Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KISVÁLLALKOZÁSOK EURÓPAI KARTÁJA (NYILATKOZAT) A lisszaboni strat é gi á val ö sszhangban, miszerint az Eur ó pai Uni ó nak a vil á g legversenyk é pesebb.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KISVÁLLALKOZÁSOK EURÓPAI KARTÁJA (NYILATKOZAT) A lisszaboni strat é gi á val ö sszhangban, miszerint az Eur ó pai Uni ó nak a vil á g legversenyk é pesebb."— Előadás másolata:

1 KISVÁLLALKOZÁSOK EURÓPAI KARTÁJA (NYILATKOZAT) A lisszaboni strat é gi á val ö sszhangban, miszerint az Eur ó pai Uni ó nak a vil á g legversenyk é pesebb é s a legdinamikusabb tud á s alap ú gazdas á g á v á kell v á lnia, amely k é pes a fenntarthat ó gazdas á gi fejlőd é sre, az egyre t ö bb é s jobb minős é gű munkahely teremt é sre é s az egyre szorosabb szoci á lis koh é zi ó ra, a tag á llamok elk ö telezt é k magukat a tekintetben, hogy a v á llalkoz á sok, illetve a kis v á llalkoz á sok sz á m á ra t á mogatj á k a lehető legjobb ü zleti k ö rnyezetet kialak í t á s á t

2 HÁTTÉR Az Eur ó pai Kisv á llalkoz á si Karta (NYILATKOZAT) 10 pontos akci ó terve a k ö vetkező : 1.Oktat á s é s tov á bbk é pz é s a v á llalkoz á sok sz á m á ra 2.Olcs ó bb é s gyorsabb c é galap í t á s / ind í t á s 3.Javul ó t ö rv é nykez é s é s szab á lyoz á s 4.Lehetős é g szakmai gyakorlat megszerz é s é re 5.Internetes el é rhetős é gek jav í t á sa 6.T ö bb ismeret az Egys é ges Piacon k í v ü lről 7.Ad ó z á s é s p é nz ü gyek 8.A kisv á llalkoz á sok technol ó giai kapacit á s á nak megerős í t é se 9.Sikeres E-business modellek é s a lehető legmagasabb szintű kisv á llalkoz á s t á mogat á s 10.Erősebb é s hat é konyabb kisv á llalkoz ó i é rdekk é pviselet l é trehoz á sa hazai é s EU szinten egyar á nt

3 TEVÉKENYSÉGI TERÜLET ÉS CÉLKITŰZÉSEK • A NYILATKOZATOT minden egyes tag á llam elfogadta ez é rt egy egys é ges é s k ö z ö s á ll á spontot t ü kr ö z a foglalkoztat á s é s a gazdas á gi n ö veked é s t á mogat á s á ra vonatkoz ó an • Az Eur ó pai Szabv á nnyal k ö z ö sen, tov á bb á hangs ú lyozva az Eur ó pai K+F erőfesz í t é seket, a NYILATKOZAT egy konkr é t kezdem é nyez é st testes í t meg a Lisszaboni strat é gia ir á ny á ba • A NYILATKOZAT tov á bbi olyan l é p é sek előtt egyengeti az utat, melyeket meg kell tenni a v á llalkoz á sok é rdek é ben. T í z priorit á st is kijel ö l, melyeket teljes í teni kell. • Mik ö zben n é h á ny int é zked é s c é lja a meglevő korl á toz á sok cs ö kkent é se (vesztes é ges m é rleg, ad ó z á s, bonyolult t ö rv é nykez é s stb..) amelyek t ö nkreteszik a kisv á llalkoz á sokat, m á sok az Inform á ci ó Technol ó gia (IT) terjeszt é s é re koncentr á lnak é s t á mogat á st ny ú jtanak a v á llalkoz á sok sz á m á ra • A c é lkitűz é seket t á mogatja az Eur ó pai Beruh á z á si Alap (EIF) é s az Eur ó pai Beruh á z á si Bank (EIB), tov á bb á specifikus programok é s int é zked é sek is a c é lkitűz é seket szolg á lj á k.

4 JELENTŐSÉG • A NYILATKOZAT tulajdonképpen egy szándéknyilatkozatnak is tekinthető és ami ennél fontosabb, megalapozza az EU jövőben formálódó vállalkozáspolitikáját is. Rendkívül fontos annak tudatában lenni, hogy ebben hallgatólagosan mi foglaltatik és az milyen körben lehet előnyös. • Az esetek többségében a szövetkezeteket és az MRP-s társaságokat beolvasztják a hagyományos, vagy a különös vállalkozási formákba. Következésképpen ők fenntartással tekintenek a vállalkozáspolitika változásaira.

5 GYAKORLATI HASZON • A v á llalkoz á spolitik á ban val ó j á rtass á g javul á s á n t ú lmenően a NYILATKOZAT azonnali lobby tev é kenys é get is szolg á lhat a hazai hat ó s á gok fel é • Al á t á maszthatja azt a n é zetet is miszerint a sz ö vetkezetek, illetve az MRP-s t á rsas á gok hozz á j á rulnak a munkahelyteremt é shez ez á ltal seg í tve elismertetni, azt, hogy ők is teljes joggal, b á r bizonyos specifikus tulajdons á gokkal rendelkezve a v á llalkoz á sok fő vonal á ba tartoznak • Egy m é g gyakorlatiasabb szempontb ó l figyelmet kell ford í tani a NYILATKOZAT v é grehajt á s á b ó l sz á rmaz ó előny ö kre, k ü l ö n ö sen ami a hitelhez val ó hozz á f é r é st, az ad ó kedvezm é nyt illetve az ü zleti t á mogat ó szolg á ltat á sokat illeti


Letölteni ppt "KISVÁLLALKOZÁSOK EURÓPAI KARTÁJA (NYILATKOZAT) A lisszaboni strat é gi á val ö sszhangban, miszerint az Eur ó pai Uni ó nak a vil á g legversenyk é pesebb."

Hasonló előadás


Google Hirdetések