Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ UTÁNPÓTLÁSEDZŐ PEDAGÓGIAI MODELLJE Készítette: dr. Szatmári Zoltánt MOB Triatlon Sport XXI. Edző továbbképzés Tata, 2013.12.01.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ UTÁNPÓTLÁSEDZŐ PEDAGÓGIAI MODELLJE Készítette: dr. Szatmári Zoltánt MOB Triatlon Sport XXI. Edző továbbképzés Tata, 2013.12.01."— Előadás másolata:

1 AZ UTÁNPÓTLÁSEDZŐ PEDAGÓGIAI MODELLJE Készítette: dr. Szatmári Zoltánt MOB Triatlon Sport XXI. Edző továbbképzés Tata, 2013.12.01.

2 Tartalom -A teljesítmény. -Alapfogalmak. -A sport, mint pedagógiai színtér. -Módszerek, területek. -Nevelői magatartásmód. -Ajánlások, javaslatok, tanácsok. -Modell. 2

3 3 TELJESÍTMÉNYSZERKEZET NEVELÉSI TÉNYEZŐK EGYÉB TÉNYEZŐK KÉPZÉSI TÉNYEZŐK TELJESÍTŐ KÉPESSÉG Képesség- ismeret-tudás TELJESÍTŐ KÉSZSÉG Mobilizáló erők BEFOLYÁSOLÓ KÖRÜJMÉNYEK Gátlló és serkentő tényezők SZEMÉLYISÉG TELJESÍTMÉNY

4 A TELJESÍTMÉNY ÖSSZETEVŐI I. (teljesítményszerkezet) I. Teljesítő KÉPESSÉG (képzési tényezők: képesség, ismeret, tudás) -Motoros képesség (koordináció, kondíció) -Technika, taktika -Organikus feltételek -Erőnlét -Ismeretszerzés -Módszertan, oktatás, szervezés 4

5 A TELJESÍTMÉNY ÖSSZETEVŐI II. (teljesítményszerkezet) II. Teljesítő KÉSZSÉG (nevelési tényezők), mobilizációs erők -Szükségletek -Elvárt erkölcsi tulajdonságok kialakítása -Igénykeltés, érdeklődés -Motiválás a testmozgásra -Személyi tulajdonságok kialakítása (akarat, önuralom, kitartás, becsvágy, önállóság, szerénység, sportszerűség, bátorság stb.) -Oktató – sportoló kapcsolat 5

6 A TELJESÍTMÉNY ÖSSZETEVŐI III. (teljesítményszerkezet) III. Befolyásoló KÖRÜLMÉNYEK (egyéb szubjektív) gátló és serkentő tényezők -Egészségi állapot -Szociális viszonyok életmód, miliő -Időjárás, klíma -Diszpozíciók, tehetség, temperamentum -Kapcsolatteremtő készség -Szerek, eszközök 6

7 A pedagógia alapfogalmak I. Pedagógia (neveléstudomány): Vizsgálja a személyiség fejlődését befolyásoló nevelés célját, feladatát, módszerét, eszközét, valamint szervezeti keretét. Nevelés: A személyiség valamilyen tulajdonságának vagy valamire való alkalmasságának spontán vagy tervszerű kialakítása. Területei: testi, értelmi, érzelmi, esztétikai, erkölcsi. Személyiség: A személyiség egy olyan egyén, aki a társadalom által felhalmozott kultúrértékek hordozója, melynek birtokában képes környezetének aktív átalakítására. 7

8 A pedagógia alapfogalmak II. Oktatás: A tanítás-tanulás szervezett formája; közös tevékenység alapján rendszeres, folyamatos és módszeres ismeretfeldolgozás. Didaktika (oktatáselmélet): A pedagógiának a tanítás-tanulás tartalmi, szervezeti és módszertani kérdéseivel foglalkozó ága. Képzés: Speciális oktatási folyamat, a képzésben résztvevők szakmai képesítést nyernek (teljesítményképes tudás). 8

9 A pedagógia alapfogalmak III. Ismeret: Megfelelő számú és minőségű tényanyag általánosítása. Jártasság: Az ismeretek gyakorlati alkalmazásának egy begyakorlottsági szintje. Készség: A begyakorlott ismeretek változó feltételek közötti alkalmazása. Képesség: A személyiség teljesítményben mérhető pszichoszomatikus tulajdonsága. 9

10 A pedagógia alapfogalmak IV. Szokás: A magatartás szükségletként funkcionáló automatizált begyakorlottsága. Jellem: A személyiség erkölcsi-akarati tulajdonságainak megszilárdult egysége, a környezethez és önmagunkhoz való viszonya (magatartás). A teljesítményképes tudás: A személyiség differenciált tulajdonságainak integrált megnyilvánulása. 10

11 Az utánpótlásedző személyiségfejlesztése, mint pedagógiai cél a) A sport és személyiségjegyek - Motiváltság, az érdeklődés határozott irányultsága. - Teljesítményigény, magas igénynívó. - Sikeréhség, élménykeresés. - Akaraterő, fegyelmezettség, bátorság. - Fegyelem, akarati uralás. b) A személyiségfejlesztés és a teljesítménymotiváltság - Erkölcsi értékek létrehozása. - Teljesítményszükségletre nevelés. - Helyesen adagolt sikerélmény. - A teljesítmény állandó ellenőrzése, értékelése, javítása. 11

12 A pedagógia főbb színterei és ezek kapcsolata az utánpótlásedzői munkában. a)Család. b)Munkahely. c)A tanítvány iskolája. d)Tárgyi sportkörnyezet. e)Személyi sportkörnyezet. f)Egyéb nevelési hatások: -Sportvezetés -Szurkoló -Tömegkommunikáció 12

13 A transzfer, mint az utánpótlásedző egyik pedagógiai fegyvere Áthelyeződés, ami az idegi impulzusok irradiációjában nyilvánul meg. Transzfer elvek: -Feladatok gyakorlásának feltételei hasonlóak; -Különböző ingerek ugyanazt a reakciót követelik meg (pozitív transzfer); -Ugyanarra az ingerre más reakció kifejtés (negatív transzfer); -A tanulandó részek szoros kapcsolatban vannak; -Feladatok kifáradásig történő gyakorlása; -Az első feladat begyakorlottsága erős; -Két feladat közötti erős kognitív kapcsolat esetén; -Gyakorlatok közös működési elve nyilvánvaló; A sportban szerzett személyiségtulajdonságként nyert magatartás áttevődik az élet más területére is. 13

14 Konfliktushelyzet, stresszhatás •Az edzői szerepkör mint konfliktushordozó. •A konfliktusok forrási a sportban; az igénynívó és a teljesítmény ellentmondásai (felfokozottság). •Siker és kudarc elviselése, a sikerélmény transzferálása. •Személyek közötti kapcsolatokból fakadó konfliktushelyzetek leküzdése az edzői munkában. •Konfliktusmegoldások (nevelési stílusok). Leküzdés ill. megelőzés szempontjai: reális önismeret, követelmény, célkitűzés, előrejelzés, elemzés; sikerigény átvitele; konfliktusok gyors rendezése, tisztázása; közösségi érzés fejlesztése. 14

15 Igénynívó, önértékelés, értéktudat •Az igényszínvonalat az önismeret, tudásunkba vetett hit, az önbizalom mellett az edző tartós irányulása, kötődése, érdeklődése is meghatározza. •Az elvárás, a célkitűzés és az igényszint közösen határozzák meg a teljesítményt. •Aktuális igényszint: a teljesítményt előzetesen befolyásoló állapot. •Az igénynívó fejlesztése: tevékenység, teljesítmény, reális önismeret, közösségi igény, határozott és intenzív érdeklődés, élmények (siker, kudarc) kezelése. •A versenyek jelentősége. 15

16 16 ELVÁRÁSOK AZ UTÁNPÓTLÁSEDZŐ UTÁNPÓTLÁSEDZŐ PEDAGÓGIAI KÉPESSÉGEIVEL SZEMBEN

17 Jellemtulajdonságok A személyiség erkölcsi-akarati tulajdonságainak megszilárdult egysége, a környezethez és önmagunkhoz való viszonya (magatartás). Elvárások: Önállóság, aktivitás (cselekvés, vállalkozás, kezdeményezőkészség) Kitartás (monotónia tűrés, tartós érdeklődés és figyelem, biztos motivációs bázis) Önfegyelem (temperamentum): - Önuralom. - Helyes önértékelés. - Szabályok, követelmények példa értékű betartása közvetítése. - Kollektíva vezetése, irányítása. Küzdeni tudás (önmagunk túlhaladása, képességhatárok kitágítása) Módszerek: Önmagunk értékelése erőfeszítést igénylő helyzetekben. 17

18 Világnézet A világra (természet, társadalom, gondolkodás) vonatkozó tudományos ismeretek, meggyőződések átfogó rendszere. Elvárások: Átfogó tudományos szemlélet ápolása. Pozitív meggyőző erejű tapasztalatok gyűjtése. Pozitív érzelmi kötődések valósághű gyakorlása. Elvekkel, tapasztalatokkal megegyező magatartás. Módszerek: beszélgetések, viták, önképzés, példák, tapasztalati anyag elemzése és értékelése; saját személyes állásfoglalás. 18

19 Közösség I. Azonos érdekekért, értékekért és célokért létrejött társadalmi egység Elvárások: Közös célkitűzés. Együttes tevékenység. Jó teljesítmény. Kollektív magatartás. Összetartozás (szociális élmények). Közös élmény. Hagyományok kialakítása, egyesületi „ereklyék”. Eszménykép. 19

20 Közösség II. Módszerek: -A közösség szervezeti életének kialakítása, ápolása; -Egyénekhez mért követelmények; -Sikerélmény biztosítása; -Perspektíva nyújtása, célok kijelölésével; -Közösségi hagyományok kialakítása, ápolása; -A közösségen belül az egyénekkel való foglalkozás. 20

21 Erkölcsi tulajdonságok Azon elvek összessége, amelyek a helyes és helytelen, a társadalmi jó és rossz megkülönböztetését segítik a cselekvés szintjén. Elvárások: (az edző, mint mintaadó!). Testi-lelki egyensúly. Sportolás közben az erkölcsi normák közvetítése. Egységben működő erkölcsi meggyőződés, érzelem és tevékenység. Munkamorál : pl. pontosság, rendszeretet, munkafegyelem, kollektivitás, felelősségtudat. Transzferálás. Területek, módszerek: -Megismerés: ismeretek, tájékozódás, értékrend. -Akarás: érzelmek, lelkiismeret, döntés. -Alkotás: gyakorlás, tevékenység, viselkedés. 21

22 Humanizmus Emberközpontúságot jelentő alapvető erkölcsi kategória. Elvárások: Alá, fölé- és mellérendeltség kezelése. Emberséges hangnem, bánásmód. Tiszteletadás. A viselkedés követelményeinek betartása, betartatása. Különneműek egymással való érintkezése. Módszerek: -Az edző-sportoló kapcsolat folyamatos gondozása. -Példamutató magatartás. - 22

23 Kreativitás Az alkotóképesség pszichikai alapja a divergens gondolkodás (originalitás, érzékenység, redefinició, adaptív és spontán hajlékonyság, könnyedség, folyékonyság, kidolgozottság). Elvárások: Folyamatos fejlesztés Szociális kreativitás Expresszív (kifejező) Produktív (létrehozó) Felfedező Operatív (végrehajtói) Felfedező újító Konformizmus: gátolja a kreativitás kifejlődését (túlzott módon ragaszkodunk azonos megoldásokhoz) Módszerek: problémamegoldást igénylő (szokatlan, újszerű) helyzetek megoldása. 23

24 Kognitivitás Megismerő, a megismerésre vonatkozó; a gondolkodáson alapuló tevékenységforma. Elvárások: A sporttevékenység felhasználása a megismerő tevékenység (észlelés, megfigyelés, gondolkodás stb.) fejlesztésére. Önmegfigyelés. Mozgásmegfigyelés és elemzés. Az emlékezet, felidézés. Alkotó gondolkodás. Módszerek: - Döntések, új megoldások keresése az edzések, versenyek rendszerében. 24

25 Egészség Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét dinamikus állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya”. Elvárások: -Higiénia: személy, táplálkozás, öltözködés, környezet, nemek (az ellenkező nem tisztelete, titoktartás). -Napirend, életrend (munka, edzés, szabadidő). -Baleset-, betegségmegelőzés, elhárítás. -Testtartás. Módszerek: -Tanácsadás, felvilágosítás. -Példaadás. 25

26 Esztétikum A tudat minőségi érzéki-szemléletes megjelenése. Elvárások: Szemléltető, esztétikailag kifogástalan példaadás. Érzék a szép megoldásokra. A formai megoldások esztétikumának közlése. A járulékos sportkörnyezet (tárgy, eszköz, felszerelés stb.). Ötletgazdagság. Módszerek: -Állandó értékelő összehasonlítás. -Szép megoldások keresése iránti igény. 26

27 Módszerek, területek I. A nevelés folyamata: (EMPATIKUS képesség) a) szokásformálás, b) modellek közvetítése, c) meggyőződés-formálás. Módszerek: -Szóbeli kifejtés. -Beszélgetés. -Szemléltetés. -Gyakoroltatás -Hibajavítás. -Segítségnyújtás. -Önálló munkák. 27

28 Módszerek, területek II. -Nevelési célzatú beszélgetés. -Társak, edzők, élsportolók személyes példája. -Követelés. -Gyakoroltatás – szokások kiépítése. -Ellenőrzés – értékelés. -Buzdítás/büntetés. 28

29 Módszerek, területek III. -A nevelés sporttevékenységben a sporttevékenység által valósuljon meg. -A személyiségfejlesztés leghatékonyabb közege. -A nevelőmunka és a teljesítménynövelés között elválaszthatatlan összefüggés van. -Az oktatás és nevelés összehangolása. -Nevelési lehetőségek kihasználása. -Megfelelő kölcsönhatás edző, tanítvány és szülő között. 29

30 Nevelői magatartásmód I.  Személyes kapcsolattartás a gyerekekkel.  Nyílt vezetési elv.  Rendszeres kommunikáció a támogató csoportokkal (edzők, szakemberek, szülők).  Legyünk őszinték, adjuk önmagunkat (bizalom).  Legyünk segítőkészek és törekedjünk a gyerekek önértékelést és önbizalmát növelni. 30

31 Nevelői magatartásmód II.  Szükséges az ösztönző jellegű kritika, a megfelelő helyen és időben, amely készségre és speciális teljesítményekre vonatkozik.  Ösztönözzünk a sporton kívül bármilyen érdeklődést és kiegyensúlyozott felkészülést az életre.  A személyes kapcsolattartás során nem lehet minden sportolót egyformán kezelni (más-más lelki szükséglet).  Következetesség minden áron, mert a hitelesség a tét (ne legyen eltérő bánásmód ugyanolyan helyzetre). 31

32 Nevelői magatartásmód III.  Ügyeljünk arra, hogyan viszonyulnak a tanítványok egymáshoz. Fojtsuk el e kegyetlen egymást nem támogató viselkedést.  Törekedjünk arra, hogy találkozzunk a gyerekek szüleivel vagy más családtagjaikkal.  Az edző a gyerekek felnőtt vezetője. Szabályokat állítunk fel, meghatározzuk a gyerekek viselkedését, de nem kell mindenfajta cselekedetet és magatartást megítélni. 32

33 Tanácsok a kommunikáció fejlesztésére I.  Némely gyerek egy-egy bátorító szónak örül; esetleg egy kulcsszónak, mások viszont az szeretetik, ha magukra hagyják őket.  Minden egyes személynek, akivel kapcsolatba kerülünk, más élményei voltak, mint nekünk.  Fel kell ismernünk az egyének közötti különbséget a válaszadási minták alapján. Az információk értelmezése emberenként változik.  Hatékony kommunikációs tulajdonságok: őszinteség, egyértelműség, következesség és egyenesség. 33

34 Tanácsok a kommunikáció fejlesztésére II.  Tanuljuk meg hogyan lehetünk együtt érzőbbek: együttérzés, együttműködés, őszinte törődés, aktív figyelem érzésekre, panaszokra.  Igyekezzünk minél jobban fejleszteni a nonverbális képességeinket.  Legyünk követendő példaképek, példákkal hassunk tanítványainkra.  Ne feledjünk, tetteink hangosabban szólnak szavainknál.  Tartsunk igényt egymás jó-rossz véleményére (tapasztalatok rendszeres megbeszélése). Harmónia kiépítése. 34

35 Javaslatok konfliktusok kommunikációs megoldására I.  Győződjünk meg, hogy mindenki egy irányba tart-e?  Tárgyaljuk meg a különféle stratégiákat, melyek elősegíthetik a gyerekek közötti harmóniát (fontosság, elfogadottság, megbecsültség).  Képzeljük magunkat mások helyébe, próbáljuk megérteni mások álláspontját.  Tanuljuk meg hogyan adhatunk és fogadhatunk építő kritikákat.  Tanuljuk meg hogyan tolerálhatjuk egymást jobban.  Fogadjuk el az egyéniségeket. 35

36 Javaslatok konfliktusok kommunikációs megoldására II.  Akadályozzuk meg a pletykák terjedését.  Kezeljünk minden összeütközést elszigetelten.  Azonosítsuk és tisztázzuk az adott problémát.  Fontoljuk meg az adott személyhez fűződő kapcsolatunkat.  Gondolkodjunk, mielőtt felszólalnánk vagy cselekednénk.  Beszéljük meg a kérdést, de ne támadjunk az érintettekre. Másoknak is vannak jogai és érzéseik.  Adjunk lehetőséget, hogy ők is elmondhassák véleményüket. 36

37 A magabiztos válaszadás négy fő összetevője  Képesség, hogy nemet tudjunk mondani.  Képesség, mely által szívességet merünk kérni.  Képesség, pozitív és negatív érzelmek kifejezésére.  Képesség, mely által beszélgetéseket kezdeményezünk, folytatunk vagy lezárunk. 37

38 Körültekintő figyelem … úgy viszonyul a szóbeli kommunikációhoz, mint ahogy a videós visszatekintések viszonyulnak a motoros készségek oktatásához. Technikái: kérdezés, bátorítás, körültekintés, magyarázat, összegzés. 38

39 A csoportmotiváció erősítésének módszerei I.  Beleszólási lehetőség a tanítványoknak (kölcsönös bizalom és tisztelet).  Együttes identitás kialakítása valódi egyéni és közös célok kitűzésével (kihívást jelentő, de elérhető célok teljesítése).  Közös elvárás a helyén való viselkedésre.  Fel kell ismerni a kiválóságokat, és meg kell jutalmazni a különös egyéni teljesítményt. 39

40 A csoportmotiváció erősítésének módszerei II.  Az egész csoport bevonása a célkitűző tevékenységbe (elkötelezettség).  Rendszeres időközönként csoportos összejövetelekre van szükség.  Kontaktusban kell maradni a tanítványok formális és nem formális vezetőivel.  A sikerre kell koncentrálni, mielőtt a bukásokat megtárgyaljuk (pozitív klíma). 40

41 Modell I. 1.Sajátítsa el, és tudja alkalmazni a legfrissebb fiziológiai pedagógiai-pszichológiai és biomechanikai ismereteket. 2.Fejlessze interperszonális képességeit, beleértve szóbeli és írásbeli információs készségeit, a megfigyelést, a védekező mechanizmusok megértését, az ösztönzést és odafigyelést. 3.Kerülje a sexualításra, az életkorra, a képességekre vonatkozó, a rasszista és megalázó megjegyzéseket. 4.Kerülje a vesztesek lealacsonyítását és a vesztesek felmagasztalását. 41

42 Modell II. 5. Irányítsa a tanítványt afelé, hogy a célokat, feladatokat kihívásnak vegye. 6. Legyen képes megérteni a társasági megerősítéseknek az egyéni teljesítményekre gyakorolt hatását. 7. Legyen képes kontrolálni izgalmi szintjét. 8. Segítse a gyerekeket saját céljaik elérésében. 9. Éljen a jelenben. 10. A tanárnak egy személyben tanárnak, vezetőnek és adminisztrátornak kell lennie. 11. Legyen racionális és humánus. 42

43 Az edző, mint pedagógus, az edző pedagógiai modellje a) Önmagával szembeni tulajdonságok: - Cselekedetei összhangban vannak elveivel. - A követelmények teljesítésében élen jár. - Tudását állandóan bővíti. - Edzői munkáját egész emberként végzi. - Mer kezdeményezni, kockáztatni, újat kipróbálni. b) Másokhoz való viszonya: - Szakmai, emberi tudás, tekintély. - Ismeretek, tapasztalatok átadási képessége. - Törődés, gondoskodás, segítőkészség, bizalom, igényesség, őszinteség - Humánus magatartás, modoros magatartás. - Külső megjelenés. - Szülőkkel, tanárokkal, kollegákkal, vezetőkkel, médiával való kapcsolat. 43

44 44 Modell IV.

45 Köszönöm a figyelmet! 45


Letölteni ppt "AZ UTÁNPÓTLÁSEDZŐ PEDAGÓGIAI MODELLJE Készítette: dr. Szatmári Zoltánt MOB Triatlon Sport XXI. Edző továbbképzés Tata, 2013.12.01."

Hasonló előadás


Google Hirdetések