Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Részletes szabályok: Kormányrendelet és megfeleltetése a belső szabályozásokban A liberalizált piac jogszabályi környezete Részletes szabályok: Kormányrendelet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Részletes szabályok: Kormányrendelet és megfeleltetése a belső szabályozásokban A liberalizált piac jogszabályi környezete Részletes szabályok: Kormányrendelet."— Előadás másolata:

1 1 Részletes szabályok: Kormányrendelet és megfeleltetése a belső szabályozásokban A liberalizált piac jogszabályi környezete Részletes szabályok: Kormányrendelet és megfeleltetése a belső szabályozásokban Hajdu Zoltán 2013. június

2 2 Tartalom Az új jogszabályi környezet A korábbi szabályozáshoz képest történt változások Az új rendelet főbb elemei  általános szabályok  postai küldemény felvételére vonatkozó szabályok  kézbesítési szabályozás  kézbesítés általános szabályai  levélszekrény útján történő kézbesítés  könyvelt küldemény kézbesítése  személyazonosság, átvételi jogosultság igazoltatása  hivatalos irat kezelése Belső postai szabályozások megfeleltetése

3 3 A postai szolgáltatások jogi környezete 2013.01.01-től  Törvényi szint  2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról (Postatv.) / Po.É.52. – 2012 /  Kormányrendeleti szint  335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről / Po.É.56. - 2012 /  336/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet az Egyetemes Postai Szolgáltatást Támogató Számla működésének részletes szabályairól  Miniszteri rendeleti szint  67/2012. (XII.15.) NFM rendelet az egyetemes postai szolgáltatás keretében küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot meg nem haladó tömegű, belföldi levélküldemények, valamint a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díjának meghatározási módszeréről  68/2012. (XII.19.) NFM rendelet az engedélyköteles postai szolgáltatások nyújtására vonatkozó szolgáltatási engedély megadásához szükséges vagyoni biztosítékról  69/2012. (XII.19.) NFM rendelet a postai szolgáltatások bevételei és költségei elkülönítésének és kimutatásának részletes szabályairól, valamint az egyetemes postai szolgáltatások költségszámítására és az egyetemes postai szolgáltatási kötelezettség nettó költsége számítására vonatkozó elvekről és szabályokról  NMHH Elnöki rendeleti szint /panaszkezelés, hatósági díjak, adatszolgáltatás, ügyeleti rendszer, postai szakértő/  Közszolgáltatási szerződés

4 4 Miben más a korábbi kormányrendelethez képest?

5 5

6 6 Általános szabályok és felvételre vonatkozó rendelkezések  általános szabályok: • alkalmazása nemzetközi viszonylatú szolgáltatás esetében, amennyiben nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik • az Általános Szerződési Feltételek kötelező tartalmi elemeinek megállapítása • a szállításból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekre vonatkozó rendelkezés (egyetemes szolgáltatásra vonatkozóan az UPU szabályait kell alapul venni)  a felvétellel kapcsolatos rendelkezések • az egyetemes szolgáltatás keretében feladásra kerülő küldemények minimális címadatai • a cím tartalmi, formai követelményei és az egyetemes szolgáltatáson kívüli címzési módok ÁSZF-ben • a küldeményenkénti díjazással feladott küldeményekhez szükséges nyomtatványok díjmentesek • külföldre szóló küldemény esetében fel kell hívni a feladó figyelmét a lehetséges behozatali korlátozás tényére (ez ÁSZF kötelező tartalmi elem) • postai szolgáltató elhelyezhet reklámnyomatot a küldeményen, kísérő okiraton, feladást igazoló okiraton o a feladóvevény kötelező tartalma  szolgáltató neve, felvétel napja (időgarantáltnál ideje)  feladó neve és címe (a feladónak ezt a küldeményen is fel kell tüntetnie)  küldemény egyedi azonosítója, hitelesítő jelzet  a címadatok csak a küldeményenkénti díjszabású küldemény esetén, ÁSZF elérhetőségéről szóló tájékoztatás, a Postatv. és a Korm. rendeletre történő utalás / a feladóvevényt megállapodás alapján helyettesítheti elektronikus adatbázis vagy visszakereshető jelzés is /

7 7 A kézbesítés általános szabályai  jogosult átvevők: • címzett – szervezet esetében a képviselő  a szervezet vezetője, kézbesítési megbízott, kézbesítési ügygondnok, felszámoló, végelszámoló  az üzlethelyiségben a szervezet által foglalkoztatott munkavállaló  a recepcióban vagy postázó helyiségben foglalkoztatott személy • meghatalmazott – a címzett után elsősorban ő a jogosult átvevő • helyettes átvevő – ha nincs a címen a címzett vagy meghatalmazott ( közeli Hozzátartozó) • alkalmi átvevő – szervezet egyéb munkavállalója (ha az átvételre kvázi jelentkezik), valamint postacsomag esetén lehet a címhely szerinti közvetlen szomszéd (ha erről a feladó a címzettel egyeztetve így rendelkezett) • közvetett kézbesítő – fegyveres szervek, BV intézet, EÜ intézet, szállók, üdülők + üzletház, ipari park  a kézbesítés helye a küldemény címe, vagy… utánküldési cím, vagy külön szerződés alapján vállalt és ott megadott ettől eltérő hely  a települések belterületén kívüli lakott helyek esetében a támpont (személyes átadás megkísérlése nélkül)  sikertelen kézbesítés esetén értesítő hátrahagyása (vagy meghatározott okok esetén azt nélkülözve visszakézbesítés)

8 8 Kézbesítés levélszekrénybe  a címzett vagy az ingatlan tulajdonosa köteles megfelelő kialakítású /postatv. 41.§ (2)/ levélszekrényről gondoskodni • a kézbesítő testi épségét nem veszélyezteti és közvetlenül megközelíthető • hol?  családi ház esetén (a teljes cím csak utca, házszám) – a telek cím szerinti bejáratánál  több címhellyel rendelkező közvetlenül a közterületnél lévő épület esetén – csoportos levélszekrény az épület bejáratánál, vagy eljutás biztosítása esetén a földszinten  több címhellyel rendelkező nem a közterületnél lévő épület esetén – csoportos levélszekrény a telek cím szerinti bejáratánál • milyet?  meghatározott minimális méretű bedobónyílás, meghatározott magasságban  jogosulatlan hozzáférés megakadályozására alkalmas  csoportos levélszekrényen címhelyenként külön-külön levélszekrény, amin a közelebbi címadat (lépcsőház, emelet, ajtószám) és a címzett, vagy a lehetséges címzettek neve szerepel  ha nincs levélszekrény? • a szolgáltató felszólíthatja a címzettet, hogy 30 napon belül pótolja, ha ezt nem teljesíti kézbesíthetetlenkénti kezelés • családi ház esetén (a teljes cím csak utca, házszám) a címhely közelében erre a célra használt helyen történhet a küldemény elhelyezése • az értesítő hátrahagyásának helye sem szükségszerűen a levélszekrény, de ha van akkor ott

9 9 Személyes átadással történő kézbesítés  hol? • a címen (ez jelenti a küldeményen feltüntetett címet) • a címtől eltérő helyen (a címzett és a szolgáltató között kötött szerződés alapján az ott megadott helyen – pl. utánküldés, postafiók, vagy kézbesítési ponton) • a címzett köteles biztosítani a címhely (lépcsőház, emelet, ajtó) könnyű és biztonságos megközelítését  mit? • könyvelt küldeményt (ajánlott többletszolgáltatással feladott küldemény is!) • a méretei miatt levélszekrénybe nem kézbesíthető küldeményt  kinek? • a címen a meghatározott sorrend (címzett, meghatalmazott, helyettes vagy alkalmi átvevő, közvetett kézbesítő) alapján bármelyik jogosult átvevőnek • a kézbesítési ponton a címzett, meghatalmazott vagy a küldemény címével megegyező lakó- vagy tartózkodási helyű helyettes átvevő ebben a sorrendben  mire vonatkozó ellenőrzést követően? • átvételi jogosultságot (egyszerűsítés) • személyazonosságot (ajánlott többletszolgáltatás esetében egyszerűsítés) • lakcím vagy tartózkodási hely küldemény címével való egyezőségét (csak meghatározott esetben)

10 10 Átvételi jogosultság, személyazonosság igazolása Könyvelt küldemény esetében a kézbesítést el kell ismertetni. Ezért: • a kézbesítési okiraton, vagy • az aláírást rögzítő egyéb technikai eszközön fel kell tüntetni • az átvevő személyazonosságát igazoló okirat számát • az átvevő saját kezű aláírását • az egyéb jogosult átvevő jogcímét.  címhelyen személyes átadással történő kézbesítéskor • átvételi jogosultságra vonatkozó szóbeli nyilatkozat DE!  ha a szóbeli nyilatkozat alapján kétség merül fel, a jogcím további igazolása kérhető  közvetett kézbesítés esetén az átvételre feljogosított személy nevére szolgáló igazolással kell a jogcím és az átvételi jogosultság megfelelőségét ellenőrizni • személyazonosság igazolása arra alkalmas hatósági igazolvánnyal (ÁSZF részletezi) DE!  ajánlott többletszolgáltatás esetén nem kell a hatósági igazolványt bemutatni, az aláírás és az okirat számának feltüntetése az átvevő által elfogadható  meghatalmazott esetében csak az a hatósági igazolvány alkalmas, amely adatát a meghatalmazás is tartalmazza

11 11 Átvételi jogosultság, személyazonosság igazolása  kézbesítési ponton személyes átadással történő kézbesítéskor  ÉRTESÍTŐ BEMUTATÁSA ESETÉN • átvételi jogosultságra vonatkozó szóbeli nyilatkozat, DE!  ha a szóbeli nyilatkozat alapján kétség merül fel, a jogcím további igazolása kérhető (szervezet esetén egy évnél nem régebbi eredeti okirat vagy arról készített másolat vagy az ÁSZF-ben meghatározott egyéb dokumentum szükséges)  helyettes átvevő esetén a lakcím vagy tartózkodási hely küldemény címével való egyezőségét is igazolni kell (a mivel? kérdésre az ÁSZF adhat választ) • személyazonosság igazolása arra alkalmas hatósági igazolvánnyal (ÁSZF részletezi) DE!  meghatalmazott esetében csak az a hatósági igazolvány alkalmas, amely adatát a meghatalmazás is tartalmazza  ÉRTESÍTŐ BEMUTATÁSA NÉLKÜL  az átvételi jogosultság és a személyazonosság igazolása is csak az ÁSZF szerinti hatósági igazolvány vagy közhitelű dokumentummal lehetséges  helyettes átvevő esetén a lakcím vagy tartózkodási hely küldemény címével való egyezőségét is igazolni kell (a mivel? kérdésre az ÁSZF adhat választ)

12 12 Kézbesíthetetlenségi okok  „cím nem azonosítható”, ha • a küldemény címzése vagy címe nem megfelelő, • a cím nem létező, a címhely azonosítására nem alkalmas, vagy nem egyértelmű  „címzett ismeretlen”, ha • a címzett a címen egyértelműen nem azonosítható • a címzett a címen nem ismert  „nem kereste”, ha jogosult átvevő a letéti idő végéig nem vette át a küldeményt  „elköltözött”, ha ilyen tartalmú bejelentés alapján erről tudomása van a Postának  „kézbesítés akadályozott”, ha • levélszekrénybe történő elhelyezéssel a kézbesítés nem lehetséges pl. tele van a levélszekrény • személyes átadással történő kézbesítés nem lehetséges pl. az ajtóhoz való eljutás nem biztosított • értesítő hátrahagyása nem lehetséges pl. közvetett kézbesítésről az üzemeltető nem gondoskodott  „átvételt megtagadta”, ha • a címzett (szervezet esetén valamelyik képviselő) vagy meghatalmazott az azonnali átvételtől egyértelműen elzárkózó nyilatkozatott tett • DE! nem tagadta meg az átvételt az, a  jogosult átvevő a kézbesítéskor esedékes díjat nem tudja megfizetni  helyettes átvevő, alkalmi átvevő, közvetett kézbesítő nem kívánja átvenni a küldeményt, az átvételi jogcíme vagy személyazonosságának igazolásától vagy az aláírása feltüntetésétől elzárkózik

13 13 Hivatalos irattal kapcsolatos részletes szabályok A hatályos végrehajtási szabályok, illetve az az alapján kialakult technológia csak kis mértékben változik:  a hivatalos irat feladásához rendszeresített, kötelezően alkalmazandó belföldi és nemzetközi tértivevény vagy az annak megfelelő elektronikus dokumentum tartalmi és formai követelményeit az Egyetemes Postai Közszolgáltatási Szerződés tartalmazza,  a sikertelen kézbesítés esetén hátrahagyandó értesítőnek csak a kötelező tartalmi elemeit és nem a mintáját tartalmazza a Korm. Rendelet  a hivatalos irat semmilyen körülmények között nem kézbesíthető:  az üzlethelyiségben a szervezet által foglalkoztatott munkavállalónak  a címhelyen lévő ingatlan bérbeadójának, vagy a címzett szállásadójának  alkalmi átvevőnek  „átvételt megtagadta” a hivatalos iratnál csak a címzett nyilatkozata alapján  az utánküldési cím ismeretében és az utánküldésre vonatkozó szerződés időbeli hatálya alatt a címzett ellentétes rendelkezése esetén is kötelező utánküldés

14 14 Belső szabályozások megfeleltetése  Egyes szabályozásoknak a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény végrehajtásával kapcsolatos módosítása Vig. utasítás (21 db szabályozás módosítása) Po.É.-ban  hatályba léptető utasítás a változások lényegéről  mellékletek kiemelhető formában az egyes szabályozások konkrét módosításairól  megjelenés várhatóan a június 17-i héten  Új Postakezelési Szabályzat (PoSzab. - a Pokut. helyett)  megjelenés várhatóan június 24-én  További (külön megjelenő) szabályozások  megjelenés várhatóan június 30-ig folyamatosan  ügyfél megkeresések és panaszok kezelése  postai munkáltatói igazolványok rendszeresítése  MMR és KMR (minőségi mutatók hirdetményben)

15 15 Információ, támogatás

16 16 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "1 Részletes szabályok: Kormányrendelet és megfeleltetése a belső szabályozásokban A liberalizált piac jogszabályi környezete Részletes szabályok: Kormányrendelet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések