Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 A vidékfejlesztés lehetősége: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 – 2013 HVI Képzés 2008.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 A vidékfejlesztés lehetősége: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 – 2013 HVI Képzés 2008."— Előadás másolata:

1 „New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 A vidékfejlesztés lehetősége: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 – 2013 HVI Képzés 2008. december 9. Budapest AaAa Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-vidékfejlesztési Főosztály Mezőgazdasági Szerkezetátalakítási és Versenyképességi Osztály Tóth Balázs, osztályvezető

2 2008. december 9. Budapest2 A vid é kfejleszt é s programoz á sa Eur ó pai vid é kfejleszt é si strat é gia Magyar vid é kfejleszt é si strat é gia Magyar vid é kfejleszt é si program Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

3 2008. december 9. Budapest3 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program fejlesztési irányai és a pénzügyi keretek I. tengely ( közel 2,4 Mrd EUR ) Mezőgazdas á g, é lelmiszer-feldolgoz á s é s erd é szet versenyk é pess é g é nek jav í t á sa 48% II. tengely ( közel 1,6 Mrd EUR ) K ö rnyezet é s vid é k á llapot á nak jav í t á sa 35% III. tengely ( közel 700 M EUR ) É letminős é g jav í t á sa a vid é ki ter ü leteken é s a diverzifik á ci ó ö szt ö nz é se 17% IV. tengely ( közel 300 M EUR ) LEADER 5,5%

4 2008. december 9. Budapest4 C é lok: – mezőgazdas á g é s é lelmiszer-feldogoz á s versenyk é pess é g é nek fokoz á sa – a fenntarthat ó agr á r- é s é lelmiszergazdas á g megteremt é se, – megkezdett szerkezet á talak í t á s é s korszerűs í t é s tov á bb folytat á sa – korstrukt ú r á j á nak jav í t á sa, – az emberi erőforr á s szakk é pzetts é g é nek jav í t á sa – az ismeretszerz é s t á mogat á sa, tud á salap ú vid é ki t á rsadalom megteremt é se Eszk ö z ö k: – beruh á z á si é s fejleszt é si t á mogat á sok – infrastrukt ú ra fejleszt é se – szakk é pz é s é s szaktan á csad á s 10 int é zked é s, amelyből 5 int é zked é sen bel ü l további 17 alint é zked é s Ö sszes k ö zkiad á s: t ö bb mint 2,3 Mrd EUR I. TENGELY mezőgazdaság és erdészet versenyképességének javítása

5 2008. december 9. Budapest5 I. TENGELY intézkedések forrás eloszlása

6 2008. december 9. Budapest6 Mg-i ü zemek korszerűs í t é s é t c é lz ó t á mogat á si konstrukci ó k: G é pek, technol ó giai berendez é sek beszerz é se Á llattart ó telepek korszerűs í t é se Ü ltetv é nyek korszerűs í t é se é s telep í t é se Meg ú jul ó energiaforr á sok elterjeszt é s é t c é lz ó t á mogat á si konstrukci ó k: F á s sz á r ú energia ü ltetv é nyek telep í t é se L á gy sz á r ú energia ü ltetv é nyek telep í t é se Mg-i energiafelhaszn á l á s meg ú jul ó energiaforr á sokb ó l I. Tengely – versenyképesség 2007-ben meghirdetett intézkedései

7 2008. december 9. Budapest7 A kor-szerkezetv á lt á st c é lz ó t á mogat á si konstrukci ó k: Fiatal mezőgazdas á gi termelők indul ó t á mogat á sa – várhatóan újra megnyitásra kerül 2009-ben Mezőgazdas á gi termelők gazdas á g á tad á sa Ismeret á tad á st é s tud á stranszfert c é lz ó t á mogat á si konstrukci ó : Szaktan á csad ó i szolg á ltat á sok ig é nybev é tele – várhatóan újra megnyitásra kerül 2009-ben Termelői ö sszefog á s erős í t é s é t c é lz ó t á mogat á si konstrukci ó : Termelői csoportok – várhatóan újra megnyitásra kerül 2009-ben I. Tengely 2007-ben meghirdetett intézkedései

8 2008. december 9. Budapest8 I. Tengely 2008-ban meghirdetett intézkedései Mg-i ü zemek korszerűs í t é s é t c é lz ó t á mogat á si konstrukci ó k: kert é szet korszerűs í t é se – várhatóan újra megnyitásra kerül 2009-ben kert é szeti g é pek, technol ó giai berendez é sek beszerz é se ö nt ö z é s, melior á ci ó é s ter ü leti v í zgazd á lkod á s l é tes í tm é nyeinek fejleszt é se n ö v é nytermeszt é s l é tes í tm é nyeinek korszerűs í t é se (mag/term é nysz á r í t ó k) Erd é szeti g é ppark korszerűs í t é se – t á mogat á si k é relem bead á si időszak: nov. 15. – dec. 31. É lelmiszeripar korszerűs í t é s é t c é lz ó t á mogat á si konstrukci ó : mezőgazdas á gi term é kek é rt é kn ö vel é se Ismeret á tad á st é s tud á stranszfert c é lz ó t á mogat á si konstrukci ó k: Ü gyf é lszolg á lati t á j é koztat á s Szakmai k é pz é sek – kihirdetve: 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet, november 30-ig p á ly á zott K é pző Szervezetek kiv á laszt á sa folyamatban

9 2008. december 9. Budapest9 Nem é lelmiszeripari c é l ú kiskapacit á s ú, n ö v é nyi alap ú nyersszesz, nyersolaj elő á ll í t ó ü zemek l é tes í t é se Gazdanet program Mezőgazdas á gi utak fejleszt é se Mg-i telepek v í z- é s energiaell á t á s á nak fejleszt é se F é lig ö nell á t ó gazdas á gok fejleszt é se Bemutat ó mg.-i üzemek I. Tengely – versenyképesség jövőben várhatóan meghirdetésre kerülő intézkedések

10 2008. december 9. Budapest10 Meghirdetett támogatási konstrukciók száma: 17 ÚMVP I. Tengely megvalósítása számokban Beérkezett TK száma: 28000 <Igényelt összeg: 534 milliárd Ft < Jóváhagyott TK száma: 18000 <Támogatási összeg: 292 milliárd Ft < Beérkezett KK száma: 15000 <Igényelt kifizetési összeg: 52 milliárd Ft < Támogatott KK száma: 8900 <Kifizetés összege: 19 milliárd Ft < TK – támogatási kérelem, KK – kifizetési kérelem

11 2008. december 9. Budapest11 I. Tengely támogatási konstrukcióinak végrehajtása

12 2008. december 9. Budapest12 I. Tengely támogatási konstrukcióinak végrehajtása

13 2008. december 9. Budapest13 Új Magyarország Vidékfejlesztési Programwww.umvp.euwww.umvp.eu Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumwww.fvm.huwww.fvm.hu Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalwww.mvh.gov.huwww.mvh.gov.hu Magyar Agrárkamarahttp://umvp.agrarkamara.huhttp://umvp.agrarkamara.hu Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézetwww.vkszi.huwww.vkszi.hu AaAa Tóth Balázs, FVM, Agrár-vidékfejlesztési Főosztály Elérhetőség: tothba@fvm.hu tel.: 1 / 301-4156tothba@fvm.hu Tájékoztatás és információ ÚMVP megvalósításáról


Letölteni ppt "„New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 A vidékfejlesztés lehetősége: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 – 2013 HVI Képzés 2008."

Hasonló előadás


Google Hirdetések