Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Integr á lt K ö z ö ss é gi Szolg á ltat ó T é r IKSZT HVI képzés, 2008. december 10.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Integr á lt K ö z ö ss é gi Szolg á ltat ó T é r IKSZT HVI képzés, 2008. december 10."— Előadás másolata:

1 Integr á lt K ö z ö ss é gi Szolg á ltat ó T é r IKSZT HVI képzés, 2008. december 10.

2 A pályázat célja  Kihaszn á latlan é p ü letek fel ú j í t á sa é s műszaki korszerűs í t é se r é v é n  t ö bbfunkci ó s szolg á ltat ó k ö zpontok l é trehoz á sa a helyben el é rhető alapszolg á ltat á sok k ö r é nek bőv í t é se, minős é g é nek é s hozz á f é rhetős é g é nek jav í t á sa c é lj á b ó l

3 Mitől sajátos?  Helyi tervez é sek,  T á rc á k ö sszefog á sa,  Sz é les szolg á ltat á si sk á la,  Telep ü l é senk é nt k ü l ö nb ö ző szolg á ltat á sok kialak í t á sa a helyi ig é nyeknek megfelelően.

4 Támogatás nyerhető  az IKSZT é p ü let é nek k ü lső é s belső fel ú j í t á s á r á ra, bőv í t é s é re, korszerűs í t é s é re  kisl é pt é kű infrastrukt ú ra fejleszt é sre (pl. j á tsz ó udvar, parkos í t á s),  eszk ö zbeszerz é sre,  a beruh á z á s lez á r á s á t k ö vető 3 é ven kereszt ü l az IKSZT műk ö dtet é s é re, 12 000, 8000, é s 4000 eur ó ö sszegig degressz í v m ó don.

5 Támogatás mértéke  Az ig é nyelhető t á mogat á s legfeljebb 200.000 euro-nak megfelelő forint ö sszeg;  A t á mogat á s ar á nya: az ö sszes elsz á molhat ó kiad á s 100 %-a; k ö lts é gvet é si szervek eset é ben a t á mogat á s sz á m í t á s alapja az ö sszes elsz á molhat ó nett ó kiad á s.

6 Jogosultak köre  K ö zs é gi telep ü l é si ö nkorm á nyzatok,  Önkorm á nyzati t á rsul á sok,  T ö bbc é l ú kist é rs é gi t á rsul á sok,  Kisebbs é gi ö nkorm á nyzatok,  Telep ü l é sen sz é khellyel/telephellyel rendelkező non profit szervezetek,  Egyh á zi jogi szem é lyek.

7 A támogatás feltételei  Legal á bb egy fő fő á ll á s ú vagy k é t fő r é szmunkaidőben foglalkoztatott munkat á rs alkalmaz á sa,  K ö telező é s v á laszthat ó szolg á ltat á sok,  K ö telező 5 é ves műk ö dtet é s,  Beruh á z á si t á mogat á si k é relem beny ú jt á sa a d ö nt é st k ö vető egy é ven bel ü l.

8 IKSZT által nyújtandó szolgáltatások

9 Kötelező szolgáltatások  Helysz í n é s felt é telek biztos í t á sa az MNVH- nak,  Ifj ú s á gi k ö z ö ss é gi programok,  Inform á ci ó hoz jut á s előseg í t é se,  K ö z ö ss é gi internet hozz á f é r é s biztos í t á sa,  K ö nyvt á ri é s inform á ci ó s szolg á ltat á s,  K ö zművelőd é si programok szervez é se.

10 Opcionális szolgáltatások  K ö z ö ss é gfejleszt é si folyamatok gener á l á sa,  Tanoda/t é r helyis é g kialak í t á sa,  Gyermekek foglalkoztat á s á t biztos í t ó t é r kialak í t á sa (Biztos kezdet),  Eg é szs é gfejleszt é si programok,  Ü zlethelyis é g kialak í t á sa,  Postai szolg á ltat á s ny ú jt á sa,  Elektronikus k ö zigazgat á si v é gpont biztos í t á sa (k ö zh á l ó v é gpont),  Á FSZ inform á ci ó s pont.

11 Pályáztatás Két körös pályázati megjelentetés:  IKSZT/2008/1 Beadási határidő: 2008. szeptember 30.  IKSZT/2008/02 Beadási határidő: 2008. október 31.

12 Feldolgozás Beérkezett pályázatok száma: Összesen 999 db pályázat  első körben 700 db,  második körben 299 db.  Az LHH 33 kistérségből eddig 257 db pályázat érkezett be.

13 Benyújtók Jogi st á tuszP á ly á zat (db)%-os megoszl á s K ö lts é gvet é si szerv 719 db72% Egyh á z 17 db2% Non-profit szervezet 262 db26%

14 Opcion á lis szolg á ltat á sok a v á llalt szolg á ltat á sok ar á ny á ban

15 A be é rkezett p á ly á zatok ter ü leti megoszl á sa

16 Kapcsolódó pályázatok 2008. decemberében megjelenő pályázatok TÁMOP 5.2.2. A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet program a leghátrányosabb helyzetű térségekben TAMOP 3.3.5.A "Tanoda programok támogatása" eMagyarország pályázat Magyar Posta Postapartner Program

17 Vidékfejlesztési Roma Akadémia 2008. október - december

18 Benyújtók Jogi st á tuszP á ly á zat (db)%-os megoszl á s K ö lts é gvet é si szerv 719 db72% Egyh á z 17 db2% Non-profit szervezet 262 db26% Köszönöm a figyelmet! Hortobágyi Anna Kiemelt Projektek Osztálya FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet, Vidékfejlesztési Igazgatóság 1119, Budapest Andor u. 47-49. Elérhetőségek: www.ikszt.hu www.ripi.hu ikszt@vkszi.hu ripi@vkszi.hu hortobagyia@vkszi.hu


Letölteni ppt "Integr á lt K ö z ö ss é gi Szolg á ltat ó T é r IKSZT HVI képzés, 2008. december 10."

Hasonló előadás


Google Hirdetések