pillérei3

4 DR SZALAI ERZSÉBET IV évi CCXL. törvény   a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról – – Kihirdetve: XII. 23. – – Hatályos 2015.I.1-től

5 DR SZALAI ERZSÉBET IV.   első Büntető Törvénykönyvet ban alkották meg, melyet megfogalmazójáról Csemegi Károlyról „Csemegi Kódex”-nek szoktak nevezni.

6 DR SZALAI ERZSÉBET IV VII.1-TŐL évi C. törvény Btk (Kihirdetve: VII. 13.)

7 DR SZALAI ERZSÉBET IV. kiemelkedően fontos alapelvei: – –törvényesség ( nullum crimen sine lege és a nulla poena sine lege elvében fogalmazódik meg. ) nullum crimen sine lege ………. nulla poena sine lege: csak azzal… melyet a törvény a bűncselekmény megvalósulásának esetére kilátásba helyezett.

8 DR SZALAI ERZSÉBET IV. – –A humanitás elve : a bűnelkövető is ember. – –A bűnösségen alapuló felelősség elve. Az adott cselekményt bűnösen kell elkövetni. A bűnösség előfeltétele a büntetésnek (nullum crimen sine culpa). – –A büntetőjogi felelősség differenciálásának elve. A szankciók súlya és szigora az elkövetett bűncselekménnyel arányban álljon.

9 DR SZALAI ERZSÉBET IV. Bűncselekmény   genus proximuma a cselekmény, illetve a magatartás, amely értékelést az általa előidézett, vagy célba vett eredmény, vagy következmény révén kap.   Differencia specifica a társadalomra veszélyesség, a büntetni rendeltség és a bűnösség.

10 DR SZALAI ERZSÉBET IV. BŰNCSELEKMÉNY TÁRGYA TV.HOZÓ ÁLTAL VÉDENI KÍVÁNT TÁRS-I VISZONY, MELYET AZ ELKÖVETŐ MAGATARTÁSA SÉRT VAGY VESZÉLYEZTET

11 DR SZALAI ERZSÉBET IV. BŰNCSELEKMÉNY MINEK MINŐSÜL? BŰNTETT VÉTSÉG

12 DR SZALAI ERZSÉBET IV. BŰNÖSSÉG MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI SZÁNDÉKOSSÁG GONDATLANSÁG

13 DR SZALAI ERZSÉBET IV. Sz (kívánja: dolus directus, eshetőleges dolus eventualis) G (tudatos:luxuria, hanyagság negligentia).

14 DR SZALAI ERZSÉBET IV. ELBÍRÁLÁS

15 DR SZALAI ERZSÉBET IV. TETTESEK RÉSZESEK 3 2 ELKÖVETŐK

16 DR SZALAI ERZSÉBET IV. MIT ALKALMAZHAT A BÍRÓSÁG? BÜNTETÉSEK INTÉZKEDÉSEK

17 DR SZALAI ERZSÉBET IV. Büntetések   szabadságvesztés,   az elzárás,   közérdekű munka,   pénzbüntetés,   foglalkozástól eltiltás,   járművezetéstől eltiltás,   a kitiltás,   a sportrendezvények látogatásától való eltiltás,   kiutasítás. (Btk.33. § )

18 DR SZALAI ERZSÉBET IV. Bcs. büntetési tételének felső határa 3 évi szv-nél nem súlyosabb?   Szv. helyett elzárás   Km.   Pbü   foglalkozástól eltiltás   járművezetéstől eltiltás   Kitiltás   sportrendezvények látogatásától való eltiltás   Kiutasítás

19 DR SZALAI ERZSÉBET IV. BÜNTETÉSEK   Időtartama (3 hó- 20, bűnszervezet, különös vagy többszörösen visszaeső,halmazatnál, összbün tetés 25 év)   (életfogy. Ha elkövetéskor a 20. betöltötte)   Bv-i fokozatok   Feltételes szabadságra bocsátás./. Pl:

20 DR SZALAI ERZSÉBET IV. Ha a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége nem kizárt, annak legkorábbi időpontja   a büntetés 2/3-ad,   visszaeső esetén 3/4   részének, de legkevesebb3 hónapnak a kitöltését követő nap.   5 évet meg nem haladó szabadságvesztés kiszabása esetén - különös méltánylást érdemlő esetben - a bíróság ítéletében akként rendelkezhet, hogy az elítélt a büntetés fele részének letöltése után feltételes szabadságra bocsátható.   (nem alkalmazható, ha az elítélt többszörös visszaeső.)

21 DR SZALAI ERZSÉBET IV.   KM MIN 48 ÓRA MAX 312 ÓRA 4 ó = 1 NAPI SZV

22 DR SZALAI ERZSÉBET IV. PÉNZBÜNTETÉS

23 DR SZALAI ERZSÉBET IV.   meg kell állapítani a pénzbü. napi tételeinek számát + 1 napi tételnek megfelelő összeget (elkövető vagyoni, jövedelmi, személyi viszonyaihoz és életviteléhez mérten)   Min. 30 max 540 napi tétel.   1 napi tétel = 1000 – Ft Lehet 2 évi részlet is.

24 DR SZALAI ERZSÉBET IV.   foglalkozástól eltiltás,   járművezetéstől eltiltás,   Kiutasítás   sportrendezvények látogatásától való eltiltás

25 DR SZALAI ERZSÉBET IV. Mellékbüntetés: közügyektől eltiltás !!!

26 DR SZALAI ERZSÉBET IV. INTÉZKEDÉSEK   megrovás,   próbára bocsátás,   jóvátételi munka,   pártfogó felügyelet,   elkobzás,   vagyonelkobzás,   elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele,   kényszergyógykezelés,   jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény szerinti intézkedések.

27 DR SZALAI ERZSÉBET IV.   megrovás, a próbára bocsátás és a jóvátételi munka önállóan, büntetés helyett alkalmazható.   pártfogó felügyelet büntetés vagy intézkedés mellett alkalmazható.   Kiutasítás mellett nem rendelhető el pártfogó felügyelet.   elkobzás, a vagyonelkobzás és az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele önállóan, és büntetés vagy intézkedés mellett is alkalmazható.

28 DR SZALAI ERZSÉBET IV. A jóvátételi munka A bíróság a vétség, valamint a 3 évi szv-nél nem súlyosabban büntetendő bűntett miatt a büntetés kiszabását 1 évre elhalaszthatja, és jóvátételi munka végzését írja elő, ha alaposan feltehető, hogy a büntetés célja így is elérhető. (mellette pártfogó felügyelet is elrendelhető)

29 DR SZALAI ERZSÉBET IV. A halmazati büntetés   Bűnhalmazat esetén 1 büntetést kell kiszabni.   bűnhalmazatban lévő bcs-kre megállapított büntetési nemek, illetve büntetési tételek közül a legsúlyosabbnak az alapulvételével kell kiszabni.

30 DR SZALAI ERZSÉBET IV. szv végrehajtásának felfüggesztése   2 évet meg nem haladó szv. végrehajtása próbaidőre felfüggeszthető, ha alaposan feltehető, hogy a büntetés célja annak végrehajtása nélkül is elérhető   Tartama: 1-5 évig

31 DR SZALAI ERZSÉBET IV. BÜNTETHETŐSÉGET KIZÁRÓ VAGY KORLÁTOZÓ OKOK Például./.

32 DR SZALAI ERZSÉBET IV.   kóros elmeállapot   kényszer és a fenyegetés   tévedés   jogos védelem   végszükség   jogszabály engedélye   gyermekkor./.

33 DR SZALAI ERZSÉBET IV.   14. év   KIVÉTEL: ha 12 életévét betöltötte ( elkövetéskor rendelkezett a bűncselekmény következményeinek felismeréséhez szükséges belátással)   emberölés, erős felindulásban elkövetett emberölés, testi sértés, rablás, kifosztás elkövetője

34 DR SZALAI ERZSÉBET IV. MENTESÍTÉS   Tv. erejénél fogva (max 1 év szv - 3, 1-5 év - 5, 5-10 év - 8, 10 évet meghaladó tartamú, határozott ideig tartó szv. 10 év elteltével)   bírósági határozat alapján   kegyelem útján

35 DR SZALAI ERZSÉBET IV. DR SZALAI ERZSÉBET 35 HOGYAN VIZSGÁLJUK A TÉNYÁLLÁSOKAT?  JOGI SZABÁLYOZÁS CÉLJA (pl: gazd.élet tisztasága, hitelezői érdekek)  JOGI TÁRGY (pl: csődeljárás, felsz. eredményes lefolytatása révén a hitelezők érdekeinek védelme)

36 DR SZALAI ERZSÉBET IV. DR SZALAI ERZSÉBET 36  ELKÖVETÉSI TÁRGY (pl: fedezetül szolgáló vagyon)  ELKÖVETÉSI MAGATARTÁS (pl: valótlan tartalmú okirat felhasználása)

37 DR SZALAI ERZSÉBET IV. A KORRUPCIÓS BŰNCSELEKMÉNYEK Pl:

38 DR SZALAI ERZSÉBET IV.  Vesztegetés  Vesztegetés feljelentésének elmulasztása (297.§)  Vesztegetés elfogadása  Hivatali vesztegetés  Hivatali vesztegetés elfogadása

39 DR SZALAI ERZSÉBET IV. A KÖLTSÉGVETÉST KÁROSÍTÓ BŰNCSELEKMÉNYEK   Társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés   Költségvetési csalás   A költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása   Jövedékkel visszaélés elősegítése

40 DR SZALAI ERZSÉBET IV. Költségvetési csalás 396.§ Aki   költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vagy költségvetésből származó pénzeszközök vonatkozásában mást tévedésbe ejt, tévedésben tart, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy a valós tényt elhallgatja,   költségvetésbe történő befizetési kötelezettséggel kapcsolatos kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, vagy   költségvetésből származó pénzeszközöket a jóváhagyott céltól eltérően használ fel, és ezzel egy vagy több költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz V 2 szv ELKÖVETŐ? ELKÖVETÉS? EREDMÉNY VÉDENI KÍVÁNT ÉRTÉK

41 DR SZALAI ERZSÉBET IV. Jövedékkel visszaélés elősegítése 398.§   398. § (1) Aki   a) jövedéki termék előállítására alkalmas, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvényben, valamint a felhatalmazásán alapuló jogszabályban meghatározott berendezést, készüléket, eszközt vagy alapanyagot engedély nélkül vagy a jogszabály megszegésével előállít, megszerez, tart, forgalomba hoz, illetve   b) a forgalomba hozatalhoz szükséges zárjegyet vagy adójegyet engedély nélkül vagy jogszabály megszegésével előállít, megszerez vagy tart,   V 2 SZV

42 DR SZALAI ERZSÉBET IV.   B 3 SZV. ha a bűncselekményt a) üzletszerűen, b) jelentős mennyiségű alapanyagra vagy zárjegyre, c) jelentős vagy azt meghaladó értékű adójegyre követik el.

43 DR SZALAI ERZSÉBET IV. JELENTŐS MENNYISÉG? a) az alapanyag jelentős mennyiségű, ha   motorbenzinként vagy gázolajként, motorbenzin- vagy gázolaj- adalékként, illetve hígítóanyagként felhasználható adómérték nélküli ásványolajtermék esetén a litert,   adómérték nélküli cseppfolyós szénhidrogén esetén a kilogrammot,   adómérték nélküli gáz-halmazállapotú szénhidrogén esetén a nm3-t,   cukorcefre esetén a litert,   cukor- vagy keményítőtartalmú mezőgazdasági eredetű termékből készült cefre esetén a litert,   aszárított dohány, fermentált dohány vagy vágott dohány esetén a 450 az 5 kilogrammot, b) a zárjegy jelentős mennyiségű, ha az 5000 darabot   meghaladja. XXXXX

44 DR SZALAI ERZSÉBET IV. XL. FEJEZET PÉNZMOSÁS

45 DR SZALAI ERZSÉBET IV. A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása 401. § Aki a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos, törvényben előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget V 2 szv

46 DR SZALAI ERZSÉBET IV. A GAZDÁLKODÁS RENDJÉT SÉRTŐ BŰNCSELEKMÉNYEK   A számvitel rendjének megsértése   Csődbűncselekmény   Feljelentés elmulasztása a felszámolási eljárásban   Tartozás fedezetének elvonása   Engedély nélküli nemzetközi kereskedelmi tevékenység   Saját tőke csorbítása   Jogosulatlan pénzügyi tevékenység   Gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása   Bennfentes kereskedelem   Tőkebefektetési csalás   Piramisjáték szervezése   Gazdasági titok megsértése

47 DR SZALAI ERZSÉBET IV. A FOGYASZTÓK ÉRDEKEIT ÉS A GAZDASÁGI VERSENY TISZTASÁGÁT SÉRTŐ BŰNCSELEKMÉNYEK

48 DR SZALAI ERZSÉBET IV.   Rossz minőségű termék forgalomba hozatala   Megfelelőség hamis tanúsítása   Fogyasztók megtévesztése   Üzleti titok megsértése   Versenytárs utánzása   Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban

49 DR SZALAI ERZSÉBET IV.


Letölteni ppt "DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. BÜNTETŐJOG. DR SZALAI ERZSÉBET 2014. IV. BÜNTETŐJOG MINT JOG ÁG…"

Hasonló előadás


Google Hirdetések