Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Az EPKSZ és a postai szolgáltatások ÁSZF egyes lényeges tartalmi elemeinek bemutatása 2013. június 17.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Az EPKSZ és a postai szolgáltatások ÁSZF egyes lényeges tartalmi elemeinek bemutatása 2013. június 17."— Előadás másolata:

1 1 Az EPKSZ és a postai szolgáltatások ÁSZF egyes lényeges tartalmi elemeinek bemutatása 2013. június 17.

2 2 Egyetemes Postai Közszolgáltatási Szerződés lényege koncepcionálisan új eleme az egyetemes szolgáltatás ellátásával kapcsolatos feltételek megállapításának  célja, hogy: • az egyetemes postai szolgáltatás ellátásával kapcsolatos állami elvárásokat a jogszabályénál rugalmasabb keretek között állapítsa meg, • az Állam, mint „megrendelő” mindig a költséghatások ismeretében tudjon a minőségi vagy hálózatsűrűségi követelmények vonatkozásában dönteni • az egyetemes szolgáltatás méltánytalan többletterhe megtérítésének egyik eszköze (a központi költségvetésben erre elkülönített előirányzat mértékéig, ha a kompenzációs számlára befizetett hozzájárulások összege nem elegendő)  az előirányzaton felüli összeg megtérítése érdekében az Állam • vagy a Szerződés szerinti kötelezettség fenntartása mellett pótlólagos költségvetési forrást biztosít, • vagy a Szerződés szerinti kötelezettségvállalás egyidejű csökkentése mellett gondoskodik az addig ki nem fizetett kompenzációs igény megfizetéséről  a Szerződés időbeli hatálya: • határozott idejű szerződés, az egyetemes szolgáltatói kijelölés időtartamára (2020.12.31-ig) • az egyetemes szolgáltatás minőségét érintő rendelkezéseket a Szerződés alapján azonban csak 2013. július 1-jétől kell alkalmazni.

3 3 Az egyetemes szolgáltatás igénybevételének akadályozottsága - 1. melléklet

4 4 Az egyetemes szolgáltatás során értelmezett átfutási idők - 2. melléklet

5 5 Az egyetemes szolgáltatás megbízhatósága - 3. melléklet

6 6 Az egyetemes szolgáltatás területi elhelyezkedése - 4. melléklet

7 7 Az egyetemes szolgáltatás időbeli elérhetősége - 4. melléklet

8 8

9 9 A postabélyeg kibocsátására, forgalomba hozatalára, forgalomból történő kivonására és érvényességére vonatkozó szabályok - 5. melléklet

10 10 A „postán maradó”-ként kézbesítendő küldemények - 6. melléklet

11 11 Az egyetemes szolgáltató azonosítására alkalmas jelzések - 7. melléklet

12 12 A hivatalos irat tértivevényének tartalmi és formai követelményei - 8. melléklet

13 13 A hivatalos irat tértivevényének tartalmi és formai követelményei - 8. melléklet EPKSZ:

14 14 A postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az ÁSZF a postai szolgáltatások és egyes a postai szolgáltatásokat kiegészítő szolgáltatások igénybevétele céljából egyoldalúan a felhasználó közreműködése nélkül előre meghatározott szabályait tartalmazza.  szerkezete: • törzsszöveg (valamennyi szolgáltatásra vonatkozó - általános szabályok) • terméklapok - eltérő színű fejléccel kerülnek megjelentetésre  egyetemes postai szolgáltatások (zöld)  egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatás (narancssárga)  egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások (piros)  kötelezően nyújtandó többletszolgáltatások (zöld)  igénybe vehető többletszolgáltatások (piros)  igénybe vehető kapcsolódó szolgáltatások (kék) • függelék (1 db, a postai szállításból kizárt és feltételesen szállítható tartalmakról)  célja • az egyes szolgáltatásokat egymással összevethetővé tevő tájékoztatás és tájékozódás  Po.É. 26. KÜLÖNSZÁM – 2013. június 14.  az ÁSZF részét nem képező, de ügyfél-tájékoztatás szempontjából fontos információk (pl. címzésminták, kedvezmények) ún. kapcsolódó információk-ként a Posta honlapján kerülnek közzétételre, az ezekben bekövetkező módosításokat a jövőben szintén ÁSZF értesítés tartalmazza

15 15 Postai szolgáltatások ÁSZF – néhány jelentősebb változás  címzési szabályok • egyetemes szolgáltatás keretében feladott küldemények esetében • külön tartalmazza a „postán maradó”-kénti, a fiókbérleti, raktárbérleti címzést • támponti címzés: a címzett nevén kívül a rendeltetési helyet, irányítószámot, illetve a támpont számát és - amennyiben azt a feladó ismeri - a láda számát (ha közterületi címet is feltüntette elsődleges a támpont és ládaszám) • helyrajzi számot tartalmazó címzés esetén a kézbesítését a Posta megkísérli, a teljesítés elmaradásáért azonban nem vállal felelősséget • ha a szerződés konszolidátorral jön létre, feladóként a konszolidátort és a megbízó személyét, valamint visszakézbesítési címként vagy a konszolidátor vagy a megbízó címét  a „Feladó” vagy a „Konszolidátor” és a „Megbízó” feliratok vagy e megnevezések egyértelmű rövidítése  ennek hiányában az egyértelműen rangsorolt jelöléssel az első helyen megnevezett személy a feladó  a könyvelt küldeményre vonatkozó postai szolgáltatási szerződés létrejöttének igazolásául a feladó részére a feladást igazoló okirat (a jelenlegi készleteket kifogyásig, de – ellenkező tartalmú értesítés hiányában – legkésőbb augusztus 31-ig lehet felhasználni)  a méretei miatt levélszekrény útján nem kézbesíthető postai küldeményt a Posta kizárólag könyvelt küldeményként veszi fel – az erre rendszeresített mérősablon alkalmazása vagy egyéb (levélméret meghatározására alkalmas) eszköz

16 16 Postai szolgáltatások ÁSZF – néhány jelentősebb változás  bérmentesítési módok • postabélyeg (értékjelzés nélküli postabélyeg) • postakész boríték, levelezőlap • válaszdíjszelvény – postabélyegbe számítjuk be • díjhitelezés • bérmentesítőgép • „készpénzzel bérmentesítve” (egyidejűleg legalább 100 db levélküldemény + ha a postabélyeg nem fér el) • keletbélyegzővel (csak korlátozott körben!)  bérmentesítési jegy (bérmentesítési etikett) nyomtatásának lehetőségével nem rendelkező postai szolgáltatóhelyek  az ÁFA-t tartalmazó díjazású szolgáltatások esetében  kézbesítés • jogosult átvevők (címzett, meghatalmazott, helyettes átvevő, alkalmi átvevő, közvetett kézbesítő) • szervezet számára címzett, ha a címzésben a szervezeti jelleg (név, szervezeti egység, vagy tisztség és a szervezet címe) mellett valamely természetes személy neve van feltüntetve • szervezet megszűnéséről szóló bejelentés hiteles tájékoztatás (határozat, cégkivonat) bemutatásával kell igazolni

17 17 Postai szolgáltatások ÁSZF – néhány jelentősebb változás  kézbesítés • levélszekrény hiányában a csak közterületi címmel rendelkező címhely esetében a címhely közelében erre a célra használt helyen, vagy a Posta feltételezése szerint a postai küldemények kézbesítése céljából a címzett által biztosított eszközbe történő elhelyezéssel – a nem könyvelt levélküldemény és a könyvelt értesítője is • „postán maradó”-ként címzett  nem könyveltet a személyazonosság igazolása nélkül  könyveltnél az átvételi jogosultság jogcímének fennállásáról szóbeli nyilatkozat  könyveltnél a személyazonosság vizsgálata  helyettes átvevő esetén szükséges a címzettől a kézbesítésre jogosító bejelentés • új meghatalmazás nyomtatvány (új tartalmi elemek is vannak) DE! érvényességi idején belül továbbra is elfogadjuk a régit, ha a meghatalmazott személyazonosságát olyan hatósági igazolvánnyal igazolja, amelyben a meghatalmazott nevén kívül legalább egy olyan adat (pl. születési idő, anyja neve) is szerepel, amit a régi meghatalmazás is • szervezetnek adott meghatalmazás  egyrészt a címzett szervezet által a meghatalmazott szervezet számára adott meghatalmazás  másrészt a meghatalmazott szervezet képviselője által az átvételét ténylegesen végző természetes személy számára adott meghatalmazás

18 18 Postai szolgáltatások ÁSZF – néhány jelentősebb változás  kézbesítés • szervezet vezetője képviseleti jogosultságát  cégkivonat, vagy cégmásolat, vagy cégbíróság által kiadott végzés, vagy  létesítő okirat (társasági szerződés, alapító okirat vagy alapszabály), vagy  aláírási címpéldány, vagy  ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-minta, vagy  munkaszerződés, vagy  megbízási szerződés, vagy  költségvetési szervezetnél az ott betöltött vezetői jogosultságot igazoló hivatali igazolvány • címzett, illetve az egyéb jogosult átvevő személyazonosságát  magyar állampolgár esetén: személyazonosító igazolvány vagy az az iránti kérelem átvételét igazoló hatósági okirat, útlevél vagy egyéb úti okmány, személyi igazolvány, katonai igazolvány, honvédségi szolgálati, kormánytisztviselői és közalkalmazotti igazolvány, katonai nyugdíjas igazolvány, ideiglenes szolgálati igazolvány, 2001. január 1-jét követően kiadott vezetői engedély (jogosítvány);  Európai Gazdasági Térség vagy Svájc állampolgára esetén: úti okmány, személyazonosító igazolvány, tartózkodási kártya vagy regisztrációs igazolás;  harmadik országbeli állampolgárok esetén: úti okmány, tartózkodási engedély, bevándorlási engedély, letelepedési engedély, ideiglenes letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély vagy EK letelepedési engedély

19 19 Postai szolgáltatások ÁSZF – néhány jelentősebb változás  kézbesítés • fiókbérletre címzett könyvelt küldemény  az érkezés napján összefoglaló/általános tájékoztatás vagy küldeményenként külön-külön kiállított értesítő postafiókba helyezése  ha ez alapján az érkezés napján nem történik meg, az azokról külön-külön kiállított értesítő postafiókba helyezése  az érkezés napját követő első munkanaptól kezdődően számított átvételi határidő  hivatalos irat • a címzettnek vagy a jogosult átvevőnek, • a „hivatalos irat saját kézbe” küldeményt a címzettnek vagy meghatalmazottnak • DE! nem kézbesíthető alkalmi átvevőnek, a szervezet üzlethelyiségében vagy az ügyfélforgalom számára nyitva álló egyéb helyiségében a szervezet által foglalkoztatott munkavállalónak, tagnak, illetve a címhelyen lévő ingatlan bérbeadójának vagy szállásadójának, amennyiben az természetes személy

20 20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 Az EPKSZ és a postai szolgáltatások ÁSZF egyes lényeges tartalmi elemeinek bemutatása 2013. június 17."

Hasonló előadás


Google Hirdetések