Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetenciafejlesztés Miskolc, 2009. november 5. Dr Vida Józsefné Közoktatási szakértő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetenciafejlesztés Miskolc, 2009. november 5. Dr Vida Józsefné Közoktatási szakértő."— Előadás másolata:

1 Kompetenciafejlesztés Miskolc, 2009. november 5. Dr Vida Józsefné Közoktatási szakértő

2 2 Egy élet van a kezedben  ha a gyerekek kritizálva élnek, megtanulnak megbélyegzettnek lenni,  ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, megtanulnak veszekedni,  ha a gyerekek kicsúfolva élnek, megtanulnak szégyenlősnek lenni,  ha a gyerekek megszégyenülve élnek, megtanulják bűnösnek érezni magukat,  ha a gyerekek toleráns légkörben, élnek megtanulnak türelmesnek lenni,  ha a gyerekek dicsérve élnek, megtanulják megbecsülve érezni magukat,  ha a gyerekek méltányosságban élnek, megtanulják, hogy mi az igazság,  ha a gyerekek biztonságban élnek, megtanulnak hittel élni,  ha a gyerekek megerősítve élnek, megtanulják magukat szeretni,  ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják megtalálni a szeretet a világban.

3 3 Miért van szükség a kompetencia alapú oktatás bevezetésére? Mennyit tanulunk abból, hogy …..  % megfigyeljük és meghallgatjuk,  % elmagyarázzuk másoknak,  % elolvasunk valamit,  % beszélgetünk róla másokkal,  % meghallgatunk valamit,  % a tapasztalatainkból,  % megfigyelünk valamit.

4 4 Miért van szükség a kompetencia alapú oktatás bevezetésére? Ennyit tanulunk abból, hogy …..  10% elolvasunk valamit,  20% meghallgatunk valamit,  30% megfigyelünk valamit,  50% megfigyeljük és meghallgatjuk,  70% beszélgetünk róla másokkal,  80% a tapasztalatainkból,  95% elmagyarázzuk másoknak

5 5 Miért van szükség a kompetencia alapú oktatás bevezetésére? alapvető készségekkel és ismeretekkel lássa el és a társas viselkedést valamint, a kommunikációs készségeiket úgy fejlessze, Az iskolákra hárul a feladat, hogy diákokat alapvető készségekkel és ismeretekkel lássa el és a társas viselkedést valamint, a kommunikációs készségeiket úgy fejlessze, hogy a gazdaság világában boldoguljanak.

6 6 Miért van szükség a kompetencia alapú oktatás bevezetésére? már az iskolában elsajátítsák az együttműködés készségeit. Fontos, hogy a különböző etnikumú, kultúrájú vagy a többségtől valamilyen szempontból eltérő gyerekek, akik felnőtt életüket várhatóan egymással együttműködve töltik el, már az iskolában elsajátítsák az együttműködés készségeit.

7 7 Összefoglaló jelentés az OECD nemzetközi tanárkutatás (TALIS) első eredményeiről Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2009 Azok a tanárok érzik jól magukat az osztályteremben, akik hisznek abban, hogy tanítási kompetenciáikat fejleszteni tudják, s erre törekszenek is, akiknek didaktikai felkészültsége elegendő arra, hogy az osztályteremben pozitív tanulási légkört teremtsenek, akik nyitottak a pedagógiai újításokra, képesek a tanulókat aktivizálni a tanítási órán, és jól tudnak együttműködni kollégáikkal.”  „Azok a tanárok érzik jól magukat az osztályteremben, akik hisznek abban, hogy tanítási kompetenciáikat fejleszteni tudják, s erre törekszenek is, akiknek didaktikai felkészültsége elegendő arra, hogy az osztályteremben pozitív tanulási légkört teremtsenek, akik nyitottak a pedagógiai újításokra, képesek a tanulókat aktivizálni a tanítási órán, és jól tudnak együttműködni kollégáikkal.”

8 8 Mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének hátterében? Mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének hátterében? (McKinsey&Campany) tanárok,  „Az oktatási rendszer csak olyan jó, mint a tanárok, akik alkotják eredményes jó tanítás  Az eredményes tanulás elképzelhetetlen jó tanítás nélkül minden gyermek  A kiváló teljesítményhez minden gyermek sikere szükséges.”

9 9 Mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének hátterében? Mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének hátterében? (McKinsey&Campany) teljesítményük három éven belül több mint 50 százalékponttal eltérhet egymástól.  „Egy nemzetközi vizsgálat kimutatta, hogy ha két átlagos nyolcéves más tanárhoz kerül (egyikük egy jól, a másik egy gyengén szereplő pedagógushoz), teljesítményük három éven belül több mint 50 százalékponttal eltérhet egymástól. csak azon tudnak javítani, amit mérnek.”  A legsikeresebb rendszerek kivétel nélkül tisztában vannak azzal, hogy csak azon tudnak javítani, amit mérnek.”

10 10 Miért van szükség a kompetencia alapú oktatás bevezetésére? Szükséges a tanárok olyan eszközökkel, olyan készségekkel és képességekkel való „felszerelésére”, amelyekkel eredményesen taníthatnak heterogén osztályokban.

11 11 A tudásról alkotott felfogásunk változása  Európai gyáriparosok „kerek-asztalának” ajánlása 1997  Európai Unió Tanácsa (2000)  OECD: PISA 2000, 2003, 2006  Kulcskompetenciák és kereszttantervi tartalmak meghatározása az LLL megalapozásához (EU ajánlás 2006)  A fejlett államokban a közszolgáltatások ( pl. oktatás) elszámoltathatósága iránti igényének erősödése (pl. OECD)

12 12 Kompetencia alapú oktatás  90-es évek paradigmaváltása: ismeretek átadása helyett kompetenciák fejlesztése  PISA vizsgálat: a munkaerőpiac által elvárt készségek, képességek, kompetenciák mérése  EU ajánlás: kulcskompetenciák definiálása, és fejlesztése

13 13 Kulcskompetenciák (NAT)  Anyanyelvi kommunikáció  Idegen nyelvi kommunikáció  Matematikai kompetencia  Természettudományos kompetencia  Digitális kompetencia  A hatékony, önálló tanulás  Szociális és állampolgári kompetencia  Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

14 14 NAT műveltségterületek  Magyar nyelv és irodalom  Matematika  Ember és társadalom  Ember a természetben  Földünk és környezetünk  Művészetek  Informatika  Életviteli és gyakorlati ismeretek  Testnevelés és sport

15 15 Pedagógus kompetenciák Pedagógus kompetenciák 15/2006. (IV.3. OM rendelet 4. sz. melléklet  Szaktudományi, műveltségterületi, tantárgyi és tantervi tudás  Tanulói megismerés, a fejlődés nyomon követése  A tanítási folyamat tervezése  A tanulási folyamat szervezése és irányítása  A tanítás – tanulás és nevelés módszereinek ismerete, alkalmazása  A pedagógiai értékelés eszközeinek ismerete és használata  Szakmai együttműködés, kommunikáció  Elkötelezettség a szakmai fejlődésre

16 16 Mi a kompetencia? képessége hajlandóságatudását cselekvéssé alkalmazni Az egyén azon képessége és hajlandósága, hogy tudását (ismereteket, képességeket, beállítódás és attitűdbeli jellemzőket) sikeres problémamegoldó cselekvéssé alakítsa, alkalmazni tudja a gyakorlatban.

17 17 A kompetenciák szintjei KÉPESSÉG/ KÉSZSÉG A feladat teljesítésére való adottság TUDÁS/ ISMERET Információk, fogalmak, elméletek ÖNMEGLÁTÁS Attitüdök, értékek, önkép, önbizalom, befolyásolás LEGBENSŐBB SZEMÉLYISÉGJEGYEK Egy adott eseményre adott általános gondolati vagy pszichomotoros reakció MOTIVÁCIÓ Bizonyos célállapottal vagy feltétellel való ismételt törődés látható rejtett

18 18 Kompetencia A kulcskompetencia fogalma három olyan szempontra utal, amelyeknek feltétlenül teljesülniük kell:  kulturális tőke  társadalmi tőke  humán tőke

19 19 Hogyan tovább? tanítás-tanulásmérés-értékelés  A tanítás-tanulás és a mérés-értékelés összefüggései  „Egyedül nem megy!”  „Egyedül nem megy!” A kompetenciafejlesztés közös ügy, nem köthető egyik tantárgyhoz sem!  TudatosanTÁMOP 3.1.4  Tudatosan – tervszerűen – TÁMOP 3.1.4. kulcskompetenciák mindegyikét  Az iskolának elsősorban az a dolga, hogy a kulcskompetenciák mindegyikét meghatározott súllyal közvetítse, de ezt a maga értékrendje szerint teheti, továbbá megvan a lehetősége arra is, hogy ezek mellé új területeket kapcsoljon be.

20 20 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4 /08/2 pályázat elemei

21 21 A TÁMOP 3.1.4. pályázat célja A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő- piaci alkalmazkodáshoz szükséges az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló készségek fejlesztése, a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javulásához.

22 22 A TÁMOP-3.1.4 /08/2 kötelező elemei „Szövegértés-szövegalkotás” a) Legalább egy tanulócsoportban, a „Szövegértés-szövegalkotás” „Matematika” b) Legalább egy tanulócsoportban, a „Matematika” egy választott kompetencia c) Legalább egy tanulócsoportban, további egy választott kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása;

23 23 Kötelező elemek d) Tantárgytömbösített d) Tantárgytömbösített oktatás ( teljes intézményi időkeretének legalább 5-10- 15%-ában, 3 év alatt kell bevezetni) műveltségterület e) Legalább egy(választott)műveltségterület tantárgyi bontás nélküli tanítása szociális, életviteli és környezeti, valamint életpálya-építési kompetencia f) Kollégiumok esetében: szociális, életviteli és környezeti, valamint életpálya-építési kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása

24 24 Újszerű tanulásszervezési technikák, pedagógiai módszerek alkalmazása projekt a) Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként témahét b) Legalább egy témahét megszervezése tanévenként moduláris c) Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék, érzelmi-erkölcsi nevelés stb. témakörben) tanévenként

25 25 Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése 25%-a IKT- eszközzel  A programban érintett tanórák 25%-a IKT- eszközzel támogatott tanóraként valósuljon meg.

26 26 Pedagógusok felkészítése (Az érintettek számára kötelező 4X30 óra) vezetők  Menedzsmentképzés a vezetők számára (2x30 óra) tanulásszervezési  Újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását segítő általános képzések (projekt,tömbösített oktatás és műveltségterületi integrált oktatás) pedagógiai módszertani  Általános pedagógiai módszertani képzések (választott képzés a szolgáltatói kosárban felsoroltak közül)

27 27 Pedagógusok felkészítése  A kompetencia alapú oktatási programok, komplex alkalmazását programcsomagok komplex alkalmazását támogató módszertani képzés IKTalkalmazását  Az IKT alkalmazását segítő képzés

28 28 Kötelező tanácsadói szolgáltatások  Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés, intézményi fejlesztési folyamat)  IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó  Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó (pedagógiai módszertan)  IKT fejlesztési mentor-szaktanácsadó (pedagógiai módszertan)

29 29 A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése az alábbi feladatok megvalósítására, illetve szaktanácsadói támogatás igénybevétele.  "Hatékony együttnevelés az iskolában” tantestületi IPR képzés  40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett  IPR-hez kapcsolódó tantestületi módszertani képzés  40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett  SNI-tanulók együttnevelésre felkészítő tréning  érintettség esetén  Esélyegyenlőségi folyamat-szaktanácsadó  40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett  IPR-módszertani mentor-szaktanácsadó  40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett

30 30 Választható módszertani továbbképzések  Kooperatív tanulás  Tanórai differenciálás heterogén csoportban  Hatékony tanuló-megismerési technikák  Osztályzat nélküli pedagógiai értékelés  Tevékenységközpontú pedagógiák  Professzionális tanári kommunikáció  Drámapedagógia  Óvoda-iskola átmenet  Tanulás tanulása (tanulásmódszertan)  Informatikai alapozó képzés  Mérés értékelés

31 31 Választható tevékenységek  További az intézményi innovációt segítő „ jó gyakorlatok” átvétele  További pedagógus továbbképzések elvégzése  Továbbképzésen levők helyettesítési díjának megtérítése  További innovációt segítő szolgáltatások tervezése  Helyi innováció tervezése  Helyi társadalom szereplőivel közös programok szervezése  Mérési értékelési felkészítés a nevelőtestület 1-2 tagjának  A kompetencia alapú oktatáshoz szoftverek beszerzése

32 32 Hatása az intézmény életére Előnyök:  Felépített rendszert  Felépített rendszert kap az ismeretanyagon keresztüli kompetenciafejlesztésben kompetenciamérésnél  Szövegértés, matek – kompetenciamérésnél is fontos életpálya-építés, pályaorientáció  Szociális kompetenciák fejlesztése, életpálya-építés, pályaorientáció eddig is volt, most újabb eszközök lesznek hozzá (pl. az egyéni életútszervezés hatékonyabb lehet)  Minden gyerekjó  Minden gyerek lehet valamilyen területen jó, alkalom lesz arra, hogy ezt erősítsék. kimenet  Fontos a kimenet szempontjából, hozzájárul a sikeres szintvizsgákhoz

33 33 Hatása az intézmény életére Előnyök: bármely kompetencia is fejleszthető  Gyerekcsoportra tud meghatározni kompetencia területeket, adott tantárgyon belül bármely kompetencia is fejleszthető (főleg a szoc.komp.)  Alternatív szakképzésre  Alternatív szakképzésre való felkészülés (2010. szeptemberétől), akár 14 éves kortól is – nincs közismereti tárgy, ezeket a kompetenciákat a szakmai gyakorlatokon keresztül kell elsajátítani! szakképzésre „felkészítő  A szakképzésre „felkészítő”– bemeneti kompetenciákat határoz meg, ha a 10. évfolyamot nem akarja elvégezni a diák önbizalomegyéni figyelem  Gyerekeknél önbizalom erősítés és az egyéni figyelem lehetősége megnő

34 34 Hatása az intézmény életére Lehetőségek:  Tantárgytömbösítés:  Tantárgytömbösítés: Jelenleg is a szakmai alapozónál már vannak 2-3 óra „összevonások”  Műveltségterület  Műveltségterület tantárgyi bontás nélkül: pl. magyar irodalom és nyelvtan, természetismeret ( pl. www.szakma.hu ) www.szakma.hu  Projektek  Projektek lehetnek (eddig is volt, csak nem így hívták!)  Szalagavató, ha projektként kezelik  Környezeti nevelés  Egészségmegőrzés  Olyat kell választani, ami már volt, és csak kicsit kell rajta alakítani

35 35 Szakmai anyagok, tankönyvek  2008. májusa után akkreditáltak  Kompetencia alapú fejlesztésre alkalmasak Elérhető a kompetencia alapú oktatási program csomagok: www.educatio.hu www.educatio.hu

36 36 Hatása az intézmény életére  A keretek változásai a tartalmakat  A keretek változásai mindig megmozdítják a tartalmakat új tanulásszervezési a tartalomra  Az új tanulásszervezési eljárások hatással vannak a tartalomra változik a tanárszerep  Változik a gyerektevékenység, és változik a tanárszerep  Változik a szervezeti kultúra

37 37 A változásokkal szembeni ellenállás kerüli a változásokat! mélyen emberi pszichológiai törvényszerűségekre Az ember természeténél fogva kerüli a változásokat! A változásokkal szembeni idegenkedés mélyen emberi dolog és alapösszetevőiben pszichológiai törvényszerűségekre vezethető vissza!

38 38 Eredményesség és a változás Dinamikus környezetben csak akkor lehet eredményesállandóan eredményes egy szervezet, ha állandóan megújul, változik. megújul, változik. (Minden szervezetre jellemző a stabilitásra törekvés!)

39 39 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr Vida Jószsefné 30/303-4423 vidainci@gmail.com


Letölteni ppt "Kompetenciafejlesztés Miskolc, 2009. november 5. Dr Vida Józsefné Közoktatási szakértő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések