Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 3.1.4 – PROJEKTZÁRÁS KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁSSAL AZ OKTATÁS JÖVŐJÉÉRT ( TÁMOP 3.1.4. – 08/2 – 2009 – 0019) Kern Zoltán közoktatási szakértő Támop.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 3.1.4 – PROJEKTZÁRÁS KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁSSAL AZ OKTATÁS JÖVŐJÉÉRT ( TÁMOP 3.1.4. – 08/2 – 2009 – 0019) Kern Zoltán közoktatási szakértő Támop."— Előadás másolata:

1 TÁMOP – PROJEKTZÁRÁS KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁSSAL AZ OKTATÁS JÖVŐJÉÉRT ( TÁMOP – 08/2 – 2009 – 0019) Kern Zoltán közoktatási szakértő Támop tanácsadó

2 PROJEKT IDŐSZAK

3 INDIKÁTOROK Akkreditált pedagógus továbbképzésben (1 vagy több) tanúsítványt szerzett pedagógusok száma 121 Akkreditált pedagógus továbbképzésben megszerzett tanúsítványok száma 367 Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma 129 Matematika kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma Az óvodai programcsomag szerint foglalkoztatott gyermekek száma 23 Tantárgytömbösítés módszertannal szervezett tanórák aránya 5%

4 INDIKÁTOROK Szakrendszerű oktatás esetén tantárgyi bontás nélküli műveltségterületi oktatásban részesülő tanulócsoportok 8 A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított, moduláris programok száma 4 A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított három hetet meghaladó projektek száma IKT-val segített tanórák aránya (a programba bevont tanulócsoportok implementációban érintett összes tanóráihoz képest 25%

5 Problémák, leküzdendő gátak
Homogén csoportokra törekvés Ismeretközpontúság Tanárközpontúság A tanár saját magát tartja a legfőbb ismeretforrásnak A tanulás helyett még mindig a tanításon van a hangsúly A tantárgyak közötti integráció hiánya „Krétapedagógia” 5

6 IKT STRATÉGIA Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő oktatási informatikai hálózat, informatikai eszközök és oktatási módszerek létrehozása, amelyek hatékonyan támogatják az iskolai oktatásban résztvevő tanulók és tanárok munkáját Pontosan meg kell határozni a fenntartói és intézményi szinten kezelendő adatokat és folyamatokat Megfelelő oktatás-módszertani fejlesztéseket kell végrehajtani 6

7 TOVÁBBKÉPZÉSEK Pedagógusok képzése: ( 4 x 30 )
Általános pedagógiai továbbképzések ( 30 ó ) - Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása Általános pedagógiai módszertani továbbk.(30 ) - Választás alapján Kompetencia alapú oktatási progr. Alkalm. (30) Infokommunikációs technológiák ( 30 )

8 TOVÁBBKÉPZÉSEK Menedzsment képzés: ( 2 x 30 óra ) 1., - változásmenedzsment - projektmenedzsment 2., - projektpedagógia - tantárgytömbösített oktatás

9 KÉPZÉSEK Vezetőképzések Változásmenedzsment, projektmenedzsment
Új oktatásszervezés az intézményben Kötelező képzések Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása Infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban Módszertani képzések Kooperatív tanulás Tanórai differenciálás heterogén csoportban Hatékony tanuló-megismerési technikák Osztályzat nélküli pedagógiai értékelés Tevékenységközpontú pedagógiák Professzionális tanári kommunikáció Drámapedagógia Óvoda-iskola átmenet Tanulás tanulása(tanulásmódszertan) Kompetencia képzések Óvodai - programcsomag bevezetése SZÉSZA 14 - programcsomag bevezetése SZÉSZA 58 - programcsomag bevezetése SZÉSZA programcsomag bevezetése MAT 14 - programcsomag bevezetése MAT 58 - programcsomag bevezetése MAT programcsomag bevezetése INY 16 - programcsomag bevezetése INY programcsomag bevezetése SNI és HHH képzések SNI gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés IPR bevezetését támogató tt. alapozó képzés IPR alkalmazását támogató tt. módszertani képzés Tantestületi képzések Interaktív eszközök alkalmazása Tanulás tanítása módszertani képzés Egyéb képzések Mérés értékelés IKT alapozó

10 SZÁNDÉKOK tanulásszervezés módszertan

11 TANÁCSADÁS) Komplex intézményi szaktanácsadó Intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentor tanácsadó IKT mentor szaktanácsadó

12 A projekt menedzsment hatóköre
stratégiai szint vezetés tervezés szervezés irányítás teljesítmény Az ábra a menedzsment tevékenységek modellje. Különbség stratégiai, taktikai, és operatív szintek között. A vezetés stratégiai tevékenység Az irányítás taktikai tevékenység A szakmai munka operatív tevékenység. A PM irányítási tevékenység, nem vezetési és nem operatív tevékenység! Akkor van gond, ha a stratégiai szint irányítani akar, ha az irányítási szint szakmai munkát akar végezni, vagy ha a szakmai emberek irányítani, esetleg vezetni akarnak.

13 Kapcsolatrendszer a projektmegvalósításban
Régiós központok Régiós koordinátor Szakmai vezető, intézményvezető Referencia intézmények 13 13

14 A VEZETÉS, TANÁCSADÁS FELADATAI
Elérni kívánt jövőbeni pozíció megfogalmazása Tervezett tevékenységek, tevékenységcsoportok pontos azonosítása, ütemezése Új szükségletek alapján felismerésén alapuló innovatív célok megfogalmazása Feltétel biztosítás Képzések koordinálása 14 14

15 TÁMOP 3.1.4 – Igazi cél A gyerekek számára élvezetes
IKT eszközökkel támogatott, élményszerű tanulási környezetet biztosító korszerű tanulásszervezési eljárások gyermekközpontú módszertani lehetőségek elterjesztése az intézményekben.

16 EGYÜTTMŰKÖDÉS

17 NYILVÁNOSSÁG

18 TÁMOGATÁS

19 KÖLTSÉGVETÉS

20 TANESZKÖZÖK

21 TANESZKÖZÖK Tanulói taneszközök, segédletek
Tanári módszertani könyvek, segédletek Egyéb eszközi elemek ( demonstrációs segédletek és licencek, Értékelési eszközök Kompetencia alapú oktatást támogató egyéb taneszközök

22 FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
A projekt eredményeinek a projekt zárásától számított 5 éves fenntartása. A módosított helyi nevelési tervnek, helyi tantervnek megfelelő gyakorlat folytatását (legalább annyi óvodai és iskolai tanulócsoportban), mint amennyi a projektben érintett volt. Az óvodai programcsomag alkalmazását, illetve a módosított pedagógiai program szerinti tartalmi munkavégzést. Olyan módszerek, tanulásszervezési eljárások megjelenítését és további alkalmazását, mely elősegíti, vagy lehetővé teszi a kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjedését, illetve az integrált nevelés céljainak megvalósulását. A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzésben feltárt problémák és az intézkedési tervben ezekre vonatkozóan tervezett beavatkozások ütemezett megvalósítása és az eredmények fenntartása a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének javítása érdekében.

23 FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
Az intézmények a módosított nevelési program szerinti pedagógiai gyakorlat folytatását szervezeti átalakítás esetén is garantálják. A pályázó vállalja – a projekt megvalósításának zárásától számított 5 évig, hogy a támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésében és tulajdonjogviszonyban változás nem történik, a projekttel kapcsolatos minden dokumentum elkülönített megőrzését, nyilvántartását legalább december 31-ig.

24 OKTATÁSPOLITIKAI IRÁNYOK
A tervek szerint a következő tanévben kidolgozzák és elindulhat a pedagógus életpálya-modell . Csökkenteni szeretnék a tananyag mennyiségét, s ezzel párhuzamosan differenciálják az iskolák profilját. Az állam magára vállalná a pedagógusok és az őket segítő alkalmazottak bérének finanszírozását Az államtitkár úgy értékelt, hogy ami az oktatásban az elmúlt nyolc évben történt, az elfogadhatatlan és megbocsáthatatlan. Az egész nemzet oktatási rendszerét kell újjáépíteni, hogy a nevelőmunka helyére kerüljön

25 OKTATÁSPOLITIKAI IRÁNYOK
A 2005-ben bevezetett érettségi rendszer jelen formájában elhibázott. „ami ma a Nemzeti alaptantervben (Nat) van, az tragédia” Mostani oktatáspolitikából a szakértő szerint leginkább a folyamatszabályozás és a visszacsatolás hiányzik Kiépülne egy támogató felügyeleti rendszer, egy inspektori, egy tankerületi inspektorátus A kormány átalakítja a szakképzés rendszerét, és azt tervezi, hogy fokozatosan bevezeti a 9.évfolyamtól kezdődő hároméves szakiskolai képzési rendszert.

26 Ismeretelméleti alapok
Tradicionális tanulási környezet Konstruktivista tanulási környezet A tudás nem a külső realitás mása, hanem modell jellegű mentális konstrukció, amely személy és kontextusfüggő. A tudás pontos képet alkot az adott realitásról, megosztható és átadható, objektív, sem személyhez sem kontextushoz nem kötődik. Ismeretelméleti alapok A tanulási környezet fogalma

27 Tradicionális tanulási környezet
TANÍTÁS A tanár aktív pozíciója MAGYARÁZAT, LEVEZETÉS, ÁBRÁZOLÁS INSTRUKCIÓ A TANULÁS PERCEPTÍV FOLYAMAT A tanuló passzív pozíciója TANULÁS Tabula rasa Tradicionális tanulási környezet

28 Konstruktivista tanulási környezet
A tanuló aktív pozíciója SZITUATÍV, KONTEXTUÁLIS, TÁRSAS KONSTRUKCIÓ MOTIVÁLÁS,TÁMOGATÁS,TANÁCSADÁS A tanár reaktív pozíciója TANÍTÁS Konstruktivista tanulási környezet

29 Számítógéppel segített tanulás
Online, webalapú tanulás Számítógéppel segített tanulás nyitott információforrások adattárolás hálózati kommunikáció adatfeldolgozás e-learning kiterjesztett valóság interaktivitás didaktikai design hipertext modularitás multimédia rendszerszemlélet animáció szimuláció Távoktatás virtuális valóság idő- és térbeli függetlenség tanulás- és tanulóközpontúság önirányításos tanulás Didaktica elektromagna? Az e-learning virtuális valóságai. Új Pedagógiai Szemle, 2004/11

30 Számítógéppel segített tanulás
Online, webalapú tanulás nyitott információforrások interaktivitás hálózati kommunikáció hipertext kiterjesztett valóság multimédia animáció Magas belépési küszöb szimuláció Magas szintű digitális írástudás Alacsony belépési küszöb Alapfokú digitális írástudás + motiváció + műveltség Probléma: + motiváció kognitív hozzáférés Probléma: technikai hozzáférés TANULÓ

31 IKT,IKT,IKT… Az órán, foglalkozáson a pedagógus, tanár, az előre elkészített anyagot multimédiás tartalmak bemutatására is alkalmas berendezéssel mutatja be, felhasználva az „IKT az oktatásban" témában megszerzett ismereteit. A diákok az órán kívüli időszakban is hozzáférnek az órai anyaghoz, annak kiegészítéseihez, ezekkel kapcsolatban önellenőrző és tanári ellenőrzés mellett végezhető feladatokat kapnak. A tankönyvek, szöveggyűjtemények, szótárak, lexikonok jelentős része elektronikus formában is hozzáférhetővé válik

32 IKT,IKT,IKT… Az intézmény minden egyes pedagógusa, tanára külön számítógéppel dolgozhat. Megvalósul a diákok és számítástechnikai eszközök arányában az 6:1 arány A prezentációs technológiák, a projektorok, aktív táblák, szintén a mindennapi felhasználás eszközeivé válik. Az IKT eszközhasználat a tanórák 30 % -ában ellenőrizhetően megvalósul. FTP tárhelyen a tananyagok a tanulók számára elérhetővé válik.

33 IKT,IKT,IKT… A pedagógusok teljes körűen rendelkeznek hordozható IKT eszközökkel. Az éves beiskolázási tervben a tantestület legalább 30 %-a IKT alkalmazással kapcsolatos képzésre kerül beiskolázásra. Az országos kompetenciamérések másodelemzése minden tanévben megtörténik. Az intézmény a mérési rendszerét olyan IKT eszközzel támogatott nyilvántartásban jeleníti meg, amelyből a hozzáadott pedagógiai értékre egzakt számadatokkal lehet következtetni.

34

35 PEDAGÓGIAI PROGRAM az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait, a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységet, a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységet, a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat, a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programot, a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét, a szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit, IKT stratégia

36 JÓ GYAKORLATOK - INNOVÁCIÓK
Innovációk – referencia intézménnyé válás. Eszközlista Tevékenységtérkép


Letölteni ppt "TÁMOP 3.1.4 – PROJEKTZÁRÁS KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁSSAL AZ OKTATÁS JÖVŐJÉÉRT ( TÁMOP 3.1.4. – 08/2 – 2009 – 0019) Kern Zoltán közoktatási szakértő Támop."

Hasonló előadás


Google Hirdetések