Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályaválasztás – ma szimpózium Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó Pszichológiai Osztály M.P.T. XVII. Nagygyűlése, 2006. május 26. Budapest.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályaválasztás – ma szimpózium Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó Pszichológiai Osztály M.P.T. XVII. Nagygyűlése, 2006. május 26. Budapest."— Előadás másolata:

1 Pályaválasztás – ma szimpózium Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó Pszichológiai Osztály M.P.T. XVII. Nagygyűlése, 2006. május 26. Budapest

2 A szimpózium „tartalomjegyzéke” •Bevezető áttekintés •Szemelvények a pályaválasztás pszichológiai segítésének területeiről • A középiskolát választókkal végzett pályaválasztási tanácsadó munka jellegzetességei, aktuális kérdései Makai Adrienn – Orosz Anna • Pályaválasztási előkészítés és a pályaválasztási érettség fejlesztésének lehetőségei Kissné Antal Csenge – Polgár Zsuzsa • Családi életciklus-váltás és a pályaválasztás jellegzetességei Kissné Viszket Mónika • A pályaválasztással összefüggő problémák megoldásának terápiás lehetőségei a tanácsadó munkában Barna Gyöngyi – Gáti István – Sütő Magdolna • Egy családi identifikációs mintákat feltáró módszer – az „Állat- metamorfózis teszt” Buji Ágnes, Rozsnyai Margit • Három évtized – „pályaválasztási tesztek” tükrében Gebauer Ferenc

3 A szimpózium célja Másfél évtized változásainak pszichológiai következményei az iskola- és pályaválasztás problémakörében  feladatok a pszichológiai tanácsadási munkában

4 Pályaválasztási tanácsadás – ma

5 1. Gazdasági 2. Társadalmi 3. Oktatási változások változások rendszer változásai Pszichológiai következmények 4. Pszichológiai feladatok

6 1. Gazdasági változások Népgazdaság  („tervgazdálkodás”) •Pályav. tanácsadás a munkaügy alatt •„kollektív szempontok” Piacgazdaság •szakmák megszűnnek, átalakulnak •a vállalkozói lét kihívása Pszichológiai következmények • biztonságérzet (anyagi, egzisztenciális) csökken • pályamodellek eltűnnek • választott pályák köre szűkül („divatszakmák”) • értékrend átalakul (anyagi a személyes rovására) • folyamatos alkalmazkodás, „egész életen át tartó tanulás” • nehezebb eligazodás a pályaválasztási lehetőségekben

7 2. Társadalmi változások •A család tradicionális szerepe csökken –válások –nemi sztereotípiák változása •Társadalmi különbségek élesebbek (és/vagy) láthatóbbak Pszichológiai következmények •identifikációs minták gyengülése •szorongás •individualitás hangsúlyossá válik •versengés, agresszivitás növekedése

8 3. Oktatási rendszer változásai •Központi irányítás csökken •Iskola piaci szereplő lesz –nem a gyerek, hanem a „fizetőképes” kereslet igényeihez igazodik –a versenyhelyzet polarizálja az iskolákat •Új iskolatípusok –inkompatibilitás –egyéni különbségek fokozódnak (kontraszelekció) Pszichológiai következmények •Készségek (főleg olvasás, írás, számolás, önkifejezés) szintjének csökkenése •Eligazodási, tervezési nehézségek

9 „Stratégiai” célkitűzések „Pályaválasztási készségek” kialakulásának segítése •Rugalmas alkalmazkodás •Alternatívák a jövőképben •Tudatos tervezés •Önismeret (differenciált, reális) •Tréningszerű tanulás •Aktivitás az ön-alakításban •Tájékozottság

10 A pálya- (iskola)választás, orientáció segítésének lehetőségei •Intézeten belül •pszichológiai szaktanácsadás •készségfejlesztés (önismeret, mozgásterápia) •családi konzultáció, terápia •informatív tanácsadás •Intézeten kívül •közvetetten: pályaválasztási felelősök •közvetlenül: pályaorientációs tréning

11 Illusztrációk a tanácsadóban végzett munkából • A középiskolát választókkal végzett pályaválasztási tanácsadó munka jellegzetességei, aktuális kérdései Makai Adrienn – Orosz Anna • Pályaválasztási előkészítés és a pályaválasztási érettség fejlesztésének lehetőségei Kissné Antal Csenge – Polgár Zsuzsa • Családi életciklus-váltás és a pályaválasztás jellegzetességei Kissné Viszket Mónika • A pályaválasztással összefüggő problémák megoldásának terápiás lehetőségei a tanácsadó munkában Barna Gyöngyi – Gáti István – Sütő Magdolna • Egy családi identifikációs mintákat feltáró módszer – a „Család-metamorfózis teszt” Buji Ágnes, Rozsnyai Margit • Három évtized – „pályaválasztási tesztek” tükrében Gebauer Ferenc

12 A középiskolát választókkal végzett pályaválasztási tanácsadó munka jellegzetességei, aktuális kérdései Makai Adrienn

13 A középiskola kiválasztását befolyásoló szempontok a tanácsadói munka tükrében

14 A 13-15 éves korosztály pályafejlődési állapotának jellemzői •serdülőkori önmegfogalmazás •bővülő pálya- és önismeret •információgyűjtés •felkészülés a későbbi reális pályaválasztási döntés lehetőségére •a középiskola kiválasztása iskolaválasztásként definiálható

15 A gyerekek egyéni jellemzői •személyiségvonások •tanulási képességek •érdeklődési területek •célok, motivációk •egészségügyi problémák, tanulási nehézségek •iskolai osztályzatok

16 A család szerepe, jelentősége •a középiskola kiválasztása a család számára közös kihívás, közös döntést igényel •pályaválasztási vizsgálatra a gyereket általában a szülő küldi •a szülői minta befolyásolja a gyerek tanuláshoz való hozzáállását •családi hagyomány követése a szakma választásban •a család anyagi helyzete •a lakóhely és az iskola közötti földrajzi távolság

17 Szakmadivatok •piacképesség, várható elhelyezkedési, kereseti lehetőségek – pl.: pénzügyi •csodált, jól hangzó foglalkozások – pl.: színésznő, vadászpilóta •a média hatása – pl.: szakács •számítógép mellett felnőve - informatika

18 A középiskolát választókkal végzett pályaválasztási tanácsadó munka során tapasztalt visszatérő problémák Orosz Anna

19 Objektív problémák •túljelentkezéstől való félelem •túlképzéstől való félelem •népszerűtlen szakmák •korszerűtlen képzés •földrajzi távolság

20 Szubjektív problémák •tanulmányi eredménnyel kapcsolatos nehézségek •személyiséggel kapcsolatos problémák •egészségügyi problémák •információ hiány •irreális szülői elképzelések •az írásbeliséggel kapcsolatos gondok

21

22

23

24

25 Pályaválasztási előkészítés és a pályaválasztási érettség fejlesztésének lehetőségei

26 Prevenció és szűrés Kissné Antal Csenge

27 A mozgásterápiás fejlesztést igénylők •enyhe fokban értelmi fogyatékosok, határesetek •iskola-éretlen óvodások •organikus eredetű hyper-(hypo-)aktív, figyelemzavaros gyerekek •iskoláskorú diszfunkciós gyerekek

28 Iskolás gyerekek •már iskola előtt fejlesztett gyerekek •1. osztályban, •3. osztályban, •5. osztályban felmerülő problémák •6. osztálytól – továbbtanulás

29 A problémák diagnosztizálása •anamnézis •mozgásfejlődés szintje •idő- és térbeli tájékozódás •grafomotórium •testismeret •oldaliság stb.

30 A változás lehetőségei a terápiával •mozgásfejlődés eredményei, nehézségei •személyiség-, magatartásváltozások, regresszió, szociabilitás •fejlődés anyanyelvi-tanulási készségben, kognitív funkciókban

31 A terápia változatai •egyéni terápia •kiscsoportos terápia •célzott kiscsoportos terápia (homogén csoport) •nagycsoportos általános fejlesztés (min. heti 5x1 óra) •nagycsoportos testnevelés óra (2-3 x 45 p) •vezetéses terápia (szülő betanítása)

32 A pályaválasztási érettség fejlesztésének lehetőségei Polgár Zsuzsa

33 Exploráció 1.A saját, közvetlen környezet feladatainak megoldásában való részvétel szükségességének az átérzése (ez már a családi és iskolai munkatapasztalatokkal kezdetét veszi). 2.Ráébredés arra, hogy a pályaválasztás mindenkit érint (az élet szükséges fejlődési szakasza). 3.Annak felfedezése, hogy a szűkebb és tágabb környezet megoldásra váró problémáiból következnek a különböző pályák feladatai. 4.Nagymennyiségű és sokféle információ összegyűjtése önmagunkról és a környezetünkről (beleértve a sokféleséget, a szokatlan és a nehezen hozzáférhető információkat is). 5.Annak elfogadása, megértése, hogy a pályaválasztás összetett probléma, több megoldás is lehetséges és nincsenek rá végleges válaszok. 6.A pályaszerepek képzeletbeli kipróbálásával önmagunk ez irányú vizsgálata.

34 Kristályosodás 1.Az információk rendszerezése, csoportosítása. A lényeges, közös jegyek kiemelésével néhány fontos rendszerezési szempont megtalálása és kipróbálása. 2.Több tevékenység közül azoknak a kiemelése, amelyek az embert tartós érdeklődéseinek, állandó vonzalmainak, értékrendjének megfelelnek. Az ilyen állandó vonzalmak közös vonásainak megfogalmazása. 3.A pályaválasztás szükségességének megállapítása. 4.Az iskolai és az iskolán kívüli sikeresség elemzése, felismerése és egy képesség- vagy tehetség- „skálához” rendelése. 5.A pályák személyiségjellemzők szerinti csoportosítása.

35 Specializáció 1.Az embernek önmaga értékrendjéről, szükségleteiről, képességeiről és a pályákról összegyűjtött, rendszerezett tapasztalatainak, kialakított fogalmainak fontosságuk szerinti rangsorolása. 2.A viselkedést leggyakrabban, legalapvetőbben meghatározó szempontok kiválasztása. 3.Az így kiválasztott szempontok alapján újabb, célzott információszerzés és a szükséges megoldásmódok felderítése. 4.A tervek értékelése vonzásuk szerint. 5.A megoldási tervek értékelése lehetségességük szerint. 6.Döntés a számba vett tényezők összegzésével.

36 Realizálás 1.A megvalósítás lépéseinek tervezése. 2.A nehézségek és leküzdendő akadályok felmérése. 3.A döntés áttekintése, bizonyosságának, stabilitásának ellenőrzése. 4.Az akadályok leküzdését segítő lehetőségek számbavétele. 5.A lehetséges módosítások (pályakorrekciók) számbavétele arra az esetre, ha pályamódosítás szükségessé válna

37 Egy módszer a családi identifikációs minták feltérépezésére – az „Állat-metamorfózis teszt” Buji Ágnes

38 • A projektív tesztek előnyei • A család mint primer közeg • A családszerkezet feltárása (identifikáció; oppozíció) • Az „állat-metamorfózis” indoklása • Tesztfelvétel és instrukció • Vágyak (realitás és idealizálás) • Tér- és állatszimbolika • Kontaktusok (tekintet,érintés, cselekvés) • Dominanciák figurákban és helyekben. • Esetismertetés „Állat-metamorfózis” teszt

39

40 Családrajz az „Állat-metamorfózis” tesztben Rozsnyai Margit

41 •Előnyök •Elméleti problémák •Mérhetőség •Nem •Az instrukció adta érzékenység •Kulturális-etnikai különbségek •Az állat- és emberrajz •Az identifikációs késztetések megjelenése, valamint kérdések és értelmezések az elképzelt jövőről szóló családrajzban •Felvételi körülmények •Esetismertetések „Állat-metamorfózis” teszt – mint az identifikációs minták tükrözésérének eszköze

42

43 Három évtized változásai „pályaválasztási tesztek” tükrében Gebauer Ferenc

44 Diagnosztikai eszközök a FIPT-ben •Részképességvizsgálatok •Figyelem-, emlékezet-, logika stb. •„Érdeklődésvizsgálatok” (személyiségvizsgálatok) •Attitűd •Motiváció •Érdeklődés •Törekvés

45 Felhasznált eljárások •NST Neigung Struktur Test, Keller, 1963, ad. Albrecht Vilmos 1967 •PIT Persönlichkeits Interessen Test, Mittenecker-Toman, 1972, ad. Gelléri József, 1973 •Csirszka Berufs Interessen Test, Irle, 1955, ad. Csirszka János, 1970 •DIT/T

46 Érdeklődésvizsgálatok típusai •Tartalom szerint •Önjellemző állítások •Tevékenységhez, területekhez v. viszony •Struktúra szerint •Likert-skálák (DIT régi és új változata) •MMPI-féle (PIT személyiség-skálái) •Cattel-féle (PIT érdeklődés-skálái) •Kényszerválasztás (NST, Csirszka)

47 NST - Szakterületekhez való viszony - Környezethez való viszony - Indíték (ösztönzés) - Gondolkodás- és cselekvésmód - Kifejezési eszköz - A végrehajtás módja - Beállítódás a munkafolyamathoz Konstellációk is értelmezhetők! Pszichodinamikai implikációk! 117. a) népdalok keletkezése után kutatni b) gyümölcsöt osztályozni NST

48 PIT 2. Szívesebben lennék könyvelő, mint tudományos kutató. 12. Csak ritkán hideg a kezem. Érdeklődés-faktorok: Mechanikus-manuális Tudományos Statisztikai, irodai Üzleti érintkezés, kereskedelem Képzőművészet Irodalom Zene Nevelés-gondozás Személyiség-skálák PIT

49 Technikai, műszakiKereskedelemElméleti GazdaságKözlekedésVezetés HumánAdminisztratívMinimalista „Csirszka”

50 19. Elsősegély-nyújtási tanfolyamon részt venni 101. Könyvkritikákat olvasni Sport Irodalom Zene Adminisztratív Biológia Technika – fizika Politika, társadalom Nevelés, segítés Képzőművészet Matematika „Szórakozás” (minimalizmus) DIT / T

51 Mit hasonlítottunk össze? 8 fővárosi minta (alcsoportonként 300-500 fő): „Régen” „Ma” 1976-80 2000-05 13-14 éves általános iskolások 17-18 éves középiskolások nemek különbsége a két korcsoport különbsége régen és ma

52 Egymás mellé tehetők? és más nyitott kérdések… •Minták •Hasonló csoportokat vetünk össze? •Ingeranyag •Ma is ugyanazt jelenti? •Tesztelés folyamata •Hasonló beállítódással válaszolták meg? •Produkciófelület •A teszt ugyanazt méri? •Validitás •Amit mér, az hasonlót jelent ma is?

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 Eredmények - összefoglalva Csökkent •Technikai-műszaki •Speciális, „elmélyülős”, aprólékos •Természettudományos •„Minimalizmus”, dependencia, irányítottság-igény •Nemi különbségek Nőtt •Kommunikáció •Üzlet •Interperszonális •„Humán” (politika, történelem) •Értelmi (nem fizikai) •Természetközelség •Állatok •Korcsoportok különbségei

65 Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó Pszichológiai Osztály Cím:1088 Budapest, Vas u. 8. Tel: 317-2333 Fax: 317-6090 Web: http://www.fovpi.hu/fipthttp://www.fovpi.hu/fipt E-mail: fipt@fovpi.hufipt@fovpi.hu 2006. Május 26.


Letölteni ppt "Pályaválasztás – ma szimpózium Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó Pszichológiai Osztály M.P.T. XVII. Nagygyűlése, 2006. május 26. Budapest."

Hasonló előadás


Google Hirdetések