Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A liberalizált piac jogszabályi környezete Részletes szabályok: Kormányrendelet és megfeleltetése a belső szabályozásokban Hajdu Zoltán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A liberalizált piac jogszabályi környezete Részletes szabályok: Kormányrendelet és megfeleltetése a belső szabályozásokban Hajdu Zoltán."— Előadás másolata:

1 A liberalizált piac jogszabályi környezete Részletes szabályok: Kormányrendelet és megfeleltetése a belső szabályozásokban Hajdu Zoltán június

2 Tartalom Az új jogszabályi környezet
A korábbi szabályozáshoz képest történt változások Az új rendelet főbb elemei általános szabályok postai küldemény felvételére vonatkozó szabályok kézbesítési szabályozás kézbesítés általános szabályai levélszekrény útján történő kézbesítés könyvelt küldemény kézbesítése személyazonosság, átvételi jogosultság igazoltatása hivatalos irat kezelése Belső postai szabályozások megfeleltetése

3 A postai szolgáltatások jogi környezete 2013.01.01-től
Törvényi szint 2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról (Postatv.) / Po.É.52. – 2012 / Kormányrendeleti szint 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről / Po.É / 336/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet az Egyetemes Postai Szolgáltatást Támogató Számla működésének részletes szabályairól Miniszteri rendeleti szint 67/2012. (XII.15.) NFM rendelet az egyetemes postai szolgáltatás keretében küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot meg nem haladó tömegű, belföldi levélküldemények, valamint a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díjának meghatározási módszeréről 68/2012. (XII.19.) NFM rendelet az engedélyköteles postai szolgáltatások nyújtására vonatkozó szolgáltatási engedély megadásához szükséges vagyoni biztosítékról 69/2012. (XII.19.) NFM rendelet a postai szolgáltatások bevételei és költségei elkülönítésének és kimutatásának részletes szabályairól, valamint az egyetemes postai szolgáltatások költségszámítására és az egyetemes postai szolgáltatási kötelezettség nettó költsége számítására vonatkozó elvekről és szabályokról NMHH Elnöki rendeleti szint /panaszkezelés, hatósági díjak, adatszolgáltatás, ügyeleti rendszer, postai szakértő/ Közszolgáltatási szerződés

4 Miben más a korábbi kormányrendelethez képest?
Tartalma szűkebb, egyes korábbi rendelkezések az új Postatv.-ben kerültek szabályozásra (az új kormányrendelet nagyrészt kézbesítési előírás központú). Számos követelményt az egyetemes postai közszolgáltatási szerződésre hagy  nagyobb rugalmasság, mozgástér

5 Miben más a korábbi kormányrendelethez képest?
Dátumnyomat nem ,de postai szolgáltató azonosítására alkalmas jelzés Minden postai szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy az NMHH részére bejelentett, az azonosítására alkalmas jelzés fel legyen tüntetve az általa kezelt postai küldeményen vagy annak kísérő okiratán, amennyiben a kísérő okiratot a kézbesítés során a postai szolgáltató a jogosult átvevő részére átadja. Az engedélyköteles és a bejelentésköteles szolgáltatást nyújtó postai szolgáltató azonosítására alkalmas jelzés a postai szolgáltató nevét vagy rövidített elnevezését is tartalmazza. Az egyetemes postai szolgáltató azonosítására alkalmas jelzéseket az Egyetemes Postai Közszolgáltatási Szerződés határozza meg.

6 Általános szabályok és felvételre vonatkozó rendelkezések
alkalmazása nemzetközi viszonylatú szolgáltatás esetében, amennyiben nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik az Általános Szerződési Feltételek kötelező tartalmi elemeinek megállapítása a szállításból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekre vonatkozó rendelkezés (egyetemes szolgáltatásra vonatkozóan az UPU szabályait kell alapul venni) a felvétellel kapcsolatos rendelkezések az egyetemes szolgáltatás keretében feladásra kerülő küldemények minimális címadatai a cím tartalmi, formai követelményei és az egyetemes szolgáltatáson kívüli címzési módok ÁSZF-ben a küldeményenkénti díjazással feladott küldeményekhez szükséges nyomtatványok díjmentesek külföldre szóló küldemény esetében fel kell hívni a feladó figyelmét a lehetséges behozatali korlátozás tényére (ez ÁSZF kötelező tartalmi elem) postai szolgáltató elhelyezhet reklámnyomatot a küldeményen, kísérő okiraton , feladást igazoló okiraton a feladóvevény kötelező tartalma szolgáltató neve, felvétel napja (időgarantáltnál ideje) feladó neve és címe (a feladónak ezt a küldeményen is fel kell tüntetnie) küldemény egyedi azonosítója, hitelesítő jelzet a címadatok csak a küldeményenkénti díjszabású küldemény esetén, ÁSZF elérhetőségéről szóló tájékoztatás, a Postatv. és a Korm. rendeletre történő utalás / a feladóvevényt megállapodás alapján helyettesítheti elektronikus adatbázis vagy visszakereshető jelzés is /

7 A kézbesítés általános szabályai
jogosult átvevők: címzett – szervezet esetében a képviselő a szervezet vezetője, kézbesítési megbízott, kézbesítési ügygondnok, felszámoló, végelszámoló az üzlethelyiségben a szervezet által foglalkoztatott munkavállaló a recepcióban vagy postázó helyiségben foglalkoztatott személy meghatalmazott – a címzett után elsősorban ő a jogosult átvevő helyettes átvevő – ha nincs a címen a címzett vagy meghatalmazott ( közeli Hozzátartozó) alkalmi átvevő – szervezet egyéb munkavállalója (ha az átvételre kvázi jelentkezik), valamint postacsomag esetén lehet a címhely szerinti közvetlen szomszéd (ha erről a feladó a címzettel egyeztetve így rendelkezett) közvetett kézbesítő – fegyveres szervek, BV intézet, EÜ intézet, szállók, üdülők + üzletház, ipari park a kézbesítés helye a küldemény címe, vagy… utánküldési cím, vagy külön szerződés alapján vállalt és ott megadott ettől eltérő hely a települések belterületén kívüli lakott helyek esetében a támpont (személyes átadás megkísérlése nélkül) sikertelen kézbesítés esetén értesítő hátrahagyása (vagy meghatározott okok esetén azt nélkülözve visszakézbesítés) Helyettes átvevőnek minősül a) a címzett 14. életévét betöltött, a polgári törvénykönyv szerinti hozzátartozója, b) a címhelyen lévő ingatlan bérbeadója vagy a címzett szállásadója, ha az természetes személy. A Polgári Törvénykönyv szerint: közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa

8 Kézbesítés levélszekrénybe
a címzett vagy az ingatlan tulajdonosa köteles megfelelő kialakítású /postatv. 41.§ (2)/ levélszekrényről gondoskodni a kézbesítő testi épségét nem veszélyezteti és közvetlenül megközelíthető hol? családi ház esetén (a teljes cím csak utca, házszám) – a telek cím szerinti bejáratánál több címhellyel rendelkező közvetlenül a közterületnél lévő épület esetén – csoportos levélszekrény az épület bejáratánál, vagy eljutás biztosítása esetén a földszinten több címhellyel rendelkező nem a közterületnél lévő épület esetén – csoportos levélszekrény a telek cím szerinti bejáratánál milyet? meghatározott minimális méretű bedobónyílás, meghatározott magasságban jogosulatlan hozzáférés megakadályozására alkalmas csoportos levélszekrényen címhelyenként külön-külön levélszekrény, amin a közelebbi címadat (lépcsőház, emelet, ajtószám) és a címzett, vagy a lehetséges címzettek neve szerepel ha nincs levélszekrény? a szolgáltató felszólíthatja a címzettet, hogy 30 napon belül pótolja, ha ezt nem teljesíti kézbesíthetetlenkénti kezelés családi ház esetén (a teljes cím csak utca, házszám) a címhely közelében erre a célra használt helyen történhet a küldemény elhelyezése az értesítő hátrahagyásának helye sem szükségszerűen a levélszekrény, de ha van akkor ott

9 Személyes átadással történő kézbesítés
hol? a címen (ez jelenti a küldeményen feltüntetett címet) a címtől eltérő helyen (a címzett és a szolgáltató között kötött szerződés alapján az ott megadott helyen – pl. utánküldés, postafiók, vagy kézbesítési ponton) a címzett köteles biztosítani a címhely (lépcsőház, emelet, ajtó) könnyű és biztonságos megközelítését mit? könyvelt küldeményt (ajánlott többletszolgáltatással feladott küldemény is!) a méretei miatt levélszekrénybe nem kézbesíthető küldeményt kinek? a címen a meghatározott sorrend (címzett, meghatalmazott, helyettes vagy alkalmi átvevő, közvetett kézbesítő) alapján bármelyik jogosult átvevőnek a kézbesítési ponton a címzett, meghatalmazott vagy a küldemény címével megegyező lakó- vagy tartózkodási helyű helyettes átvevő ebben a sorrendben mire vonatkozó ellenőrzést követően? átvételi jogosultságot (egyszerűsítés) személyazonosságot (ajánlott többletszolgáltatás esetében egyszerűsítés) lakcím vagy tartózkodási hely küldemény címével való egyezőségét (csak meghatározott esetben)

10 Átvételi jogosultság, személyazonosság igazolása
Könyvelt küldemény esetében a kézbesítést el kell ismertetni. Ezért: a kézbesítési okiraton, vagy az aláírást rögzítő egyéb technikai eszközön fel kell tüntetni az átvevő személyazonosságát igazoló okirat számát az átvevő saját kezű aláírását az egyéb jogosult átvevő jogcímét. címhelyen személyes átadással történő kézbesítéskor átvételi jogosultságra vonatkozó szóbeli nyilatkozat DE! ha a szóbeli nyilatkozat alapján kétség merül fel, a jogcím további igazolása kérhető közvetett kézbesítés esetén az átvételre feljogosított személy nevére szolgáló igazolással kell a jogcím és az átvételi jogosultság megfelelőségét ellenőrizni személyazonosság igazolása arra alkalmas hatósági igazolvánnyal (ÁSZF részletezi) DE! ajánlott többletszolgáltatás esetén nem kell a hatósági igazolványt bemutatni, az aláírás és az okirat számának feltüntetése az átvevő által elfogadható meghatalmazott esetében csak az a hatósági igazolvány alkalmas, amely adatát a meghatalmazás is tartalmazza

11 Átvételi jogosultság, személyazonosság igazolása
kézbesítési ponton személyes átadással történő kézbesítéskor értesítő bemutatása esetén átvételi jogosultságra vonatkozó szóbeli nyilatkozat, DE! ha a szóbeli nyilatkozat alapján kétség merül fel, a jogcím további igazolása kérhető (szervezet esetén egy évnél nem régebbi eredeti okirat vagy arról készített másolat vagy az ÁSZF-ben meghatározott egyéb dokumentum szükséges) helyettes átvevő esetén a lakcím vagy tartózkodási hely küldemény címével való egyezőségét is igazolni kell (a mivel? kérdésre az ÁSZF adhat választ) személyazonosság igazolása arra alkalmas hatósági igazolvánnyal (ÁSZF részletezi) DE! meghatalmazott esetében csak az a hatósági igazolvány alkalmas, amely adatát a meghatalmazás is tartalmazza ÉRTESÍTŐ BEMUTATÁSA NÉLKÜL az átvételi jogosultság és a személyazonosság igazolása is csak az ÁSZF szerinti hatósági igazolvány vagy közhitelű dokumentummal lehetséges

12 Kézbesíthetetlenségi okok
„cím nem azonosítható”, ha a küldemény címzése vagy címe nem megfelelő, a cím nem létező, a címhely azonosítására nem alkalmas, vagy nem egyértelmű „címzett ismeretlen”, ha a címzett a címen egyértelműen nem azonosítható a címzett a címen nem ismert „nem kereste”, ha jogosult átvevő a letéti idő végéig nem vette át a küldeményt „elköltözött”, ha ilyen tartalmú bejelentés alapján erről tudomása van a Postának „kézbesítés akadályozott”, ha levélszekrénybe történő elhelyezéssel a kézbesítés nem lehetséges pl. tele van a levélszekrény személyes átadással történő kézbesítés nem lehetséges pl. az ajtóhoz való eljutás nem biztosított értesítő hátrahagyása nem lehetséges pl. közvetett kézbesítésről az üzemeltető nem gondoskodott „átvételt megtagadta”, ha a címzett (szervezet esetén valamelyik képviselő) vagy meghatalmazott az azonnali átvételtől egyértelműen elzárkózó nyilatkozatott tett DE! nem tagadta meg az átvételt az, a jogosult átvevő a kézbesítéskor esedékes díjat nem tudja megfizetni helyettes átvevő, alkalmi átvevő, közvetett kézbesítő nem kívánja átvenni a küldeményt, az átvételi jogcíme vagy személyazonosságának igazolásától vagy az aláírása feltüntetésétől elzárkózik

13 Hivatalos irattal kapcsolatos részletes szabályok
A hatályos végrehajtási szabályok, illetve az az alapján kialakult technológia csak kis mértékben változik: a hivatalos irat feladásához rendszeresített, kötelezően alkalmazandó belföldi és nemzetközi tértivevény vagy az annak megfelelő elektronikus dokumentum tartalmi és formai követelményeit az Egyetemes Postai Közszolgáltatási Szerződés tartalmazza, a sikertelen kézbesítés esetén hátrahagyandó értesítőnek csak a kötelező tartalmi elemeit és nem a mintáját tartalmazza a Korm. Rendelet a hivatalos irat semmilyen körülmények között nem kézbesíthető: az üzlethelyiségben a szervezet által foglalkoztatott munkavállalónak a címhelyen lévő ingatlan bérbeadójának, vagy a címzett szállásadójának alkalmi átvevőnek „átvételt megtagadta” a hivatalos iratnál csak a címzett nyilatkozata alapján az utánküldési cím ismeretében és az utánküldésre vonatkozó szerződés időbeli hatálya alatt a címzett ellentétes rendelkezése esetén is kötelező utánküldés

14 Belső szabályozások megfeleltetése
Egyes szabályozásoknak a postai szolgáltatásokról szóló évi CLIX. törvény végrehajtásával kapcsolatos módosítása Vig. utasítás (21 db szabályozás módosítása) Po.É.-ban hatályba léptető utasítás a változások lényegéről mellékletek kiemelhető formában az egyes szabályozások konkrét módosításairól megjelenés várhatóan a június 17-i héten Új Postakezelési Szabályzat (PoSzab. - a Pokut. helyett) megjelenés várhatóan június 24-én További (külön megjelenő) szabályozások megjelenés várhatóan június 30-ig folyamatosan ügyfél megkeresések és panaszok kezelése postai munkáltatói igazolványok rendszeresítése MMR és KMR (minőségi mutatók hirdetményben)

15 Információ, támogatás

16 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "A liberalizált piac jogszabályi környezete Részletes szabályok: Kormányrendelet és megfeleltetése a belső szabályozásokban Hajdu Zoltán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések