Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás. A fizetési meghagyásos eljárás célja  A jogosult nem vitatott pénzkövetelése  egy gyors, peren kívüli, egyszerűsített.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás. A fizetési meghagyásos eljárás célja  A jogosult nem vitatott pénzkövetelése  egy gyors, peren kívüli, egyszerűsített."— Előadás másolata:

1 A közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás

2 A fizetési meghagyásos eljárás célja  A jogosult nem vitatott pénzkövetelése  egy gyors, peren kívüli, egyszerűsített eljárásban érvényesüljön,  azaz a teljesítéshez fűződő érdeke mihamarább megvalósuljon.

3 Az eszköz: a fizetési meghagyás  A fizetési meghagyással a közjegyző a jogosult kérelmének megfelelően marasztalja a kötelezettet, a kötelezett előzetes meghallgatása és bizonyítás lefolytatása nélkül, azzal a feltétellel, hogy amennyiben a kötelezett nem mond ellent a fizetési meghagyás jogerős és végrehajthatóvá válik.

4 A fizetési meghagyásos eljárás szerepe  Permegelőző (kötelezően igénybe veendő)  Perelőkészítő (eljárás során keletkező iratok)  Perelterelő (elismerés, hallgatás esetén)

5 A közjegyző feladata  Az eljárás kereteit biztosítja  Érdemi igazságszolgáltatást nem végez, mert azt kizárólag bíró (bírósági titkár) intézhet [Alk. 45. §,(1/2008. AB hat.)]  a kérelmet érdemben nem vizsgálja  bizonyítást nem folytat le  ha az eljárásban jogvita keletkezik, akkor az eljárás a bíróság előtt folytatódik  1208/B/2010. AB határozat A hatáskör átruházás nem alkotmányellenes (Székesfehérvári Városi Bir. bírái)

6 Jogforrások  a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény  a Polgári perrendtartásról szóló 1952. III. törvény  a fizetési meghagyásos eljárás során érvényesülő költségkedvezmény előfeltételeiről, engedélyezéséről, megvonásáról és a költségek előlegezéséről, továbbá az előlegezett, valamint a nem előlegezett költségek megfizetéséről és behajtásáról, a költségkedvezmény engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 24/2010. (V. 7.) IRM rendelet  a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény  a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 142/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet  a fizetési meghagyásos eljárás, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése során érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról szóló 28/2010. (V. 12.) IRM rendelet  a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet (Postatörvény)

7 Tárgyi hatály – Max. 400M Ft összeg erejéig, pénzfizetésre irányuló, lejárt követelés – 1.000.000,-Ft alatt „kötelező”, ha – kötelezettnek van ismert belföldi idézési címe – Nem „munkaviszony”-ból ered – Mégsem kötelező - Pp.127. §

8 Idézési cím, mint feltétel  Postafiók jó lesz?  Lakóhely, tartózkodási hely fogalma [1992. évi LXVI tv. 5. §]  Munkahely nem idézési cím  Székhely fogalma [2006. évi V. tv.]  Képviselet [1997. évi CXXXII. tv.; külf-i állam nagykövetsége?]

9 Kizárt a tárgyi hatály alól  Nem polgári jogi igény  Adótartozás (engedményezés?), illeték visszaigénylés, vámbiztosíték, hulladékkezelési díj [173/2010 AB. hat.]  Észlelhető legyen – hp-nak van helye?

10 Hatáskör, illetékesség  Nincs hatásköri hirerarchia  Illetékesség országos  Folyamatban lévő ügyek

11 Eljárás alóli kizártság  Névazonosság  Mentesítés – Teljes – Korlátozott [23/2010 IRM. R. 10. §]

12 Felek az eljárásban  Fél (jogosult – kötelezett) az lehet, akinek perbeli jogképessége van (a fél azon képessége, hogy a polgári jog szabályai szerint jogok illethetik és kötelezettségek terhelhetik). [Pp. 48. §]  Vizsgálni kell [Pp. 50. §]

13 Kérelem  űrlap (kódtárral, intelligens)  www.mokk.hu  egy példányban  mellékletet csatolni nem lehet

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Elektronikus iratbenyújtás  Bárki választhatja  kötelező  jogi képviselővel eljáró feleknek  Vállalkozás és egyéb jogi személyek

23 Kérelem benyújtásának módjai  Elektronikusan  Papír alapon  Szóban

24 Elektronikus benyújtás tárgyi feltételei  https://fmh.mokk.hu  webböngésző  Regisztrálás és e-aláírási jogosultság (e- szigno, netlock kártya)  Ügyfélkapu jelenleg nem támogatott belépési mód  Több kérelem elküldése

25 Beadványok  Kivételek e-benyújtás alól  Fmhtv. 10. § (3) bek. által engedélyezett (Fmhtv. 36. § (5) c)-nél is)  költségkedvezmény (kötelező mellékletek!)  Mulasztás igazolása  kézbesítési vélelem megdöntése  részletfizetés/fizetésre halasztás  félbeszakadással összefüggő beadványok  FMH+Költségkedvezmény [Fmhtv. 50. § (2)]  Jogutódlás, biztosítási intézkedés [22/2010. (V. 7.) IRM rendelet 13. § (2) bek.]  Fellebbezés mellékletekkel [Fmhtv. 39. § (2) bek.]

26 Papír alapú beadvány  vállalkozásnak nem minősülő jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyok (Társasház, non-profit Bt / Kkt.).  természetes személyek  Űrlapon: FMH, Bizt.Int., VH  Beadvány 3 munkanapon belül rögzítendő

27 Szóbeli előterjesztés  vállalkozásnak nem minősülő jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyok és a természetes személyek  bármely közjegyzőnél  kezdőirat esetén ő lesz az eljáró közjegyző  utóirat esetén köteles rögzíteni a beadványt  Előterjesztésről igazolást kell adni

28 A kérelem díja  Díj nem egyenlő az illetékkel  eljárási díj alapja [Fmhtv. 44. §;Pp. 25. § (4) bek.]  pénzköveteléssel együtt érvényesített önálló kamatkövetelés nem számít be

29 A kérelem díja  FMH – 3%; 5.000-300.000,-Ft peres eljárásba beszámít [Itv. 42. §]  FMH végrehajtói kézbesítése – 7.500,-Ft  Részletfizetés/halasztás kérelem – 1%; 5.000-15.000,-Ft  FMHVH – 1%; 5.000-150.000 Ft [Fmhtv 55.§ (1) bek.]  Biztosítási int. – 1%; 5.000-30.000 Ft  Iratmásolat (leírási díj) – 100 Ft

30 A díjfizetés módja  On-line – bankkártya, átutalás, keretösszegből  Papír és szóbeli kérelmek – csekken

31 Költségkedvezmények  részleges vagy teljes személyes költségfeljegyzési jog [Fmhtv. 48. §]  tárgyi díjmentesség [Fmhtv. 49. § (2) bek.]  mérsékelt díj [Fmhtv. 49. § (3) és (4) bek.]

32 Költségfeljegyzés  Csak természetes személy részére adható  KÖTELEZŐ  öregségi nyugdíjminimumot nem meghaladó jövedelem és a vagyon hiánya  aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív korúak ellátására jogosult közeli hozzátartozójával él közös háztartásban  MÉRLEGELÉS  A fél létfenntartása veszélyeztetett

33 A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem vizsgálata  Hiánypótlás, elutasítás, kibocsátás  A követelést érdemben nem vizsgálja  Perelőfeltételek vizsgálata  a közjegyző megállapítsa van / nincs hatásköre az eljárás lefolytatására [BH1980.23]  Nem a követelés fennállása, jogosságának elbírálása érdekében történik

34 Hiánypótlás  Ha a hiba hiánypótlással orvosolható  Nincs helye, ha jogszabály kifejezetten kizárja annak a lehetőségét - Fmhtv. 15. § (1)-(3) bek.

35 Elutasítás  kizárt joghatóság  a jogosult követelésének érvényesítése más bíróság vagy más hatóság hatáskörébe tartozik, de az áttétel a szükséges adatok hiányában nem alkalmazható  FMH kibocsátás törvényi akadálya  perfüggőség, res iudicata  jogképesség hiánya  kézbesítési megbízott hiánya, hirdetményi kézbesítés kérése  az FMH ismételt sikertelen kézbesítése  időelőttiség, naturalis obligatio (bírósági úton érvényesíthetetlenség)  igényérvényesítési határidő elmulasztása  jogvesztő  igazolással orvosolható, de nem orvosolta  jogi képviselő hiányos kérelme  elektronikus iratbenyújtásra kötelezett fél nem elektronikus kérelme  hiánypótlás nem teljesítése és emiatt a kérelem elbírálhatatlansága

36 Kibocsátás  A közjegyző a jogosult kérelmére marasztalja a kötelezettet  Csak a kötelezettnek kell kézbesíteni a jogosultnak megküldeni sem kell  Előzmény ügy fül kitöltése  Költségfeljegyzési ügy ügyszáma sorszám nélkül  Elutasított ügy ügyszáma

37 Határidők  ügyintézési határidő  elektronikus kérelem esetén: 3 munkanap  papír alapú vagy szóbeli kérelem esetén: 15 nap  elmulasztásuk esetén automatikus kibocsátás  nem számít bele  HP kibocsátásától a hiányok pótlásáig eltelt idő  kizárás, igazolási kérelem, költségkedv. iránti kérelem tárgyában való döntés  törvénykezési szünet  Üzemszüneti napok [Fmhtv. 58. § (3) bek.]

38 A kézbesítés  Jogosultnak (Pl.: hp-t) elektronikus úton  Postai úton [Pp. 97-99. §, Posta tv.] kézbesítési vélelem szabályai  Végrehajtó útján  Hirdetményi kézbesítés: FMH-t nem lehet, egyéb határozatot igen [Pp. 101. §]

39 Iratok előállítása, kezelése, iratbetekintés  iratok előállítása a MOKK rendszerén keresztül; központi nyomda  iratbetekintés • E-úton (jelenleg csak a jogosult és a kötelezett?) • Bármelyik közjegyzőnél

40 Eljárás megszüntetése  A fizetési meghagyásnak a kötelezett részére történő kézbesítése után, de annak jogerőre emelkedése előtt, ellentmondás esetén pedig az ügynek a bírósághoz való megküldése előtt a közjegyző az alábbi esetekben az eljárást megszünteti:

41 Megszüntetés esetei  ha a kérelmet már a 24. § (1) bekezdésének a)-i) pontja alapján hivatalból el kellett volna utasítani.  ha a jogosult kérelmétől elállt  ha a felek az eljárás megszüntetését közösen kérték - Költségfeljegyzés esetén megállapodás hiányában egyetemleges marasztalás a díjban [24/2010 IRM. r. 8. § (1) bek]  a fél halála vagy megszűnése esetén, ha megállapítható, hogy a jogviszony természete a jogutódlást kizárja;  a másik fél kérelmére, ha a megszűnt félnek nincs jogutódja  Fmhtv. 30. § (2) bekezdésében meghatározott esetben

42 A kötelezett reakciója

43 Megelőző teljesítésre hivatkozás, mint speciális ellentmondás  a jogosult ezt elismeri, vagy a felhívásra nem nyilatkozik, akkor a közjegyző az eljárást megszünteti [Fmhtv. 30. §]  Ha kéri a kötelezett eljárási költségekben történő marasztalását, akkor ebben a részben perré alakulás

44 Utólagos teljesítésre hivatkozás  a jogosult ezt elismeri, vagy a felhívásra nem nyilatkozik, akkor FMH jogerős azzal, hogy a követelés - vagy annak a nyilatkozattal, illetve az elismeréssel érintett része - tárgyában végrehajtásnak helye nincs. [Fmhtv. 31. §]  Ha a jogosult vitat  1. A teljesítés nem minősül ellentmondásnak  2. A felek között az összegszerűségben vita van, jogvitát CSAK a bíróság dönthet el

45 Elismerés / hallgatás  Jogerőre emelkedés  Pp. 228. § (3); Fmhtv. 28. § (1); Pp. 103. § (2)  Lehet szombaton jogerős?

46 Részletfizetés / fizetésre halasztás engedélyezése iránti kérelem  FMH jogerős lesz!!!  ellentmondásra nyitva álló határidőn belül terjesztheti elő indokolt kérelmét a kötelezett ( nem természetes személy is !)  mellékletek csatolhatók  díjköteles beadvány (1% 5000-15000 Ft, kedvezmény nincs)  jogosult nyilatkoztatása

47 Ellentmondás, perré alakulás  Elutasítandó: Elkésett, Nem jogosulttól származó, Elektronikus eljárásra kötelezett papír alapú ellentmondása  Kézbesítéstől számított 15 napon belül  Jogosult értesítése az ellentmondásról „perré alakulásáról” 8 napon belül  Aktanyomat megküldése a bíróságnak

48 Ellentmondás VH-ban  Kézbesítési vélelemmel jogerőre emelkedett FMH esetén [Fmhtv. 32. §]  egyidejűleg a kötelezett köteles a jogosult által előlegezett vh költségeket a végrehajtónál megfizetni, ha ezt a kötelezett nem igazolja, a közjegyző az ellentmondást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.  a végrehajtási eljárást hivatalból kell függeszteni

49

50 Egyéb jogorvoslatok  Határozat kijavítása  Határozat kiegészítése  A fellebbezés (Fmh-val szemben kizárt)  Felülvizsgálat (Fmh-val szemben kizárt)  Perújítás

51 A fizetési meghagyás végrehajtása  Elrendelő hatáskör  FMH jogerőre emelkedése után kérhető  Kötelező tartalmi elem [Vht. 11. § (2) bek.]  Kérelemtől eltérő elrendelés –  Eljárási díj kedvezmény „Fmhtv. 55. §” – gomb

52 Köszönöm a figyelmet! Dr. Asbóth-Hermányi Lőrinc Bp. VIII. 1.sz. közjegyző A MOKK jogi tudományos tanácsadója


Letölteni ppt "A közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás. A fizetési meghagyásos eljárás célja  A jogosult nem vitatott pénzkövetelése  egy gyors, peren kívüli, egyszerűsített."

Hasonló előadás


Google Hirdetések