Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kétnyelvű gyermekek kihívásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kétnyelvű gyermekek kihívásai"— Előadás másolata:

1 A kétnyelvű gyermekek kihívásai
A többnyelvűség kezelése a francia/magyar logopédiai gyakorlatban Boér Zsuzsa

2

3 Bibliográfia Barbara Abdelilah-Bauer: Le défi des enfants bilingues, Éditions La Découverte, Paris, 2006 Flora Lefebvre: Guide d'Information pour la prise en charge orthophonique de patients bilingues, mémoire d'orthophonie à Nantes 2008 sous la direction de Mme Chantal Clouard Holm és Dodd – Henry Rozen: An intervention case study of a bilingual child with phonological disorder

4 A nyelvelsajátítás mechanizmusai
I. Jelentéssel bíró egységek felismerése (zöngés/zöngétlen hangok megkülönböztetése, prozódia) 6 hónap – gagyogás 7 hónap – a gagyogás specializálódik az adott nyelvre 8-10 hónap – a beszédértés nyilvánvalóvá válik (az eltérés a produkció és percepció között hosszú ideig fennmarad) 10-12 hónap – a percepciós reorganizáció ideje 11-13 hónap – az első értelmes szavak kimondása (a gagyogással párhuzamosan)

5 A nyelvelsajátítás mechanizmusai
II. Szóelsajátítás 18 hónap – 2 szó/hét 18-24 hónap – 4-5 szó/hét Szókincsrobbanás (agykéreg érése, artikulációs- és percepciós bázis fejlődése, motiváció a környezet megismerésére) 2 év – első szóasszociációk Tárgy ↔ jelentés ↔ hangsor között kialakul a kapcsolat (mentális reprezentáció), és tárolódik az agyban.

6 A nyelvelsajátítás mechanizmusai
III. A nyelvtan fejlődése 2 év – szintaktikai stádium A szabályok elsajátítása dedukció útján. Ebben a stádiumban keletkező hibák a nyelvi kreativitás eredményei. Chomsky: veleszületett általános nyelvtan (LAD neuroncsoport) Bruner: veleszületett nyelvtan + környezeti vezérlőszerkezet

7 Language Acquisition Support System (LASS)
Szűk család – anya – repetitív események – interakció – emoció 0-3 év – a beszéd-elsajátítás legfontosabb szakasza, direkt „face to face” formában. Az anya a legfontosabb szereplő!

8 Mit jelent kétnyelvűnek lenni?
1935 Bloomfield: Birtokolni két nyelvet hasonló, jó szinten (csakúgy, mint az egynyelvűek) Kétnyelvűnek lenni az nem két nyelv birtoklását jelenti, hanem a hétköznapokban két nyelven való kommunikáció képességét. Oka: A gyermek kommunikálni akar a környezetével.

9 nem értelmezhető egynyelvű eszközökkel.
Értelmetlen az egynyelvű gyermekek kritériumai szerint megítélni a kétnyelvűeket. Kétnyelvűnek lenni, az nem szimplán két nyelv birtoklása, hanem a nyelvi kompetenciák egy különleges esete, nem értelmezhető egynyelvű eszközökkel.

10 A kétnyelvűség globális megközelítése
Lingvisztikai: Minden szituációban, minden körülmények között, minden témáról kommunikálni tud. Kulturális: Egy másik kultúra elsajátítása. Pszichoszociális: Motivációnk egy másik nyelv megtanulására nagymértékben függ az értékétől.

11 A többnyelvűség típusai
A nyelvelsajátítás ideje szerint: I. Korai és szimultán: A két nyelv a születés pillanatától van jelen. A nyelv B nyelv

12 A többnyelvűség típusai
A nyelvelsajátítás ideje szerint: I. Korai és szimultán: A két nyelv a születés pillanatától van jelen. Oktatási intézmény B nyelv A nyelv Kisebbségi nyelv Domináns nyelv

13 A többnyelvűség típusai
II. Korai és következményes A második nyelv 3 éves kor után kerül bevezetésre. Etapjai: Felismerés Mutista (nonverbális) Telegrafikus Helyes mondatalkotás

14 A többnyelvűség típusai
III. Késői kétnyelvűség A második nyelv 6 éves kor után kerül bevezetésre. A nyelvelsajátítástól különböző tanulási képességek implikálódnak. Van már egy anyanyelvi-kognitív csomag. Az intuitív nyelvelsajátítást felváltja a problémamegoldás (tanulás). Használt képességek: Emlékezet Szemantika

15 Az intellektuális képességek vonatkozásában:
kognitív kompetenciák: egyenletes korlátozott egyenetlen Kiegészítő Limitált Elvonó Kétnyelvűséghez szükséges alapkompetenciák: értés beszéd De kiterjeszthető az írásra és olvasásra is. kétnyelvűség

16 Az intellektuális képességek vonatkozásában:
Akkor tekintendő valaki domináns kétnyelvűnek, ha adott nyelveken tudományos munkára is képes. A kétnyelvűség egyéni alakulása függ az adott nyelvek státusától is.

17 A kétnyelvűség és értelem
Kezdetben sok előítélet: a plusz egy nyelv tanulása agyi többletmunkát eredményez, (mentális konfúzió következtében) összekeverednek a nyelvek 1923-ban D. J. Saer 1400 fő 7-14 éves egy- és kétnyelvű gyermeket vizsgált meg angol nyelvű verbális IQ teszttel. 10 pontos többlet mutatkozott az egynyelvű gyermekek javára Csupán 40 éve jelentek meg azok az első kutatási eredmények, amik a második nyelv hasznosságát (pozitív vagy semleges hatását) méltatják.

18 Többnyelvűség és agyműködés
A beszédprodukció bal agyféltekei központú. Énekekre, versekre való emlékezés a jobb agyféltekéhez kötődik. A beszédértésben az egész kortex részt vesz. Beszédközpontok: korai szimultán kétnyelvűség (3 éves kor előtt) esetén egy beszédközpont (Broca) van domináns nyelvvel rendelkező kétnyelvűek két beszédközponttal rendelkeznek (mobilis) Kimutatható egy jobbféltekei túlműködés. felnőttkori kései kétnyelvűség esetében két beszédközpont, egyénenként változó kompetencia (motiváció, tanulási kontextus) A Wernicke zóna aktiváltsági szintje azonos.

19 Kétnyelvűség és mentális reprezentációk
Szó – mentális kép – elraktározódva az agyban Kétnyelvűség esetén: Szó (A nyelv) – szó (B nyelv) – mentális kép – elraktározódás az agyban Kérdésfeltevés: A két nyelv mentális reprezentációi közösen tárolódnak-e vagy sem?

20 Korai kiegészítő kétnyelvűeknek egy kölcsönösen függő rendszerük volt.
mentális reprezentáció nyelvi jelek Korai kiegészítő kétnyelvűeknek egy kölcsönösen függő rendszerük volt. virág virágfleur fleur A kései kétnyelvűeknek két összehangolt, ámde független rendszerük volt, ami két nyelvi rendszert és két mentális reprezentációt koordinál. virág virág fleur fleur

21 Jim Cummins modern elmélete
I. Nyelvi kompetenciák: Koncepciók (birtoklás, kérdés, tagadás) Nem verbális (képek) II. Csúcsok: Két elkülönült nyelvi rendszer szavak nyelvtan szókincs grammatika verbális és nonverbális közös kompetenciák

22 Mikor válik egy gyermek kétnyelvűvé?
Megtanul járni, beszélni, kommunikálni. Megtanulja, hogy a tárgyaknak van nevük, annak függvényében, hogy ki nevezi meg őket, vagy ahol találhatóak; tudatosul benne a 2 nyelvi rendszer jelenléte és kétnyelvűvé válik. A beszéd folyamata során: A kétnyelvű gyermek kiválasztja a szituációhoz adekvát nyelvet, majd dezaktiválja a másik nyelvet. Kognitív fölény csak kiegyensúlyozott kétnyelvűségben van. Az agy jelentős többletmunkát (agytorna) végez!

23 A kétnyelvűség hatásai
Pozitív: kognitív fölény kiegyensúlyozott kétnyelvűségben Transzfer: A nyelv ↔ B nyelv Negatív: kisebbség (akiknek a többség nyelvén kell boldogulniuk) A → B transzferálódnak az információk. Egyéb: kreativitás rugalmasság nyitottság

24 A nyelv differenciálódása kétnyelvűség esetén
2 éves kor előtt nincs tudatos megkülönböztetés Fejlődési etapok: 1-2 év: egy szókincs ömlesztve 2 év: szétválik a szókincs 3 év: szétválik a nyelvtani rendszer

25 játszanak les enfants jouent dans la court a gyermekek az udvaron

26 les enfants jouent dans la court játszanak a gyermekek az udvaron

27 Les enfants jouent dans la court. A gyermekek az udvaron játszanak.

28 Minden gyermek esetében közös.
Hasonlóságok és különbségek az egy- illetve kétnyelvű beszédfejlődésben Minden gyermek esetében közös. Receptív beszéd Expresszív beszéd Születés Az univerzális beszédhangok felfogása jellemzi. 6 hónap Percepciós újraszerveződés. 6-9 hónap gagyogás (korai stádium univerzális) 9-10 Evidenssé válik a szóértés. 10 hónap Az adott nyelv mintája szerinti specializáció. hónap Az első szavak időszaka. 18-20 hónap Szókincsrobbanás

29 Hasonlóságok és különbségek az egy- illetve kétnyelvű beszédfejlődésben
Univerzális nyelvelsajátítási stratégia, ami minden nyelven hasonló: A gyermek figyelme elsősorban azokra az állandó nyelvi elemekre irányul, melyek a legtöbb információt hordozzák: • szógyakoriság • szemantikai átláthatóság • hangsúly • nyelvtani szabályosságok Egyéni variabilitások vannak, az adott nyelv struktúrájának függvényében.

30 Specialitások a szimultán kétnyelvűség során
Az elsajátított szavak kategóriái nyelvenként különbözhetnek. Receptív beszéd Expresszív beszéd 0-2 év Nincs semmilyen nyelvi tudatosság. Szókincs: kevert Az elsajátított szavak kategóriái nyelvenként különbözhetnek. 2 év után  A hallgató függvényében választ nyelvet a kommunikációhoz. 4-5 év A két nyelv fejlődésére a „mérleg effektus” jellemző. Kiegyenlítődés, behozza a „késést”. Az adott nyelvi környezetben eltöltött idő meghatározó.

31 Hogyan szervezi a gyermek a nyelvet?
Nyelvkeverés (pragmatikai választás, hogy a kommunikáció eredményes legyen): szókincshiány (2 éves kor előtt) a kiejtés könnyűsége utánzás Konstrukció vagy konfúzió (18 hó-2 év)? gaki (gâteau + cookie) babafly (babachka + butterfly)

32 Hogyan szervezi a gyermek a nyelvet?
Egyik nyelv nyelvtani szabályrendszerének alkalmazása a másik nyelv használata során. A keverések nem véletlenek, a mindenkori élethelyzetben funkciójuk van. Adaptáció a hallgatóságnak megfelelő adekvát nyelvválasztás

33 Kétnyelvűvé válni A család szerepe: Mindkét szülőre hárul a feladat
A házastársak beszélik, értékelik egymás nyelvét A kisebbségi nyelvnek a szórakoztató gyakorlása Kritikus periódusa (8 év): Fonológia: 5/7-9/10 év Nyelvtan intuitív elsajátítása: 7 év (megfelelő nyelvi környezet) Szókincs: nem rendelkezik

34 A kétnyelvűség nehézségei
Az anyanyelv veszélybe kerül (jobb iskolai beválás érdekében a szülők hanyagolják a családi nyelvet). A szülő tekintélye ezáltal gyengül. Következményes kétnyelvűségben az egyik nyelv a másikkal függő viszonyban van. Ha az anyanyelv-elsajátítás a koncepcióalkotás periódusában megszakad, a 2. nyelvnek nem lesz elég biztos az alapja. Az anyanyelv elvesztéséhez/gyengüléséhez több faktor egyidejű jelenlétére van szükség.

35 A nyelvelsajátítást gátló/lassító tényezők
A nyelvfejlődési elmaradás / zavar okai: hallási képességek csökkenése beszédképzési / beszédértési problémák kognitív zavarok érzelmi / pszichológiai zavarok

36 Kétnyelvűség és nyelvi zavarok 1. Megkésett beszédfejlődés
Ha valamilyen nyelvi/tanulási zavar vagy elmaradás lép fel, nagy az esélye, hogy a kétnyelvűséget okoljuk érte. Kétnyelvű gyermekek az egynyelvű normákhoz képest mindig késésben vannak. Több nyelv beszélése önmagában nincs negatív hatással a gyermek beszédfejlődésére. Szociokulturális faktorok (lakhatás, munkanélküliség, diszkrimináció) súlyosbíthatják a tüneteket.

37 Kétnyelvűség és nyelvi zavarok 2. Dadogás
Ha kétnyelvű gyermek dadog, a kezelés első lépéseként javasolják az egyik nyelv elhagyását, leginkább az anyanyelvét. A dadogás részben mozgáskoordinációs probléma, a beszéd mechanikai részét érinti. A dadogók érzékenyebbek: a stresszre fáradságra érzelmekre Ha a két nyelv stresszfaktort jelent a gyermek számára, akkor súlyosbítani fogja a dadogását.

38 Kétnyelvűség és nyelvi zavarok 2. Dadogás
Ausztrál kutatások szerint a kétnyelvűek dadogása jól kezelhető, ha a gyermek anyanyelvére (1. nyelvére) koncentrálódik. Vagyis az anyanyelven való tünetmentesség automatikusan maga után vonja a 2. nyelven való dadogás megszűnését.

39 Kétnyelvűség és nyelvi zavarok 3. Diszlexia
A kétnyelvűség okozza a diszlexiát? A diszlexia teszi nehézzé a nyelvelsajátítást? Kétnyelvűség: 1-2 nyelvi koncepció (mentális kép) és 2 szó Diszlexia: az adott idő alatti információkezelés problémát okoz a 2 nyelvi/hangzó rendszer lelassítja a feldolgozási időt, ami az értésben fog megnyilvánulni

40 Kétnyelvűség és nyelvi zavarok 3. Diszlexia
A diszlexia – az írott nyelv zavara (18 hónap elmaradás az olvasástanulásban) Megoldás: Nem az otthoni kétnyelvűség megszüntetés. Ajánlott-e a kétnyelvű iskola a diszlexiás gyermeknek? Nem tűnik józan döntésnek, mert a szimultán két nyelven való tanulás fárasztó (+ hallási, kognitív műveletek, nyelvi képességek).

41 Realitások a kétnyelvű gyermekek oktatásában
2-5 év tanulási idő a 2. (kisebbségi) nyelven, hogy utolérjék egynyelvű társaikat (verbális kompetenciák). Ez írott nyelv esetében 4-7 év o. 1 év előny az egynyelvű gyermekek javára. (Még nem beszélik jól a nyelvet, nem tudják elolvasni, amit nem értenek.) 5. o.-ra megduplázódik az előny (már mindenki jól beszéli a nyelvet, de olvasás-szövegértés során nagyobb a probléma) Cél: megelőzni a tanulási nehézségeket!

42 Milyen nyelven tanuljunk meg olvasni?
Kritérium lehet a nyelvi transzparencia. Hogyan segítsük elő egy egynyelvű gyermek írás-, olvasástanítását egy idegen nyelven? Egy minimum szókincs megléte kell. Pedagógiai megsegítés (intenzív nyelvtanulás kislétszámú osztályban) Hogyan valósul meg mindez a budapesti Gustav Eiffel Francia Iskolában? Az iskolai beválásnak 3 kritériuma van: Nyelvválasztás Pszicho-affektív Szocio-kulturális faktorok

43 A deficittől a nyelvi fogyatékosságig
Iskolai kudarcok A „félnyelvűség jelensége” Jellemzői: korlátozott szókincs hozzávetőleges nyelvtan kommunikációs nehézségek mindkét nyelven Oka: egyensúlyhiány

44 Cummins kutatása A többnyelvű gyermekek 3-7 évig alulteljesítenek az iskolában. Nyelvi-konceptuális szinten az alsó tagozat végén, a felső tagozat elején tűnik el a különbség. Az anyanyelvi oktatás mellőzése okozza a tanulási zavarokat a frissen emigrált embereknél (kimutatható korreláció).

45 A logopédus tanácsai a szülőknek
A kétnyelvűség előnyt jelent a gyermek számára. Megnyugtatni a szülőket, mikor a gyermek keveri a nyelveket vagy elutasítja egyiket vagy másikat, hogy ez a természetes beszédfejlődés velejárója kétnyelvűség esetében. Ragaszkodni kell az anyanyelv megőrzéséhez. Megfelelő nyelvi környezet fenntartása. Mindkét nyelv értékét bizonyítani. Javasolni az egy nyelv, egy személy gyakorlatát. Olvasni mindkét nyelven a gyermeknek. Támogatni a gyermeket a spontán megnyilvánulásaiban.

46 Kétnyelvű gyermek vizsgálata Anamnézis:
Milyen nyelveket beszélnek otthon? Milyen nyelveket használnak a mindennapokban (szabadidő, szórakozás)? Milyen életkorban sajátította el a nyelveket? Milyen nyelveken kommunikál a gyermek (anyával, apával, testvérekkel, barátokkal)?

47 Kétnyelvű gyermek vizsgálata Anamnézis:
Milyen nyelven álmodik vagy számol? Melyik nyelv igényel nagyobb erőfeszítést? Melyik nyelvet érti jobban? Melyik nyelven szeret beszélni? Miért? További fontos kérdések: Mi az élettörténetük? Milyen hatással van a család életére az esetleges migráció? Milyen viszony alakult ki a családban a két nyelv/ kultúra között? (konfliktus, dominancia)

48 Logopédiai vizsgálat Hasonló tesztek, hasonló nyelveken. Hangsúly a minőségen. 4-5 éves korig relativizálni. Nyelvfejlődési zavarban az anyanyelv és a másik nyelv is érintve van. Mivel minden nyelvnek sok egyéni vonása van, nem biztos, hogy a zavar ugyanazon a területen fog jelentkezni mindkét nyelv során. Meg kell érteni a kétnyelvű gyermek nyelvi működését az interferenciák jóslásához.


Letölteni ppt "A kétnyelvű gyermekek kihívásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések