Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Beruházás Értékcsökkenés. MIT? HOGYAN? MIVEL? MIBŐL? MŰKÖDTETÉSI DÖNTÉSEK EREDMÉNYKIMUTATÁS ÉS MŰKÖDÉSI CASH FLOW BEFEKTETÉSI DÖNTÉSEK FINANSZÍROZÁSI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Beruházás Értékcsökkenés. MIT? HOGYAN? MIVEL? MIBŐL? MŰKÖDTETÉSI DÖNTÉSEK EREDMÉNYKIMUTATÁS ÉS MŰKÖDÉSI CASH FLOW BEFEKTETÉSI DÖNTÉSEK FINANSZÍROZÁSI."— Előadás másolata:

1 Beruházás Értékcsökkenés

2 MIT? HOGYAN? MIVEL? MIBŐL? MŰKÖDTETÉSI DÖNTÉSEK EREDMÉNYKIMUTATÁS ÉS MŰKÖDÉSI CASH FLOW BEFEKTETÉSI DÖNTÉSEK FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK MÉRLEG  ESZKÖZÖK ÉS BEFEKTETÉSI CASH FLOW MÉRLEG  FORRÁSOK ÉS FINANSZÍROZTÁSI CASH FLOW Döntések az üzleti életben

3 MI MINŐSÜL BERUHÁZÁSNAK? • Beruházásnak minősül a tárgyi eszköz – beszerzése, – létesítése, – saját vállalkozásban történő előállítása, – a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, – rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység. • Beruházásnak minősül továbbá a tárgyi eszköz – nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként átvétele, – csereszerződés, követelés fejében átvétele, – részesedés fejében átvétele, – térítés nélküli átvétele, – hagyatékként átvétele, – ajándékként átvétele, – nem adminisztrációs hibából származó többlete, és – ezekkel a növekedésekkel kapcsolatban az eszköz üzembe helyezéséig felmerült mindenféle munka.

4 Beruházások, felújítások Beruházások, felújítások között kell kimutatni • a rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök (ingatlanok, műszaki és egyéb gépek, tenyészállatok) bekerülési értékét, • továbbá a már használatba vett tárgyi eszközökön végzett – bővítéssel, – rendeltetésváltozással, – átalakítással, – élettartam-növeléssel, – felújítással összefüggő munkák - még nem aktivált - bekerülési értékét.

5 MI MINŐSÜL BŐVÍTÉSNEK? • az a tevékenység, amellyel az eszköznek növelik az alapterületét, a kapacitását, a teljesítőképességét. Például ingatlannál emeletráépítés, számítógépnél memóriabővítés stb. • jellemzője, hogy az eredeti tárgyi eszköz lényegét tekintve változatlanul használható, azonban az eszközhöz kapcsolódóan új részek jelennek meg, amelyekkel egységes egészként (egy eszközként jelenik meg a nyilvántartásban) működik tovább a tárgyi eszköz. • bekerülési értéke növeli az eszköz bruttó értékét.

6 MI MINŐSÜL RENDELTETÉS MEGVÁLTOZTATÁSNAK, ÁTALAKÍTÁSNAK? • az a tevékenység, amellyel az eszközt más tevékenységek végzésére teszik alkalmassá. • jellemzője, hogy az eszköz mérete, kapacitása nem, csak a használata változik (például irodából termelőegység, üdülőből szálloda vagy fordítva stb.) • jelenthet olyan tevékenységet is, amelynek hatására nem változik az eszköz rendeltetése. • bekerülési értéke növeli az eszköz bruttó értékét.

7 MI MINŐSÜL RENDELTETÉS MEGVÁLTOZTATÁSNAK, ÁTALAKÍTÁSNAK? • az a tevékenység, amellyel az eszközt más tevékenységek végzésére teszik alkalmassá. • jellemzője, hogy az eszköz mérete, kapacitása nem, csak a használata változik (például irodából termelőegység, üdülőből szálloda vagy fordítva stb.) • jelenthet olyan tevékenységet is, amelynek hatására nem változik az eszköz rendeltetése. • bekerülési értéke növeli az eszköz bruttó értékét.

8 MI MINŐSÜL FELÚJÍTÁSNAK? • Ha az eszköz élettartama megnövekszik, ennek hatására általában – a hasznos élettartam is változik; – az eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll; – az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul. • A felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak. A felújítás bekerülési értéke a jövőben képződő eredményben térül meg.

9 MI MINŐSÜL KARBANTARTÁSNAK? • Karbantartásnak minősül: – a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység. – a tervszerű megelőző karbantartás (TMK), – a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítás, – és mindazon javítási, karbantartási tevékenység, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi. – az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése is, függetlenül a felmerült költségek nagyságától. • A karbantartás költségei nem aktiválhatóak, azaz nem terheljük rá a tárgyi eszközökre, hanem azt a tárgy évi eredmény terhére számoljuk el.

10 SZEMPONTOK AZ É RT É KEL É SN É L A JELENLEG HAT Á LYOS T Ö RV É NY SZERINT: • A REALIZ Á CI Ó S ELV É RV É NYES Ü L: AKTUALIZ Á LT MÚLTBELI BEKER Ü L É SI É RT É KEN É RT É KEL Ü NK • JELENLEG N É H Á NY ESZK Ö Z ESET É BEN A VAL Ó DIS Á G ELVE A REALIZ Á CI Ó S ELV EL É SOROL: ITT AZ É RT É KEL É S PIACI É RT É KEN T Ö RT É NIK, DE: – VAGY NINCS EREDM É NYHAT Á S ( É RT É KHELYESB Í T É SN É L) – VAGY NEM JELENHET MEG AZ ESZK Ö Z A BEKER Ü L É SI É RT É KN É L MAGASABB É RT É KEN (VISSZA Í R Á S) MÉRLEGÉRTÉK =BEKERÜLÉSI (KÖNYV SZERINTI) ÉRTÉK  ÉRTÉKMÓDOSÍTÁSOK

11 BEKERÜLÉSI ÉRTÉK BESZERZÉSI ÁR: • IMMATERIÁLIS JAVAK • TÁRGYI ESZKÖZÖK • VÁSÁROLT KÉSZLETEK • ÉRTÉKPAPÍROK ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG: • SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK (SEEAÉ) (AKTIVÁLT ÉRTÉKE) • SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK (STK) KÖNYVSZERINTI ÉRTÉK: • KÖVETELÉSEK • PÉNZESZKÖZÖK • AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK • SAJÁT TŐKE • CÉLTARTALÉKOK • KÖTELEZETTSÉGEK • PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

12 BEKERÜLÉSI ÉRTÉKHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK BRUTT Ó É RT É K: A RENDELTET É SSZERŰEN HASZN Á LATBA VETT, Ü ZEMBE HELYEZETT EGYEDI T Á RGYI ESZK Ö Z Ö K É S IMMATERI Á LIS JAVAK BESZERZ É SI VAGY ELŐ Á LL Í T Á SI K Ö LTS É GE KÖNYVSZERINTI ÉRTÉK: AZ AZ ÉRTÉK, AMELYEN AZ ESZKÖZT VAGY FORRÁST A KÖNYVVITELI SZÁMLÁN NYILVÁNTARTJÁK. AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK KÖNYVSZERINTI, AZAZ MÉRLEGÉRTÉKE A NETTÓ ÉRTÉK, AKTIVÁLÁSKOR PEDIG MEGEGYEZIK A BEKERÜLÉSI (BRUTTÓ) ÉRTÉKKEL + BRUTTÓ ÉRTÉK - TERVSZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS - TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS + TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS VISSZAÍRÁSA NETTÓ ÉRTÉK (MÉRLEGÉRTÉK) ÉRTÉKCSÖKKENÉS: A TÁRGYI ESZKÖZÖK FIZIKAI ELHASZNÁLÓDÁSA, PIACI AVULÁSA, VALAMINT AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKÉNEK FOKOZATOS CSÖKKENÉSE.

13 É RT É KM Ó DOS Í T Á SHOZ KAPCSOL Ó D Ó FOGALMAK É RT É KVESZT É S: BEFEKTETETT P É NZ Ü GYI ESZK Ö Z Ö KN É L, V Á S Á ROLT K É SZLETEKN É L, SAJ Á T TERMEL É SŰ K É SZLETEKN É L, K Ö VETEL É SEKN É L, É RT É KPAP Í ROKN Á L, AKT Í V IDŐBELI ELHAT Á ROL Á SOKN Á L SZ Á MOLHAT Ó EL, HA AZ ADOTT ESZK Ö Z K Ö NYV SZERINTI É RT É KE JELENTŐSEN É S TART Ó SAN MAGASABB, MINT AZ ESZK Ö Z M É RLEGK É SZ Í T É SKOR ISMERT PIACI É RT É KE ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS: IMMATERIÁLIS JAVAKNÁL ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖKNÉL SZÁMOLHATÓ EL A HASZNÁLATBA VÉTELKOR MEGHATÁROZOTT MÓDON. ÉRTÉKHELYESBÍTÉS: IMMATERIÁLIS JAVAKNÁL, TÁRGYI ESZKÖZÖKNÉL ÉS BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKNÉL SZÁMOLHATÓ EL AZ ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKKAL SZEMBEN A VÁLLALKOZÁS DÖNTÉSE ALAPJÁN, HA A PIACI ÉRTÉKE MAGASABB, MINT A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK.

14 TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZETEVŐI VÁSÁRLÁS SAJÁT ELŐ- ÁLLÍTÁS APPORTKÉNT ÁTVÉTEL KÖVETELÉS, RÉSZESEDÉS FEJÉBEN ÁTVÉTEL TÉRÍTÉS NÉLKÜLI ÁTVÉTEL TÖBBLET Számla szerinti ár Előállítási költség Létesítő okirat (vagy annak módosítása) szerinti érték Szerződés, számla, vagyon- felosztási javaslat szerinti érték Átadó könyv szerinti értéke, vagy piaci érték Piaci érték

15 AMORTIZÁCIÓS MÓDSZEREK IDŐAR Á NYOS • brutt ó é rt é k alapj á n – line á ris – degressz í v (cs ö kkenő kulcsok) • szorz ó sz á mok m ó dszer •é vek sz á ma m ó dszer – progressz í v (n ö vekvő kulcsok) • u.a. ford í tott sorrendben • abszol ú t ö sszeg alapj á n – line á ris ( é vente azonos ö sszeg – degressz í v ( é vente cs ö kkenő ö sszeg – progressz í v ( é vente n ö vekvő ö sszeg) • nett ó é rt é k alapj á n – line á ris -> gyors í tott kulccsal – marad é k é rt é kes – kombin á lt le í r á s ( á lland ó val kezd, majd á tv á lt abszol ú t ö sszegűre TELJES Í TM É NY- AR Á NYOS • brutt ó é rt é kből • nett ó é rt é kből EGY Ö SSZEGŰ •ha az egyedi beker ü l é si é rt é k < 100eFt-n á l

16 NEM SZÁMOLHATÓ EL TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS • a földterület, telek, az erdő bekerülési értéke után; • az üzembe nem helyezett beruházásnál • a képzőművészeti alkotásnál, a régészeti leletnél, kép- és hangarchívumnál, egyéb gyűjteménynél és eszköznél • a nullára leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért eszköznél.

17 A TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSNÉL ALKALMAZOTT MEGFONTOLÁSOK • A terv szerinti értékcsökkenés időtartamát befolyásoló szempontok – a várható használati idő • a vállalkozás “milyensége” – versenyszféra (termelő /szolgáltató) – költségvetési szféra – maga az eszköz várható élettartama • a kihasználtság (egy- kétműszakos üzem, folyamatos gyártás) • a használat körülményei (zárt térben, szabadon, melegüzemben, stb) • gazdasági/piaci avulás (korszerűbb változat megjelenése) – a hasznos élettartam végén várható maradványérték


Letölteni ppt "Beruházás Értékcsökkenés. MIT? HOGYAN? MIVEL? MIBŐL? MŰKÖDTETÉSI DÖNTÉSEK EREDMÉNYKIMUTATÁS ÉS MŰKÖDÉSI CASH FLOW BEFEKTETÉSI DÖNTÉSEK FINANSZÍROZÁSI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések