Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vasúti járművek hatósági engedélyezése Horváth Zsolt Csaba Közlekedési Főfelügyelet 2006. november 23. BUDAPEST.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vasúti járművek hatósági engedélyezése Horváth Zsolt Csaba Közlekedési Főfelügyelet 2006. november 23. BUDAPEST."— Előadás másolata:

1 Vasúti járművek hatósági engedélyezése Horváth Zsolt Csaba Közlekedési Főfelügyelet 2006. november 23. BUDAPEST

2 A téma fontossága • A vasúti járművek engedélyezésének korábbi gyakorlata nem volt EU konform; • UIC szerepe megváltozott az EU-ban; • RIV rövidesen megszűnik; • A COTIF hatályba lépett; • EU irányelvek kiadása; • Teherkocsi TSI alkalmazása 2007. január 31-től hatályos.

3 A téma aktualitása • Megváltozott gazdasági körülmények:  Vasúti piac liberalizációja a megvalósulás stádiumában van;  Kisvállalatok megalakulása;  Megkülönböztetésre kerül a tulajdonos és az üzemeltető; • Műszaki követelmények egységesítése az EU-ban; • 2005. évi CLXXXIII. tv.; • Jogszabály csomag.

4 A 2005. évi CLXXXIII tv., a vasúti törvény  Hivatal 2.§ (2) bek. a) pont  Műszaki Hatóság 2.§ (2) bek. b) pont  Biztonsági Hatóság 2.§ (3) bek.

5 A vasúti közlekedés műszaki és biztonsági hatósága a KKF Vasúti Felügyelet I. Vtv. 10. § (1) bek. b) vas ú ti j á rmű belf ö ldi ü zembe helyez é s é hez, c) vas ú ti j á rművekre szerelt, vas ú t ü zemi c é lt szolg á l ó kaz á nok, nyom á start ó ed é nyek ü zemben tart á s á hoz, á talak í t á s á hoz, d) vas ú ti j á rművek k ö zleked é sbiztons á gi berendez é seinek (fut ó mű, f é k, kocsiszekr é ny, vonatbefoly á sol ó berendez é s) jav í t á s á t v é gző szem é lyek é s szervezetek tev é kenys é g é hez, e) a vas ú ti j á rművek időszakos vizsg á lat á t v é gző vizsgahelyek műk ö d é s é hez.

6 A vasúti közlekedés műszaki és biztonsági hatósága a KKF Vasúti Felügyelet II. Vtv. 80. § (4) bek. e) vas ú ti j á rművek é s vas ú ti j á rműre szerelt vas ú t ü zemi c é lt szolg á l ó kaz á nok é s nyom á start ó ed é nyek hat ó s á gi jelz é s é nek kiad á sa, f) vas ú ti j á rművek, valamint a vas ú ti p á ly á k nyilv á ntart á s á nak k ü l ö n jogszab á lyban meghat á rozottak szerinti vezet é se, g) a nemzeti vas ú tbiztons á gi szab á lyok é rv é nyes ü l é s é nek figyelemmel k í s é r é se, azok m ó dos í t á s á ra vonatkoz ó javaslat kidolgoz á sa, é s a m ó dos í t á ssal kapcsolatban az é rdekeltekkel - ide é rtve a vas ú ti t á rsas á gokat, a gy á rt ó kat é s karbantart ó kat, valamint a felhaszn á l ó k é s a vas ú ti dolgoz ó k k é pviselőit is - val ó egyeztet é s lefolytat á sa, h) az (5) bekezd é s szerinti é ves jelent é s elk é sz í t é se,

7 Az új nemzetközi szabályok  2001/16/ EK + 2004/49/EK;  Wag. TSI, TAF TSI;  COTIF + AVV;

8 Jogszabálycsomag kb. 30 db jogszabály  2005. évi CLXXXIII. tv;  EU Irányelvek;  TSI-k;  Egységes szerkezet;  Műszaki, piaci követelmények egységes alkalmazása;  Felelősség egységes megítélése;  Magyar piac védelme!

9 A vasúti járművek üzemeltetésére vonatkozó előírások  Vasúti járművek üzemeltetése (28/2003. GKM rendelet helyett);  Vasúti járművek gyártása, javítása…..  Hagyományos vasúti rendszerek átjárhatósága (36/2006 GKM);  Felelősségvállalás szabályai;  Bejelentett szervezet  (Notified Body);

10 Változások a vasúti járművek üzemeltetésében  Az engedélyezési eljárásban:  Honosítási engedély;  Időszakos hatósági járművizsga;  Bejelentett szervezet bevonása;  Pályaszám kiosztás;  Biztosítás;  Szakmai tartalomban:  TSI alapján;  Átvételi rend változása;  Járműregiszter;  Karbantartási rend engedélyezése;  Alkalmazható alkatrészek.

11 Vasúti jármű gyártás, javítás karbantartás …….  EU előírások szerinti követelmények teljesítése (2001/16/EK);  Karbantartási alrendszer;  Alkatrész és jármű gyártás;  Német minta;  Kell Bejelentett Szervezet!  Piacvédelem;  Közlekedésbiztonsági követelmények közvetett ellenőrzése; 01/16-ST04, 2. rész, AA. melléklet Verzió:HU07 TSI-WAGEredeti nyelv: EN 05.01.2005Állapot: NA [1][1] Az alapvető követelmények tükröződnek a műszaki paraméterekben, a kapcsolódási pontokban és a teljesítményre vonatkozó előírásokban, melyeket az ÁME 4. fejezete rögzít. [2][2] Ez a modul használható a jövőben, amikor a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 96/48/EK irányelvet aktualizálják. [3][3] „az alrendszer irányelvben definiált ajánlatkérője vagy annak hivatalos közösségbeli képviselője”. [4][4] Az ÁME vonatkozó szakasza konkrét követelményeket írhat elő e tekintetben. [5][5] Az európai előírás meghatározását az 1996/48/EK és a 2001/16/EK irányelv tartalmazza. Az európai előírások használati módját a nagysebességű ÁME-ok alkalmazási útmutatója ismerteti.

12 A felelősség kérdése  A felelősség kérdését meg kell osztani:  Vasútvállalat ( COTIF/ AVV szerint VKV );  Tulajdonos;  Üzembentartó;  Biztosítás – biztosíték  Felelősség mértéke

13 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Vasúti járművek hatósági engedélyezése Horváth Zsolt Csaba Közlekedési Főfelügyelet 2006. november 23. BUDAPEST."

Hasonló előadás


Google Hirdetések