Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

JELENTÉS AZ EURÓPAI UNIÓHOZ CSATLAKOZÓ ORSZÁGOK KIS ÉS KÖZÉPVÁLLAKOZÁSAINAK EURÓPAI KARTÁJA (NYILATKOZAT) MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SEC(2003) 57 A 2002 április.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "JELENTÉS AZ EURÓPAI UNIÓHOZ CSATLAKOZÓ ORSZÁGOK KIS ÉS KÖZÉPVÁLLAKOZÁSAINAK EURÓPAI KARTÁJA (NYILATKOZAT) MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SEC(2003) 57 A 2002 április."— Előadás másolata:

1 JELENTÉS AZ EURÓPAI UNIÓHOZ CSATLAKOZÓ ORSZÁGOK KIS ÉS KÖZÉPVÁLLAKOZÁSAINAK EURÓPAI KARTÁJA (NYILATKOZAT) MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SEC(2003) 57 A 2002 április 23-i u.n. „Maribori Nyilatkozat” jelenti a Kis és Közép vállalkozások Európai Kartája céljainak a csatlakozó országok által történt elfogadását. A NYILATKOZAT tulajdonképpen az egyes csatlakozó országok által benyújtott részletes jelentések összefoglalója.

2 HÁTTÉR 1 Az Európai Bizottság következtetései vegyes képet mutatnak: 1.Javulás tapasztalható Csökkent a költség és a bürokrácia az induló vállalkozásoknál és az üzleti körben (pld.: egyablakos rendszerű / egyközpontú regisztráció) Felkészülés az állami adminisztrációban az egyéni azonosító szám alkalmazására és a releváns információk on –line továbbítására A csődeljárással kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálata és az állami garanciaalapok elérhetőségének biztosítása a KKV-k hitelelekhez való hozzáférésének elősegítése érdekében Az Ipari Termékek Megfelelőségének és Elfogadásának Európai Megállapodásait tartalmazó protokollok szélesebb körű adaptálása 2. Az eredmények hiánya Még mindig hosszú az út ameddig az olyan innovatív pénzügyi eszközök, mint pld. a kockázati tőkealapok, vagy pedig az u.n. „business angels networks” -ök kialakításra kerülnek Megmaradt az ismeretek és a koherencia hiánya a klaszter rendszerek kifejlesztése és a cégközi kapcsolatok területén Elhúzódó tervezési fázis a technológiai kapacitások fejlesztése témájában és nincs kezdeményezés a szociális párbeszéd segítése tárgyában Nincs a KKV-k érdekeinek formális képviselete

3 HÁTTÉR 2 3.Az Eur ó pai Bizotts á gnak a csatlakoz ó orsz á gok Kis é s K ö z é pv á llalkoz á sai é rdek é ben tett erőfesz í t é sei A PHARE programok u.n. „ Business Support Program ” -jai p é nz ü gyi forr á sokat biztos í tanak A Phare t á mogat á sok a Kisv á llalkoz á sokhoz a KKV finansz í roz á si eszk ö z ö k ö n kereszt ü l jutottak el, melyek az Eur ó pai Fejleszt é si é s Ú jj áé p í t é si Bankn á l (EBRD), az Eur ó pai Fejleszt é si Banktan á csn á l (CEB)/ KfW é s az Eur ó pai Beruh á z á si Bankn á l voltak ig é nybevehetők. A tagjel ö lt orsz á gok sz á m á ra r é szv é teli lehetős é g biztos í t á sa a Kutat á si é s Technol ó gia Fejleszt é si, a Socrates é s a Leonardo da Vinci, tov á bb á a Harmadik (1997-2000) é s a Negyedik (2001-2005)t ö bb é ves KKV-i programokban is. A t ö bb é ves programokon kereszt ü l 51 Euro Info K ö zpont nyitotta meg kapuit é s az Eur ó pai Beruh á z á si Alap a csatlakoz ó orsz á gok sz á m á ra lehetőv é tette a kapcsol ó d ó p é nz ü gyi eszk ö z ö kh ö z val ó hozz á f é r é st is

4 TEVÉKENYSÉGI TERÜLET ÉS CÉLKITŰZÉSEK A sz ó ban forg ó dokumentum egy Bizotts á gi munkaanyag, ez é rt az csup á n t á j é koztat ó jellegű. Nyomon k ö veti a t í z csatlakoz ó orsz á g 10 pontos Nyilatkozat á ban r ö gz í tett v á llal á sok teljes í t é s é t az előrehalad á st, az eddig megtett int é zked é seket B á r a NYILATKOZAT nem k ö telező erejű, m é gis seg í t a figyelmet a j ó p é ld á kra r á ir á ny í tani, tov á bb á kiemeli azon ter ü leteket is, ahol m é g komoly tennival ó k vannak. A NYILATKOZAT-ot minden csatlakoz ó orsz á g elfogadta, ez é rt az t ü kr ö zi azon elsz á nts á gukat, hogy v á llalkoz ó bar á t k ö rnyezetet biztos í tva k é sz ü lnek fel a csatlakoz á sra. A NYILATKOZAT publik á l á s á val az al áí r ó k egym á ssal szemben is k ö telezetts é geket v á llaltak a NYILATKOZAT-ban megfogalmazott í g é retek teljes í t é s é re.

5 JELENTŐSÉG Á ttekint é s arr ó l, hogy a csatlakoz ó orsz á gok milyen m ó don j á rultak hozz á a NYILATKOZAT v é grehajt á s á hoz Az egyes orsz á gokr ó l k é sz ü lt jelent é s betekint é st ny ú jt arra vonatkoz ó an, hogy az egyes korm á nyoknak a NYILATKOZAT-ban elv á llalt k ö telezetts é geit ö sszem é rhess ü k azok t é nyleges teljes í t é s é vel. T á j é koztat á s az EU –á ltal a csatlakoz ó orsz á gok sz á m á ra ny ú jtott t á mogat ó int é zked é sekről Figyelemfelh í v á s az egyes orsz á gokban el é rhető hitel é s ü zlet t á mogat ó int é zked é sekre vonatkoz ó an

6 GYAKORLATI HASZON Az Ö n ö k szektor á nak potenci á lis lehetős é gei hazai, illetve az EU-s t á mogat á si form á kra Az Ö n ö k szektora sz á m á ra a hazai hat ó s á gok r é sz é ről egy elismer é si lehetős é get ny ú jt A tev é kenys é g ü knek a NYILATKOZAT legutols ó c é lj á ra kell koncentr á lnia azaz: (orsz á gos szintű k é pviselet elnyer é s é re) é s lehetős é g szerint az EU szoci á lis p á rbesz é ddel, tov á bb á a fenntarthat ó fejlőd é ssel kapcsolatos t ö rv é nyeire kell t á maszkodnia Eszk ö zt biztos í t a korm á nnyal szembeni vita sor á n a k ö telezetts é gek é s teljes í t é sek sz á mbav é tel é hez, a szomsz é dos orsz á gok eredm é nyeinek é s m á s csatlakoz ó orsz á gok eredm é nyeinek bemutat á s á val


Letölteni ppt "JELENTÉS AZ EURÓPAI UNIÓHOZ CSATLAKOZÓ ORSZÁGOK KIS ÉS KÖZÉPVÁLLAKOZÁSAINAK EURÓPAI KARTÁJA (NYILATKOZAT) MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SEC(2003) 57 A 2002 április."

Hasonló előadás


Google Hirdetések