Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TISZTA PIACGAZDASÁG MECHANIZMUSA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TISZTA PIACGAZDASÁG MECHANIZMUSA"— Előadás másolata:

1 A TISZTA PIACGAZDASÁG MECHANIZMUSA
MIT PÉNZ PÉNZ TERMÉKEK ÉS SZOLG TERMÉKEK ÉS SZOLG PÉNZ KINEK HOGYAN TERMELÉSI INPUTOK Forrás: Mikroökonómia (24.o.)

2 GAZDASÁGI SZFÉRÁK Ö K O N Ó M I A MG-I VÁLLALATI GAZDASÁGTAN ÜZEMI
K Ü L G A Z D A S Á G I N E M Z E T G A Z D A S Á G I V Á L L A L A T I M G. V Á L L A L A T I MG-I VÁLLALATI GAZDASÁGTAN ÜZEMI MIKROÖKONÓMIA GAZDASÁGI SZFÉRÁK

3 VÁLLALATI GAZDASÁGTAN C. TANTÁRGY FELÉPÍTÉSE
KÖZGAZDASÁGI ALAPFOGALMAK, MENEDZSER ELJÁRÁSOK VÁLLALATI ERŐFORRÁSOK GAZDASÁGTANA MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK, TEVÉKENYSÉGEK GAZDASÁGTANA MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALATOK TERVEZÉSE, ELEMZÉSE

4 Termelési érték Termelési költség Jövedelem
Alapfogalmak Termelési érték Termelési költség Jövedelem

5 A termelési értékhez kapcsolódó alapfogalmak
Hozam termékek, szolgáltatások Ár az árak fajtái

6 Hozam A hozam a megtermelt termékek, szolgáltatások naturális egységben kifejezett mérőszáma. Azonos terméket előállító ágazatok hasonlíthatók öszze, termelőkapacitásra vetítve fajlagos hozamról beszélünk, ami a termelés színvonalát fejezi ki. Hozamok közös mérőszámai (gabonaegység, tejegyenérték, stb)

7 A termékek csoportosítása
Főtermék a termelés elsődleges célja, produktuma Ikertermék a termelés során előállított közel azonos értékű termékek Melléktermék A fő- (iker) termék mellett képződő alacsonyabb használati értékű produktum

8 A termelési érték meghatározása
Az előállított termékek és szolgál-tatások pénzben kifejezett értéke (általában egy évre vonatkozóan). Termelési érték = Hozam X Egységár

9 Az árak fajtái Piaci ár Védőár Önköltségi ár belső elszámolásokban
értékesítési, beszerzési, termelői, nagyke-reskedelmi, fogyasztói (kiskereskedelmi) Védőár Hatósági (fix, rögzített) ár alulról védett (intervenciós) ár,a termelőt védi felülről védett ár a fogyasztót védi Önköltségi ár belső elszámolásokban Irányár

10 A termelési érték kategóriái
Bruttó termelési érték Halmozatlan termelési érték HLTÉ = BTÉ - U Árutermelési érték ÁTÉ = HLTÉ - Kv U = Újrafelhasználás Kv = készletváltozás .+/- U Kv BTÉ U HLTÉ ÁTÉ

11 A termelési érték kategóriái

12 A termelési érték kategóriái
Hozzáadott érték HÉ = BTÉ - Vé-U Nettó termelési érték NTÉ = HÉ - A Vé = vásárolt érték A = amortizáció A U U NTÉ

13 A bruttó TÉ összetevői

14 A termelési érték növelésének lehetőségei
A hozam növelése Az árak növelése Egyéb Műszaki fejlesztés ISO 9OOO

15 A termelési költséghez kapcsolódó alapfogalmak
Ráfordítás fogalma, típusai A ráfordítás egységára

16 A ráfordítás fogalma, típusai
A termelés érdekében felhasznált erőforrások naturális mértékegység-gel kifejezett mennyisége. Munkaerő, élőmunka Termelési eszközök, holtmunka A fajlagos ráfordítások

17 A termelési költség fogalma
A termelés szolgáltatás érdekében felhasznált ráfordítások pénzben kifejezett értéke. TK = Ráfordítás X Egységár

18 Ráfordítástartalom nélküli költségek
Különböző adók biztosítási díjak tagsági díjak kamatok földbérleti díjak, stb.

19 A költségek csoportosítása
Készpénzes (pénzmozgást okozó) és vv. A termelés különböző szintjeihez kapcsoltan munkaműveleti, ágazati, vállalati, nemzetgazdasági.

20 A költségek csoportosítása
Megjelenési forma szerint elemi, összetett Elszámolhatóság szerint közvetlen, általános A termelés volumenével v. kapcsolat szerint állandó, változó Tevékenységek, munkaműveletek szerint

21 Termelési költség a megjelenési forma szerint
Elemi költségek Anyagjellegű Személyi jellegű Értékcsökkenési leírás Egyéb költség Összetett költségek Segédüzemi szol-gáltatás Speciális tárgyi eszközök költsége Általános költsé-gek

22 Elemi költségek Anyagjellegű költségek műtrágya, növényvédő-szer, vetőmag, energia, takarmány, gyógyszer, ja-vítási anyag, alkatrész, hízó-, tenyészállat Személyi jellegű ktg-ek kifizetett bérek, bérjellegű juttatások és az ezekhez kapcsolódó TB járulék Értékcsökkenési leírás a befektetett tárgyi eszközök (állóeszközök) és immateriális javak beruházási költségeinek időarányosan elszámolt értéke. Egyéb ktg-ek bérleti díjak, kamat, biztosítási díj, adó, tagsági díj, külső szolgáltatás

23 Összetett költségek Azon költségek, amelyek két, vagy több elemi költséget foglalnak magukba.

24 A segédüzemi szolgáltatás költségeinek összetétele
Anyagjellegű üzem és kenőanag, alkatrész- és javítási anyagok, stb. Személyi jellegű traktorosok, tgk. vezetők kombájnosok, műhelydolgozók munkabére Értékcsökkenési leírás költsége gépek,járművek, javítóműhely écs. Egyéb költség vizsgáztatási díjak, adók

25 A speciális tárgyi eszközök költségének összetétele
Értékcsökkenési leírás + Javítás karbantartás költsége javítási anyag, munkabér

26 Az általános költségek összetétele
Anyagköltség, irodaszerek, nyomtatványok, energia költség Személyi jellegű ktg a vezetők és adminisztratív munkakörben dolgozók munkabére Segédüzemi szolgáltatás irodai fűtőanyagok szállítása, parkok ápolása, autóbusz használat stb. Értékcsökkenési leírás irodák, raktárak,központi járművek écs-e. Javítás karbantartás ktg-e irodák, központi járművek stb. javítási anyag és munkabére Egyéb adók, kamatok, biztosítási díjak

27 Termelési költség elszámolhatóság szerint
Közvetlen költségek Anyagjellegű ktg-ek Személyi jellegű ktg-ek Segédüzemi szolg.költsége* Befektetett eszközök költsége** Egyéb költség Közvetett költségek Általános költség igazgatási egyéb általános * Számvitel szerint felosztott költség ** Számvitel szerint csak az amortizáció

28 Termelési költség a termelés volumenével v. kapcsolat szerint
Állandó költségek 1. Értékcsökkenési leírás költsége 2. Összetett költségek közül értékcsökkenési leírás költsége javítás, karbantartás bizonyos hányada igazgatás költsége egyéb általános költség Változó költságek 1. Anyagjellegű költségek 2. Személyi jellegű költségek 3. Segédüzemi szolgáltatás döntő része 4. Egyéb közvetlen költség

29 Az állandó költségek jellemzői
Az állandó költséget szokás lépcsőze-tesen változó költségnek is nevezni. A kihasználás függvényében, egységnyi teljesítményre vonatkozóan változó költségként viselkedik. A termelés megszünésével, csökkené-sével egyes eszközök feleslegessé vál-nak, de az állandó költsége viszont meg-marad. Költségremanencia.

30 A változó költségek jellemzői Relatív költségváltozás alakulása
Költségnövekmény % R>1 R=1 o<R<1 R=o Volumennövekmény %

31 A határköltség A kibocsájtás újabb egységének előállításához szükséges
többlet változó költség.

32 Az állandó-, a változó-, a határ- és az összes költség alakulása
Átlagköltség Mennyiség

33 A termelési költség munkaműveletek szerinti csoportosítása
Lényeges, mert ezzel deríthetjük ki melyik művelet határozza meg alapvetően a költségeket, illetve ezen belül melyik költség a meghatározó. Költségek csökkentése potenciálisan ott lehet a leghatékonyabb, ahol a költséghányad magas.

34 Költségvizsgálatok (elő-, illetve utókalkuláció)
Előkalkuláció gazdasági döntéseket alapoz meg összevontan kezeli a ktg-ket egyszerűbb (mint az utókalkuláció) a közvetlen költségeket 5 csoportba soroljuk:

35 Előkalkuláció 1. Anyagjellegű költség 2. Személyi jellegű költség
3. Speciális tárgyi eszközök költsége 4.Segédüzemági szolgáltatás költsége 5. Egyéb közvetlen költség KÖZVETLEN KÖLTSÉG vagy ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG 6. Közvetett költség ÖSSZES vagy BRUTTÓ KÖLTSÉG

36 Utókalkuláció ? I. A TERMÉK KÖLTSÉGKALKULÁCIÓJA 1. Anyagjellegű ktg
2. Személyi jellegű ktg 3. Speciális tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 4. Egyéb közvetlen ktg. KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK 5. Felosztott költség (segédüzemági szolg. + egyéb) ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG + 6. Értékesítési költség + 7. Igazgatási költség + 8. Egyéb közvetett ktg II. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGE + 9 Pénzügyi műveletek költsége III. VÁLLALKOZÁS KÖLTSÉGE IV. RENDKÍVÜLI KÖLTSÉGEK (bírság, kártérítés, késedelmi kamat) V. EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK

37 Fajlagos termelési költség
Termékegységre, szolgáltatásra vagy termelési kapacitásra vetített költség. A termékegységre, vagy szolgáltatásra jutó költséget önköltségnek nevezzük. Önköltség = Termelési költség Termék, szolgáltatás mennyisége

38 Az önköltségszámítás alapesetei
Egy főtermék esetén Fő- és melléktermék esetén Ikertermékek esetén arányszámos osztókalkuláció egyenértékszámos osztókalkuláció Nettó tk.= Bruttó tk - melléktermék értéke, ára

39 Az önköltség csökkentésének lehetőségei
A termelési költség csökkentése (ráfordítás x egységár) A termék (szolgáltatás) növelése A melléktermék ésszerű hasznosítása (NKtg)

40 A termelési költség vizsgálatánál használt néhány egyéb mutató
Költségszint % Anyaghányad % Bérhányad % Költség Viszonyítási alap

41 Termelési érték - Termelési költség
A jövedelem A jövedelemmel szinoním fogalamak: nyereség, profit Veszteség Termelési érték - Termelési költség

42 A jövedelem kategóriái
Nettó jövedelem (Nj) = TÉ-TK Bruttó jövedelem = TÉ - TK + Sz. Ktg (Nj + Személyi jellegű Ktg) Fedezeti hozzájárulás = TÉ- Vált.Ktg (Nj + Állandó Ktg) Fedezeti összeg = TÉ - Közv. Ktg (Nj + Általános Ktg)

43 Az üzemi (üzleti) tevékenység jövedelme, és a pénzügyi műveletek jövedelme
A megtermelt, de még eladatlan készletek értékével korrigált jövedelem Árbevétel - Előállítási Ktg ± Készletváltozás A befektetések és a hitelek pénzügyi eredménye

44

45 TÉ-TK= J+Saját munka +Amort.
A nagyvállalkozás és a családi vállalkozás jövedelmének forrása, felhasználása TÉ-TK= J Adó, a tulajdonosok tőke és földjáradéka, a tevékenység fejlesztése, tartalékképzés TÉ-TK= J+Saját munka +Amort. Család saját ellátása, adó, fenntartó beruházás (amortiz.), tevékenység fejlesztése, tartalékképzés

46 Jövedelem – profit forrása és felhasználása
Közép – nagy vállalkozás Családi vállalkozás Forrás Felhasználás TÉ – TK = J adó tulajdonosok tőke és földjáradék tevékenység fejlesztése + saját munka + amortizáció család saját ellátása fenntartó beruházás (amortizáció)

47 A jövedelmezőségi ráta
I. Költségarányos jövedelem Az egységnyi költséggel elért jövedelem nagysága százalékos formában. J % = x 1OO Jövedelem Termelési költség

48 A jövedelmezőségi ráta
II. Tőkearányos jövedelem Az egységnyi tőkével elért jövedelem nagysága százalékos formában. J % = x 1OO Jövedelem Tőke

49 Jövedelmezőség változása
Megnevezés Szarvasmarha hízlalás Broylercsirke előállítás Egy termelési ciklus ideje 360 nap 60 nap Jövedelmezőségi ráta egy termelési ciklusban 18 % 5 % Jövedelmezőségi ráta egy évben 30 %

50 A jövedelem növelésének lehetőségei
Alapvetően két módon lehetséges: A termelési érték növelésével A termelési költség csökkentésével Vagy még pontosabban: A ráfordítások és ezen keresztűl a termelési költség olyan mértékű növelésével, amely erdményeként a termelési érték nagyobb mértékben nő.

51 A GAZDÁLKODÁS HATÉKONYSÁGA
Eredmény: - hozam (naturáliákban) - termelési érték – árbevétel - jövedelem Ráfordítás: - lekötött termelési tényezők (tőke) - felhasznált erőforrások - naturáliákban - pénzben

52 Ráfordítások átlagos hatékonysága % =
Pótlólagos ráfordítások hatékonysága % = X A termelési értéket a jövedelem értékével is helyettesíthetjük, ez esetben jövedelmezőségi rátáról beszélünk,

53 Ráfordítás és hozam alakulása
Hozam maximuma Hozam függvény A maximális hozamhoz tartozó ráfordítás

54 Marginális hatékonyság % =
X A termelési értéket a jövedelem értékével is helyettesíthetjük, ez esetben jövedelmezőségi rátáról beszélünk,

55 Ráfordítás hatékonyság legfontosabb mutatói
Lekötött termelési tényezőkre vonatkozóan (tőkehatékonyság) 1. Természetes egységben 2. Pénzben kifejezve a. Kapacitások átlagos hatékonysága b. Pótlólagosan befektetett eszközök hatékonysága Előző mutatókat használva de csak a többlet termelési érték jövedelem és lekötött tőke viszonyát vizsgáljuk. c. Marginális befektetett tőke hatékonysága

56 Lekötött termelési tényezőkre vonatkozóan (költséghatékonyság)
1. Természetes egységben 2. Pénzben kifejezve a. Költségek átlagos hatékonysága b. Pótlólagosan felhasznált költségek hatékonysága Előző mutatókat használva, de csak a többlet termelési érték, jövedelem és költség viszonyát vizsgáljuk. c. Marginális költségek hatékonysága


Letölteni ppt "A TISZTA PIACGAZDASÁG MECHANIZMUSA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések